Πέμπτη, 30 Μαρτίου 2017

ΥΠΕΡΑΠΟΚΑΛΥΨΗ: ΤΟ 4ον ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΝ ΤΗΣ ΣΙΩΝ ΚΑΙ Η ΤΡΑΓΙΚΗ ΕΞΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΝ ΣΧΕΣΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ/ΚΥΠΡΟ!!!!
ΥΠΕΡΑΠΟΚΑΛΥΨΗ: ΤΟ 4ον ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΝ ΤΗΣ ΣΙΩΝ ΚΑΙ Η ΤΡΑΓΙΚΗ ΕΞΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΝ ΣΧΕΣΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ/ΚΥΠΡΟ!!!!
 .
Ακολουθεί το κείμενον του 4ου Πρωτοκόλλου της Σιών και με πλαγιαστά γράμματα είναι τα σχόλια μου επ’ αυτού. 
.
Τα σχόλια μου κατωτέρω είναι με γυρτά γράμματα υπογεγραμμένα ή μη και τα Πρωτόκολλα ευθειτενή και ανυπογεγραμμένα!*****
.
.
ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ: Τα διάφορα στάδια της δημοκρατίας. Η εξωτερική όψις του μασωνισμού. Η ελευθερία καί η πίστις. Ο διεθνής συναγωνισμός του εμπορίου και της βιομηχανίας. Ο ρόλος της κερδοσκοπίας. Η λατρεία του χρυσού.
Πασα δημοκρατία διέρχεται δια διαφόρων σταδίων.
.
Το πρώτον ομοιάζει με τας πρώτας ημέρας της μανίας τυφλού ριπτομένου τήδε κακείσε. Το δεύτερον είναι το της δημαγωγίας, εξ ης γεννάται η αναρχία. Έπειτα έρχεται αναποφεύκτως ο δεσποτισμός· ουχί δεσποτισμός νόμιμος και δεδηλωμένος και επομένως υπεύθυνος, αλλά δεσποτισμός αόρατος και άγνωστος πλην αισθητός· δεσποτισμός ασκούμενος υπό μυστικής οργανώσεως, ήτις ενεργεί μετά πολύ ολιγοτέρας ευσυνειδησίας, καθόσον ενεργεί υπό την σκέπην διαφόρων πρακτόρων, των οποίων η αλλαγή όχι μόνον δεν την βλάπτει, αλλά και την ενισχύει, απαλλάττουσα αυτήν από του να δαπανά τους πόρους της εις το να ανταμείβη μακράς εκδουλεύσεις.
.
Όντως η δημοκρατία είναι δημαγωγία και οχλαγωγία ιδιαιτέρως αν την ελέγχουν ανήθικοι, αδαείς, φανατισμένοι κομματάρχες του προσωπικού ή παρωπιδικού συμφέροντος και μίσους εναντίον των ανταγωνιστών. Πρώμα μας λέγουν πως ριχνόμαστε εις την δημοκρατία ως τυφλοί πράττοντες τα φαύλα, είδε λαθρομετανάστες όπου έχουν απαιτήσεις όπου εις τας χώρα τους ούτε να τολμήσουν κατά διάνοια δυνόντουσαν. Η παρομοία λέγει: «ο κώλος ο αναβράκωτος είδεν τον βρακίν και χέστην». Μετά την δημαγωγία Α. Παπανδρέου (και όλου ΠΑΣΟΚ και ΝΔ) ήρθε η καταχρεοκοπία (θα το ειδούμε σ’ άλλον Πρωτόκολλον Σιών) και ύστερα ο Δεσποτισμός των Μνημονίων της Εβραϊκής Ευρωπαϊκής Ένωσης με καμπόσους παραπλανητικούς Πρωθυπουργούς από τον Τζιέφρυ Παπανδρέου έως τον Α. Τσίπρα (Εβραίοι όπως και ο Σαμαράς και μασσώνοι οι άλλοι). Έπειτα μας λέγει πως η αλλαγή πρωθυπουργών ωφελεί την μασσωνική επιδίωξη, άρα τε άμα ψηφίσετε Μοτσοτάκη όπως λέγει η κυπριακή παροιμία είναι: «από τα σκατά ως τον κότσιρον (σκατά που είναι κοτσιδομακρουλά ενώ σκατά είναι ο σωρός)» άρα ποία η διαφορά, παρά η χειροτέρευσης! Συνεχίζουν οικονομικώς λέγοντας πως κάθε φορά όπου αλλάσσουν πράκτοροπρωθυπορυγόν/ή προκτοροπρόεδρον πληρώνουν ολιγότερα διότι ο κάθε διεφθαρμένος ματαιόδοξος ιδιοτελής ιδιώτης (idiot αγγλιστί το ιδιώτη, και σημαίνει ηλίθιος επειδή όστις δεν μάχεται διά το σύνολον θα πέσει μαζί με το σύνολον) δέχεται να αναρριχηθεί εις τον κυβερνητικόν θώκον με ολιγότερα εξ’ όσου ο προγενέστερος όπου έχει ήδη επιτελέσει αρκετή εγκληματική ενέργεια και επίσης ιδικόν μου τούτον, τον πήραν είδησην, ενώ ο καινούργιος είναι η προσωποποίηση της αυταπάτης του χαζολαού ότι ο επόμενος είναι καλύτερος ή ίσως να είναι καλύτερως εφαρμόζοντας τον όρον ψευδελπίδα!!!!
.
Τις θα ηδύνατο να ανατρέψη μίαν αόρατον ισχύν; ∆ιότι τοιαύτη είναι η ημετέρα. Η εξωτερική επιφάνεια του μασωνισμού δεν χρησιμεύει παρά εις το να καλύπτη τους σκοπούς μας· το σχέδιον της ενεργείας της αοράτου ισχύος ταύτης και επί πλέον ο τόπος της διαμονής της θα μένωσι πάντοτε άγνωστα εις τον λαόν.
.
Πώς να κτυπήσεις το αόρατον όπου εις το μυαλόν του βλάκα ή αδαή ή εκείνου όπου δεν έχει ή δεν διαθέτει χρόνον να ενημερωθεί παρότι πλούσιος μεταφράζεται ως ανύπαρκτον (αόρατον = ανύπαρκτον). Η εξωτερική επιφάνεια του μασσωνισμού είναι η χαμογελαστή ευγενική βιτρίνα της φιλοσοφικής αναζητήσεως, της ψευδοφιλανθρωπίας και της υποκρισίας της κοινωνικής ευασθητοποιήσεως, πλάνες και φαντάσματα διά τους αφελείς, επιπόλαιους, αδαείς και απρόσεκτους πλούσιους και πτωχούς, μορφωμένους και αγράμματους. Βασικά όσοι δεν καταλάβουν αυτά είναι πολιτικά αμόρφωτοι ό,τι μόρφωση και αν έχουν και όσοι τα καταλάβουν είναι ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΜΟΡΦΩΜΕΝΟΙ διότι η πολιτική μόρφωση προάγει εις την αλήθεια και η αλήθεια εις την κατανόησιν της υπάρξεως Του Θεού! Επίσης η κάλυψη της μασσωνίας έως του 3ου βαθμού και μετέπειτα ως τινός επιβαθμού είναι διά να λέγουν οι αδαείς ψευδομυημένοι εις την μασσωνία ότι τίποτε κακόν δεν παρατηρείται, αυτοί είναι η κάλυψη της βαθειάς μασσωνίας και συνάμα τους αρωγούν με συνεργασίες, αντιπροσωπείες και άλλες οικονομικές εξυπηρετήσεις ούτως ώστε να είναι υπερευχαριστημένοι και να υποστηρίζουν με ζήλον την «αγαθή» μασσωνική ιδιότητα, ενώ συν τω χρόνω αν δείξουν σημεία ισχυρά ποταπότητος ανελίσσοντε εις την κλίμακα της βαθμικής εγκληματικής οργανώσεως. Σημειώνουμε ότι η διαβάθμιση είναι πολυοριζόντια και πολυκάθετη ούτως ώστε δύο ή περισσότερα μέλη π.χ. του 21ου βαθμού της μασσωνίας να μην γνωρίζουν τα ίδιας σημασίας μυστικά ή ίδιας σημασίας αλλά διαφορετικής δράσης και προγράμματος, ούτως ώστε να είναι πολυτσακισμένη η γνώση και να μην νοηθεί η υπερμαφιόζικη (υπερσυμμοριακή) κακούργικη διάδραση της μασσωνίας!
.
Και αυτή αύτη η ελευθερία θα ηδύνατο να είναι αβλαβής και να υφίσταται εις το Κράτος χωρίς να παραβλάπτη την ευημερίαν των λαών, εάν εβασίζετο επί των αρχών της εις τον Θεόν πίστεως, της ανθρωπίνης συναδελφώσεως, εκτός της ιδέας της ισότητος της αναιρουμένης υπό των νόμων αυτής ταύτης της δημιουργίας, οίτινες εγκαθίδρυσαν την υποταγήν. Με μίαν τοιαύτην πίστιν ο λαός θα αφήνετο να κυβερνάται οιονεί ενοριακώς και θα εβάδιζε ταπεινός και ήσυχος, καθοδηγούμενος υπό του πνευματικού ποιμένος του, αποδεχόμενος την κατά θεόν διανομήν των αγαθών του κόσμου τούτου. Ιδού διατί είναι αναγκαίον να καταστρέψωμεν την πίστιν, να αποσπάσωμεν από τον νουν των χριστιανών αυτήν ταύτην την αρχήν της θεότητος και του αγίου Πνεύματος δια να υποκαταστήσωμεν εις ταύτα τους υλικούς υπολογισμούς και τας υλικάς ανάγκας.
.
Παραδέχοντε ότι ο θεός τους είναι ο Εωσφόρος (Σκοτοφόρος) αφού πιστεύουν και οι ίδιοι εις την ύπαρξην Του Θεού αλλά δεν εντρέποντε οι δαιμονισμένοι ν’ αποτραβούν τον λαόν εις την Κόλλαση. Καταστρέφουν λέγει την πίστιν των κληρικών ούτως ώστε να αποστασιοποιούντε οι λαϊκοί από τας Εκκλησίας λές και επειδή αμάρτησε ή αποστάτησε ο κληρικός παύει να υπάρχει ο Θεός, χαχαχαχα, και τραγελαφικώς η ψυχή του λαϊκού χάνεται, αφού παραπαίει σε κάθε είδους και κάθε σύνθεση ειδών ασωτίας, ψευδοπιστίας, ψευδολατρείας από την τέχνην έως τα αθλήματα, αιρέσεων, αποκτήνωση, ιδιοτέλεια κ.α.. Ωιμέ Θεέ μου σώσον ημάς τους Χριστιανούς και πάσοις τοις ανθρώποις! Ρητώς λέγουν πως πρέπει να απομακρυνθεί ο Χριστιανός από Τω Αγίω Πνεύματι, άρα τε ΠΙΣΤΕΥΟΥΝ ΤΗΝ ΥΠΑΡΞΗ ΤΟΥ αλλά το αντιστρατεύοντε ένεκα της διαβολής της ψυχής τους! Επιβεβαιούν Τω Αγίω Πνεύματι με ειλικρίνεια τι άλλο θέλετε να το πιστεύσετε κ’ εσείς όπου με τα Μέσα Μαζικής Εξαπάτησης/Εξημέρωσης συμπεριλαμβανομένων και χιλιάδων βιβλίων, ιδεών και πρωτοποριακών θεσμών και προγραμμάτων σας/μας αποστασιοποίησαν! Το λέγει με παρρησία ότι υποκαταστούν την Ζωήν εν Χριστώ Σωτηρίας με υλικούς υπολιγισμούς και απληστίες και υλικάς μάταιας ψυχαπωλαιτικικών αναγκών! Ακόμη να πεισθείτε; Σας το λέγει ο Διάβολος, είναι βέβαιον ποίος τους παρακαταθήκει το πρόγραμμα σε μυστικές στοές και υπόγεια συμβούλια, τα δαιμόνια του Διαβόλου έκτοτε και όταν έφυγαν γαρ από την Παλαιστίνη και υπήγαν εις την Χαζζαρίαν. ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ Ο ΘΕΟΣ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΑΣ ΔΙ’ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΦΩΣ ΚΑΙ ΠΑΤΡΟΣ ΕΠΙΒΟΛΗΝ ΤΟΥΣ ΚΑΤΗΡΗΜΕΝΟΥΣ ΑΜΑΡΤΩΛΟΥΣ!!!!
.
Ίνα δε μη τα πνεύματα των χριστιανών έχουσι τον καιρόν να σκέπτωνται και να εξετάζωσι τα περί εαυτούς, πρέπει να τα περισπώμεν δια των βιομηχανιών και του εμπορίου. Κατ’ αυτόν τον τρόπον όλα τα Έθνη θα επιζητώσι να κερδίζωσι και παλαίοντα έκαστον δια τα ίδια αυτών οφέλη, δεν θα αντιληφθώσι τον κοινόν εχθρόν των. 
.
ΏΠΑ! Τι δεν καταλάβατε και τι δεν είναι αλήθεια; Ότι διανύουμε την ζωήν μας αποκτώντας υλικά αγαθά χάνωντας τας ψυχάς μας και αφήνωντας τας πτωχάς έναντι του Μετασαρκοθάντον Αυτόματου Αψευδούς Άχραντου Δικαστηρίου Δικαιοσύνης; Οι Σιωνισταί εδώ όπως και ανωτέρω συμφωνούν με την Χριστοπαρακαταθήκην και Εντολήν ότι αν μεριμνείς συνεχώς διά τα υλικά ωφέλη θα χάσεις τα ψυχικά ωφέλη αφού τα μεν αντιστρατεύοντε τα δε και το αντίστροφον ως εκ διατάξει του κόσμου τούτου! Θα παλαιέτε έως το τέλος της ζωής σάς διά να χάσετε περισσότερον την ψυχήν σας, τι φρίκη, πλάνη και ψυχοχλευασμόν του σαρκίου μας και του Διαβόλου κατά της ψυχής μας! Εν τέλει, μας λέγει πως ένεκα της εμβύθινσης εντός των υλικών μερίμνων και φροντίδων περνάει ο καιρός και δεν αντιλαμβανόμαστε ούτε ότι χάνουμε τη ψυχή μας αφήνωντας την χρεοκοπημένη ούτε τον ΚΟΙΝΟΝ ΕΧΘΡΟΝ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΟΣ ΉΤΟΙ ΤΟΝ ΣΙΩΝΙΣΤΗΝ ΕΠΙΤΗΔΕΙΟΝ ΤΗΣ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΚΡΑΤΙΑΣ!!!!!
.
Αλλά δια να δυνηθή τοιουτοτρόπως η ελευθερία να διαλύση και καταστρέψη εντελώς την κοινωνίαν των Χριστιανών, είναι ανάγκη να καταστήσωμεν την κερδοσκοπίαν βάσιν της βιομηχανίας. Ούτως ουδέν εκ των εκ της γης υπό της βιομηχανίας προσποριζομένων θα μένη εις χείρας της, αλλά θα διοχετεύεται εις κερδοσκοπικάς επιχειρήσεις, δηλ. θα πίπτη εις τα ταμεία μας.
.
Τι λέγει εδώ; Πώς το ερμηνεύετε; Φωές φανάριον εστίν! Η ελευθερία εδώ είναι αυτόν όπου μας προσφέρουν ως ελευθερία της αγοράς και δημοκρατία της αγοράς, ενώ ουσιαστικά είναι η ελευθερία του ισχυρότερου και δη πονηρούτερου και συμμορίτου μαζί με την οίαν συμμορία του να καταδολιεύει και κατεξαπατεί τους συνανθρώπους, Σύνεθνους, συγγενείς, φίλους και εχθρούς ως να είναι άπαντες εχθροί του, θυσία εις τον βωμόν του αυτοκέρδους του χρήματος αντί του πραγματοπνευματικού αυτοκέρδους των αυτών ψυχών των! Με γέλια πάντα ακούω την ρήση όταν ο πτωχός ή οικονομικά αδύναμος ζητάει έκπτωση ή καλύτερους ουσιαστικούς όρους: «δεν είμαστε φιλανθρωπικόν ίδρυμαν» αν ήξευραν πόση και τι αμαρτία πίσσας κολλάσεως πράττουσι λέγοντες τοιαύτα λόγια δεν θα τόκαναν! Μετά μας λέγει πως η βιομηχανία θα λάβει με μιαρούς και εμμεσοεξαπατητικούς τρόπους το χρήμα όλον. Π.χ. ο αγρότης χρεώνεται εις την βιομηχανία της Τοκγλυφίας ν’ αγοράσει τρακτέρ και δίδει το από του χρήματος χρέος εις τον κατασκευαστήν δίδει χρήμα εις τον βιομήχανον των καυσίμων και των ψεκαστικών φαρμάκων κ.α. τα οποία χρήματα καταλήγουν εις τας χείρας των Εβραίων επειδή αυτοί έχουσι ή ελέγχουσι τις Τράπεζες, ιδιωτικές και Κεντρικές κάθε χώρας και επειδή αυτοί ελέγχουσι τους βιομήχανους οίτινες εισίν μασσώνοι και καταθέτουν επίσης τα χρήματα τους εις τις Τράπεζες ούτως ώστε να τα χρησιμοποιούν όπως τους καυλώσει οι Ιουδαίοι μασσωνοσιωνισταί! Δηλαδή όλες οι σύραγγες χρήματος οδηγούν εις τας χείρας Σιωνιστών. Διά να μην απογοητεύεστε σας πληροφορώ πως καμμία αξία δεν έχει το χρήμα αν δεν καθαιρούμε τα ήθη και έθιμα της ψυχής και του νου μας, διότι διά να πείσουν τους ανθρώπους ν’ αλλάξουν και να γίνουν όπως αυτοί θέλουν χρηματίζουν πράκτορες πρόσωπα και εταιρείες (συμπεριλαμβανομένων των κομμάτων και φιλανθρωπικών οργανισμών πάσης φύσεως και κύρους, π.χ. ο Ερυθρός Σταυρός; Ο Ο.Η.Ε.; κ.α.). Μην αλλάζετε μυαλά και αλλάζετε τα μυαλά των άλλων και επαναφέρετε τα απολωλόντα άτομα εις τον δρόμον του μισητού τούς Ιέρού Τρίπτυχου: «Θρησκεία, Πατρίδα, Οικογένεια», αλλά δεν υποστηρίζεις την οικογένεια αν δεν υποστηρίζεις την Πατρίδα δηλαδή αν δεν επιδεικνύεις πατριωτική συνειδησιακή αλληλεγγύη, π.χ. αγόρασε ελληνικά και ελληνοκυπριακά προϊόντα έστω και αν είναι ολίγον ακριβότερα διά να επιβιώσει ο Έλληνας, έστω και αν διοχετεύουν συνήθως οι επιχειρηματίες χρήματα τους εις το εξωτερικόν, καλύτερα να τα έχουν Έλληνες εις το εξωτερικόν παρά μη Έλληνες και επίσης έχουν εργασίες οι Έλληνες εις τον τόπον τους όχι εις την αλλοδαπήν αφήνωντας τον τόπον τους να ερημώσει και απροστάτευτον κάνωντας τους εχθρούς να συνογλύφωντε από την όρεξην της ευκαρίας υφαρπαγής της Πατρίδος και ως εκ τούτου καταστροφής της Θρησκείας. Διότι το Τρίπτυχον δεν έχει νόημα αν δεν αγαπούμε την Θρησκεία και Τον Θεόν όπου μας ενώνει. Τι θρήσκος είσαι αν δεν είναι αλληλέγγυος; Τι Πατριώτης είσαι αν δεν είναι αλληλέγγυος; Πώς θα επιβιώσει η Οικογένεια σου σε ήθη και έθιμα πατροπαράδοτα και Θεαληθή αν δεν είσαι αλληλέγγυος με τους ομόθρησκους και ομοπάτριδους σου;  
.
Η ζωηρά πάλη δια την υπεροχήν, αι προσκρούσεις του οικονομικού βίου θα δημιουργήσωσι, και έχουσιν ήδη δημιουργήσει, κοινωνίας απογοητευμένας, ψυχράς και άνευ καρδίας. Αι κοινωνίαι αύται θα έχωσι μίαν απόλυτον απέχθειαν πρός την ανωτέραν πολιτικήν και προς την θρησκείαν. Ο μόνος των οδηγός θα είναι ο υπολογισμός, δηλ. το χρυσίον, πρός ο θα έχουν αληθή λατρείαν, ένεκα των υλικών απολαύσεων, ας δύναται να χορηγή. Τότε αι κατώτεραι τάξεις των Χριστιανών θα μας ακολουθήσωσιν εις την εναντίον της διανοούμενης αυτών τάξεως πάλην μας εις την εξουσίαν (τους συναγωνιστάς μας), όχι δια να κάμωσι καλόν ούτε δια να αποκτήσωσι τον πλούτον, αλλά από μίσος μόνον κατά των προνομιούχων.
.
Να λοιπόν, πώς γεννάται το τέρας του Κομμουνισμού! Από το τέρας του Κεφαλαιοκρατισμού, των ιδιαίτερων προνομοίων και της ανειλικρίνειας των ταγών μας, θρησκευτικών και πολιτικών. Διαφθείρωντας αυτούς παραδιαφθείροντε εις τους ομματούς του λαού και του κοσμάκη τα ιερά και τα όσια της Θρησκείας, της Πατρίδος και της Οικογένειας, είναι ως να έχουμε την καλύτερην παραγωγήν μήλων και εις την βιτρίνα του μαννάβικου να μοστράροντε από τους ανάξιους και διεφθαρμένους ταγούς τα μερικά σαπά μήλα όπου εισίν οι ίδιοι οι εν λόγω ανάξιοι ταγοί! Αυτοδιαφημίζοντε και σαπίζουν συνάμα όλον και περαιτέρω με την πλάνην και την αίρεσιν των περισσότεροι αμόλυντοι φθάνωντας εις το εφήμερον σημείον της επιδημίας της σαθρότητος εν Ελλάδι και εν Κύπρω. Ο μόνος υπολογισμός των θα είναι το χρυσίον δηλαδή το ιδιοτελές κέρδος! Άρα τε διατί να τους ακολουθεί ο σύνεθνος λαός; Και ύστερα αφού μας διεχώρισαν σε «Δεξιούς» και «Αριστερούς» ή ευνοούμενους άδικους και δυσνοούμενους αδικημένους, μας βάζουν ν’ αλληλοκτυπηθούμε με μίσος. Οι αδικημένοι μάχοντε να ρίξουν τους άδικους πλουτοκράτες και θεσοκράτες της χώρας χωρίς να τους εγνοιάζει ουσιαστικώς η Παράδοση της Πατρίδος και η ψυχή και οι προνομοιούχοι διά να βάστάξουν τα προνοόμοια τους και διά να υποστηρίξουν δήθεν τα ιερά και όσια της Πατρίδος και της Θρησκείας. Μα αν ήσουν φιλόπατρος και Φιλόθεος δεν θα άφηνες τον Σύνεθνον σου σε κατάστασιν εκτάκτης δυστυχίας και θα τον συμπεριλάμβανες με την ευ+συνειδησία σου εις την Οικογένειαν σου!
.
Ο Θεός να μας σώσει! Προσεύχεστε να μας συνετίσει και μην είστε αλαζόνες. Μωραίνεται λαός θέλει αυτόν απωλαίσει Θεός λέγει το Ευαγγέλιον, ανωτέρω είδαμε ότι οι Εβραίοι παραδέχοντε Την Ύπαρξη Του Αγίου Πνεύματος αλλά Το καταπολεμούν συγκαταπολεμώντας όσους έχουν την πιθανότητα ένεκα της χριστιανικότητος τους να ταπεινωθούν σε βαθμόν ώστε Αυτόν αν έρθη να εγκατοικήσει εις τας καρδίας των! Άρα τε ιουδαϊκαί καρδίαι κατέχοντε από διαβολοδαιμόνια, προσευχηθείτε και δι’ αυτούς έστω μία φορά ανά έτος αν δεν δύνασθε περισσότερες! Είναι κρίμα και αξιολύπητοι το καταλάβουν άμα φθάσουν εν Κολλάσει! Αλλά διατί να κατοικήσει εν καρδία Τω Αγίω Πνεύματι αφού η καρδία κάποτε θα λοιώσει; Να η απάντηση! Επειδή η καρδία με τους συσστολοδιαστολικούς παλμούς της αποστέλλει μηνύματα κωδικής γλώσσας των πιστεύω της εις το Σύμπαν ολάκερον και είναι μαρτυρία του τί πιστεύει, θέλει, προσδωκεί και επιδιώκει δι’ ιδίαν και δι’ άλλους, καλόν ή κακόν, ουδέτερον ή ανάμεικτον βάσει του Νόμου της Τετραπιθανότητος, η οποία καταχωρείται εις τα Ακασικά/Αχασικά Αρχεία του Άχραντου Μεταθάνατου Διεξεχνιαστικού Δικαιοδικαστηρίου. Να διατί ο Χριστός είπε πώς ό,τι λέγει ο νούς διά στόματος είναι αυτόν όπου υπάρχει εντός της καρδίας! Η πηγή είναι η καρδία και τη βρύση το στόμα και ο νούς! Η καρδία αφελής και φιλάρεσκη του σαρκίου τείνει χωρίς να το γνωρίζει προς την κακία της παναυτής αρεσκείας, ο νούς υπηρετών την ψυχήν πρέπει να κάνει εκστρατεία κατ’ εξακολούθηση ινά αλλάξει την γνώμη της καρδίας, διά της συντριβής και τεταπείνωσης της αυτού πολιτείας, διότι άμα συντριβεί και τεταπεινωθεί νεκρώνοντε αι καύλες της πάσας ευάρεστης προς αυτήν αμαρτίας, μαλακίας και κακοπροαιρέσεως. 
.
Μην κτίζετε πύργους ψυχοτάφου. Μην κτίζετε πύργους χάνωντας χρόνον να ενασχοληθείτε με την ψυχήν και τους πύργους ψυχοσωτηρίας ως αμοιβή μεταθάνατον! Ό,τι και αν κτίσετε εδώ εις την γήν θα χαθεί, είναι μάταιον να πιστεύετε εις την προθανάτου αιωνιότητα της ματαιοδοξία της ανυπαρξίας. Ο υλικός πύργος είναι σαθρός όσον ευσταθής και είναι, δεν προσπερνάει τον χρόνον άρα τε δεν προσπερνάει την αιωνιότητα ούτε εντάσσεται εντός της σωτηρίας της αιωνιότητας. 
.
Είπε ο θείος μου ο Ανδρέας βλέπωντας κάποιους ξενοδόχους να κτίζουν και ανακαινίζουν με φρενίτιδα: «τούτοι ενομίσαν πως επροσπεράσαν Τον Θεόν!». Βεβαίως, δεν σημαίνει πως η οικονομική πρόοδος πρέπει να σταματήσει, αλλά αν βλάπτει την ψυχή δεν είναι μόνον μάταια αλλά και ψυχοβλαπτική. Πρέπει να είμαστε ευφυείς ούτως ώστε η οικονομική πρόοδος να ψυχωφελήσει ημάς και αλλήλους! 
.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ
Δημοσιεύτηκε από τον χρήστη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου