Σάββατο, 25 Φεβρουαρίου 2017

ΥΠΕΡΑΠΟΚΑΛΥΨΗ! ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΟΝ! ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ/ΤΕΣΤ ΚΑΤΑΓΕΣΤΕ ΑΠΟ ΑΓΑΠΗ Ή ΑΠΟ ΜΙΣΟΣ;;;;; ΜΑΘΕΤΕ!!!!

Μίσος είναι η εφαρμοσμένη αδικία με ευγένεια ή χωρίς ευγένεια. Η εχθρότητα είναι πότε μίσος, πότε φόβος, πότε ζηλοφθονία και πότε το ανάμεικτον αυτών των τριών βάσει του Νόμου της Τετραπιθανότητος. 
.
ΥΠΕΡΑΠΟΚΑΛΥΨΗ! ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΟΝ! ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ/ΤΕΣΤ ΚΑΤΑΓΕΣΤΕ ΑΠΟ ΑΓΑΠΗ Ή ΑΠΟ ΜΙΣΟΣ;;;;; ΜΑΘΕΤΕ!!!!
.
«Ήξει δε η ημέρα Κυρίου ως κλέπτης εν νυκτί, εν η ουρανοί ροιζηδόν παρελεύσονται, στοιχεία δε κατακαυσούμενα λυθήσονται, και η γή και τα εν αυτή έργα κατακαήσεται» (Β Πέτρου 3,10). Εκείνα όπου λέγοντε εφημερών από επιστήμονες προαναφέροντε εις το Ευαγγέλιον και από άλλους ενδεχομένους συγγραφείς. Ο ήλιος θα καύσει την γήν και οι αναστηνόμενοι απαντήσουσι Τον Κύριον εν νεφάλες (νέφος+έλος) τόσον αραιές όσον δεν τις αισθανόμεθα, από πολύ μικροσκοπικά υποσωματίδια της Φύσης. Η Τρομερά Κρίσις Ηθικαρετής διεξαγόμενη εν αήρ εις ουρανούς οι οποίοι θα κατατροπωθούν και θα επανέλθουν εις την προ της τάξεως κατάστασιν ήτοι Χάους (άναρχου χρόνου = Κρόνου, ενώ τώρα η τάξη είναι κατάσταση της δόσης = Δία, ως καταστάσεις/φαινόμενα/νόμοι = θεάσεις/θεοί της φύσης υπό Τριαδικού Θεού).
.
ΝΑ Η ΚΡΙΣΙΣ ΜΙΣΟΥΣ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗΣ ΥΠΕΡΛΑΚΩΝΙΣΤΙ!
.
Ο Χριστός σ’ αυτούς όπου ευρίσκοντε εις την δεξιάν του μετά τον διαχωρισμόν θα ειπεί με εν δικαίω: «τότε έρει ο βασιλεύς τοις εκ δεξιών αυτού δεύτε οι ευλογημένοι του πατρός μου, κληρονομήσατε την ητοιμασμένην υμίν βασιλείαν από καταβολής κόσμου. Επείνασα γαρ, και εδώκατε μοι φαγείν, εδίψασα, και εποτίσατε με, ξένος ημήν, και συνηγάγετε με, γυμνός και περιεβάλετε με, ησθένησα, και επισκέψασθέ με, εν φυλακήν ημήν, και και ήλθετε προς με. Τότε αποκριθήσονται αυτώ οι δίκαιοι λέγοντες κύριε, πότε σε είδομεν πεινώντα και εθρέψαμεν, ή διψώντα και εποτίσαμεν πότε δε σε είδομεν ξένον και συνηγάγομεν, ή γυμνόν και περιεβάλομεν πότε δε σε είδομεν ασθενή ή εν φυλακή, και ήλθομεν προς σε; και αποκριθείς ο βασιλεύς έρει αυτοίς αμήν λέγω υμίν, εφ’ όσον εποιήσατε ένί τούτων των αδελφών μου των ελαχίστων, εμοί εποιήσατε» (Ματ. 25, 34-40).
.
Εις αυτούς όπου ευρίσκοντε εις την αριστερά του θα ειπεί με οργήν: «πορεύεσθε απ’ εμού οι κατηραμένοι εις το πύρ το αιώνιον το ητοιμασένον τω διαβόλω και τοις αγγέλοις αυτού. Επείνασα γαρ, και ουκ εδώκατε μοι φαγείν, εδίψασα, και ουκ εποτίσατε με, ξένος ημήν, και ου συνηγάγετε με, γυμνός και ου περιεβάλετε με, ασθενής και εν φυλακή και ου επισκέψασθέ με, εν φυλακήν ημήν, και και ήλθετε προς με. Τότε αποκριθήσονται αυτώ και αυτοί λέγοντες κύριε, πότε σε είδομεν πεινώντα ή διψώντα ή γυμνόν ή ασθενή ή εν φυλακή, και ου διηκονήσαμεν σοι; τότε αποκριθήεται αυτοίς λέγων αμήν λέγω υμίν, εφ’ όσον ουκ εποιήσατε ενί τούτων των ελαχίστων, ουδέ εμοί εποιήσατε. Και απελεύσονται ούτοι εις κόλασιν αιώνιον, οι δε δίκαιοι εις ζωήν αιώνιον (Μτ. 25, 41-46).
.
Η λέξη κλειδί είναι «εδώκατε» και η λέξη αμπαρώματος εκτός σωτηρίας η λέξη «ουκ/ου»!
.
Όλος ο Νόμος Του Τριαδικού Θεού συνοψίζεται από Τον Λόγον Του Ιάσων Χριστού: «αγαπήσεις Κύριον τόν Θεόν σου εν όλη τη καρδία σου και εν όλη τη ψυχή σου και εν όλη τη διανοία σου. αυτή εστί πρώτη και μεγάλη εντολή. δευτέρα δε ομοία αυτή αγαπήσεις τον πλησίον σου ως σεαυτόν» (Μτ. 22, 37-39). Ο ορισμός δευτέρα δε ομοία αυτή αγαπήσεις τον πλησίον σου ως σεαυτόν σημαίνει: επίσης: «αγαπήσεις τον πλησίον σου εν όλη τη καρδία σου και εν όλη τη ψυχή σου και εν όλη τη διανοία σου. αυτή εστί πρώτη και μεγάλη εντολή. δευτέρα δε ομοία αυτή αγαπήσεις Τον Κύριον σου ως σεαυτόν».
.
Η ουσία είναι ν’ αγαπήσεις τους άλλους Θεόν τε ανθρώπους και παν τω εν πλησίω σου εφ’ όλης της καρδίας και εφ’ όλης της ψυχής και εφ’ όλης της διανοίας ως σεαυτόν. Να ενωθείς με τα πάντα με αδελφικότητα ως σεαυτόν δηλαδή με πλήρην αγάπην αγαπώντας τους άλλους ως να εισίν αυτοί ο εαυτός σου και μάλιστα εαυτότεροι του εαυτού σου!!!! Τότε σώθηκες αιωνίως! Δεν είναι δύσκολον ως μία ορειβασία, ανάβαση, ελεύθερη εν αήρ πτώση, κατάδυση κ.α.! Απλά βάλε εκεί όπου βασιλεύει ο εγωισμός την αγάπην.
.
Η λέξη μίσος προέρχεται από την σύνθεσιν μη+ίσος! Όστις έχει επίσημη ή ανεπίσημη θρησκεία ή γνώμη ήτοι προσωπική θρησκεία ότι δεν είμαστε όλοι ίσοι μισεί συνειδητώς ή ασυνειδήτως και η πεποίθηση του αυτή ολίγον ή πολύ τον ωθεί προς την αμαρτίαν της διάκρισης με βάση το συμφέρον της ιδιοτέλειας έστω και αν φαντάζει ανιδιοτέλεια ή κρύβεται όπισθεν κεκαλυμμένων ψευδοδικαιολογιών όπου δεν βλέπουν ίσως όλοι οι αδελφοί του αλλά τινοί αντιλαμβάνοντε και συν αυτών ο Κύριος Τριαδικός Θεός ημών! Ο θάνατος και η εκ γενετής θνησιγένεια μας ορίζει την κοινήν μας καταβολήν και την ισότητα μας! Οίον θεωρούμε μη+ίσον θεωρούμεν συνήθως κατώτερον και αυτοθεωρούμεν ότι έχουμεν δικαίωμαν ν’ αδικούμεν επειδή θεωρούμεν πως το δίκαιον είναι μεθ’ ημών ως ανώτερων, μέγας καλαστικόν λάθος/ή σφάλμαν. Επίσης εάν θεωρούμε μη+ίσον Τον Θεόν μαζί μας με μη ισότητα Κρίσεως ότι εμείς είμαστε οι κατώτεροι θα μισούμε, απεχθανόμαστε και αποφεύγουμε αποστασιακώς Τον Θεόν και τους ακολούθους Τουν (συνειδητώς ή ασυνειδήτως). Να διατί ο Χριστός είπεν ευλογημένοι όσοι μισησθούν και καταδιωκτούν ένεκα Του Αγίου Ονόματος Του.
.
Ποίος θεός εξ’ αυτών όπου λέγεται ότι υπήρχαν ως πρόσωπα (και όχι σύμβολα πράξεων, φαινομένων και κυττάρων Θεού) θα άκουε την εντολήν Του Χριστού ν’ αγαπάεις τον Κύριον και Θεόν σου και τον πλησίον σου ομοίως και τότε είσαι Σύνθεος και Συνάπειρος Συνάγιος και δεν θα δεχόταν την αλήθεια αν ήταν δίκαιος; Ποίος; Ο Δίας, ο Κρόνος, η Ρέα, η Ήρα, ο Άρης, η Εστία, ο Ήφαιστος, η Αφροδίτη, η Άρτεμις, η Αθηνά, ο Διόνυσος, ο Απόλλων, ο Αχελώος, ο Τύφων, ο Ηρακλής, ο Μεγαλέξανδρος, ο Ασκληπειός, αι Ερινύαι, αι Ενοχαί, αι Μούσαι; Ποίος θεός είναι ανώτερος, αθανατότερος, παλαιότερος της Δικαιοσύνης; Ποίος δύναται να είναι θεός και να μην είναι δίκαιος; Ποίος άδικος δεν είναι έρμαιον της αδικίας και αυταδικίας του; Ποίος θα έκτιζε τον κόσμον ο Άδικος ή ο Δίκαιος; Πού εντάσσεται η ορθότητα και σωστότητα εις το δίκαιον ή εις το άδικον; Τ’ άδικον είναι συνώνυμον του σφάλματος, του λάθους, του χάους της απάτης!
.
Ο Χριστός μας λέγει πως αν κάνουμε ενί εκ των λακωνικών εντολών του δηλαδή μία και μία φορά χωρίς υστεροβουλία, διαφήμιση και ιδιοτέλεια, δηλαδή μ’ αγάπην, με φιλανθρωπία, με φιλεχθρία, με φιλαγαπότητα προς τα πάντα! Εσώθηκες! Η λέξη εσώθηκες έχει την ίδια ρίζα με τη λέξη έσοντε = εισίν/γίνοντε εντός = έσω/έσσω δηλαδή εσώθηκες σημαίνει εισέρχεσαι εντός = έσσω = έσωθεν Θεού Κυρίου Τριαδικού!!!!
.
Ο Χριστός εις την αστραπτερήν σύντομην Κρίσιν Του κρίνει με κριτήριον της ευσπλαγχνία ή ασπλαγχνία. Π.χ. βοηθάεις το τέκνον του εχθρού σου και τον εχθρόν σου όχι πως δεν γνωρίζεις ότι σε εχθρεύεται αλλά εξ’ αγάπης της οποίας διαρρέει με ομοιότητα και δικαιοσύνη αυτόβουλη προς όλας τας κατευθύνσεις και αδελφούς ανεξαιρέτως! Ίσως είσαι σε πόλεμον αλλά άμα τραυματιστεί ο αντίπαλος τον περισώζεις, αυτόν λέγει και ο νόμος περί πολέμου, αυτόν και ο μέγας π.Χ. Χριστός όρκος του Ιπποκράτους, να περιθάλπτεις τον άρρωστον χωρίς διακρίσεις περί καταγωγής, παράταξης και άλλων ιδιαιτεροτήτων αμισθί! Το να κρίνεις την ασθένεια και ανηθικότητα του αρρώστου δεν σημαίνει ότι κατακρίνεις τον άρρωστον. Κάποιος ίσως είναι με τα δικαιώματα των ανόμαλων αλλά δεν θα τους περίθαλπτε δωρεάν επειδή δεν φέρει αγάπην αλλά διαβολικήν ορμήν αποστασίας από Τον Χριστόν! Άλλωστε, ο Χριστός και ο Ιπποκράτης αμφότεροι ιατροί = ιάσωνες εξού και ο Ιάσων/Ιησούς Ιπποκράτης και ο Ιάσων/Ιησούς Χριστός!!!!
.
Ο Χριστός ανωτέρω εις την Κρίσιν Του προσπεράνει τον φόνον, την μοιχεία, την πορνεία, την μεθυστανία, την κακολογία, την υβριολογία, την Θεαπιστία κ.α. και βάζει ως απόλυτον όργανον/κριτήριον την λέξη ΕΥ+ΣΠΛΑΓΧΝΙΑ η οποία προέρχεται από την πλήρην και σε πληρότητα ισορροπία και γέμωση αντιστοίχως της καρδίας, της ψυχής και της διανοίας με ΑΓΑΠΗ βάσει του Νόμου της Τετραπιθανότητος με τέταρτον και ανάμεικτον στοιχείον την ΑΓΑΠΗ!!!! Σπλάγχνον είναι μαζί τα σήματα ηλεκτρομαγνητοβαρυτισμού της καρδίας όπου εκπέμπει κάθε σταθμισμένη γνώμη της ανά έκαστον απειροελάχιστον λεπτόν προς τον άπειρον ουρανόν όπως αυτά όπου στέλνουν με τεχνητά μηχανήματα οι επιστήμονες, δεύτερον, η γνώμη της ψυχής επηρεασμένη από την καρδίαν και τας εκπομπάς της και τρίτον, αι απόψεις της διάνοιας όχι της νοίας/νου αλλά του τι εν προωθήσιε και εν σκέψει προεκτείνει η νοία = διά+νοια μετά όπου επηρεάστηκε από την καρδίαν και κατ’ επεκτάσει εκ της ψυχός. Όμως ήδη η νοία ίσως να επηρέασε την καρδίαν και ύστερα η καρδία την διάνοια και την ψυχή. Καρδία και νοία αλληλοεπηρεάζοντε μέσω των ορμόνων των και ύστερα αι ορμόναι την ουδέτερη και αγαθή ψυχή!
.
Ευσπλαγχνία σημαίνει ως συναίσθημα αν αυτομελετηθείτε και ως πράξη αν αυτοπαρατηρηθείτε άνοιγμα των πόρων και του πλούτου μάς πάσης φύσεως προς τα έξω και τους έξωθεν και εισαγωγή με την ίδια αμαξοστοιχεία ήτοι αυτής της αγάπης προς τα έσσωθεν, ήτοι ΔΟΥΝΑΙ ΚΑΙ ΛΑΒΕΙΝ ΑΓΑΠΗΝ!!!!
.
Το ανωτέρω άρθρον εμπνεύστηκε από την ανάγνωση ενός αρθρίδιου του Αγίου Λουκά Κριμαίας/Ταυρίδος «Περί της φοβεράς Κρίσεως» δημοσιευμένον εις το μηνιαίον περιοδικόν Τροπαιοφόρος εκδόσεως του Μητροπολιτικού Ναού Αγίου Γεωργίου Παραλιμνίου παρά τη κατεχόμενη Αμμόχωστον της Κύπρου μας! Έτος ΙΗ, Τεύχος 2, Φεβρουάριος 2017.
.
Είμαι περιχαρής, ευτυχής και ευλογημένος ος έχων μία μειδιαστική εικόνα του Αγίου Λουκά του Ιατρού της Κριμαίας/Ταυρίδος κατ’ οίκον.
.
Η λέξη ευλογία = ευ+λόγος = καλός αγωγός του Λόγου και δη Του Θεού Λόγου ή ΘεοΛόγου είναι απολύτως συνώνυμη με την λέξην ευσπλαγχνία = ευ+σπλάγχνον ήτοι καλός αγωγός του Λόγου = Θεού Λόγου = ΘεοΛόγου!!!!
.
Ο ΤΡΙΑΔΙΚΟΣ ΘΕΟΣ ΜΑΖΙΝ ΜΑΣ!!!!
.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ
Δημοσιεύτηκε από τον χρήστη

Δευτέρα, 20 Φεβρουαρίου 2017

ΥΠΕΡΑΠΟΚΑΛΥΨΗ: ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΙΔΗΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ! ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΟΧΩΝ!!!!

ΥΠΕΡΑΠΟΚΑΛΥΨΗ: ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΙΔΗΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ! ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΟΧΩΝ!!!!
.
Με βάσει δύο αντιφασκόμενα αρχαία ρητά ανακαλύψαμε την νοοτροπία της εξέλιξης της φύσης επί των παντών όντων και κατ’ επέκτασιν των πραγμάτων.
Τα εξής ρητά: «Έλληνες εισίν οι μετέχοντες της ελληνικής παιδείας» και «Πας μη Έλλην βάρβαρος». Το πρώτον ρητόν σαφέστατα δεν αναφέρεται σε εθνογονιδιακήν καταβολήν αλλά σε διαμόρφωση ψυχορμονοσωματονοητικής αντίδρασης και δράσης προς τα πάντα. Το δεύτερον ρητόν πάλαι δεν αναφέρεται με σαφήνεια σε εθνογονιδιακήν καταβολήν και συνάδει με το πρώτον δηλαδή: «Έλληνας είναι ο μετέχων της ελληνικής παιδείας και όστις δεν μετέχει της ελληνικής παιδείας εστί βάρβαρος>.
Οι ανθρώποι όπου δέχθηκαν πρώτοι τούτα τα ερεθίσματα έχουν τα χαρακτηριστικά των σύγχρονων Ελλήνων και καλέστηκαν έκτοτες Έλληνες. Αυτοί οι ανθρώποι εισίν οι Πρωτάνθρωποι βάσει και των ευρημάτων εις τα Πετράλωνα Χαλκιδικής με ανθρώπους όρθιους (ερέχθειους εξού και ο Ερέχθειος και ο Ερέχθειος Τάφος = ερέξιον παραφθαριστί σ’ άλλες γλώσσες) χρονολογουμένους 1,700,000 ετών και άλλους εκτός του Σπηλαίου των Πετραλώνων με χρονολογία 11,000,000 σύμφωνα με έναν πρόγραμμαν της ΕΡΤ.
Η Ελληνική Παιδεία δεν έχει συγκεκριμμένη μορφή αλλά πολυσυγκεκριμμένη πνευματική αντίληψη, είναι άναρχη όπως ο Άναρχος Πατήρ, ο Συνάναρχος Υιός και Θείον Πνεύμαν. Κάθε ερέθισμαν ει δυνατόν να προκύψει ως συμπεριεχόμενη επιστήμη, αμαρτία, ιδεολογία από την Ελληνική Παιδεία, με προικίσματα βάσει του Νόμου της Τετραπιθανότητος: α) αγαθά β) κακά γ) ουδέτερα και δ) ανάμεικτα. Ουσιαστικά αυτόν όπου καλείται Ελληνική Παιδεία ή Ελεύθερη Παιδεία είναι τα ανωτέρω τέσσερα βασικά συσστατικά του Νόμου της Τετραπιθανότητος. Η Ελληνική Παιδεία είναι έναν ελεύθερον άνογμαν προς τον Νόμον της Τετραπιθανότητος εν συνοπτική άγνοια περί του Κύκλου Ελευθερίας Δράσεως της Σκέψης και της Δράσης, της Επιθυμίας και της Θυσίας, διότι αγάπη είναι να επιθυμείς αυτόν όπου σου αρέσει αλλά να μην το κάνεις επειδή το κρίνεις και το ευδιακρίνεις ως κακόν!!!! Τάδ’ έφη πράττειν τ’ αγαθόν.
Εάν ένας άνθρωπος ό οποίος γεννήθηκε Έλληνας αλλά πράττει τα φαύλα αφελληνίζεται εν τινός βαθμού βάσει του μεγέθους της φαυλότητος του. Ένας άνθρωπος ό οποίος γεννήθηκε βάρβαρος εξελληνίζεται εν τινός βαθμού βάσει του μεγέθους της πολιτισμοποιίας του. Ανώτερος από Έλλην και βάρβαρον ό μιμούμενος δι’ εγκάρδιας χαράς Τον Θεόν αφού απορρίπτει από τον Νόμον της Τετραπιθανότητος το β) ήτοι το κακόν, κατόπιν το δ) ήτοι το ανάμεικτον εκείνον όπου εμπεριέχει κακόν και ύστερα το γ) ήτοι το ουδέτερον, πράττωντας μόνον Τ’ ΑΓΑΘΟΝ!!!! Ο άνθρωπος αυτός δεν είναι πλέον Έλλην ή βάρβαρος αλλά Θεωμένος ήτοι Άγιος ή Ορθόδοξος Χριστιανός ή άλλης θρησκείας εξαγιωμένος βάσει της κρίσης Του Τριαδικού Θεού. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΕΛΛΗΝΑΣ Ή ΒΑΡΒΑΡΟΣ ΑΛΛΑ ΑΘΝΗΤΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΨΥΧΗΝ ΉΤΟΙ ΑΓΙΟΣ. Η ΟΥΣΙΑ ΑΥΤΗ ΔΕΝ ΛΕΙΠΕΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΡΧΑΙΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΜΕ ΤΑ ΕΛΕΥΣΙΝΙΑ, ΔΕΛΦΙΚΑ, ΚΑΒΗΡΕΙΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ. Οι Έλληνες διά της λέξεως ΑΝΘΡΩΠΟΣ ορίζουν αυτόν όπου κοιτάζει προς τον Ουρανόν, Τον Έναν Πατέραν των πάντων θεών τε τιτάνων ο οποίος έχυσε τα σπέρματα Του (Αγίω Πνεύματι) επί της Γής (Ύλης και Μεσοδιάστημα....) και γεννήθηκαν τα πάντα εξού και ο ορισμός πανταχού Παρών και τα πάντα Πληρών, προ πάντων των αιώνων.
Η ΣΥΝΕΙΔΗΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ
Συνεχίζουμε με αποκαλύψεις προς αυτούς όπου ενδιαφέροντε και γοητεύοντε μόνον από την κλασσικοποιημένη επιστήμη.
Διά των ανωτέρω, ήτοι ότι Έλληνας είναι όστις μετέχει εις την Ελληνική Παιδεία και όστις μετέχει εις την Ελληνική Παιδεία δεν είναι Έλληνας, π.χ. ένας Έλληνας όπου αφελληνίστηκε φαίνεται Έλληνας εξωτερικά ενώ Έλληνας πρωτίστως είναι ψυχορμονοπνευματική χαρακτηριστική ιδιότητα. Κατά συνέπεια, η αλλαγή γίνεται από μέσα, δηλαδή ένας Έλληνας γίνεται βάρβαρος επειδή εκβαρβαρίστηκε εξ’ οιουνδήποτε λόγου η ψυχορμονική του ισορροπία ταυτότητας και ένας Αιθίωψ γίνεται Έλληνας εξελληνίστηκε εξ’ οιουνδήποτε λόγου η ψυχορμονική του ισορροπία ταυτότητος. Τα φαινόμενα απατούν, βλέπουμε έναν Μελαμψόν ή Σχιστομμάτη να είναι Έλληνα και έναν Έλληνα να είναι βάρβαρος. Έναν Μαλαισσιανόν Καθηγητήν Φιλολογίας να γίνεται Έλληνας και έναν Έλληνα όπου ένεκα θρησκείας ή ιδεολογίας σφάζει τους συνανθρώπους του! Μα θα μου ειπείτε, μα αυτά τα έκαναν Έλληνες και εις την αρχαιότητα, έσφαζαν τους συνανθρώπους τους και τους Συνέλληνες τους διά χάριν ασέβειας και εφαρπαγής όχι διά χάριν άμυνας. Η αιτία όπου σφάζεις σε κάνει Έλληνα ή βάρβαρον αναλόγως. Οι Έλληνες όπου έσφαζαν και σφάζουν διά να οικειοποιηθούν εν αδίκω δεν εισίν Έλληνες, οι Έλληνες οίτινες σφάζουν διά να αμυνθούν όχι επειδή υποβόσκει η επιθυμία να λεηλατήσουν εισίν Έλλήνες. Ως εκ τούτου, μόνον ο Τριαδικός Θεός γνωρίζει ποίος ήταν ή δεν ήταν Έλληνας από την υπεραρχαιότητα έως των ημερών μας και πόσον Έλληνας ήταν και πότε, ομοίως και διά την βαρβαρότητα του και την αγιότηταν του. Όταν Θεμιστοκλής αμύνετο ήταν Έλληνας, αν όμως έσφαζε Έλληνες διά να τους κατακτήσει η Αθήνα δεν ήταν Έλληνας.
Βασικά η ανωτέρω αλήθεια εμβαίνει εις την θέσην την με τα εξής: «Βάσει του Νόμου της Τετραπιθανότητος υπάρχουν τέσσερεις γενικοί χαρακτήρες ανθρώπων δεδομένου ότι οι Δυτικοί και Δυτικοποιημένοι ανθρώποι όλης της υφηλίους παραδέχοντε ότι εισίν παιδιά της ελληνικής διαλεκτικής και διασκεπτικής παιδείας: α) βάρβαρος ή πρωτόγονος απάνθρωπος ή παλειάνθρωπος άγριος εν εξελίξει ή μη β) αγαθός ή Χριστιανός ή Βουδιστής κ.τλ γ) ουδέτερος ή παθητικός άνθρωπος χωρίς να βλάπτει αλλά και χωρίς να εκτιμάει κανέναν ούτε γαρ Τον Θεόν, έναν κτήνος της ακακίας αλλά και της ακαλοσύνης/αναγαθότητος και δ) το ανάμεικτον εν διακυμάνσει ποσοστών των τριών ανωτέρω ήτοι Έλλην. Η δυνατότητα αποποιήσεως της οιασδήποτε ανωτέρω χαρακτηριστικής ιδιότητος και επαναφοράς είναι εφικτή και γίνεται τακτικά, δεν ακούμε ότι κάποιοι εισίν ανεμόμυλοι ή χειρόμυλοι επειδή κινούντε μεταξύ φθοράς και αφθαρσίας σε ηθικά και άλλα θέματα πέρα δώθε, συγκεχυμένοι τι θέλουν ν’ ακολουθήσουν αφού τινά εκ των αρεσκειών τους η ψυχή τους τα απορρίπτει και το γνωρίζουν και τινά ψυχοφιλικά τα απορρίπτει η κατεργάρα καρδία η οποία δεν έχει εκπαιδευτεί πλέον διά της προσευχής και της εξάσκησης να πειθαρχεί εις το άγιον πνεύμαν της ψυχής.
Η Συνειδητότητα της Εξέλιξης προηγείται της σωματικής εξέλιξης. Εάν έναν ζώον ή φυτόν (και ο,τιδήποτε άλλον) διά να επιβιώσει έχει ανάγκην ν’ αλλάξει κάποια χαρακτηριστικά ή αν πρέπει να δέχεται το δήκνυμα/δάγκωμα ενός όφι χωρίς να το επηρεάζει θανατικώς ή αν πρέπει να εκμεταλλεύεται το νέκταρ ενός συγκεκριμμένου άνθους, πρέπει πρώτα ν’ αλλάξει συνείδηση νοοτροπίας, επιθυμίας και επιδίωξης εντός της πνευματικής του υπόστασης και ύστερα να εφαρμοστεί η αλλαγή εις το σώμαν. Συνεπώς προηγείται της σαρκός το πνεύμα και άνευ πνεύματος η σάρκα δεν έχει υπόσταση ύπαρξης (εξού και πανταχού Παρών και τα πάντα Πληρών δηλαδή ο Θεός είναι η βάση όπου επάνω του φύοντε, κινούντε, δημιουργούντε και εξελίσσοντε τα πάντα, ο καταβάσης Άδην!!!!). Η πνευματική επιθυμία στέλνεται ως αίτηση εις Τον Θεόν και αυτός διατάσσει την φύσην αν πρέπει να δεχθεί το αίτημαν ή να το απορρίψει ή να το διαφοροποιήσει. Επί παραδείγματι, αν έναν ζώον επιθυμεί να εκμεταλλεύεται έναν συγκεκριμμένον παράξενον άνθος αλλά ο Θεός κρίνει πως υπάρχουν άλλα άνθη και τροφές πέριξ δεν θα πραγματοποιήσει το αίτημαν. Σε έναν απόμερον τοπίον των Άνδεων έναν έντομον εκμεταλλεύεται έναν υπερσπάνιον άνθος, έκαστον εξαρτάται από το άλλον, το μεν το νέκταρ το δε την γονιμοποίηση, ποίον έγινε ή μάλλον ποίον άλλαξε πρώτον; Παρακολουθώντας την «ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ = Νάσιοναλ Γεωγράφικ» θα επιβεβαιώσετε ότι πολλές παράξενες αλληλεξαρτήσεις μεταξύ διαφόρων όντων δεν έχουν λογική εξήγηση εάν τις κοιτάξουμε με την άκαμπτην άθεην και απνευμάτιστην κλασσικοποιημένην προσέγγισην.
Υποσημείωση: επιτρέπεται κάθε χρήση ή αναφορά σε οποιαδήποτε θεωρία αφού αναφέρεται το όνομα του συγγραφέα, ευχαριστώ!
Ο ΤΡΙΑΔΙΚΟΣ ΘΕΟΣ ΜΑΖΙΝ Μ’ ΕΜΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΧΘΡΟΥΣ ΜΑΣ!!!!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ


 .
Με βάσει δύο αντιφασκόμενα αρχαία ρητά ανακαλύψαμε την νοοτροπία της εξέλιξης της φύσης επί των παντών όντων και κατ’ επέκτασιν των πραγμάτων.
 .
Τα εξής ρητά: «Έλληνες εισίν οι μετέχοντες της ελληνικής παιδείας» και «Πας μη Έλλην βάρβαρος». Το πρώτον ρητόν σαφέστατα δεν αναφέρεται σε εθνογονιδιακήν καταβολήν αλλά σε διαμόρφωση ψυχορμονοσωματονοητικής αντίδρασης και δράσης προς τα πάντα. Το δεύτερον ρητόν πάλαι δεν αναφέρεται με σαφήνεια σε εθνογονιδιακήν καταβολήν και συνάδει με το πρώτον δηλαδή: «Έλληνας είναι ο μετέχων της ελληνικής παιδείας και όστις δεν μετέχει της ελληνικής παιδείας εστί βάρβαρος>. 
.
Οι ανθρώποι όπου δέχθηκαν πρώτοι τούτα τα ερεθίσματα έχουν τα χαρακτηριστικά των σύγχρονων Ελλήνων και καλέστηκαν έκτοτες Έλληνες. Αυτοί οι ανθρώποι εισίν οι Πρωτάνθρωποι βάσει και των ευρημάτων εις τα Πετράλωνα Χαλκιδικής με ανθρώπους όρθιους (ερέχθειους εξού και ο Ερέχθειος και ο Ερέχθειος Τάφος = ερέξιον παραφθαριστί σ’ άλλες γλώσσες) χρονολογουμένους 1,700,000 ετών και άλλους εκτός του Σπηλαίου των Πετραλώνων με χρονολογία 11,000,000 σύμφωνα με έναν πρόγραμμαν της ΕΡΤ.
 .
Η Ελληνική Παιδεία δεν έχει συγκεκριμμένη μορφή αλλά πολυσυγκεκριμμένη πνευματική αντίληψη, είναι άναρχη όπως ο Άναρχος Πατήρ, ο Συνάναρχος Υιός και Θείον Πνεύμαν. Κάθε ερέθισμαν ει δυνατόν να προκύψει ως συμπεριεχόμενη επιστήμη, αμαρτία, ιδεολογία από την Ελληνική Παιδεία, με προικίσματα βάσει του Νόμου της Τετραπιθανότητος: α) αγαθά β) κακά γ) ουδέτερα και δ) ανάμεικτα. Ουσιαστικά αυτόν όπου καλείται Ελληνική Παιδεία ή Ελεύθερη Παιδεία είναι τα ανωτέρω τέσσερα βασικά συσστατικά του Νόμου της Τετραπιθανότητος. Η Ελληνική Παιδεία είναι έναν ελεύθερον άνογμαν προς τον Νόμον της Τετραπιθανότητος εν συνοπτική άγνοια περί του Κύκλου Ελευθερίας Δράσεως της Σκέψης και της Δράσης, της Επιθυμίας και της Θυσίας, διότι αγάπη είναι να επιθυμείς αυτόν όπου σου αρέσει αλλά να μην το κάνεις επειδή το κρίνεις και το ευδιακρίνεις ως κακόν!!!! Τάδ’ έφη πράττειν τ’ αγαθόν.
 .
Εάν ένας άνθρωπος ό οποίος γεννήθηκε Έλληνας αλλά πράττει τα φαύλα αφελληνίζεται εν τινός βαθμού βάσει του μεγέθους της φαυλότητος του. Ένας άνθρωπος ό οποίος γεννήθηκε βάρβαρος εξελληνίζεται εν τινός βαθμού βάσει του μεγέθους της πολιτισμοποιίας του. Ανώτερος από Έλλην και βάρβαρον ό μιμούμενος δι’ εγκάρδιας χαράς Τον Θεόν αφού απορρίπτει από τον Νόμον της Τετραπιθανότητος το β) ήτοι το κακόν, κατόπιν το δ) ήτοι το ανάμεικτον εκείνον όπου εμπεριέχει κακόν και ύστερα το γ) ήτοι το ουδέτερον, πράττωντας μόνον Τ’ ΑΓΑΘΟΝ!!!! Ο άνθρωπος αυτός δεν είναι πλέον Έλλην ή βάρβαρος αλλά Θεωμένος ήτοι Άγιος ή Ορθόδοξος Χριστιανός ή άλλης θρησκείας εξαγιωμένος βάσει της κρίσης Του Τριαδικού Θεού. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΕΛΛΗΝΑΣ Ή ΒΑΡΒΑΡΟΣ ΑΛΛΑ ΑΘΝΗΤΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΨΥΧΗΝ ΉΤΟΙ ΑΓΙΟΣ. Η ΟΥΣΙΑ ΑΥΤΗ ΔΕΝ ΛΕΙΠΕΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΡΧΑΙΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΜΕ ΤΑ ΕΛΕΥΣΙΝΙΑ, ΔΕΛΦΙΚΑ, ΚΑΒΗΡΕΙΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ. Οι Έλληνες διά της λέξεως ΑΝΘΡΩΠΟΣ ορίζουν αυτόν όπου κοιτάζει προς τον Ουρανόν, Τον Έναν Πατέραν των πάντων θεών τε τιτάνων ο οποίος έχυσε τα σπέρματα Του (Αγίω Πνεύματι) επί της Γής (Ύλης και Μεσοδιάστημα....) και γεννήθηκαν τα πάντα εξού και ο ορισμός πανταχού Παρών και τα πάντα Πληρών, προ πάντων των αιώνων.
 .
Η ΣΥΝΕΙΔΗΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ
 .
Συνεχίζουμε με αποκαλύψεις προς αυτούς όπου ενδιαφέροντε και γοητεύοντε μόνον από την κλασσικοποιημένη επιστήμη.
 .
Διά των ανωτέρω, ήτοι ότι Έλληνας είναι όστις μετέχει εις την Ελληνική Παιδεία και όστις μετέχει εις την Ελληνική Παιδεία δεν είναι Έλληνας, π.χ. ένας Έλληνας όπου αφελληνίστηκε φαίνεται Έλληνας εξωτερικά ενώ Έλληνας πρωτίστως είναι ψυχορμονοπνευματική χαρακτηριστική ιδιότητα. Κατά συνέπεια, η αλλαγή γίνεται από μέσα, δηλαδή ένας Έλληνας γίνεται βάρβαρος επειδή εκβαρβαρίστηκε εξ’ οιουνδήποτε λόγου η ψυχορμονική του ισορροπία ταυτότητας και ένας Αιθίωψ γίνεται Έλληνας εξελληνίστηκε εξ’ οιουνδήποτε λόγου η ψυχορμονική του ισορροπία ταυτότητος. Τα φαινόμενα απατούν, βλέπουμε έναν Μελαμψόν ή Σχιστομμάτη να είναι Έλληνα και έναν Έλληνα να είναι βάρβαρος. Έναν Μαλαισσιανόν Καθηγητήν Φιλολογίας να γίνεται Έλληνας και έναν Έλληνα όπου ένεκα θρησκείας ή ιδεολογίας σφάζει τους συνανθρώπους του! Μα θα μου ειπείτε, μα αυτά τα έκαναν Έλληνες και εις την αρχαιότητα, έσφαζαν τους συνανθρώπους τους και τους Συνέλληνες τους διά χάριν ασέβειας και εφαρπαγής όχι διά χάριν άμυνας. Η αιτία όπου σφάζεις σε κάνει Έλληνα ή βάρβαρον αναλόγως. Οι Έλληνες όπου έσφαζαν και σφάζουν διά να οικειοποιηθούν εν αδίκω δεν εισίν Έλληνες, οι Έλληνες οίτινες σφάζουν διά να αμυνθούν όχι επειδή υποβόσκει η επιθυμία να λεηλατήσουν εισίν Έλλήνες. Ως εκ τούτου, μόνον ο Τριαδικός Θεός γνωρίζει ποίος ήταν ή δεν ήταν Έλληνας από την υπεραρχαιότητα έως των ημερών μας και πόσον Έλληνας ήταν και πότε, ομοίως και διά την βαρβαρότητα του και την αγιότηταν του. Όταν Θεμιστοκλής αμύνετο ήταν Έλληνας, αν όμως έσφαζε Έλληνες διά να τους κατακτήσει η Αθήνα δεν ήταν Έλληνας.
 .
Βασικά η ανωτέρω αλήθεια εμβαίνει εις την θέσην την με τα εξής: «Βάσει του Νόμου της Τετραπιθανότητος υπάρχουν τέσσερεις γενικοί χαρακτήρες ανθρώπων δεδομένου ότι οι Δυτικοί και Δυτικοποιημένοι ανθρώποι όλης της υφηλίους παραδέχοντε ότι εισίν παιδιά της ελληνικής διαλεκτικής και διασκεπτικής παιδείας: α) βάρβαρος ή πρωτόγονος απάνθρωπος ή παλειάνθρωπος άγριος εν εξελίξει ή μη β) αγαθός ή Χριστιανός ή Βουδιστής κ.τλ γ) ουδέτερος ή παθητικός άνθρωπος χωρίς να βλάπτει αλλά και χωρίς να εκτιμάει κανέναν ούτε γαρ Τον Θεόν, έναν κτήνος της ακακίας αλλά και της ακαλοσύνης/αναγαθότητος και δ) το ανάμεικτον εν διακυμάνσει ποσοστών των τριών ανωτέρω ήτοι Έλλην. Η δυνατότητα αποποιήσεως της οιασδήποτε ανωτέρω χαρακτηριστικής ιδιότητος και επαναφοράς είναι εφικτή και γίνεται τακτικά, δεν ακούμε ότι κάποιοι εισίν ανεμόμυλοι ή χειρόμυλοι επειδή κινούντε μεταξύ φθοράς και αφθαρσίας σε ηθικά και άλλα θέματα πέρα δώθε, συγκεχυμένοι τι θέλουν ν’ ακολουθήσουν αφού τινά εκ των αρεσκειών τους η ψυχή τους τα απορρίπτει και το γνωρίζουν και τινά ψυχοφιλικά τα απορρίπτει η κατεργάρα καρδία η οποία δεν έχει εκπαιδευτεί πλέον διά της προσευχής και της εξάσκησης να πειθαρχεί εις το άγιον πνεύμαν της ψυχής.
.
Η Συνειδητότητα της Εξέλιξης προηγείται της σωματικής εξέλιξης. Εάν έναν ζώον ή φυτόν (και ο,τιδήποτε άλλον) διά να επιβιώσει έχει ανάγκην ν’ αλλάξει κάποια χαρακτηριστικά ή αν πρέπει να δέχεται το δήκνυμα/δάγκωμα ενός όφι χωρίς να το επηρεάζει θανατικώς ή αν πρέπει να εκμεταλλεύεται το νέκταρ ενός συγκεκριμμένου άνθους, πρέπει πρώτα ν’ αλλάξει συνείδηση νοοτροπίας, επιθυμίας και επιδίωξης εντός της πνευματικής του υπόστασης και ύστερα να εφαρμοστεί η αλλαγή εις το σώμαν. Συνεπώς προηγείται της σαρκός το πνεύμα και άνευ πνεύματος η σάρκα δεν έχει υπόσταση ύπαρξης (εξού και πανταχού Παρών και τα πάντα Πληρών δηλαδή ο Θεός είναι η βάση όπου επάνω του φύοντε, κινούντε, δημιουργούντε και εξελίσσοντε τα πάντα, ο καταβάσης Άδην!!!!). Η πνευματική επιθυμία στέλνεται ως αίτηση εις Τον Θεόν και αυτός διατάσσει την φύσην αν πρέπει να δεχθεί το αίτημαν ή να το απορρίψει ή να το διαφοροποιήσει. Επί παραδείγματι, αν έναν ζώον επιθυμεί να εκμεταλλεύεται έναν συγκεκριμμένον παράξενον άνθος αλλά ο Θεός κρίνει πως υπάρχουν άλλα άνθη και τροφές πέριξ δεν θα πραγματοποιήσει το αίτημαν. Σε έναν απόμερον τοπίον των Άνδεων έναν έντομον εκμεταλλεύεται έναν υπερσπάνιον άνθος, έκαστον εξαρτάται από το άλλον, το μεν το νέκταρ το δε την γονιμοποίηση, ποίον έγινε ή μάλλον ποίον άλλαξε πρώτον; Παρακολουθώντας την «ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ = Νάσιοναλ Γεωγράφικ» θα επιβεβαιώσετε ότι πολλές παράξενες αλληλεξαρτήσεις μεταξύ διαφόρων όντων δεν έχουν λογική εξήγηση εάν τις κοιτάξουμε με την άκαμπτην άθεην και απνευμάτιστην κλασσικοποιημένην προσέγγισην.
 .
Υποσημείωση: επιτρέπεται κάθε χρήση ή αναφορά σε οποιαδήποτε θεωρία αφού αναφέρεται το όνομα του συγγραφέα, ευχαριστώ!
 .
Ο ΤΡΙΑΔΙΚΟΣ ΘΕΟΣ ΜΑΖΙΝ Μ’ ΕΜΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΧΘΡΟΥΣ ΜΑΣ!!!!
 .
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ
Δημοσιεύτηκε από τον χρήστη

Σάββατο, 18 Φεβρουαρίου 2017

ΥΠΕΡΑΠΟΚΑΛΥΨΗ: Η ΠΡΟΔΟΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΠΟΣΤΡΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΔΕΙΛΗΜΜΑ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ. ΕΒΡΟΣ!!!!


Σε συγχωρούμε αλλά η Μεραρχία έφυγε και η Εισβολή ήρθε!!!!

ΥΠΕΡΑΠΟΚΑΛΥΨΗ: Η ΠΡΟΔΟΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΠΟΣΤΡΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΔΕΙΛΗΜΜΑ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ. ΕΒΡΟΣ!!!!
.
Η απομεραρχιοποίηση της Κύπρου από τον δικτάτορα Γεώργιο Παπαδόπουλο ήταν μελανότερη σελίδα της Χούντας. Η επικρατέστερη εκδοχή είναι επειδή ο Γεώργιος Γρίβας Διγενής ένας στρατιώτης του Πατριωτισμού από τον καιρόν της Μικρασσιατικής Κατατροφής ο οποίος ήθελε την ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα, λέγεται πως απείλησε διά τηλεφωνήματος τον Γ. Παπαδόπουλο ότι θα του κάνει αντιπραξικόπημα επειδή ήταν εμπόδιον εις την Ένωσιν Μητρός και Θυγατρός Κύπρου. Ο Γ. Γρίβας από το κατεχόμενον Τρίκωμον Αμμοχώστου ήταν εμπόδιον και απειλή διά τον Αρχιεπίσκοπον Πρόεδρον Μακάριον.
.
Μακάριος και Παπαδόπουλος συναντήθηκαν εις το αποικιοκρατικόν κυπριακόν μέγαρον της Κύπρου και συμφώνησαν κάτι τις κρυφά. Ο Γρίβας ως στρατάρχης της Κύπρου παρευρέθηκε απρόσκλητος εις το Προεδρικόν Μέγαρον αλλά δεν αφέθηκε να εισέλθει εις την αίθουσα συνζητήσεως (conference = κονφερενς = κον = con = το πρόθεμα συν = συν+φερένς = συμφέρον, χαχαχαχα!) και υπάρχει μία φωτογραφία όπου ο φωτογράφος με ειρωνεία φωτογραφίζει τον Γρίβα θλιμμένο και πικραμμένο να καρτερεί έξω από την αίθουσα ως πολίτης δευτέρας κατηγορίας. Μετέπειτα λέγεται πως επάνω εις τα νεύρα του απείλησε τον Παπαδόπουλο διά τηλεφωνήματος.
.
Μακάριος και Γρίβας συμφώνησαν την ιστορική πρώτη αποστρατικοποίηση της Κύπρου με τα ολέθρια αποτελέσματα όπου είδαμεν εν το εφεξής. Η Ελληνική Μεραρχία της ΕΛΔΥΚ φαινόταν ισχυρότερη από τον Μακάριο και απειλή διά τον Παπαδόπουλο επειδή ήταν ένας ολόκληρος ελληνικός στρατός εκτός της επήρρειας της Χούντας, αλλά υπό την επήρρεια ενός θερμού Αρχιπατριώτου, του Γεώργιου Γρίβα Διγενή τον οποίον οι Άγγλοι αποκάλεσαν ως τον καλύτερον και πονηρότερον στρατηγόν όπου αντιμετώπισαν ποτέ!!!!!
.
Το εμπόδιον Γρίβας με την Μεραρχία του εξαφανίστηκε, Μακάριος και Παπαδόπουλος ήσαν πλέον ασφαλείς δυνόμενοι να κοιμούντε ήσυχοι την νύχθα αλλά όχι και οι Ελληνοκύπριοι. Ήδη από την επομένη ημέρα φυγής της Ελληνικής Μεραρχίας από την Μεγαλόνησον τα τουρκικά αεροσκάφη γυρώφερναν χαιρετιστικώς επάνω από την Λευκωσία. Μακάριος και Παπαδόπουλος όταν είδαν την πρόκληση αυτή τ’ ολιγότερον θα έπρεπε να επιστρέψουν αμέσως την Ελληνική Μεραρχία και ίσως να έφερναν και άλλον στρατόν ή κρυφά άλλα ισχυρότερα όπλα.
.
Εάν ο Γρίβας ήταν εμπόδιον και όχι η ίδια η Ελληνική Μεραρχία στόχος ώστε να αποδυναμωθεί η άμυνα της Κύπρου, τότε διατί δεν δολοφόνησαν τον Γρίβα! Ήταν πανεύκολον! Δεν το έκαμαν διά να είναι ο Γρίβας το εξιλαστήριον θύμαν των Αμερικαναγγλοσιωνιστικών σχεδίων μέσω Χούντας, Μακαρίου και μασσωνοκρατούμενης Ε.Ο.Κ.Α. Β΄..... Κάποτε έβαλαν τον Γρίβα εντός των αποσκευών των κυπριακών αερογραμμών και τον έστειλαν εν Ελλάδι, διατί δεν τον σκότωσαν; Μήπως τον αγαπούσαν; Τι έγινε; Κάποιος τον λυπήθηκε και αντί να τον σκοτώσει απλά τον εξευτέλισε; Ένας εξ’ αυτών όπου κατά διαταγήν του Μακαρίου απόστειλε τον Γρίβα ήταν και ο μετέπειτα πρόεδρος της Κύπρου Τάσσος Παπαδόπουλος. Ήταν εύκολος στόχος ο Γρίβας αλλά σύμφερε να είναι ζωντανός διά να του χύνεται το δηλητήριον της ενοχής επάνω εις την κεφαλήν! ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΜΕ ΑΧΑΡΙΣΤΙΑ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΟΙ ΠΑΤΡΙΩΤΕΣ.
.
ΕΝ ΤΩ ΖΩΜΩ
.
Ένας πατριώτης δεν φεύγει την Ελληνική Μεραρχία από την Κύπρον επειδή ο στρατηγός της είναι εχθρός ή ασυμπαθής του, αλλά την ενισχύει έστω και αν κινδυνεύει ο ίδιος. Ο πατριώτης θυσιάζει το σαρκίον του και την υστεροφημίαν του διά χάριν της ΠΑΤΡΙΔΟΣ. Πάμπολλοι πατριώτες ανά τους αιώνες έμειναν ιστορικώς ανώνυμοι δίδοντας τις συμβουλές και τις αρωγές τους σε άλλους πατριώτες ή ματαιόδοξους ηγέτες διά να ωφεληθεί το ΕΘΝΟΣ υπό την κενοδοξία του εκάσοτε ηγέτου (και των άλλων συναρωγών της εξουσίας). Κάποιες ιστορικές μορφές έμειναν γνωστές. Ο Θεμιστοκλής είπεν: «πάταξον μεν άκουσόν δε» δεν ζήτησε την αρχηγεία. Ο Θ. Κολοκοτρώνης ζήτησε να ειδεί τους δολοφόνους του πρώην πρωθυπουργού υιού του Πάνου Κολοκοτρώνη διά να τους δώκει δερεάν τας συμβουλάς του και του ζήτησαν να έρθει έναν χιλιόμετρον γονατιστόν και να φιλήσει τα πόδια τους και το έκαμεν. Ο Γ. Καραϊσκάκης μεταξύ άλλων έδωκε μόλυβδος εις τους ταμπουρωμένους Τούρκους εις την Ακρόπολη διά να μην χαλάσουν τους κίωνες υπό την διπλομματική δικαιολόγια ότι είναι μνημείον της ανθρωπότητας κάτι όπου είναι αληθές αλλά ο Καραϊσκος ο υιός της καλογραίας γνώριζε ότι ήταν πρωτίστως Ιερόν Ελληνκόν ο Παρθενών κ.α.. Ένας τέτοιος ήταν και ο Γρίβας....
.
Πολιτικοί όπως ο δικτάτωρ Παπαδόπουλος, οι άλλοι χουντικοί, οι Εοκαβητικοί και άλλων παρατάξεων δεν έχουν το εύρος των ηρώων της αρχαιότητος και του 1821 μ.Χ. όπου έλαμψαν ήρωες μεγαλύτεροι και από τους Αρχαίους.... Άλλωστε από κάθε παράταξη οι πραγματικοί ήρωες αδικούντε συνήθως, είναι το αντίτιμον της δικαιοσύνης έναντι της άθλιας κρίσης του λαού. Π.χ. ο Γλαύκος Κληρίδης κατηγορούσε ως προδότη τον Γρίβα όταν έφτειαξε την Ε.Ο.Κ.Α. Β΄και θα ημπορούσε να δολοφονήσει τον Μακάριο αλλά δεν το έπραξε. Μία ημέρα πριν εκπνεύσει ο Γρίβας κατηγορούσε από εφημερίδας τον Κληρίδην ως τον χείριστον και πλέον ανέντιμον πολτικόν και να μην τον εμπιστευτούμε ποτέ. Ο Γρίβας δολοφονήθηκε και τα ηνία της ΕΟΚΑ Β΄πήραν ανθρώποι όπου ήθελαν να κάνουν πραξικόπημα ενώ οι προγενέστεροι όχι. Η εντολή διά το πραξικόπημα ήρθε από τον Αρχισιωνιστή Ερρίκο Κκίσσινγκερ. Η Μεραρχία έφυγε, ο δρόμος της προδοσίας ήταν ανοικτός.
.
Σήμερα η ιδέα της πλήρους αποστρατικοποίησης της Κύπρου έρχεται από τον Γλαύκο Κληρίδη. Εάν η φυγή της Ελληνικής Μεραρχίας άνοιξε τον δρόμον της ημικατοχής της Κύπρου, η πλήρης αποστρατικοποίηση της Μεγαλόνησου θα φέρει την πλήρη κατάληψη της και όχι μόνον, συν και την κατασφαγή του ελληνικού πληθυσμού αυτής της Μικρασσιάτικης Νήσου. Τουλάχιστον με τα όπλα θα πέσουμε με τιμήν σκοτώνοντας εχθρούς και τις γυναίκες μας να μην τις βιάσουν εμπρός από τους οφθαλμούς μας. Οι Αρχαί ημών πρόγονοι έλεγαν πως δεν νοείται κράτος άνευ στρατού. Η Δήλος ήταν ζάμπλουτη αλλά αποστρατικοποιημένη, κατέβηκε ο Πύρρος από τον Πόντον και κατέσφαξε τους πλούσιους πολίτες της εν μέσω της νυχθός!!!!
.
Όποιος ζητεί αποστρατικοποίηση από κάποιον άλλον του ζητεί να ριψασπιδίσει, να απαρματωθεί έκαστη δύναμη αντίστασης και αν αυτός είναι εξ’ ιδίας φυλής είναι συνειδητός ή ασυνείδητος προδότης, σπανίως το δεύτερον. Ο μέγας Ίωνας πρόπαππους Αίσωπος μας είπε τον μύθον όπου οι λύκοι ζήτησαν αποστρατικοποίηση των αμνών. Ζήτησαν από τα αρνιά να εκδιώξουν τους κύνες/σκύλλους προστάτες διότι αυτοί ήσαν εμπόδιον εις την φιλίαν λύκων/αμνών δηλαδή το φαγοπότι της τότε Σατανικής Τάξης Πραγμάτων Λύκων εναντίον Αμνών. Ο Κριός κατάλαβε την δολιότητα των λύκων και τους απέπεμψε. Αποπέμψετε και εσείς τους αποστρατικοποιητές της σύγχρονης Σατανικής Τάξης Πραγμάτων.
.
Η φυγή της Ελληνικής Μεραρχίας της Κύπρου ισοδυναμεί με την προδοσία φυγής της αντίστοιχης Μεραρχίας από τον Έβρο, κ’ εκεί και εδώ Ελληνισμός!!!! Και ο νοών νοείτο. Μην βάζετε τα αποκλάουρα (απόκλαδα) της Ιστορία με τους Ογκόλιθους της Ιστορίας όπως ο Κολοκοτρώνης, ο Καποδίστριας, ο Αυξεντίου, ο Γρίβας κ.α., μάθετε να τους ανγνωρίζετε και τους μεν και τους δε και ΖΗΤΩ ΤΟ ΕΘΝΟΣ!!!!
.
Η πίεση από τους ξένους εχθρούς και αι απειλαί ισχύουν πάντοτε αλλά ο αληθής πατριώτης δεν υποκύπτει. Η μεγαλύτερη απειλή είναι ο εκοφοβισμός του μη επανεξοπλισμού μας ή του φόβητρου του ισχυρότερου εξοπλισμού των εχθρών συνοριακών εχθρών μας από τους πανίσχυρους μη συνοριακούς εχθρούς μας. Να το ζήτημα μας!!!! Πως θα είμαστε ανεξάρτητοι εξοπλισμένοι, προϊόν άλλου άρθρου. Κάποτε θεωρούσαμε πατριωτισμόν τον φιλοδυτικισμόν ή τον κομμουνισμόν, ενώ ο ΠΑΤΡΙΩΤΗΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΟΜΜΑ ΕΧΕΙ ΠΑΤΡΙΔΑΝ!!!! ΜΕ ΑΥΤΟΘΥΣΙΑΝ, ΣΩΦΡΟΣΥΝΗΝ, ΕΛΙΓΜΟΝ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΦΟΒΟΝ!!!!
.
Συγχωρούμε τις αμαρτίες του καθενός (ουδείς αναμάρτητος) αλλά παραδειγματιζόμαστε περί των σκόπιμων, άθελων και καταναγκαστικών από ξένους παράγοντες αμαρτιών, διά να μανθαίνουμε τι εστίν καθαρός πατριωτισμός διότι ο πόλεμος, η ήττα και.... ο αφανισμός διά της γενοκτονίας είναι αμείληκτος και όχι κατά το ρητόν: «παίξε γέλασε»!!!!
.
Ο Θουκιδίδης είπε: «έχουμε πατρίδα ενόσω έχουμε πλοία εις την θάλασσα» εγώ την μετεξελίσσω: «έχουμε πατρίδα ενόσω έχουμε πλοία εν θαλάσσι και ηπήροις με πόδια». Το Καταδρομικόν Πλοίον Γεώργιος Αβέρωφ ήταν επιτυχές (απελευθέρωση Λήμνου, Σαμοθράκης, Ίμβρου, Τενέδου κ.α.) επείδη χρηματοδοτήθηκε από έναν μεγάλον Ελληνευεργέτην Γ. Αβέρωφ) και διοικήθηκε από έναν μεγάλον Υδραίον Πλοίαρχον τον Παύλον Κουντουριώτη διά τον οποίον είμαι ιδαίτερα καλοπροαίρετως υπερήφανος ένεκα της υδραίικης μου καταγωγής. Αυτοί οι δύο άνδρες είχαν μεγάλη σωφροσύνη, σοφία, πραότητα, καθαρά αρρενωπότητα και αριστοκρατική ευγένεια. Με το καλόν να πάρει συνοδείαν απελευθέρωσης σε Ίμβρον και Τένεδον όπως επήρε την πολιτική συνοδεία απελευθέρωσης των Δωδεκάνησων.
.
Ο ΤΡΙΑΔΙΚΟΣ ΘΕΟΣ ΜΑΖΙΝ ΜΑΣ!!!!
.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ
Δημοσιεύτηκε από τον χρήστη

Πέμπτη, 16 Φεβρουαρίου 2017

Η ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΘΕΙΟΥ! Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ/ΜΥΣΤΙΚΟΝ ΑΛΗΘΕΙΑΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΟΧΩΝ! 2
Η ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΘΕΙΟΥ! Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ/ΜΥΣΤΙΚΟΝ ΑΛΗΘΕΙΑΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΟΧΩΝ! 2
 .
Η μεταμόρφωση είναι καθημερινή διεργασία. Δεν την καταλαμβαίνουμε διότι συμβαίνει σε ρυθμούς αργούς ή γρήγορους τέτοιους όπου δεν τους αντιλαμβανόμαστε.
 .
Η εξέλιξη της φύσης, η φύτρωση της φύσης, η μεγάλωση των φυτικών και ζωικών όντων, η ανεμοεκσκαφή επάνω εις τον βράχον, η εκδορά του θαλλασύδατος επάνω εις τον βράχον, γίγνοντε ανεπαίσθητως. Συμβαίνουν με αργούς άνετους ρυθμούς.
 .
Η χυμεία αποδεικνύει πως η μεταμόρφωση είναι ιδική της υπόθεση. Αναλόγως των συνθέσεων των διαφόρων σωματιδίων και το αποτέλεσμα της μεταμόρφωσης και της απομεταμόρφωσης ή και της αποπρομόρφωσης δηλαδή της μορφής όπου είχαν πριν μεταμορφωθούν.
 .
Η χυμεία των μυχίων της υποσωματιδιακής δομής δηλαδή των σωματιδίων υπό του άτομου μετασχηματίζοντε αναλόγως της ποσότητος των αρνητικών, θετικών και ουδέτερων υποσωματιδίων σε κάθε σωματίδιον όπου ευρίσκοντε. Αλλαγή εις την σύνθεσιν αλλαγή εις την μορφήν = μετά+μόρφωση ήτοι η μορφή μετά από την μετά+σχηματοποίηση! Εξού και η άπειρη ποικιλία της φύσης!
 .
Και αν η ύλη μεταμορφώνεται η αϋλία διατί ούχι; Και ο Άκτιστος Μεταμορφωτής ή και Άκτιστος Κτιστός Μεταμορφωτής δεν δύναται να ΑΥΤΟΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ;;;;;
 .
Η εκ+μεταμόρφωση καλείται και αλχυμεία/αλχημεία (κανονικώς αλχυμεία και χυμεία από το χυμός πριν αλλάξει σε χημεία) από τα αλ+χυμεία = η (αλ αραβιστί) χυμεία = ηχυμεία ή «η χυμεία». Οι Άραβες έμαθαν την εκμεταμορφωτική χυμεία από τον Έλληνα Ερμή τον Τρισμέγιστον ος πρώτος εις το βιβλίον του Ποιμάνδρης αναφέρεται σε Τριαδικόν Θεόν τουλάχιστον 9,000 π.Χ. κατ’ άλλους 25,000 π.Χ. ους/τους οποίους θεωρώ σωστότερους. Δεν υπάρχει αρχαιότερη θρησκεία από αυτήν και ο νοών νοείτο!!!!
 .
Η ΘΕΩΡΙΑ ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΥΤΑΠΟΔΕΙΚΤΗ ΔΙΑ ΤΟΝ ΕΧΩΝ ΝΟΥΝ ΟΣ ΝΟΕΙ!!!!
 .
Ο ΘΕΟΣ ΜΑΖΙΝ ΜΑΣ ΚΑΙ ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΠΙΣΤΗΝ ΕΙΣ ΤΟΝ ΤΡΙΑΔΙΚΟΝ ΘΕΟΝ ΤΗΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ!!!!
 .
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ
Δημοσιεύτηκε από τον χρήστη

Δευτέρα, 13 Φεβρουαρίου 2017

Η ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΘΕΙΟΥ! Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ/ΜΥΣΤΙΚΟΝ ΑΛΗΘΕΙΑΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΟΧΩΝ!Η ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΘΕΙΟΥ! Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ/ΜΥΣΤΙΚΟΝ ΑΛΗΘΕΙΑΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΟΧΩΝ!
Η Μεταμόρφωση του Θείου, ποίος δύναται να την αμφισβητήσει και συνάμα είναι βέβαιος περί της μη βλακείας του;
.
Το μεγαλύτερον Μυστικόν της Αλήθειας δεν είναι καινούργιον διά τη σκέψη μου, το παρουσιάζω ακόμη μία φορά με διαφορετικόν σκηνικόν, η ουσία ιδία!
.
Εκεί όπου τελειώνει η λογική αρχίζει το θαύμα! Ειπώθηκε απροσμέτρητες φορές αλλά ουδέποτε επεξηγηθήκε επειδή ουδέποτε συνειδητοποιήθηκε επαρκώς. Η εξήγηση ακολουθεί. Ο άνθρωπος ό,τι συνειδητοποιεί, καταλάβει, αντιλαμβάνεται το θεωρεί λογικήν και ό,τι δεν συενειδητοποεί, δεν καταλάβει και δεν αντιλαμβάνεται το θεωρεί: α) άλογον β) θαύμαν και γ) ψεύδος βάσει του Νόμου της Τετραπιθανότητος με την ανάμεικτην τέταρτην πιθανότηταν/δ) να θεωρεί την σύσμειξην δύο ή και των τριών εκ των ανωτέρω. Όταν η ανθρωπότητα μάθει να σκέπτεται με τον προτεκμηριωτικόν τρόπον του Νόμου της Τετραπιθανότητος θα λύσει όλα της τα προβλήματα, απορίες και προοπτικές.
.
Ό,τι λοιπόν, ο άνθρωπος θεωρούσε κατανοητόν/λογικόν το ένεντασσε εις την ομάδα/ομοταξία ή συνομοταξία της Λογικής και ό,τι θεωρούσε έναν από τα 4 ανωτέρω του Νόμου της Τετραπιθανότητος το ενέντασσε εις την συνομοταξία του μεταφυσικού, μετευπαρξικού, θαύματος, ψευδαίσθησης ή του ανάμεικτου δύο ή και των τριών αυτών πάλαι βάσει του Νόμου της Τετραπιθανότητος. Ας ειπωθέσουμε πως ό,τι δεν είναι ψεύδος και συνάμα μη κατανοητόν από τον άνθρωπον τ’ ονομάζουμε θαύμαν, σημαίνει πως εκεί όπου τελειώνει η λογική αρχίζει το θαύμαν, έστω και αν αυτόν το θαύμαν πότε είναι θαύμαν, πότε ψεύδος, πότε παράλογη λογική ή το ανάμεικτον αυτών βάσει του Νόμου της Τετραπιθανότητος.
.
Συνεπώς ό,τι δεν καταλαβαίνει ο εκάστοτε άνθρωπος το θεωρεί θαύμα ή «θαύμα». Ο υπερεξελιγμένος άνθρωπος γνωρίζει ότι υπάρχει εξήγηση πέραν της κατανοήσεως του, ο εγωιστής υπερήφανος άνθρωπος ταπεινώνεται από την ίδια την μεγαλοϊδεατή εικόνα περί του εαυτού του, είτε την έχει συνειδητώς είτε ασυνειδήτως, ώστε να θεωρεί μη υπαρκτόν και μη αληθινόν ό,τι δεν καταλάβει και ερωτώ: «υπάρχει λογική πέραν της λογικής μας; υπάρχει νόημαν πέραν του νοήματος μας; υπάρχει ύπαρξη πέραν της ύπαρξης μας; υπάρχει αντίληψη πέραν της αντίληψης μας ή η ανθρώπινη αντίληψη είναι η ανώτερη της ύπαρξης;» Πόσον λυπάμαι δι’ όσους συντηρούν την δυνατότητα μέσα εις τα προσωπικά τους μέτρα ενώ συνάμα θεωρούν την εγωιστική αυτή ταυτότητα τους ως προοδευτική! Εάν ο άνθρωπος ήταν η κωρωνίδα της ύπαρξης θα ήταν ο δημιουργός της ύπαρξης και όχι ένας επαίτης/ζητιάνος εξερευνητής, ένας θνητός, έναν όν όπου φάσκει και αντιφάσκει με τις γνώμες όπου έχει ανά καιρούς ή και εις το ίδιον δευτερόλεπτον και με τους ανθρώπους να έχουν χιλιάδες διαφορετικές απόψεις έκαστος εν σχέσει με τα πράγματα πέριξ των περί όλων των θεμάτων. Εάν ο άνθρωπος ήταν ο δημιουργός της ύπαρξης θα ήταν παντογνώστης και όχι ένας αιώνιος ημιμαθής μαθητής.
.
Έχουμε δημιουργήσει έναν νέον είδος φιλοσοφίας και τηλεφιλοσοφίας, την αρθρογραφική φιλοσοφία και τηλεφιλοσοφία. Άλλοι θα μας αγαπήσουν και άλλοι θα μας μισήσουν ένεκα ζηλοφθονίας.
.
Η θεωρία μας
.
Έαν κατανοήσουμε ότι εκεί όπου βάζουμε σύνορα εις την λογικήν είναι τα σύνορα της προσωπικής μας λογικής και της προσωπικής ικανότητος αντίληψης, τότε ανοίγουμε όλον το άπειρον φάσμαν της αληθούς λογικής. Την έκταση της άλειπτης σοφίας. Το θαύμα και η λογική συγχωνεύοντε και δεν υπάρχει διαχωριστική γραμμή, μία αληθινή πραγματική Απειροκρατική Απεριόριστη Προπαγκοσμιοποίηση δηλαδή της προϋπάρχοσας ούτως ή άλλως Παγκοσμιοκρατίας του Άπειρου Κόσμου. Αν το καταλάβαμε τούτον άγουμε πάρακατω.
.
Σύνορα εις την λογικήν και δη εις την δυνατότητα της λογικής βάζουν οι στενόμυαλοι, οι φανατικοί, οι κομματικοί, οι ιδεοπλαισιοσυμπεκτικοί, οι οπαδοί, ή άλλου είδους βλάκες. Όταν όμως αποσύρουμε τις παρωπίδες, τους ιδιαίτερους χρωματοφακούς, τους ιδιαίτερους ιδεολογικούς φάκους, τα ιδιαίτερα κομματικά και θρησκευτικοκομματικά σύνορα όπου βάζουμε εμπρός από την δυνατότητα του πνεύματος μας, εξανοίγεται η ΑΛΗΘΕΙΑ. Έναν δέος απροσπέλαστου απέραντου τόπου ηθών, αρχών, πραγμάτων και αναθεωρήσεων βάσει του Νόμου της Τετραπιθανότητος. Εις το βάθος αυτής της ευ+αντίληψης ο νους με ευ+ανοικτές τις πνευματικές κεραίες συλλαμβάνει την Πρωταρχικήν Άπειρην Δυνατότηταν ήτοι την Μεταμόρφωση του Θεού, την Μεταμόρφωση των Πάντων Ηθών, Αρχών, Πραγμάτων και Αναθεωρήσεων, χωρίς να αλλάσσει ή ν’ αναθεωρείται η Ιερότητα της Θείας Υπάρξης και Θέλησης.
.
Βλέπουμε έναν θρησκευτικόν φανατισμόν σε διάφορες θρησκείες, έθνη, φύλα, οικογένειες, εποχές, ανά άτομον της ίδιας θρησκείας ακόμη και την ίδια ημέρα, τι σημαίνει τούτον; Πολλές από τις πεποιθήσεις όλων αυτών φαίνοντε σωστές ή εισίν σωστές! Το Θέλημα του Θείου κατακερματίζεται σε άτομα, αδελφότητες, εποχές κ.α., αναλόγως του Σχεδίου του. Απ’ εμένα θέλει το μεν και απ’ εσένα το δε, ή επειδή εσύ θέλεις το μεν σ’ εμένα επιβάλλει ή εμπνέει το δε διά ν’ ανακόψω το μεν ή το δε, ή να βοηθήσω το άλλον τρίτον. Αυτή είναι η απλοϊκότερη διάδραση του.
Εκεί όπου οι οπαδοί διαφόρων θρησκειών διαφωνούν και θεωρούν παράλογες τις απαιτήσεις, τις αξιώσεις και τα θαύματα οι μεν των δεν και αντιστρόφων, εκεί υπάρχει η λογική/θαυμαστή εξήγηση να είναι όλα αυτά θελήματα Του Θεού.
.
Τα όσα παράλογα αναφέρουν οι αρχαιοελληνικοί και άλλοι αρχαίοι μύθοι πιθανόν να ήσαν κυριολεκτικές πράξεις της Μεταμορφωτικής Πεποίθησης του Θείου σ’ άλλες εποχές, παρόμοιες με τις αληθινές αναφορές του Χριστιανισμού διά Τον Χριστόν, τις προφητείες διά το πρόσωπον Του και τις πράξεις Του.
.
Υπάρχοντας και έχοντας Έναν Άπειρον Θεόν, κάθε θαύμαν/παραλογή της Αρχαιότητος εν Ελλάδι, εν Χετταία, εν Ενδία, εν Περσία, εν Ρώμει, εν Σουμερία κ.ο.κ. θα ήταν δυνατόν από Μέρους Του εάν ήταν Επιθυμητόν από Μέρους Του! Το κραυγαλεότερον δι’ όσους αυτοπροσχηματίζοντε ως προοδεευτικοί ενώ αυτοσυντηρούντε σ’ έναν περιορισμένον χώρον αντίληψης, είναι η αλήθεια πως, ένας ψευδής μύθος ειπωμένος από έναν ψεύτη άνθρωπον ος είναι ηθικολόγος και επιθυμεί την κυριαρχία της αγαθότητος επί γής και του Θείου Θελήματος ή ας το ειπούμε απλούστερα ότι είναι ψεύτης αλλά αρέσει εις Το ΘείονΘεόν το ψεύδος του, τότε ο Θεός, το Θείον δύναται να ευ+μεταμορφώσει το ψεύδος σε αλήθεια μεταγενέστερα αφού τίποτε αδύνατον εκ Του Απειροδύνατου Θεού/Θείου. Π.χ. ένας μύθος Αναστάσεως μεταμορφώνεται σε αλήθεια από Τον Θεόν. Ένας μύθος πιθανής Αναστάσεως είναι η μεταφορά από το ψεύδος εις την πιθανότητα του αγνωστικισμού της παμπιθανατοποιήσεως (παν+πιθανατοποιήσεως) και μία δυνατότητα Αναστάσεως είναι μία δυνατότητα Αλήθειας και μία πιθανότητα Αλήθειας είναι Ύπαρξη Αλήθειας, καθότι, ό,τι δύναται να γίγνει ήδη υπάρχει!!!! Κατά συνέπεια, αν γίγνεται να γίγνει Ανάσταση και ένας ψεύτης ειπεί μία Ιστορία Ανάστασης όπως αυτή κατά τύχην θα ήταν δυνατή, επιθυμητή, αρεστή και ηθική εκ μέρους Του Άπειρου Θείου/Θεού, τότε ο ψεύτης αυτός είπε την μεγαλύτερη Αλήθεια, ενώ ένας αληθολογικός όπου αποδεικνύει την ψευδότητα του ψεύτη και του μύθου του να πείθει τους πάντες περί της αληθοποιίας του η οποία είναι αληθοφάνεια (ψευδαληθοφάνεια = έναν αληθνόν ψεύδος όπου φαντάζει αλήθεια).
.
Η Θεία Μεταμόρφωση δύναται να μετασχηματίζεται σε οιανδήποτε θεότητα και να απορρίπτει οιανδήποτε θεότητα ακόμη και εκείνη ήτις συνάμα ήταν ή προήταν ή είναι ακόμη σε άλλες περιπτώσεις, σε άλλα μυαλά, σε άλλες εποχές, πόλεις, οργανισμούς, επιστήμες, τέχνες κ.ο.κ., αλλά πάντοτε χωρίς να καταργείται το βασικόν της χαρακτηριστικόν η ίδια της η Κατοικία = το Ήθος. Τουτέστιν, αν δεν αλλάζει η Ηθική και αλλάζουν οι μύθοι, αι θεότηται, τα χαρακτηριστικά, τα χρώματα, αι εικόνες, δεν αλλάσσει `το Ήθος. Καταλάβουμε εάν άλλαξε το Ήθος από την ηθική ποιότητα των μύθων, των θεοτήτων, των χαρακτηριστικών, των χρωμάτων, των εικόων κ.ο.κ.. Δι’ αυτού ο Χριστός είπε εις τους εχθρούς του Ιουδαίους, όσους ήταν εχθροί του τέλος πάντων, «μην πιστεύσετε σ’ εμένα αλλά πιστεύετε εις τα λόγια μου». ουσιαστικά τους έλεγε πιστεύετε εις την ουσία της Ύπαρξης, διότι τι σημασία έχει να πιστεύεις σ’ έναν όν αλλά να μην πιστεύεις εις τα λόγια του ή να παρερμηνεύεις τα λόγια του όπως συμβαίνει με εκαντοντάδες διδασκάλους από τους ψευδομαθητές και παραμαθητές του.
.
Πιστεύοντας εις τα λίγια Του Χριστού πιστεύεις εις το Θέλημα Του Χριστού και ας δεν πιστεύεις εις Τον Ίδιον, ομοίος και με κάθ’ άλλον διδάσκαλον ή καθηγητήν.
.
Κάποιοι ανθρώποι θα σωθούν επειδή πιστεύουν εις Τον Χριστόν και κάποιοι επειδή πιστεύουν εις τα λόγια Του Χριστού. Ο Χριστός δεν σκότωσε κανέναν, αν κάποιος σκότωσε επ’ ονόματι Του δεν θα σωθεί επειδή άρεσε ο φόνος εις Τον Χριστόν αλλά επειδή είχε πίστην εις Τον Χριστόν και δεν σημαίνει ότι πρέπει να σκοτώσει διά να δείξει την πίστην του. Άλλοι πάλαι σώζοντε επειδή τηρούν τα λόγια Του Χριστού χωρίς να γνωρίζουν ότι επηρεάστηκαν απ’ Αυτόν άμεσα ή μέσω των διδασκάλων τους, του βαπτίσματος και άλλων ευλογιών. Όπου έστησε παγίδα απώλειας ο Διάβολος υπερέκτισε παγίδα σωτηρία ο Χριστός π.Χ. και μ.Χ. αφού είναι η Ενσάρκωση Της Θείας Μεταμόρφωσης.
.
Ένας ηθικός Απόλλων είναι Χριστός. Ένας ανήθικος Διόνυσος και πολεμοχαρχής Άρης είναι Διάβολος. Ένας Άρης υπερμάχων του Ήθους είναι Θεόφιλος και Θεάρεστος στρατηγός και ένας Διόνυσος της μέθης και της έκστασης των Θείων Αγαθών Μυστηρίων είναι Θεόφιλος και Θεάρεστος Άγιος, Φιλαληθής και Αληθολέγων Σοφός ή και ο Ίδιος ο Ενσαρκωμένος Χριστός. Υπάρχει δηλαδή η σφάλλουσα εν πτώσει μορφή και η  αληθεύουσα εν ανώσει μορφή έκαστου προσώπου και αυτή της ουδετερότητος και αυτή της ανάμειξης δύο ή και των τριών ανωτέρων περιπτώσεων βάσει του Νόμου της Τετραπιθανότητος, επειδή ο Θεός είναι πανταχού Παρών και τα πάντα Πληρών ακόμη και το κακόν, τις ακαθαρσίες, τις αρρώστιες, αλλά πάντοτε με την Γνήσια Του Προσωπικότητα δηλαδή την Θεία Μεταμορφωτική Αγαθότητα Παντός Σχήματος και Είδους. ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΜΟΥ ΚΑΙ ΜΑΡΤΥΣ ΜΟΥ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΣ ΜΟΥ Ο ΤΡΙΑΔΙΚΟΣ ΘΕΟΣ, ΕΠΕΙΔΗ ΘΑΥΜΑΖΩ ΚΑΙ ΛΑΤΡΕΥΩ ΤΟΝ ΤΡΙΑΔΙΚΟΝ ΘΕΟΝ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΠΑΝΤΩΝ ΜΕ ΟΣΗΝ ΑΓΑΘΟΤΗΤΑΝ ΑΞΙΩΝΕΙ Ο ΤΡΙΑΔΙΚΟΣ ΘΕΟΣ ΤΗΝ ΑΝΑΞΙΟΤΗΤΑ ΜΟΥ!!!! ΚΑΙ ΤΟΥΤΟΝ ΕΠΕΙΔΗ ΚΑΜΜΙΑ ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΝΩΤΕΡΗ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ ΑΛΛΑ ΚΑΘΕ ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΟΡΦΗ ΑΛΗΘΕΙΑΣ.
.
Η αλήθεια είναι πληθωρική αλλά πάντοτε η ίδια. Κάθε μορφή πρέπει να είναι μορφή αλήθεια και όχι η αλήθεια μονομορφική! Η αλήθεια είναι απειρομορφική εφόσον πιστέυουμε εντός έκαστης μορφή Τον Τριαδικόν Θεόν (Τα Ύψος, Πλάτος και Μήκος Της Άϋλης και Ύλικής Γεω+Μετρίας).
.
Υπάρχουν ανθρώποι όπου σε κάθε θεόν πιστεύουν το ψεύδος, το κακόν, το αίσχος και ανθρώποι όπου σε κάθε θεόν πιστεύουν την αλήθεια, το αγαθόν, το ευλαβές. Άρα τε, δεν ισχύει το: «ειπές μου ποίον θεόν πιστεύεις να σου ειπώ ποίος είσαι» αλλά το « ειπές μου πως πιστεύεις έκαστον θεόν να σου ειπώ ποίος είσαι». Ο Υπερχριστιανός πιστεύει κάθε θεόν με το Φρόνημαν Της Ηθικής Τριαδικής Θεότητος. Ο Χριστός είπε να μην μισούμε αλλά ν’ αγαπούμε αλλήλους και εγώ δεν μισώ καμμία θεότητα εάν υπάρχει προϋπόθεση να την λατρεύω ως εικόνα Θεού Αληθείας. Εξού και το ότι έκαστος άνθρωπος έγινε καθ’ εικόνα και κατ’ ομοίωσιν Θεού και προσωπικά κατ’ εξακολουθηση κατ’ επαναλήψεως σε άρθρα μου, συγγράμματα και προφορικές ομολογίες έλεγα τα εξής: «Δεν έγινε μόνον ο άνθρωπος καθ’ εικόναν και κατ’ ομοίωσιν Θεού αλλά τα πάντα όσα υπάρχουν εις την ύπαρξιν, επιβεβαιώνεται από το γεγονός της πανταχού Παρουσίας και πανταχού Πληρότητος Του Τριαδικού Θεού, δηλαδή δεν υπάρχει τίποτε άλλον ουσιαστικώς παρά μόνον ο Θεός. Επίσης η δήλωση καθ’ εικόνα και κατ’ ομοίωσιν σημαίνει κάθε εικόνα είναι εικόνα Τριαδικού Θεού και έγινε διά να Του Ομοιάζει, άρα τε, κάθε είδωλον και πράγμαν έγινε ή πρέπει να γίνεται διά ν’ αφιερούται, θυμίζει και δι’ αυτού λατρεύεται ο Τριαδικός Θεός, συμπεριλαμβανομένων των μύθων, των θεοτήτων, των κατασκευών, των όλων πράξεων εκτός από τις πράξεις όπου ουδέποτε θα ήσαν αρεστές και ανταποκριτικές Του Θείου Τριαδικού Θείου».
.
Κατά συνέπεια, πρέπει να υπάρχει ένας κατάλογος ανηθικότητος. Αι δέκα εντολαί συμφωνούν με τα 147 παραγγέλματα των Δελφών, εκείνοι όπου αν πρώτος παρουσιάσε τινές εκ των ηθικών αρχών ο Μωυσής ή ο Δελφός κενοδοξούν και προσωπικοδοξούν. Διότι αυτοί δεν εφαρμόζουν ούτε τις 10 Εντολές ούτε τα 147 Δελφικά Παραγγέλματα, διότι αν τηρούσαν την ηθικήν δεν θα φιλονικούσαν ποίος είπε πρώτος την μεν ή την δε ηθική εντολή αλλά ποίος την τηρεί! Και άμα αποθάνουν εις το Αυτόματον Δικαστήριον της Ηθικής δεν θα καταδικαστούν εκείνοι όπου πίστευαν τις Ηθικές Εντολές εις τ’ Όνομαν Του Χριστού ή του Απόλλων ή του οιουνδήποτε άλλου θεού ή και όνόματος Του Θεού και Του Χριστού (Του Έχοντος Το Χρίσμαν της Ενσάρκωσης Του Υιού Της Αγίας Τριάδος), ή ακόμη και της αθεϊας, αλλά αν τηρούσαν τις ηθικές αρχές, δι’ αυτού ο Χριστός είπεν εις τους Ιουδαίους μην πιστεύσετε σ’ Εμένα αλλά πιστεύσετε εις τους λόγους μου.
.
Μην ερίζετε αν έγινε πρωτίστως η όρνιθα ή το ωόν αλλά καταλάβετε πως έγιναν από Τον Θεόν. Μην μαλώνετε αν εκείνος όπου είπε την μεν ή δε ηθική ρήση ήταν Έλλην ή Ευραίος (ευ+ροή = ροή προς τον αγαθόν = άγιον  ανεξαρτήτου εθνικότητος και μετά έγινε εβραίος) ή Ινδός ή Ιταλός κ.α. αλλά ερίζετε αν είναι αλήθεια, τι είναι αλήθεια και το κυριότερον πόσην ηθικήν αλήθειαν εφαρμόζουμε έκαστος διά της ρήσεως «γνώσθι σεαυτόν», πόσον γνωρίζεις τον εαυτόν σου αν δεν γνωρίζεις τις αμαρτίες σου. Διότι αν δεν γνωρίζεις τις ευστοχίες σου δεν έγινε κάτι κακόν αφού είναι ως να μην γνωρίζεις την υγείαν σου ενώ την έχεις, όμως αν δεν γνωρίζεις την ασθένεια σου θα σε βλάψει όπως και αν δεν γνωρίζεις τι σε βλάπτει, πόσον σε βλάπτει, πότε σε βλάπτει και πως να μην σε βλάπτει το καθετί!!!!
.
Ο ΤΡΙΑΔΙΚΟΣ ΘΕΟΣ ΜΑΖΙΝ ΜΑΣ!!!!
.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ
Δημοσιεύτηκε από τον χρήστη

Παρασκευή, 10 Φεβρουαρίου 2017

ΥΠΕΡΑΠΟΚΑΛΥΨΗ: ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΣΙΩΝ. ΔΙΕΡΡΕΥΣΕ. ΟΙ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΚΚΙΣΣΙΝΚΓΕΡ ΕΝΑΝΤΊΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΛΑΚΩΝΙΣΤΙ! Η ΜΥΣΤΙΚΗ ΤΡΙΑΔΙΚΟΘΕΪΚΗ ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ.

ΥΠΕΡΑΠΟΚΑΛΥΨΗ: ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΣΙΩΝ. ΔΙΕΡΡΕΥΣΕ. ΟΙ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΚΚΙΣΣΙΝΚΓΕΡ ΕΝΑΝΤΊΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΛΑΚΩΝΙΣΤΙ! Η ΜΥΣΤΙΚΗ ΤΡΙΑΔΙΚΟΘΕΪΚΗ ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ.
.
Οι Έλληνες παρουσιάζουν σοβαρά συμπτώματα ψυχοπαραλυσίας όταν δεν τους ζητείται από κάποιον μασσώνον πολιτικόν «ηγέτη» να δράσουν διά να σώσουν την χώρα τους, νοιώθουν χαμένοι. Αν αύριον τους ειπεί ο Τσίπρας να πολεμήσουν θα το πράξουν, αν τους ειπεί να καθαρίσουν την Ελλάδα από τους Τζιηχατιστές θα το πράξουν, από μόνοι τους όμως όχι! Βεβαίως είναι και το θέμα του «Νόμου» αν πειράξεις σήμερα τον εχθρόν της Ελλάδος ος κατοικάει εντός Ελλάδος θα φυλακιστείς ή δολοφονηθείς. Οι Πατριώτες σκέπτοντε με διλήμματα αν αξίζει τον κόπον ν’ αγωνίζοντε διά τέτοιον υποτακτικόν εις την αποχαύνωση λαόν και έχουν δίκαιον αφού και να θυσιαστούν διά την Πατρίδα ίσως δεν ευαισθητοποιηθούν αρκετοί ώστε να αντιδράσουν κωλοκοτρονίσια εναντίον της ορδής της ορμής του σύγχρονου μασσωνικού οθωμανικού κατεστημένου εν Ελλάδι.
.
Οι Έλληνες αμφιβάλλουν συνειδητώς ή ασυνείδητως διά τις προαιώνιες ηθικές όπως τις παρουσιάζουν οι Ηθικοληπτικοί Αρχαίοι Φιλόσοφοι της Ελλάδος και άλλων χωρών, ο Χριστιανισμός και ρήσεις από άλλες θρησκείες όπου εισίν Ηθικοληπτικές. Ένεκα τούτου, υποδιερωτούντε αν αξίζει ή δεν αξίζει η ΗΘΙΚΗ. ΝΑ ΔΙΑΤΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΙΣΙΝ ΜΑΓΚΩΜΕΝΟΙ ΔΟΥΛΟΠΡΕΠΕΙΣ. ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΕ ΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΝ ή άλλον να τους ειπεί την αλήθεια (ή δήθεν αλήθεια) άρα τε ΠΑΣΧΕΙ ΣΟΒΑΡΑ Η ΕΥ+ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΤΟΥΣ, ΖΟΥΝ ΣΕ ΗΘΙΚΟΣΥΝΕΙΔΗΣΙΑΚΗ ΣΥΓΥΧΥΣΗ. ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕΝ Η ΩΡΑΙΑ ΑΧΑΛΙΝΩΤΗ ΗΔΟΝΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΛΗ Η ΘΕΟΦΡΟΝΗ ΗΘΙΚΗ, ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ,. ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΛΕΓΟΥΝ ΑΠΟ ΜΕΣΑ ΤΟΥΣ ΧΩΡΙΣ ΚΑΝ ΝΑ ΤΟ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΝ ΤΙΣ ΠΛΕΙΣΤΕΣ ΦΟΡΕΣ, ΑΛΛΑ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΆΚΕΦΗ ΥΠΟΣΥΝΕΙΔΗΤΗ ΑΛΛΑ ΕΝΤΟΝΗ ΩΣ ΑΠΟ ΜΑΚΡΥΑ ΥΠΑΝΗΣΥΧΙΑ (υπό+ανησυχια) ΤΟΥΣ. ΣΚΟΤΩΝΟΥΝ ΟΛΙΓΗ ΑΝΗΣΥΧΙΑ ΜΕ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ Ή ΨΕΥΔΟΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΜΑ ΕΠΑΝΕΡΧΕΤΑΙ Ο ΚΩΔΩΝΑΣ ΕΠΙΚΡΟΥΣΗΣ ΠΕΡΙ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΜΕΤΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΗΘΙΚΗΣ ΔΙΟΛΟΙΣΘΙΣΗΣ ΕΝ τω ΨΥΧΟΒΟΥΡΚΩ!!!!
.
Οι Σιωνισταί γνωρίζουν πως οι ανθρώποι θυσιάζουν ολίγην ελευθερία διά χάριν της ηρεμίας, τακτική του Διαβόλου, αφού ύστερα σε βάζει να θυσιάσεις ακόμη ολίγη διά χάριν της ησυχίας, σου βάζει και φασιαρίες, ζαλάδες και συγχύσεις με τα τεχνητά πτωχοοικονομικά και δέχεσαι να χάσεις τα πάντα διά μία επαιτική/ζητιάνικη σταλαγματιά ησυχίας. Το πείραμα έγιγνε, άρα τε, ο Έλληνας είναι φιλόδουλος και φιλόσκλαβος αν του χαρίσεις ησυχία και επειδή διά του βαυκαλισμού του μυαλού του από τα χιλιάδες μέσα μαζικής εξαπάτησης και ανηθικοποίησης των συρμών, των βιβλίων, των ιδεών, των αιρέσεων, των ψευδοενημερώσεων κ.α. έχει χάσει σιγά σιγά χωρίς να το καταλάβει την αίσθηση της ΗΘΙΚΗΣ. Διά τον μέσον σύγχρονον μέσον Έλληνα η λέξη ΗΘΙΚΗ είναι μία λεκτική λέξη άνευ περιεχομένου άρα τε εις την ψευδοσυνείδηση του αφού έχει χάσει την αληθινοσυνείδηση του η ΗΘΙΚΗ είναι ΕΝΑΝ ΜΗΔΕΝ, ΈΝΑΝ ΤΙΠΟΤΕ, ΕΝΑΝ ΚΑΘΟΛΟΥ, ΑΔΙΚΟΣ ΚΟΠΟΣ. ΤΟΥΤΕΣΤΙΝ, αφού το Μικροψήγμα/Μικροτσίψ όπου θ’ απαιτηθεί διά να έχει ο οκνηροραγιάς ή ψυχοκουρασμενοραγιάς Έλληνας μία σταλαγματιά βρώμικης ησυχίας θα πειράζει μόνον την ΗΘΙΚΗ και η ΗΘΙΚΗ διά αυτόν δεν έχει αξία άρα τε το σημαντικόν είναι να εντοποθετήσει μέσα του το Μικροψήγμα και τετέλεσθαι ψυχικώς.
.
Εκείνοι όπου θα προτιμήσουν την ΤΙΜΗΝ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ από την ΗΣΥΧΙΑ θα περάσουν τα πάνδεινα ως ΠΡΩΤΟΓΟΝΟΙ αλλά θα παραδώσουν ΨΥΧΗΝ ΠΑΓΚΑΘΑΡΗΝ ΑΓΙΑΝ ΗΤΙΣ ΘΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΗΣΕΙ ΑΙΩΝΙΑΝ ΗΣΥΧΙΑΝ ενώ οι Μικροψιγματοελεγμένοι θα παραδώσουν ΨΥΧΗΝ ΚΑΤΑΤΕΒΡΩΜΙΣΜΕΝΗΝ από την ανύπαρκην δήθεν (ψευδανύπαρκτην ανηθικότηταν).
.
Όταν ο άνθρωπος δεν δύναται να ευ+διαλέξει την κοινήν χονδροειδές ηθικήν από την κοινήν χονδροειδές ανηθικότηταν, τότε δεν έχει πάρει τον κατήφορον αλλά είναι ο ίδιος ο κατήφορος της Κόλλασης. Ο άνθρωπος αυτός δεν αξίζει να καλείται καν ζώον, κτήνος, θηρίον, αφού εσταί χείριστος.
.
Το να γίγνοντε παρελάσεις ανόμαλων βάζοντας αυτοκωλοδάκτυλα και αυτόν να καλείται πολιτισμός, πρόοδος και ηθικόν δικαίωμαν εις την παρουσία τρυφερόψυχων παιδιών, είναι υπόθεση άνευ σχολίου και πολιτισμός, πρόοδος της ΒΡΥΚΟΛΑΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΗΘΙΚΟΤΗΤΟΣ. Νομίζετε ότι το Χόλλυγουντ/Διαβολογούντ το οποίον διαφήμιζε με γλυκύτητα τους βρυκόλακες και άλλα σημεία και τέρατα του Πανδιαβολισμού δεν σας επηρέασε; Είδατε πόσον εύκολα με χαμηλή φωτιά ο πύραυνος σας έψησε κάνοντας σας βραστόν έδεσμαν του Αρχαίου Δράκου της Απώλειας.
.
Εις τους καιρούς μας όσον δυσχεραίνοντε ηθικώς, άλλοι θα πιστεύουν και τηρούν τα Του Θεού περισσότερον και άλλοι θα εκλελύνοντε περισσότερον, έχει ειπωθεί από αρχαία προφητεία, πολύ αρχαία.
.
Εν τοις χαλεποίς καιροίς ο αγαθός θα γίγνεται αγαθότερος και ο κακός κακότερος, ουδείς θα παραμένει ανεπηρέαστος, το φάρμακον ή θα σε ιάσει αν τον δεχθείς είτε θα σε δηλητηριάσεις αν το αρνηθείς προσβάλλοντας με απιστία τας ιδιότητας του. Ένας γνωστικός πότης γνωρίζει πως άμα πίνεις το οινόπνευμα με καχυποψία θα τον μεθύσει σχιζοφρενικώς, αν το πίνει με φαγητόν θα τον ναρκώσει και μεθύσει βάσει της συνήθους εκκεντρικής τρέλλας του, αν το πίνει με υπόκρουση ωραίας μουσικής, χορεύει και εναγκαλιάζει ωραίες γυναίκες, μεθάει το ποτόν αλλά εκείνος πετάει από την μάγκικη έκσταση. Τέτοια ανάλογη Θεία Έκσταση Δικαιοσύνης, Αγάπης, Πίστης και Έλξης προς Τον Τριαδικόν Θεόν να ψυχοκαρδιοεπιζητείτε!!!!
.
Ο ΤΡΙΑΔΙΚΟΣ ΘΕΟΣ ΜΑΖΙΝ ΜΕ ΟΛΟΥΣ ΜΑΣ, ΘΑ ΤΟΝ ΧΡΕΙΑΣΤΟΥΜΕ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ΟΛΟΙ ΜΑΣ!!!!
.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ
Δημοσιεύτηκε από τον χρήστη

Πέμπτη, 9 Φεβρουαρίου 2017

Οι Αλβανοί του Καυκάσου

Οι Αλβανοί του Καυκάσου


Ἀλβανοί: Με την ονομασία αυτήν, αναφέρονται στις αρχαιοελληνικές πηγές, τόσο οι κάτοικοι της ομώνυμης χώρας του Καυκάσου, όσο και οι κάτοικοι της αρχαιότατης πόλης του Λατίου, Άλβα Λόγκα (Alba Longa). Στους νεώτερους χρόνους η ονομασία χρησιμοποιείται επίσης και για τους κατοίκους των ΒΔ περιοχών (πέρα από τα όρια) του Ελλαδικού χώρου, που ομιλούν την ομώνυμη γλώσσα (οι αυτοαποκαλούμενοι Σκιπετάροι).

Από τα «Γεωγραφικά» του Στράβωνος έχει διασωθεί μια σημαντική περιγραφή της χώρας και των κατοίκων της Αλβανίας του Καυκάσου (ΙΑ΄ ΙV. 1-8), η οποία εκτείνεται μεταξύ της Κασπίας και των Ιβήρων στα δυτικά, ενώ το βόρειο όριο αποτελούν τα βουνά του Καυκάσου και το νότιο η Αρμενία, όπως αναφέρεται. Ο Στράβων περιγράφει τους Αλβανούς ως κτηνοτρόφους, με σχεδόν νομαδικό τρόπο διαβίωσης, αλλά όχι άγριους. «...Είναι όμορφοι και καλοφτιαγμένοι, απλοί στους τρόπους τους και δεν είναι φιλοχρήματοι. Δεν έχουν συνηθίσει στην χρήση νομισμάτων και δεν ξέρουν να μετρούν πάνω από το εκατό (Σημ. ΔΕΕ: Πόσο αξιόπιστη άραγε είναι αυτή η πληροφορία;).

…Εμπορεύονται με ανταλλαγές και δεν φροντίζουν για στρατό, πολιτεύματα και γεωργία. Μπορούν να συγκεντρώσουν όταν χρειαστεί μεγαλύτερο στράτευμα από τους Ίβηρες, που μπορεί να φθάσει τους 60.000 πεζούς και 2000 ιππείς. Θεούς έχουν τον Ήλιο και κυρίως την Σελήνη. Η χώρα τους διαρρέεται από τον ποταμό Κύρο (Σημ. ΔΕΕ: σημερ. Kura), ο οποίος συναντάται με τον άλλο μεγάλο ποταμό της περιοχής, τον Αράξη (σημ. ΔΕΕ: σημερ. Aras), λίγο πριν εκβάλλει στην Κασπία. Η μεγάλη στρατηγική σημασία της χώρας έγκειται στο γεγονός ότι εκεί υπάρχει η μοναδική δίοδος επικοινωνίας μεταξύ Βορρά και Νότου, κοντά στην Κασπία…»

Η περιοχή στα παράλια της Κασπίας, γύρω από την κοινή εκβολή των ποταμών Κύρου και Αράξη, ονομαζόταν Κασπιανή και ανήκε επίσης στην Αλβανία, αλλά όπως αναφέρει ο Στράβων, ο λαός που την κατοικούσε δεν υπήρχε πλέον στην εποχή του (1ος αιών π.Χ.). Τέλος, αναφέρεται ότι οι Αλβανοί χρησιμοποιούσαν πολεμικό ιππικό με πλήρη εξάρτυση «ίππους κατάφρακτους» και ότι μόνον αυτοί, οι Μήδοι και οι Αρμένιοι χρησιμοποιούσαν αυτό το είδος ιππικού (ΙΑ΄ XIV. 9).

Ο Ιστορικός του 2ου αιώνα μ.Χ. Φλάβιος Αρριανός (γνωστός από την εξιστόρηση της εκστρατείας του Μ. Αλεξάνδρου), αναφέρεται επίσης στους Αλβανούς του Καυκάσου (Αλεξάνδρου Ανάβασις, Γ΄ VIII. 4), με την ευκαιρία της περιγραφής των στρατευμάτων του Δαρείου Γ΄ πριν από την μάχη των Γαυγαμήλων, στην οποία οι Αλβανοί έλαβαν μέρος υπό τους Μήδους.

Ο Πλούταρχος τέλος, αναφέρεται στους Αλβανούς (Πομπήϊος ΛΔ΄), με αφορμή την εξιστόρηση των προσπαθειών του Πομπήϊου να κατακτήσει την περιοχή το 66/65 π.Χ. και που είχε ως αποτέλεσμα την υποταγή των Αλβανών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Ρωμαίος Ιστορικός του 4ου μ.Χ. αιώνα, Αμμιανός Μαρκελλίνος, ταυτίζει λανθασμένα τους Αλβανούς του Καυκάσου με τους Αλανούς (XXXI. 2 και XXXIII. 5), ένα από τα πλέον πολεμοχαρή φύλα των Σαρματών, παρασυρθείς μάλλον από την ομοιότητα των δύο ονομασιών και από το γεγονός ότι οι Αλανοί είχαν κατακτήσει την περιοχή το δεύτερο μισό του 1ου αιώνα μ.Χ.

Δυστυχώς, αγνοούμε την ονομασία που χρησιμοποιούσαν για την χώρα τους οι αυτόχθονες (Βλ. Robert H. Hewsen. "Ethno-History and the Armenian Influence upon the Caucasian Albanians", in: Samuelian, Thomas J. (Ed.), Classical Armenian Culture. Influences and Creativity. Chicago: 1982, pp. 27-40. Στους νεώτερους χρόνους, η λανθασμένη ταύτιση των δύο λαών (Αλανών-Αλβανών) εξακολούθησε να υπάρχει (βλ. Αλεξ. Ραγκαβή: Λεξικόν Ελληνικής Αρχαιολογίας, στο λήμμα Αλανοί), αλλά σήμερα η συσχέτιση Αλβανών και Αλανών απορρίπτεται πλήρως.

Η σύγχρονη έρευνα (Βλ. Thomas De Waal: The Caucasus: An Introduction - Oxford University Press, USA. 2010, Robert H. Hewsen: "Ethno-History and the Armenian Influence upon the Caucasian Albanians", in: Thomas J. Samuelian (Ed.), Classical Armenian Culture῾ Influences and Creativity - Chicago 1982, pp. 27-40, Robert W. Thomson: Rewriting Caucasian History: The Medieval Armenian Adaptation of the Georgian Chronicles – Oxford University Press 1996), θεωρεί τους Αλβανούς του Καυκάσου ως έναν πληθυσμό από αυτόχθονα φύλα τα οποία διεδραμάτισαν σημαντικό ρόλο στην εθνογένεση των σύγχρονων λαών της περιοχής, όπως οι Αζέροι, οι Αρμένιοι του Ναγκόρνο-Καραμπάχ, οι Γεωργιανοί, οι Λεσγοί και άλλες εθνότητες του Νταγκεστάν.
Στους Ρωμαϊκούς χρόνους θα υποταχθούν πρόσκαιρα, αλλά θα διατηρήσουν την αυτονομία τους για μεγάλες περιόδους.

Στους μεσαιωνικούς χρόνους διάφοροι κατακτητές (Βυζαντινοί, Χάζαροι, Άραβες κ.λ.π.) θα υποτάξουν την χώρα, αλλά η αλλοίωση του πληθυσμού θα προέλθει κυρίως από τις επιδρομές και κατακτήσεις μογγολικών και τουρκικών φύλων (Σελτζούκοι, Τουρκομάνοι), με αποτέλεσμα να εκτουρκισθούν, τουλάχιστον γλωσσικά.

Αρχικά, οι Αλβανοί του Καυκάσου ομιλούσαν Λεσγικές διαλέκτους συγγενικές με αυτές που ομιλούνται σήμερα στην περιοχή του Νταγκεστάν (Βλ. History of the East - In 6 volumes - Volume 2. Moscow, publishing house of the Russian Academy of sciences «East literature» 2002). Μετά τον εκχριστιανισμό τους τον 4ο αιώνα, ένα μέρος του πληθυσμού στο δυτικό τμήμα της χώρας, αφομοιώθηκε σταδιακά από τους προγόνους των σημερινών Αρμενίων, ενώ ο πληθυσμός του ανατολικού τμήματος αφομοιώθηκε από Ιρανικούς και αργότερα, Τουρκικούς λαούς που κατέκτησαν την χώρα (Βλ. λεπτομέρειες στο Robert H. Hewsen: "Ethno-History and the Armenian Influence upon the Caucasian Albanians" ό.π.).

Σήμερα υπάρχουν περίπου 4.000-8.000 άτομα στο Β. Αζερμπαϊτζάν, οι Ούντι (Udi people), οι οποίοι θεωρούνται γνήσιοι απόγονοι, γλωσσικά και φυλετικά, των αρχαίων Αλβανών (Βλ. John M. Clifton, Deborah A. Clifton, Peter Kirk, and Roar Ljøkjell: The Sociolinguistic Situation of the Udi in Azerbaijan - SIL International 2005). Στα τέλη της δεκαετίας του 1940 ανακαλύφθηκε το αλφάβητο που χρησιμοποιούσαν οι Αλβανοί του Καυκάσου, μετά τον εκχριστιανισμό τους (Βλ. Ilia Abuladze: About the discovery of the alphabet of the Caucasian Albanians - "Bulletin of the Institute of Language, History and Material Culture (ENIMK)", Vol. 4, Ch. I, Tbilisi, 1938).Το αλφάβητο των Αλβανών του Καυκάσου


Για τους Αλβανούς της Ιταλίας, αξιοσημείωτη είναι η αναφορά τους στο «Λεξικό Σούδα» - λήμμα Αλβανοί, όπου περιγράφονται αόριστα ως «έθνος Ιταλών», οι οποίοι κατοικούν σε πλούσια και εύφορα εδάφη, που παράγουν μεγάλη ποσότητα γλυκό κρασί «…οίνον ηδύν και πολύν έχουσα…». Δεν υπάρχουν όμως άλλες πληροφορίες για τον εντοπισμό τους. Αν όμως συνδυάσουμε την παραπάνω πρόταση με τις πληροφορίες του Στέφανου Βυζάντιου στο λήμμα Άλβα «…οίνος Αλβανός ηδύς τε και καλός..», αναφερόμενες στην Άλβα Λόγκα, προκύπτει ότι το «έθνος Ιταλών» του Λεξικού, δεν είναι άλλο από τους κατοίκους αυτής της πόλης.

Η Άλβα Λόγκα (Alba Longa), κτισμένη στις πλαγιές του όρους Αλβανόν (βλ. σχετική αναφορά για την ίδρυση της Αλβα Λόγκα και το Αλβανόν όρος στο, όχι ιδιαίτερα αξιόπιστο έργο, που συνέγραψε  ο Δίων Κάσσιος: “Ρωμαϊκή Ιστορία”, Βιβλίο 1 –VIII) ανεδείχθη σε θρησκευτικό κέντρο όλων των οικισμών του Λατίου και (σύμφωνα με την παράδοση που αναφέρει ο Βιργίλιος) μητρική πόλη της Ρώμης.

Υπήρξε η ηγέτιδα πόλις της περιοχής από τον 10ο μέχρι τον 6ο αιώνα π.Χ., οπότε υπέκυψε στην ανερχόμενη δύναμη της Ρώμης, που απείχε περίπου 20 χλμ. βορειοδυτικά. Το τραγικό της τέλος περιέγραψε με γλαφυρότητα, αλλά και θλίψη για το γεγονός ότι η άλλοτε σπουδαία αυτή πόλη που είχε δημιουργήσει με αποικισμό τριάντα πόλεις στο Λάτιο, καταστράφηκε από την τελευταία της αποικία (την Ρώμη) και παρέμεινα έρημη μέχρι την εποχή του, ο ιστοριογράφος (έζησε μεταξύ 60 π.Χ. –7 μ.Χ. περίπου) Διονύσιος Αλικαρνασσεύς («Ρωμαϊκή αρχαιολογία» ΙΙΙ.31.4):

[...ἡ μὲν δὴ τῶν Ἀλβανῶν πόλις, ἣν ἔκτισεν Ἀσκάνιος ὁ ἐξ Αἰνείου τοῦ Ἀγχίσου καὶ Κρεούσης τῆς Πριάμου θυγατρός, ἔτη διαμείνασα μετὰ τὸν οἰκισμὸν πεντακόσια τριῶν ἐπὶ τοῖς δέκα δέοντα, ἐν οἷς πολλὴν ἔσχεν ἐπίδοσιν εἰς εὐανδρίαν τε καὶ πλοῦτον καὶ τὴν ἄλλην ἅπασαν εὐδαιμονίαν ἡ τὰς τριάκοντα Λατίνων ἀποικίσασα πόλεις καὶ πάντα τὸν χρόνον ἡγησαμένη τοῦ ἔθνους, ὑπὸ τῆς ἐσχάτης ἀποικήσεως καθαιρεθεῖσα ἔρημος εἰς τόδε χρόνου διαμένει.].

Από το σχετικό λήμμα του βιβλίου του Δημήτρη Ε. Ευαγγελίδη «Λεξικό των Αρχαίων Ελληνικών και περι-ελλαδικών φύλων»