Σάββατο, 30 Ιουλίου 2016

ΥΠΕΡΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΟΝ: ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΣΙΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΖΙΗΧΑΝΤ/JIHAD ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΜΟΡΦΩΝ

Ένωση Χριστιανών κατά βαρβάρων του Διαβόλου. Εικόνα ταπείνωσης Του Χριστού τόσον από Μωαμεθανούς όσον και από Ιουδαίους όπου τον Ενσταύρωσαν και Τον Ενσταυρώνουν, ο Χριστός είθε να σώσει τας ψυχάς των, διότι Κόλλαση δεν έχουν ιδέαν τι είναι!!!! ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΥΙΕ ΤΟΥ ΤΡΙΑΔΙΚΟΥ ΘΕΟΥ ΕΛΕΗΣΟΝ ΕΧΘΡΟΥΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΥΣ ΣΟΥ!!!!


ΥΠΕΡΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΟΝ: ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΣΙΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΖΙΗΧΑΝΤ/JIHAD ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΜΟΡΦΩΝ
.
Κατωτέρω θα αναγνώσετε τις σκέψεις των Σιωνιστών, πράγματι υπερεμπνευσμένης πονηρής κακίας! Ό,τι γίνεται εφημερών το προοιώνισαν. Καταλαβαίνουμε ότι διά να δύναντε να σκέπτοντε ωσαύτως και να καμαρώνουν δύναντε και θέλουν να εφαρμόσουν τις σκέψεις τους και ήδη τις εφαρμόζουν από χιλιετηρίδες.
.
Όλες τους αι πράξεις εφ’ οδηγούν προς την απολυταρχική κύβερνηση της ανθρωπότητος με τρόπον τινάν ούτως ώστε να μην δύναται ουδείς ουχί μόνον ν’ αμφισβητήσει σωμάσι τε πράξει γαρ αλλά ούτε κάν να του αντισταθεί.
.
Ο τρόπος αυτός είναι το δέσιμον με τα μαγικά φίλτρα της υπερκακοτεχνολογίας (όπως προσπαθούν να εφαμρόσουν) του μικροψήγματος/μικροτσίψ.
.
Έναν συμμορίτικον (μαφιόζικον) ρητόν λέγει: «για να λύσεις έναν πρόβλημαν πρέπει να δημιουργήσεις έναν άλλον πρόβλημαν».
.
Πως γίνεται αυτόν; Δημιουργείς μία ασθένεια ή ψευδασθένεια ή τεχνητή ασθένεια, δεν έχει σημασία, και δημιουργείται η ανάγκη του αντίδοτου φαρμάκου. Οι σοφοί ανθρώποι πάντοτε εξέταζαν τας παρενέργειας των αντιδότων και αν μακροχόνια ή άμεσα ήσαν χείριστες της θεριστικής μηχανής της επιδημιούσης ασθένειας, τότε δέν εγκρίνετο η διάθεση και αποδοχή του αντιδότου. Τέτοιοι ήσαν οι Μάρτυρες Χριστιανοί και Ήρωες όπου δεν αποδέχοντο τον μωαμεθανικόν ή οιονδήποτε άλλον ζυγόν ως αντίδοτον προς την ανήρεμη, πενιφόρα, ταλαίπωρη, άθλια, εξευτελισμένη διαβίωση τους (διότι δεν εξευτελίζεσαι όταν σ’ εξευτελίζουν αλλά άμα δεχθείς τον εξευτελισμόν διά χάριν της ηρεμίας ή του οιουνδήποτε κέρδους, ακόμη και της σωτηρίας της ζωής σου εις βάρος της απώλειας της ψυχής σου). Μετά τινής παρόδου χρόνου η ασθένεια εξασθενούσε ένεκα ασθένειας της ίδιας της ασθένειας προερχόμενης εκ της θαραλλαίας αντίστασης των ασθενούντων και βαλλόμενων ή καταδιωκώμεων εξ’ αυτής, ό,τι και εάν εις έκαστην περίπτωσην προσωπικήν, οικογενειακήν, εθνικήν ή θρησκευτικήν η εν λόγω προς παράδειγμαν ασθένεια.
.
Οι Σιωνιστοσατανισταί δημιουργούν έναν πακτωλόν ασθενειών αντιφατικών φαινομενικώς πολλάκις ούτως ώστε να συγχύσουν την ανθρωπότητα και ύστερα να την κάνουν να βαρεθή την ώραν και την στιγμήν όπου εγεννήθηκε και επί της απηύδησης της να ειπεί: «φθάνει πλέον, ας γίνει τι θέλημα των ‘σοφών’ της τεχνολογίας, έλεγχος διά παντος των πάντων ούτως ώστε να υπάρχει πανταχού ισότης και εξαναγκαστική αδελφότης και εξ’ αυτού του ελέγχου ουσιαστική ισομεριστική ελευθερία.
Ο απαίδευτος και πλέον ασπούδαστος όχλος δεν κατανοεί ότι ο έλεγχος της τεχνολογίας διά του μικροψήγματος είναι πλησιέστερον της δικτατορίας παρά της ελευθερίας και πως όστις έχει τοιαύτην ισχύν ανά χείρας θα την εφαρμόσει κατά το δοκούν δίχως οι υπόλοιποι να δύνοντε να αντισταθούν ή ν’ ανατρέψουν με νόμιμα ή «παράνομα» μέσα την παρανομία της ληστείας της ελευθερίας των ανθρώπων με ΠΟΝΗΡΑ ΤΕΧΝΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΟΛΙΟΤΗΤΟΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Θυμηθείτε το Πάτερ ημών ο εν τοις ουρανοίς....
.
Ο κίνδυνος αυτός υπάρχει και θα υπάρχει διηνηκώς και θα πρέπει να φυλάγουν Θερμοπύλες εξ’ ημών των μη λοβοτομημένων από τα ελεγχόμενα ψευδοανατροφικά συσστήματα των σύγχρονων φιλοχρήματων μισθοφορικών σχολείων ή των ευνουχισμέων κυβερνήσεων. Όσον αντέχουμε θα σώζοντε περισσότερον και όσοι πολεμάμε ως Μαραθονομάχοι θα λάβωμεν στέφανους και οικόπεδα ανείπωτης ιεράς αναμάρτητης μισθοδοσίας εκ Του Ιάσων Χριστού εις τους Ουρανούς. 
.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 10 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΒΟΛΙΚΗΣ ΣΙΩΝ ΚΑΤΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ, ΕΛΛΗΝΩΝ, ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΟΣ ΚΑΙ ΔΗ ΓΕΝΙΚΩΣ ΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΑΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΨΥΧΩΝ:
.
ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ: Εφαρμογή των μασωνικών αρχών επί τω σκοπώ μεταρρυθμίσεως της ανατροφής των λαών. Το μασωνικόν σύστημα. Η σπουδαιότης του αντισημιτισμού. Η δικτατορία του μασωνισμού. Ο τρόμος. Οι εξυπηρετούντες τον μασωνισμόν. Η «διανοούμενη» ισχύς και η «τυφλή» ισχύς των χριστιανικών βασιλείων. Κοινότης της εξουσίας με τον λαόν. Ο φιλελεύθερος δεσποτισμός. Υφαρπαγή της εκπαιδεύσεως και της ανατροφής. ∆ιερμήνευσις των νόμων.
Εφαρμόζοντες τας αρχάς μας, προσέξατε εις τον χαρακτήρα του λαού, εν τω μέσω του οποίου θα ευρίσκεσθε και, θα δράτε· γενική και ομοιόμορφος εφαρμογή των αρχών τούτων προ της αναμορφώσεως της ανατροφής του λαού δεν δύναται να έχη επιτυχίαν. Εκ της συνετής αυτών εφαρμογής εντός δεκαετίας, ως θα ιδήτε, και ο μάλλον επίμονος χαρακτήρ θα μεταβληθή και θα έχωμεν ούτω ένα λαόν επί πλέον υπό την εξάρτησίν μας.
.
Όταν θα έλθη η βασιλεία μας, θ’ αντικαταστήσωμεν το φιλελεύθερον σύνθημα μας – «Ελευθερία, Ισότης, Αδελφότης» – ουχί δι’ άλλου τοιούτου, αλλά δια των ιδίων λέξεων ηρμένων εις την τάξιν των κατά ιδέας· θα είπωμεν «το δίκαιον εν τη Ελευθερία, το καθήκον της Ισότητος, το ιδεώδες της Αδελφότητας…». Θ’ αρπάξωμεν τον ταύρον εκ των κεράτων… Πραγματικώς, έχομεν ήδη καταστρέψει όλας τας Κυβερνήσεις εκτός της ιδικής μας, μόλον ότι υπάρχουσιν ακόμη πολλαί τοιαύται δικαίω. Εν ταις ημέραις μας, εάν Κράτη τινά εγείρωσι διαμαρτυρίας εναντίον ημών, τούτο γίνεται προς το θεαθήναι και τη επιθυμία δε και διαταγή ημών. ∆ιότι ο αντισημιτισμός των μας είναι αναγκαίος όπως κυβερνώμεν τους μιχρούς αδελφούς μας. ∆εν θα σας εξηγήσω τούτο σαφέστερον, διότι η υπόθεσις αυτή έχει εξετααθή πλέον η άπαξ εν ταις συνελεύσεσιν ημών.
.
Πράγματι δεν υπάρχουν πλέον εμπόδια ενώπιον μας. Η ανωτάτη Κυβέρνησίς μας είναι υπό συνθήκας υπερνομικάς, ας τινας είναι συμπεφωνημένον να ονομάζωμεν δια μιας λέξεως δυνατής και παραστατικής : ∆ικτατορίαν. ∆ύναμαι να είπω εν συνειδήσει, ότι είμεθα νυν νομοθέται· εκδίδομεν τας αποφάσεις της δικαιοσύνης, καταδικάζομεν εις θάνατον και απονέμομεν χάριν, είμεθα όπως ο αρχηγός όλων των στρατών μας έφιπποι επί του ίππου του αρχιστρατήγου. Θα κυβερνήσωμεν δια χειρός στερεάς, διότι έχομεν να κάμωμεν με συντρίμματα ενός κόσμου, άλλοτε μεν ισχυρού, σήμερον δε υποτεταγμένου εις ημάς. Κρατούμεν εντός των χειρών μας υπέρμετρους φιλοδοξίας, ένθερμους απληστίας, ανηλεείς εκδικήσεις, μνησικάκους έχθρας.
.
Ημείς είμεθα εκείνοι εκ των οποίων προέρχεται ο τρόμος, όστις έχει το παν καταλάβει. Έχομεν εις την υπηρεσίαν μας ανθρώπους όλων των αρχών, όλων των δογμάτων· επανορθωτάς της μοναρχίας, δημαγωγούς, κοινωνιστάς, στασιαστάς και παντός είδους ουτοπιστάς· έχομεν ζεύξει όλον τον κόσμον εις την εργασίαν. Έκαστος εξ αυτών υποσκάπτει τα τελευταία λείψανα της εξουσίας, προσπαθεί να ανατρέψη παν ό,τι μένει ακόμη όρθιον. Όλα τα Κράτη υποφέρουσιν εκ των τοιούτων ραδιουργιών, ζητούσι την γαλήνην, είναι έτοιμα όπως θυσιάσωσι το παν δια την ειρήνην αλλά δεν θα τοις δώσωμεν την ειρήνην εφόσον δεν θ’ αναγνωρίσωσί την υπερτάτην Κυβέρνησίν μας φανερά και με ταπείνωσιν.
.
Ο λαός ήρχισε να κραυγάζη, ότι είναι αναγκαίον να λύσωμεν το κοινωνικόν ζήτημα δια διεθνούς συνεννοήσεως. Η διαίρεσις του λαού εις κόμματα τους έχει φέρει όλους εις την διάθεσίν μας, διότι ίνα υποστηρίξη τις μίαν πάλην συναγωνισμού, χρειάζεται χρήμα, το δε χρήμα ευρίσκεται όλον εις χείρας μας.
.
Θα ηδυνάμεθα να φοβώμεθα την συμμαχίαν της διανοουμένης ισχύος των βασιλευόντων προσώπων με την τυφλήν ισχύν του λαού, αλλ’ έχομεν λάβει όλα τα δυνατά μέτρα εναντίον τοιούτου ενδεχομένου. Μεταξύ των δύο τούτων δυνάμεων ανηγείραμεν τείχος, δηλαδή αμοιβαίον τρόμον. Τοιουτοτρόπως δε η τυφλή ισχύς του λάου μένει στήριγμα μας και ημείς μόνοι νυν την οδηγώμεν· θα δυνάμεθα να την διευθύνωμεν ασφαλώς προς τον σκοπόν μας.
Ίνα δε η χειρ του τυφλού πλήθους μη δύναται να τραβηχθή από την διεύθυνσίν μας, οφείλομεν από καιρού εις καιρόν να τιθέμεθα εις άμεσον επικοινωνίαν με αυτόν, εάν μη προσωπικώς, τουλάχιστον δια των πρακτόρων αδελφών μας. Όταν θα είμεθα εξουσία
.
ανεγνωρισμένη, θα συνομιλήσωμεν μόνοι μας με τον λαόν εις τας δημοσίας πλατείας, ίνα τον πληροφορήσωμεν περί των πολιτικών ζητημάτων υπό την έννοιαν ήτις θα μας είναι αναγκαία.
Πως να ελεγξη τις παν ό,τι τον διδάσκουσιν εις τα σχολεία των χωρίων; Εκείνο όπερ θα είπη ο αντιπρόσωπος της Κυβερνήσεως ή αυτό τούτο το βασιλεύον πρόσωπον, δεν δύναται να μη γνωσθή αμέσως εις όλον το Κράτος, διότι θα διαδοθή πάραυτα δια της φωνής του λαού. Ίνα μη καταστρέψωμεν πρωίμως τα διδασκαλεία των χριστιανών, εγγίσαμεν ταύτα δια σοφής χειρός, επήραμεν εις χείρας μας τα ελατήρια του μηχανισμού των. Τα ελατήρια ταύτα ήσαν διατεθειμένα εις αυστηράν μεν αλλ’ ακριβή τάξιν, ην έχομεν αντικαταστήσει δι’ ενός ατάκτου συστήματος. Εθέσαμεν χείρα εις την δικαιοσύνην, εις τας εκλογάς, εις τον τύπον, εις την ατομικήν ελευθερίαν, και προ παντός εις την εκπαίδευσιν και την ανατροφήν, αίτινες είναι οι ακρογωνιαίοι λίθοι της ελευθέρας υπάρξεως.
.
Έχομεν αποκτηνώσει και διαφθείρει την χριστιανικήν νεολαίαν δι’ ανατροφή ς, βασιζόμενης επί αρχών και θεωριών ψευδών, ως γνωρίζομεν, αλλ’ αι οποίαι ενεπνεύσθησαν υφ’ ημών.
Επί των υφισταμένων νόμων, χωρίς να τους μεταβάλωμεν ουσιωδώς, αλλά μεταμορφώνοντες μόνον αυτούς δι’ αντιφατικών ερμηνειών, επιτύχομεν τεράστια αποτελέσματα. Τα αποτελέσματα ταύτα εξεδηλώθησαν κατ’ αρχάς εις το ότι τα σχόλια έχουσιν υποκρύψει τους νόμους και μετά ταύτα τους έχουσιν εντελώς καλύψει από τους οφθαλμούς των Κυβερνήσεων, μη δυναμένων ούτω να εννοήσωσι τίποτε εις μίαν τόσον περιπεπλεγμένην νομοθεσίαν.
.
Εκ τούτου η θεωρία του δικαστηρίου της συνειδήσεως. Φοβείσθε ένοπλον εξέγερσιν του κόσμου εναντίον μας, εάν ούτος αντιληφθή ενωρίτερον περί τίνος πρόκειται, αλλά, δια την περίπτωσιν ταύτην, έχομεν εις τας χώρας της ∆ύσεως σύστημα τόσον τρομερόν, ώστε και αι θαρραλεώτεραι ψυχαι να τρέμωσιν· εντός ολίγου αι οργανώσεις μας θα έχωσιν εγκατασταθή εις όλας τας πρωτεύουσας, έτοιμοι ν’ ανατινάξωσιν οιονδήποτε κρατικόν συγκρότημα εναντίον μας.

Δημοσιεύτηκε από τον χρήστη