Τρίτη, 15 Μαΐου 2018

ΠΡΟΠΟΜΠΟΣ ΝΑΟΥ ΣΟΛΟΜΩΝΤΟΣ Η Η.Π.Α. ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΙΕΡΣΟΛΥΜΑ!

 ΠΡΟΠΟΜΠΟΣ ΝΑΟΥ ΣΟΛΟΜΩΝΤΟΣ Η Η.Π.Α. ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΙΕΡΣΟΛΥΜΑ!
.
Εφοδιαστείτε μέ Αντίδωρα καί Αγιασμόν, Άγιον Ελαιόλαδον, Αγίαν Γραφήν καί θά μέ θυμηθείτε. Καί άλλα ιερά εκφυλακτικά κειμήλια καί πράγματα.
.
Ήρθε η ώρα όπου αναμέναμε η ώρα τής Αποκάλυψης Τού Ιωάννη. Τά γεγονότα τρέχουν ραγδαία πρός τά εκεί καί αφήστε τούς άλλους νά χαίροντε μέ τά υλικά αγαθά, τίς οικονομίες καί νά ειρωνεύοντε. «τά μακρά κοντά ηρτάν» λέγει μία ελληνοκυπριακή παροιμία, ή «ό καιρός γάρ εγγύς».
.
Θά δωθή η μάχη Χριστού καί Αντίχριστου καί θά ιδούμε ποίος θά νικήσει, αφήστε τούς άλλους νά εμπαίζουν, όπως ενέμπαίζαν τόν Νώε καί όπως έκαναν μέ τές πρόστυχες πράξεις, προτάσεις καί ειρωνίες είς τά Σόδομα καί τά Γόμμορα.
.
Οπλιστείτε μέ ιερόν ύδωρ καί ιερόν άρτον, κουράγιον, προσευχήν, κειμήλια, ψυχολογική προδιευθέτηση. Ανάγνωση ιερών βιβλίων, ειδικά εκείνων όπου εισίν ειδικά ινά δίδωσι κουράγιον καί αντοχήν ένεκα δυσχερειών, καταδρομής τής τύχης καί καταδίωξης.
.
Δέν γνωρίζουμε εάν θά μεσολαβήσει ό Εξαδάκτυλος αλλά ό Αντίχριστος πλησίασε πολύ κοντά.
.
Ετοιμαστείτε από τώρα ώς Σπαρτιάτες Τού Χριστού.
.
Μετά τόν Γ΄ΠΠ όλοι θά συνδεθούν (καί αφού περάσει η εποχή τής βασιλείας τού Εξαδάκτυλου, εάν υπάρξει) είτε μέ τόν Αντίχριστο είτε μέ Τόν Χριστό. Δέν θά υπάρχει άλλη επιλογή, δέν θά υπάρχει τρίλημμα (τρία+λήμμα) αλλά δίλημμα (δύο λήμματα).
.
Ακόμη καί οί μεγαλορρημονούντες Αρχαιολάτρες θά επιλέξουν έν τέλει έναν από τούς δύο. Η μή επιλογή τότες δέν θά είναι επιλογή, νά τό θυμάστε. Όποιος δέν θά είναι μέ τόν μέν θά είναι μέ τόν δέ αυτόματα! Οί επιλέγοντες Αντίχριστο θά συνδεθούν ώς διαβολική ασελγελεύθερη αντίστοιχη καί αντίθετη (μέ εκείνη Τού Χριστού) άμπελον τής απώλειας τού Αντίχριστου, διά τής τεχνολογίας τών εμφυτευμένων μικροψηγμάτων. Ό Ναός τού Αντίχριστου θά είναι ό Ναός τού επανεγερθέντος τότε Σολομώντος καί απ’ εκεί θά ελέγχεται κάθε μικροψηγματοποιημένη ψυχή.
.
Όσοι θά επιλέξουν Χριστό θά «χαθούν» από τήν κοινωνία (σατανοκοινωνία έν αντίθεσει μέ Τήν Θεία Κοινωνία) τού Αντίχριστου, θά κηρυκτούν ανεπιθύμητοι επί τής γής, άκουσον άκουσον, λές καί είναι ό Αντίχριστος καί οί οπαδοί όπου έκτισαν τήν γήν (ύλην) καί τόν ουρανόν (αϋλίαν) καί θά καταδιώξουν μέ ανεκλάλητη θρασύτητα όποιον δέν υποκύψει είς τήν άμπελον τής απώλειας διά μικροψήγματος! Μακάριοι οί καταδιωγμένοι από παντού είπε Ό Χριστός καί ό νοών νοείτο! Θά λάβη Στέφανον Δικαιοσύνης επί τής κεφαλής τής ψυχής τού μέ τήν Άκτιστη Αήττητη Σπάθα Τού Τριαδικού Θεού.
.
Φαίνεται λοιπόν ότι όλες αί κλίκες από τούς σατανολάτρες, τούς οικονομολάτρες, πολυθεολάτρες, διασκεδασολάτρες έως τούς τυπικολάτρες Ψευδοχριστιανούς θά ενωθούν μέ τόν Αντίχριστο καί μόνον όσοι είναι αμιγώς καί μόνον Χριστιανοί θά ενωθούν μέ Τόν Χριστόν. Νά διατί λέγει Ό Χριστός είς τό Ευαγγέλιον Τού Θωμά: «ότι πολλοί ευρίσκοντε είς τήν εξώθυρα τού Νυμφώνα αλλά μόνον οί μοναχικοί θά εισέλθουν». Δηλαδή όσοι θά πιστεύουν καί αγαπούν μόνον Χριστό καί όχι μαζί μέ Τόν Χριστό καί ολίγον απ’ όλα ή οποιαδήποτε βαριά αμαρτία. Ό έχων ώτα ακούειν ακουέτω. Ό Θεός φύλαξε τό Ευαγγέλιον Τού Θωμά διά τήν εποχήν τής απιστίας, ώς έναν σύντομον κωδικόν σύγγραμαν μή λάθους, μή απώλειας. Ενδεικτικόν διά νά τό βαστάμε σέ δύο κόλλες χαρτίν όταν θά καταδιωκόμαστε! Έν σοφία εποίησε καί πολλά θαυμαστά θά παρουσιάζονται διαρκώς έκ τούδε καί είς τό εξής σύν τώ χρόνω!
.
Θά γίνει μπάχαλο. Θά συναχθούν όλοι είς τά Ιεροσόλυμα, οί δικαιούντες τήν Ιεράν Σολυμών Πόλιν καί οί σφετερίζοντες. Ό Χριστός καί οί άλλοι.
.
Τά Ιεροσόλυμα είναι η Πόλις ήτις αντιπροσωπεύει τίς τρείς Μονοθεϊστικές Θρησκείες. Ιουδαϊσμό, Χριστιανισμό καί Μωαμεθανισμό.
.
Η Αμερικάνη Πρεσβεία κάνει τήν βάση τής είς τά Ιεροσόλυμα ώς παγκόσμια εβραϊκή υπερδύναμη. Επιβεβαιώνεται η ρήση τού Αγίου Παϊσίου τού Αγειορίτου: «δέν υπάρχει Αμερική είναι εβραϊκή βάση».
Τά Ιεροσόλυμα είναι έδρα τού Ιουδαϊσμού, Τού Χριστιανισμού, τού Μωαμεθανισμού, τού Εβραιοαμερικάνικου Στρατού ήτοι Η.Π.Α., τού Αντίχριστου λίαν συντόμως εκεί όπου ήταν οικοδομημένος ό Ναός τού Σολομώντος καί Τού Τριαδικού Θεού ήτοι Ό Άγιος Τάφος (καί οί λοιποί Αγίοι Τόποι) Τού Χριστού!
.
Κατά τήν διάρκειαν τής πλήρης εξουσία τού Αντίχριστου Ό Άγιος Τάφος (όπως καί τά άλλα Άγια Μέρη καί Ναοί ανά τώ παγκόσμιω) θά κλείσει καί δέν θά γίνεται θυσία, όπως μάς πληροφορεί η Παλαιοδιαθηκή Προφητεία, ήτοι ημέρας 1335! Όστις αντέξει τόσες ημέρες χωρίς νά αποδεχθεί μέ τήν θέληση τού τό μικροψήγμα τής σατανικής αμπέλου τής απώλειας, Μέγιστος Άγιος θά γίνει οίαν διαγωγήν καί εάν είχε πρίν, καί είτε εξομολογήθει ποτές καί είτε δέν εβαπτίσθηκε ποτές. Διότι όστις αντέξεις 1335 ημέρες διά νά τό κάνει τούτον θά έχει ήδη βαπτισθεί διά τής Μετάνοιας καί θά βαπτίζεται καθημερινώς ημέρας 1335!
.
Μετά θά έρθη Ό Χριστός Δευτέρα Φορά, η Δευτέρα Παρουσία. Καί η Συντέλεια τού Κόσμου. Νά τί λέγει Δανιήλ (12, 1-13) είς τό (13): «καί σύ δεύρο καί αναπαύθου έτι γάρ ημέραι καί ώραι είς αναπλήρωσιν συντέλειας, καί αναστήση είς τόν κλήρον σού είς συντέλειαν ημερών».
.
Καί η προφητεία ότι σχεδόν όλοι θά υποκύψουν είς τόν Ιούδαν καί θά προσκυνήσουσι αυτώ, από Προφητεία Ζαχαρίου (Κεφ. 14, 9-14) είς τό (14): «καί ό Ιούδας (προδότης αντίστοιχος τού Ισκαριώτη Ιούδα, ήτοι ό Αντίχριστος) παρατάξεται έν Ιερουσαλήμ καί συνάξει τήν ισχύν πάντων τών λαών (διά τής αμπέλου τής απώλειας τού μικροψήγματος) κυκλόθεν, χρυσίον καί αργύριον καί ιματισμόν είς πλήθος σφόδρα (τότες άμα τό πέρας τού Γ΄ΠΠ καί τού Εξαδάκτυλου άμα συνάξει, δέν θά υπάρχει άλλη επί γής βασιλεία, οί βασιλείς οικειοθελώς καί συνάμα ψυχαναγκαστικώς θά καταργηθώσι καί αυτοκαταργηθώσι κατ’ εντολήν τής Σιωνιστικής Μασσωνίας καί θά κηρυχθεί ένας παγκόσμιος βασιλεύς ό Ιούδας Αντίχριστος, όπως παρουσιάζεται από τά Πρωτόκολλα τής Σιών)».
.
Καλόν είναι ν’ αναγνώσετε πάσα Προφητεία τής Παλαιάς Διαθήκης διότι εισίν κατατοπιστικότερες καί σκοπόν έχουν νά ενισχύουν τήν πίστην, νά διατί συγγράφθηκαν παλαιότερα διά νά προσηγορούν ότι Ώς Λόγος Ήξευραν Τί Έλεγαν καί νά ενισχύσουσι τήν ολιγοπιστία μέ μακροπιστία καί μεγαλοπιστία.
.
Τά Ιεροσόλυμα διά 1335 ημέρας θά γίνει Πόλις τού Σατανά, δέν γίνεται νά Συλλειτουργεί είς τόν ίδιον Ιερόν Τόπον καί Ό Θεός καί ό διάβολος. 1335 ημέρας κατοχής τών Ιεροσολύμων από τόν υιόν τού διαβόλου, τόν υιόν τής ψυχαπώλειας, τόν υιόν τού σφετερισμού, τής αχαριστίας, τής φιλοκακίας, τής μισανθρωπίας, τού ψεύδους καί τής απάτης.
.
Νά έχετε Αντίδωρον καί Αγιασμόν καί νά προσεύχεστε από πρίν, νά δυναμώσει η ψυχική, εγκάρδια καί νοητική θέληση, νά γίνετε τό θαύμαν Τού Χριστού Έν Χριστώ καί Έν ψυχεί σάς!
.
Καί μήν δίδετε μεγάλη σημασία είς τά καθημερινά πεπραγμένα, πολιτικά καί πολιτισιτικά δρώμενα, είναι από τόν διάβολον καί τούς διαβολάνθρωπους διά νά σάς περισπούν τήν προσοχήν καί αντί νά προσεύχεστε νά ασχολείστε καί αναλώνεστε μέ ανάξια καί συγχυστικά μάταια ασχολήματα. Μόνον νά λέτε Ό Θεός νά μακαρίσει όσους αποθαίνουν σέ οποιαδήποτε χώρα από οιανδήποτε αιτία, είτε εισίν φίλοι είτε εισίν εχθροί, ομόθρησκοί ή αλλόθρησκοί, διότι φέρνει μεγάλη αξία είς τήν ψυχήν, τήν κάνει αντάξια Τής Βασιλείας Τών Ουρανών, επειδή πρό+συν+συγχωράτε κάθ’ άλλον συνάνθρωπον σάς. «Εάν μνημονεύετε μέ ψυχοσωτηρία τών άλλων τό ίδιον θά πράξει Ό Χριστός σ’ εσάς».
.
Δόξασοι Ό Τριαδικός Θεός, καλήν αντάμωσιν Ευ+Αντάρτες Τού Τριαδικού Θεού!
.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ