Κυριακή, 18 Μαρτίου 2018

 


ΠΩΣ Η ΑΣΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΔΙΚΑΣΜΕΝΗ Ν’ ΑΓΟΡΑΣΤΕΙ ΑΠΟ ΤΡΑΠΕΖΕΣ! ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΨΥΧΕΣ!!!! ΙΣΩΣ ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟΝ ΑΡΘΡΟΝ ΜΟΥ!
 .
ΠΩΣ Η ΑΣΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΔΙΚΑΣΜΕΝΗ Ν’ ΑΓΟΡΑΣΤΕΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ! ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΨΥΧΕΣ!!!! ΙΣΩΣ ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟΝ ΑΡΘΡΟΝ ΜΟΥ!
 .
Όποιος κερδίζει χρήματα είναι εξαναγκασμένος νά τά φυλάγει κατ’ οίκον ή εντός Τραπέζης ή νά τά μεταποιεί σέ κινητές ή ακίνητες περιουσίες. Εάν κερδίζει πάρα πολλά δέν θά έχει χώρον νά τά φυλάει κατ’ οίκον ή θά είναι επίφοβος ληστείας. Ώς έκ τούτου κατοδεύεται είς τήν Τράπεζα, ανοίγει λογαριασμόν καί εμβάζει τά χρήματα τού. Η Τράπεζα τού παραδίδει έναν αριθμόν χρημάτων εγγραμμένον επάνω σέ μία κόπια αποδεικτικής χάρτας, τίποτε άλλον, διότι δέν μπορούμε νά εκδίδουμε περισσότερα χαρτονομίσματα καθημερινώς διά νά ικανοποιήσουμε τά καινούργια κέρδη όπου προκύπτουν καθημερινώς από τές εμπορικές καί άλλες χρηματικές δοσοληψίες. Έως εδώ τά καταλάβατε;;;;
 .
Αντιλαμβανούμαστε ότι από τήν αρχαιότητα τό χάρτινον χρήμαν δέν ήταν ποτέ είς τό σύνολον τού τά χαρτονομίσματα αλλά τό μεγαλύτερον μέρος τού ήταν χαρτοκόπιες αποδείξεων τού μεγάλου όγκου τού χρήματος. Είναι όπως συμφωνούμε μέ λεκτική σύμβαση αντί νά γράφουμε έναν δισεκατομμύριον νά γράφουμε «1 δις» έν συντομία ή αντί εκατόν χιλιάδες ή 100,000 γράφουμε 100 Κ καί εννοείται τό ίδιον. Δηλαδή εφαρμόζουμε τήν στενογραφία τών μαθηματικών, όπως πολύ παράξενα εφαρμόζουν οί Μαθηματικοί είς τά Εξελιγμένα Μαθηματικά.
 .
Ό μή αγροτικός άνθρωπος ήτοι ό αστικός ή εξαστικοποιημένος αγροτικός άνθρωπος είναι παρεξαναγκασμένος (εξαναγκασμένος έμμεσα) νά συνεργάζεται μέ τές Τράπεζες καί νά εξαρτάται απ’ αυτές, αφού οί χρηματοοικονομικές τού επιτυχίες έχουν αντίκρυσμαν μόνον εντός τού τραπεζικού συσστήματος. Μέ την σταδιακήν κατάργησιν τού χαρτοχρήματος καί τήν χρήσιν ώς ενδιάμεσου τύπου χρήματος σ’ ενδιάμεσον χρόνον τού πλαστικού χρήματος είναι προσήκοον (συνάδει, ταιριάζει, είναι ευαρμοστόν) η ωδή τών AC/DC «High way tohell». Διότι, μέ την σταδιακή απομάκρυνση τού πλαστικού χρήματος καί τήν διακήρυξην ότι δέν θά εκδοθεί έκ νέου πλαστικόν χρήμαν αλλά ότι κάθε καινούργιος τραπεζικός λογαριασμός θ’ ανοίγεται σέ ηλεκτρονική μορφή επάνω είς τόν κάτοχον τής ήτοι εντός μικροψήγματος/μικροτσίψ, οί περισσότεροι διά νά μήν χάσουν τά χρήματα τούς ή διά νά πλουτίσουν θά τό δεχθούν χωρίς αντίσταση ή μ’ ελάχιστη αντίσταση καί άλλοι μετά χαράς, ωιμέ! Τότες, αντί ν’ ανοίγεις ηλεκτρονικόν λογαριασμόν σέ Τράπεζα θ’ ανοίγεται εντός τού οργανισμού σού εντοποθετώντας έναν μικροεμφύτευμα. Εάν αυτόν καταστραφεί καί δέν τό αντικαταστήσεις δέν θά δικαιούσαι τά χρήματα σού. Επίσης, άπαξ καί ολοκληρωθεί ή μικροψηματοποίηση τών πάντων, πολλά άλλα σατανοδιεστραμμένα θά γίνοντε, όπως διαταγήν έκκρισης θηλυκών ορμόνων είς τούς άνδρες διά να πουστεύουν καί τό αντίστροφον είς τίς γυναίκες, εντολή νά σκοτώσεις τήν μάνα σού ή τόν οιονδήποτε άλλον, εντολή νά αιμομεικτείς ακόμη και νά συνσοδομίζεσαι μέ τούς πλησιέστερους συγγενείς καί απόγονους ή προγόνους σού καί τό χείριστον εντολή, πάντοτε μετά από τήν έξ’ αποστάσεως ύπνωση, νά βλασφημείς μέ κακία όχι προσωρινής παραφροσύνης θυμού καί αγανάκτησης, Τώ Αγίω Πνεύματι, Τόν Τριαδικόν Θεόν, Τόν Χριστόν, Τήν Παναγία, τούς Αγίους κ.α.. Ό Χριστός είπε ότι όστις νηφάλιος καθυβρίσει ενώ είναι είς τά σύγκαλα τού όπως τό κατανοώ Τόν Ίδιον καί Τόν Πατέρα ίσως σωθεί αλλά εάν καθυβρίσει ομοιδιαθετικώς Τώ Αγίω Πνεύματι, δέν υπάρχει περίπτωση νά σωθεί καί, αυτόν είναι όπου θά ευνοήσει, προωθήσει κ’ εξαναγκάσει μέσω μικροψήγματος ό Αντίχριστος. Η βλασφημία Τού Αγίου Πνεύματος θά είναι «τό νέον βάπτισμαν, τό βάπτισμαν κολασμένου πυρός τού Αντίχριστου» διόσους συνδεθούν ηλεκτρονικώς μέ τό παγκόσμιον τραπεζικόν σύσστημα, όπου θά καταθέτουν εκτός από τό μάταιον προσωρυνόν χρήμαν τούς καί τήν αμάταιη ιερήν ψυχήν τούς, ήτις θ’ απωλαίσουν καί θά τό καταλάβουν ήδη άμα ολοκληρωθεί ή σύνταξη μέ τό μικροψηγματοποιημένον σύσστημα όλων καί εντεύθεν. Έχει συμπροφητευτεί από τόν Άγιον Ιωάννην τόν Θεολόγον ότι μόνον όσοι παραμείνουν πιστοί είς Τον Χριστόν αληθώς, θά καταλάβουν ότι η «λογική» τής παγκοσμιοποίησης είναι πωτακτικώς όχι υπόθεση απλοϊκής συνολικής εξυπηρέτησης πελατών καί πολιτικών αλλά υπόθεση εγκλωβισμού ψυχής τέ καί σώματι καί αυτοί θά καταδιωκτούν σφόδρα καί όσοι αντέξουν μέ θαύματα θά επιβιώνουν καί μέ θαύματα θά τούς παραδίδει είς τό τέλος τής ημέρας τροφήν Ό Τρικύριος (Τριαδικός Θεοκύριος) όσην διά νά αρκεί δι’ έναν γεύμαν καί πάλαι μ’ αγωνίαν θά δοκιμάζοντε τήν επομένην ημέρα έως τρισήμισυ έτη καί όστις αντέξει θά αξιωθεί τού στέφανου τών μεγαλύτερων Αγίων, έξ’ εκείνων όπου θά ενταχθεί είς τό κενόν από τότες όπου κατέπεσε τό 10ον Αγγελόταγμαν καί έγινεν διαβολικόν, μέ ήδη καινούργιον Άγιον Εωσφόρον (φέρων τό Έως Τού Χριστού πρίν καί μετά τόν θάνατον τού) ήτοι τόν Μεγάγιον Ιωάννην Τόν Πρόδρομον νά περιμένει καθούμενον είς τόν θρόνον τού 10ου Αγγελοτάγματος!!!!
 .
Δύο ακόμη νουθεσίες καί σημεία τών καιρών. Πρώτη ότι οί Σικελιανοί λέγουν ότι: «εάν ευρεθείς είς τήν λίμνην μέ τούς κροκόδειλους η πρώτη σού μέριμνα είναι ν’ αποξηράνεις τήν λίμνη». Πρόδηλον ούν εστί ότι άπαξ καί αποξηράνεις τήν λίμνην οί ικανότατοι κολυμβητές κροκόδειλοι θά σύρνοντε καί η ταχύτητα τούς χωρίς τήν εύνοια τού ύδατος θά είναι σέ τέτοιον βαθμόν αργήν, ούτως ώστε νά δύνασαι νά περιδιαβαίνεις ή τρέχεις πατώντας επάνω είς τές κεφαλές τούς καλύτερα, παρά είς τά κοντινά εκείνα σημεία όπου γυρίζοντας τές κεφαλές τούς οπίσω νά έχουν προέκταση τέτοια ώστε νά φτάνουν νά σέ δαγκώνουν. Τό παραδείγμα αυτόν, μάς νουθετεί ότι μέ τήν εξηλεκτρονικοποίηση τού τραπεζικού συσστήματος, ένας καί μόνον Τραπεζίτης από τήν αίθουσα τού γραφείου τού, δύναται νά ελέγχει ώς μαριονεττοκαραγκιόζηδες τούς πάντες. Άρα τε, διά νά αποτραπεί η συνδέσμευση τών ανθρώπων μέ τό ηλεκτρονικόν κέντρον ελέγχου τών έν ανθρώποις μικροψηγμάτων πρέπει νά καταργηθεί η ηλεκτρονική τεχνολογία ή ν’ απαγορευτεί από τα τραπεζικά καί άλλα συσστήματα ή νά περιοριστεί διά νόμου η χρήση τής, ή δέ αλλέως, αργά ή γρήγορα θά μάς δεσμεύσει. Προσωπικά πιστεύω ότι ακόμη καί η διά νόμου περιόρισης τής ηλεκτρονικής μικροψηγματοποιητικής χρήσης, θά είναι προσωρυνή καί μεταβατικόν στάδιον από τήν μή χρήση τής είς τήν παγχρήση τής, όπως συμβαίνει καί μέ άλλους νόμους. Π.χ. από τήν ποινικοποίηση τής μοιχείας είς τήν αποποινικοποίηση τής μοιχείας, τής κιναιδοσύνης (πουστιάς), σατανικού άθεου γάμου κ.α..
 .
Δεύτερον όμοιας ουσίας παράδειγμας όπου τό παραδίδω διά περαιτέρω διαντίληψη τού θέματος, είναι ότι όπως η λίμνη τών κροκοδείλων είναι η θαλάσσια λίμνη τών κροκοδείλων τών Τραπεζούχων καί τών Τραπεζικών Ολιστικών Βλασφημιών, Αθεϊσμών, Αντιανθρωπισμών, Πολέμων και Παρεξαναγκαστικών Εξαπατήσεων, ομοίως η ηλεκτρονική αυτή θάλασσα, συμβολίζεται μέ τόν αρμαούρον (σπάγγον) /όπου ρέσσουμε μέσα τίς οπές τών χάνδρων, τών σιαγόνων τών αλιευμένων ιχθείων, τών σουβλορεγμένων κρεατιδίων (σουβλακιών). Αυτός ό αρμαούρος λοιπόν είναι ό αρμαούρος (δίκτυον, σπάγγος, κλωστή) όπου τό Τραπεζικόν Σιωνιστικόν Σύσστημαν μάχεται μέ υπουλία νά προσρέξει όλους μάς καί τελεσίδικα νά ελέγξει τήν ανθρωπότητα, ποίοι θά ζήσουν, πόσον, τί θά κάνουν κ.ο.κ., σέ συνθήκες κτηνώδεις υπερσωβιετικού τύπου (όπου πρώτοι οί Μπολσεβίκοι Ιουδαίοι εφάρμοσαν καταστρέφωντας τούς Ρώσσους Καίσαρες ήτοι Τσάρους καί συνάμα κάνωντας πρόβα αποκόμισης συμπερασμάτων διά τήν παγκόσμια σατανοκρατορία τούς) καί συνάμα καθυβρίζοντας Τόν Τριαδικόν Θεόν!!!!
 .
Διά νά ηττηθεί οί παγκόσμιοι τραπεζικοί μηχανισμοί τού σιωνιστικού κεφαλαιοκρατικού πανδικτατορισμού, πρέπει νά καταργηθούν διά νόμου τά δικαιώματα τών Τραπεζών, τά καινούργια τραπεζικά συσστήματα νά είναι Συνεργατικά Πιστωτικά Ιδρύματα Τοπικού Χαρακτήρα καί νά μήν ενώνοντε μέ αλλά διά νά μήν παρέχεται η δυνατότητα συνεργασίας τών απατεώνων διά πανέλεγχον τού λαού καί ιδιαίτερα εκτός τής εκάστοτε χώρας. Πρέπει ν’ αποτραπεί η παγκοσμιοποίηση, η διάλυση τών θρησκειών καί κυρίως η ένωση τών θρησκειών, η διάλυση ή κυρίως ή συνένωση τών εθνών, φυλών κ.α., διότι αυτές οί εξελίξεις διά τούς αφελείς είναι οδός συμφιλίωσης αλλά διά τούς πραγματιστές είναι οδός απώλειας, καθότι οί ενώνοντες τούς λαούς νοιώθουν ότι ενώνουν αγέλες ζώων (γκόεμ όπως τούς λέγουν οί Ιουδαίοι) καί η ανθρώπινη αξιοπρέπεια, ελευθερία καί νομιμότητα χάνεται. Η συντήρηση μίας έντεχνης ή νόμιμης καί ανεκτής διχόνοιας ακόμη καί βάρβαρης είναι η αποσυντήρηση καί η προδιάλυση τής παγκοσμιότητος υπό τήν ποδογήτεση διαβολάνθρωπων όπου θεωρούν τήν εθνότητα τούς καί τήν μύηση τούς ώς μοναδική υπαρκτή ανθρωπότητα, ενώ εισίν τά αισχρότερα βαρβαροζωόδη διαβολοκτήνη τού Σύμπνατος.
 .
Εάν θά ενωθεί η άνθρωπότητα πρέπει νά συντηρηθεί ύπο Τό Πνεύμαν Τού Χριστού, ή δέ μή νά είναι εκατομμύρια τεμάχια, παρά έναν κράμαν υπό τήν ηγεμονία τού Σατανά καί τών διαβολάνθρωπων, αφού αυτόν διαλαλούν ώς θεόν οί Σιωνομασσώνοι είς τές υψηλές βαθμίδες τής αισχρής Αντίθεης μύησης ήτις τούς φαίνεται αλλά εξαπατούντε, ώς φυσιολογική, επειδή δέν είναι αγχωτική.
 .
Ό Χριστός είπε από τόν καρπόν τού φαίνεται τί ποιότητος είναι τό δένδρον! Λοιπόν, εάν θά πανενωθεί η ανθρωπότητα πρέπει νά μάθει τόν καρπόν τού δένδρου όπου τήν συνενώνει! Καί εάν αυτόν τό δένδρον είναι οί Διεθνείς Τραπεζίτες, τότε αυτοί γνωρίζουμε τί καρπόν γεννούν, τό αυτοκέδρος, τό κέδρος σκέπτοντε καί όχι τήν φιλανθρωπία, διότι εάν ήσαν φιλάνθρωποι δέν θά είχε πεινάσει ποτέ κανείς, ούτε θά κρυπτοέστηναν οί ίδιοι πολέμους διά νά δανείζουν τές χώρες νά αγοράζει όπλα από τά εργοστάσια τούς καί μετά τόν πόλεμον νά τές επαναδανείζουν διά νά επανεξοπλιστούν, ούτως ώστε νά τούς πτωχοποιούν δύο φορές ή ακόμη περισσότερον! Ενώ ό καρπός Τού Δένδρου Τού Χριστού είναι καρπός Ψυχοσωτηρίας καί όχι ματαιοχρηματοκερδίας.Συνεπώς δέν έχει σημασία εάν θά ενωθούμε αλλά υπό ποίου συνενωνόμαστε ή υπό ποίου παραμένουμε είς διαίρεσιν, όποια απόφαση συμφέρει τήν ψυχήν δι’ έκαστην φοράν επιλέγουμεν, ή δέ μή ψιττακίζουμε (παπαγαλίζουμε) καί δέν γνωρίζουμε τί μάς συμβαίνει καί τί κληρονομούμε από τές πράξεις μάς ώς ανεύθυνα, ανόητα, αναντίληπτα καί αναίσθητα ζωώδη ψυχοπλάσματα καί η ζωωδία συμβάλλει είς τήν ψυχαποβολή, τήν ψυχαπώλεια, τήν ψυχοτυρρανία, τήν ψυχοκολλασία είς τήν κόλλαν τής τύχης, τής έκτισης ποινής, τής ενοχής καί τής δικαιοτιμωρρίας.

Μ’ ολίγα λόγια κάποια ημέρα η ειμαρμένη δέν θά σάς ειπεί: «τά χρήματα ή τήν ζωήν σάς» όπως έκανε ώς συνήθως, αλλά: «τά χρήματα η τήν ψυχήν σάς» καί οί πλείστοι παρότι θά έδιδαν τά χρήματα τούς διά νά εκσωβίσουν (λέγε αποσωβίσουν) τές ζωές/βίους τούς, δέν θά έδιδαν τά χρήματα τούς διά ν’ εκσωβίσουν τάς ψυχάς τών, επειδή ώς άθεοι είς τήν ουσία, δέν πιστεύουν σέ Θεόν καί τό δικαιολογούν ότι Ό Θεός θά σώσει τές ψυχές τούς. Καί τότε διατί δέν σώζει πάντοτε τές ζωές τούς; Χαχαχαχά! Διότι δέν θά είχε αξία η δοκιμασία καί θά εξευτελιζόταν η αξία Τού Αγίου Δικαίου καί τής ευδίκαιης σωτηρίας ή ευδίκαιης απώλειας τής ψυχής καί τής ζωής υπό τού ανάλογους φυσικοκρατικούς νόμους όπου θέσπισε Ό Θεός σέ υλικόν καί σέ άϋλον επίπεδον. Ουσιαστικκά η ειμαρμένη τής ερωτήσεως τής επιλογής: «τά χρήματα ή τήν ψυχήν σου, υπό οίαν δή ποτέ έννοια τής λέξεως χρήμα, αφού αυτόν εκτός από περιουσία, είναι καί ενοργασμική ηδονική απόλαυση καί ό,τιδήποτε άλλον υλικόν κατέχομε ιδιωτικά καί πρός ιδίαν ιδιοτελικήν ωφέλειαν, αλλά συνταυτοχρόνως βλάβην τής ψυχής», γίνεται καθημερινώς από κτήσεως κόσμου, ναί από κτήσεως κόσμου, υπάρχει όν πλασμένον καί δοκιμασία αυτού, ακόμη καί τ’ αγγελοτάγματα δοκιμάζοντε έκτοτες, καί τό 10ον κατέπεσε καί έγινεν διαβολικόν.
 .
Η διακήρυξη (διαβολοδιακήρυξη) τών Διεθνών Τραπεζιτών μέσω ιδίων ωμιλούντων είς τό γιου ττούππ καί αλλαχού, ότι έχουν ώς σκοπόν τήν κατάργηση καί διάλυση τώναγροτικών κοινωνιών ελάχιστοι καταλάβουν τί σημαίνει καί επιβεβαιοί τά όσα προανάφερα. Οί αγροτικές κοινωνίες δέν είναι αστικές μήδε αστικοποιημένες μήδε παραστικοποιημένες κοινωνίες καί ώς έκ τούτου δέν εξαρτόντε από τίς Τράπεζες, ήτοι τά κυριότερα όργανα εκσκλαβώσεως καί εκπαγιδεύσεως τών ανθρώπων. Οί άνθρωποι τών αγροτικών κοινωνιών δέν είναι εθισμένοι είς τές Τράπεζες αλλ’ απεναντίας τές απεχθάντοντε καί τούς κουράζουν. Όποια κοινωνία δέν εξαρτάται από τές Τράπεζες δέν κολλάει είς τά εξόβεργα τών Τραπεζών επάνω είς τά δένδρα. Είναι ώς νά προσπαθείς νά συλλάβεις μέ ιξόβεργα πτηνά τά οποία δέν επικάθοντε τών δένδρων ποτέ καί νά παγιδεύσεις άλλα τά οποία μήδε επάνω σέ δένδρα μήδε χαμαί σέ χαμηλά υψώματα περιδιαβαίνουν, αλλά ζούν ελεύθερα σέ δύσβατα ή άβατα μέρη τής ελευθερίας καί τής αγιότητος, σέ όρη καί βουνά όπως ό Όλυμπος, τά Χειμαλάϊα, αί Άνδεις, ώς αγρίμια καί υψηλότερα από τά όρη αυτά σέ πνευματικά παγκάθαρα ΑγιόΤριαδικοΘεϊκά Όρη τής Προπαραδείσιας ή Παραδείσιας Πανοροσειράς καί ό νοών νοείτο εάν θέλει νά σώσει τήν ψυχήν τού αλλά έστω καί άν δέν θέλει νά αποσωβίσει τήν ψυχήν τού, άς κάμει Τό Θέλημαν Τού Τριαδικού Θεού, διά νά μήν Τόν προσβάλλει Τόν Πλάστην μάς! Ποία μεγαλύτερη αρετή καί ευτυχία νά υπακούεις, ακολουθείς καί νά μήν κακοκαρδίζεις Τήν Τριαδικήν Άκτιστην Θείαν Ψυχήν;;;;;
 .
Ό Θεός μαζίν μάς μέ τήν ψυχοσωτηρίαν κ’ εμού τού πανανάξιου βδελυρού πλάσματος Τού!
 .
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ

Τετάρτη, 7 Μαρτίου 2018

ΑΓΕΝΕΙΣ ΓΑΜΗΜΕΝΕΣ ΑΛΗΘΕΙΕΣ, ΚΑΠΟΙΟΣ ΠΡΕΠΕ ΝΑ ΤΙΣ ΛΕΕΙ

 ΑΓΕΝΕΙΣ ΓΑΜΗΜΕΝΕΣ ΑΛΗΘΕΙΕΣ, ΚΑΠΟΙΟΣ ΠΡΕΠΕ ΝΑ ΤΙΣ ΛΕΕΙ
 .
Ευτυχώς θά γίνει πόλεμος νά γλυτώσει ό Ελληνισμός από τίς εκποιήσεις τών «ιδικών» τού ανθρώπων καί τών συμμάχων τού! Χαχαχά! Νομίζετε ότι ό Ερτογάν είναι εχθρότερος από τούς έστω πλείστους τών πολιτικών τής Ελλάδος καί τής Κύπρου;
 .
Θά κρυπτούν είς τίς πρεσβείες ή θά προσφύγουν είς τήν αλλοδαπήν καί άμα σημάνει τέλος τής σύρραξης θά έρθουν μέ ρητορείες νά τριγύσουν τά κέρδη τούς επάνω είς τά πτώματα τού πεσόντος έν πολέμω λαού! Ψεύδος;

Ό Ερτογάν έχει παραφρονύσει. Διά νά γίνει δισεκατομμυριούχα η οικογένεια τού έγινε εφικτόν επειδή συνεργάστηκε μέ τούς Ιουδαίους, τούς Αμερικάνους, τούς Άγγλους καί άλλους διαβολάνθρωπους. Όταν είσαι εκατομμυριούχος εύκολα τά βαστάεις, άμα είσαι δισεκατομμυριούχος ανησυχείς πώς θά σού τά παρακλέψουσι. Τόν απειλούν διότι διά νά κάμει τόσα χρήματα τόν πέρασαν από παρανομίες, εγκλήματα, ηδονές κ.α..  Τού λέγουν τού Υποσιωνιστή Ερτογάν εντολές καί εκτελεί!
 .
Στοιχηματίζω ότι έν τέλει θά φανή ότι η Τουρκία έχει πλάτες τήν Αμερικοϊσραήλινα καί ό εμπαιγμός σ’ εμάς «πάει σύννεφον»!
 .
Το Συπιά σκόπιμα δέν δόθηκε είς τούς Αμερικανούς επειδή είναι κάτω από τήν Καρπασία καί είναι εύκολον νά τό εκζητήσει η Τουρκία. Δέν είναι τυχαίον τό όνομα Συπιά! Τό ότι η Βρεττανική Πετρελαιοποιία (ΒΡ) είναι απούσα από τά ψευδοελληνοκυπριακά πετρέλαια καί ενώ είς τό σχέδιον Ανανά προνοείτο νά αμοιφθεί όλα τά υποθαλάσσια κοιτάσματα η Αγγλία, σημαίνει ότι είτε τότες μάς ενέμπαιζαν είτε τούδε, είτε καί τότες καί τούδε, εξ’ όσων φαίνοντε!
 .
Ό Αναστασιάδης ακούει τούς Σιωνιστές νά βριχούντε από τά τηλέφωνα καί τήν Αντιπολίτευση νά φωνάζει νά φέρει έστω καί τήν υστάτη όπλα, άν προλαμβαίνει. «Τά έπαιξε ό σοφός άνθρωπος ό σοφός μαθητής τού σοφού μαθητή τού σοφού αγγλοδιδασκάλου». Παρείγγειλε 40 βαρέλια ζοιβανοία καί είκοσι αούντζες κανναούριν καί τούς είπε: «αφήστε μέ νά τό σκεφθώ μερικούς μήνες» όπως ό Πύθιος – χαχαχαχά – καί νά σάς ειπώ τί νά κάνετε, χαχαχαχαχαχά! Ένας μεθύστακας όπου είχε πνευματικόν πατέραν έναν άλλον μεθύστακαν καί αυτός τόν Άγγλον Αρχισιωνιστή καί Αντιέλληνα καί Αντιορθόδοξον Τσιώρτζιηλ πνευματικόν πατέραν, χαχαχαχψαχά, κληρονομήσαμε τήν γενεά τών μεθυστακομεθυστάσων  εμπόρων σιωνιστών σοφών, χαχαχαχψαχασφδπφοά! Είς τά καταστήματα τούς οί πολιτικάντηδες έχουν πραμάτιες από ενός λεπτού, 10,000, 100,000, έως δισεκατομμυρίων. Εάν θέλεις εξευρωπάϊση κύριε αλλοδαπέ, αγοράζεις προϊόν βίζας 100,000 ευρώ, εάν θέλεις επένδυση δισεκατομμυρίων σού παραχωρείται τό δικαίωμα συντελεστή οροφοκαλύψεως καί ανεγείρεις ουρανοξύστης, πληρώνοντας τό 10% σέ είδος.
 .
Όπως τά είπαν οί προφήτες έρχοντε, σ’ ολίγον θά έχουν πληρωθεί επακριβώς καί όπως τά προβλέπαμε!
 .
Η Ρωσσία θά σβύσει από χάρτου όλα τά ωραία κτήρια όπου βασίζοντε είς τήν ελληνική αρχιτεκτονική καί οί αντιγραφούντες καί εμπνευσμένοι δέν σεβάστηκαν οί απόγονοι τούς τό Ελληνικόν καί Ελληνορθόδοξον Γένος καί Ό Θεός θά τούς πάρει οπίσω ότι δωρεάν τούς εδόθη έξ’ ιδίου διά μέσω τού σκέυους τού προαιώνιου Ελληνισμού!
 .
Μετά τήν νίκην ή τήν ήτταν μάς, ΝΙΚΗΤΕΣ ΚΑΙ ΗΤΤΗΜΕΝΟΙ θά ενωθούμε διά τού μικροψήγματος καί τότε πωλούμε τήν ψυχήν (https://www.facebook.com/173086936068423/videos/1746352628741838/?fref=mentions&pnref=story) , τήν ελευθερίαν καί τήν ανεξαρτησίαν είς τόν διάβολον! Θά μάς στέλνουν μηνύματα νά καθυβρίζουμε διά τηλεϋπνωτισμού Τώ Αγίω Πνεύματι καί τότε τετέλεσθαι, ό Ψυχάδης θά βάλει τές υπερκολασμένες ψυχές αυτές όχι επάνω τού αλλά υποκάτω τού αφού θά εισίν αδικότερες (καί αδισότερες) τού ίδιου τού Άδου! Άδης είναι ό άδικος ή άδισκος καί μή άδης ή αάδης ό δής = ό δίδων! Πόσον χριστιανικώς ομιλούν αί ελληνικές λέξεις από π.Χ. καί ό νοών νοείτο διά Τόν Τριαδικόν Θεόν Λόγον!!!!
 .
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ