Τρίτη, 15 Μαΐου 2018

ΠΡΟΠΟΜΠΟΣ ΝΑΟΥ ΣΟΛΟΜΩΝΤΟΣ Η Η.Π.Α. ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΙΕΡΣΟΛΥΜΑ!

 ΠΡΟΠΟΜΠΟΣ ΝΑΟΥ ΣΟΛΟΜΩΝΤΟΣ Η Η.Π.Α. ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΙΕΡΣΟΛΥΜΑ!
.
Εφοδιαστείτε μέ Αντίδωρα καί Αγιασμόν, Άγιον Ελαιόλαδον, Αγίαν Γραφήν καί θά μέ θυμηθείτε. Καί άλλα ιερά εκφυλακτικά κειμήλια καί πράγματα.
.
Ήρθε η ώρα όπου αναμέναμε η ώρα τής Αποκάλυψης Τού Ιωάννη. Τά γεγονότα τρέχουν ραγδαία πρός τά εκεί καί αφήστε τούς άλλους νά χαίροντε μέ τά υλικά αγαθά, τίς οικονομίες καί νά ειρωνεύοντε. «τά μακρά κοντά ηρτάν» λέγει μία ελληνοκυπριακή παροιμία, ή «ό καιρός γάρ εγγύς».
.
Θά δωθή η μάχη Χριστού καί Αντίχριστου καί θά ιδούμε ποίος θά νικήσει, αφήστε τούς άλλους νά εμπαίζουν, όπως ενέμπαίζαν τόν Νώε καί όπως έκαναν μέ τές πρόστυχες πράξεις, προτάσεις καί ειρωνίες είς τά Σόδομα καί τά Γόμμορα.
.
Οπλιστείτε μέ ιερόν ύδωρ καί ιερόν άρτον, κουράγιον, προσευχήν, κειμήλια, ψυχολογική προδιευθέτηση. Ανάγνωση ιερών βιβλίων, ειδικά εκείνων όπου εισίν ειδικά ινά δίδωσι κουράγιον καί αντοχήν ένεκα δυσχερειών, καταδρομής τής τύχης καί καταδίωξης.
.
Δέν γνωρίζουμε εάν θά μεσολαβήσει ό Εξαδάκτυλος αλλά ό Αντίχριστος πλησίασε πολύ κοντά.
.
Ετοιμαστείτε από τώρα ώς Σπαρτιάτες Τού Χριστού.
.
Μετά τόν Γ΄ΠΠ όλοι θά συνδεθούν (καί αφού περάσει η εποχή τής βασιλείας τού Εξαδάκτυλου, εάν υπάρξει) είτε μέ τόν Αντίχριστο είτε μέ Τόν Χριστό. Δέν θά υπάρχει άλλη επιλογή, δέν θά υπάρχει τρίλημμα (τρία+λήμμα) αλλά δίλημμα (δύο λήμματα).
.
Ακόμη καί οί μεγαλορρημονούντες Αρχαιολάτρες θά επιλέξουν έν τέλει έναν από τούς δύο. Η μή επιλογή τότες δέν θά είναι επιλογή, νά τό θυμάστε. Όποιος δέν θά είναι μέ τόν μέν θά είναι μέ τόν δέ αυτόματα! Οί επιλέγοντες Αντίχριστο θά συνδεθούν ώς διαβολική ασελγελεύθερη αντίστοιχη καί αντίθετη (μέ εκείνη Τού Χριστού) άμπελον τής απώλειας τού Αντίχριστου, διά τής τεχνολογίας τών εμφυτευμένων μικροψηγμάτων. Ό Ναός τού Αντίχριστου θά είναι ό Ναός τού επανεγερθέντος τότε Σολομώντος καί απ’ εκεί θά ελέγχεται κάθε μικροψηγματοποιημένη ψυχή.
.
Όσοι θά επιλέξουν Χριστό θά «χαθούν» από τήν κοινωνία (σατανοκοινωνία έν αντίθεσει μέ Τήν Θεία Κοινωνία) τού Αντίχριστου, θά κηρυκτούν ανεπιθύμητοι επί τής γής, άκουσον άκουσον, λές καί είναι ό Αντίχριστος καί οί οπαδοί όπου έκτισαν τήν γήν (ύλην) καί τόν ουρανόν (αϋλίαν) καί θά καταδιώξουν μέ ανεκλάλητη θρασύτητα όποιον δέν υποκύψει είς τήν άμπελον τής απώλειας διά μικροψήγματος! Μακάριοι οί καταδιωγμένοι από παντού είπε Ό Χριστός καί ό νοών νοείτο! Θά λάβη Στέφανον Δικαιοσύνης επί τής κεφαλής τής ψυχής τού μέ τήν Άκτιστη Αήττητη Σπάθα Τού Τριαδικού Θεού.
.
Φαίνεται λοιπόν ότι όλες αί κλίκες από τούς σατανολάτρες, τούς οικονομολάτρες, πολυθεολάτρες, διασκεδασολάτρες έως τούς τυπικολάτρες Ψευδοχριστιανούς θά ενωθούν μέ τόν Αντίχριστο καί μόνον όσοι είναι αμιγώς καί μόνον Χριστιανοί θά ενωθούν μέ Τόν Χριστόν. Νά διατί λέγει Ό Χριστός είς τό Ευαγγέλιον Τού Θωμά: «ότι πολλοί ευρίσκοντε είς τήν εξώθυρα τού Νυμφώνα αλλά μόνον οί μοναχικοί θά εισέλθουν». Δηλαδή όσοι θά πιστεύουν καί αγαπούν μόνον Χριστό καί όχι μαζί μέ Τόν Χριστό καί ολίγον απ’ όλα ή οποιαδήποτε βαριά αμαρτία. Ό έχων ώτα ακούειν ακουέτω. Ό Θεός φύλαξε τό Ευαγγέλιον Τού Θωμά διά τήν εποχήν τής απιστίας, ώς έναν σύντομον κωδικόν σύγγραμαν μή λάθους, μή απώλειας. Ενδεικτικόν διά νά τό βαστάμε σέ δύο κόλλες χαρτίν όταν θά καταδιωκόμαστε! Έν σοφία εποίησε καί πολλά θαυμαστά θά παρουσιάζονται διαρκώς έκ τούδε καί είς τό εξής σύν τώ χρόνω!
.
Θά γίνει μπάχαλο. Θά συναχθούν όλοι είς τά Ιεροσόλυμα, οί δικαιούντες τήν Ιεράν Σολυμών Πόλιν καί οί σφετερίζοντες. Ό Χριστός καί οί άλλοι.
.
Τά Ιεροσόλυμα είναι η Πόλις ήτις αντιπροσωπεύει τίς τρείς Μονοθεϊστικές Θρησκείες. Ιουδαϊσμό, Χριστιανισμό καί Μωαμεθανισμό.
.
Η Αμερικάνη Πρεσβεία κάνει τήν βάση τής είς τά Ιεροσόλυμα ώς παγκόσμια εβραϊκή υπερδύναμη. Επιβεβαιώνεται η ρήση τού Αγίου Παϊσίου τού Αγειορίτου: «δέν υπάρχει Αμερική είναι εβραϊκή βάση».
Τά Ιεροσόλυμα είναι έδρα τού Ιουδαϊσμού, Τού Χριστιανισμού, τού Μωαμεθανισμού, τού Εβραιοαμερικάνικου Στρατού ήτοι Η.Π.Α., τού Αντίχριστου λίαν συντόμως εκεί όπου ήταν οικοδομημένος ό Ναός τού Σολομώντος καί Τού Τριαδικού Θεού ήτοι Ό Άγιος Τάφος (καί οί λοιποί Αγίοι Τόποι) Τού Χριστού!
.
Κατά τήν διάρκειαν τής πλήρης εξουσία τού Αντίχριστου Ό Άγιος Τάφος (όπως καί τά άλλα Άγια Μέρη καί Ναοί ανά τώ παγκόσμιω) θά κλείσει καί δέν θά γίνεται θυσία, όπως μάς πληροφορεί η Παλαιοδιαθηκή Προφητεία, ήτοι ημέρας 1335! Όστις αντέξει τόσες ημέρες χωρίς νά αποδεχθεί μέ τήν θέληση τού τό μικροψήγμα τής σατανικής αμπέλου τής απώλειας, Μέγιστος Άγιος θά γίνει οίαν διαγωγήν καί εάν είχε πρίν, καί είτε εξομολογήθει ποτές καί είτε δέν εβαπτίσθηκε ποτές. Διότι όστις αντέξεις 1335 ημέρες διά νά τό κάνει τούτον θά έχει ήδη βαπτισθεί διά τής Μετάνοιας καί θά βαπτίζεται καθημερινώς ημέρας 1335!
.
Μετά θά έρθη Ό Χριστός Δευτέρα Φορά, η Δευτέρα Παρουσία. Καί η Συντέλεια τού Κόσμου. Νά τί λέγει Δανιήλ (12, 1-13) είς τό (13): «καί σύ δεύρο καί αναπαύθου έτι γάρ ημέραι καί ώραι είς αναπλήρωσιν συντέλειας, καί αναστήση είς τόν κλήρον σού είς συντέλειαν ημερών».
.
Καί η προφητεία ότι σχεδόν όλοι θά υποκύψουν είς τόν Ιούδαν καί θά προσκυνήσουσι αυτώ, από Προφητεία Ζαχαρίου (Κεφ. 14, 9-14) είς τό (14): «καί ό Ιούδας (προδότης αντίστοιχος τού Ισκαριώτη Ιούδα, ήτοι ό Αντίχριστος) παρατάξεται έν Ιερουσαλήμ καί συνάξει τήν ισχύν πάντων τών λαών (διά τής αμπέλου τής απώλειας τού μικροψήγματος) κυκλόθεν, χρυσίον καί αργύριον καί ιματισμόν είς πλήθος σφόδρα (τότες άμα τό πέρας τού Γ΄ΠΠ καί τού Εξαδάκτυλου άμα συνάξει, δέν θά υπάρχει άλλη επί γής βασιλεία, οί βασιλείς οικειοθελώς καί συνάμα ψυχαναγκαστικώς θά καταργηθώσι καί αυτοκαταργηθώσι κατ’ εντολήν τής Σιωνιστικής Μασσωνίας καί θά κηρυχθεί ένας παγκόσμιος βασιλεύς ό Ιούδας Αντίχριστος, όπως παρουσιάζεται από τά Πρωτόκολλα τής Σιών)».
.
Καλόν είναι ν’ αναγνώσετε πάσα Προφητεία τής Παλαιάς Διαθήκης διότι εισίν κατατοπιστικότερες καί σκοπόν έχουν νά ενισχύουν τήν πίστην, νά διατί συγγράφθηκαν παλαιότερα διά νά προσηγορούν ότι Ώς Λόγος Ήξευραν Τί Έλεγαν καί νά ενισχύσουσι τήν ολιγοπιστία μέ μακροπιστία καί μεγαλοπιστία.
.
Τά Ιεροσόλυμα διά 1335 ημέρας θά γίνει Πόλις τού Σατανά, δέν γίνεται νά Συλλειτουργεί είς τόν ίδιον Ιερόν Τόπον καί Ό Θεός καί ό διάβολος. 1335 ημέρας κατοχής τών Ιεροσολύμων από τόν υιόν τού διαβόλου, τόν υιόν τής ψυχαπώλειας, τόν υιόν τού σφετερισμού, τής αχαριστίας, τής φιλοκακίας, τής μισανθρωπίας, τού ψεύδους καί τής απάτης.
.
Νά έχετε Αντίδωρον καί Αγιασμόν καί νά προσεύχεστε από πρίν, νά δυναμώσει η ψυχική, εγκάρδια καί νοητική θέληση, νά γίνετε τό θαύμαν Τού Χριστού Έν Χριστώ καί Έν ψυχεί σάς!
.
Καί μήν δίδετε μεγάλη σημασία είς τά καθημερινά πεπραγμένα, πολιτικά καί πολιτισιτικά δρώμενα, είναι από τόν διάβολον καί τούς διαβολάνθρωπους διά νά σάς περισπούν τήν προσοχήν καί αντί νά προσεύχεστε νά ασχολείστε καί αναλώνεστε μέ ανάξια καί συγχυστικά μάταια ασχολήματα. Μόνον νά λέτε Ό Θεός νά μακαρίσει όσους αποθαίνουν σέ οποιαδήποτε χώρα από οιανδήποτε αιτία, είτε εισίν φίλοι είτε εισίν εχθροί, ομόθρησκοί ή αλλόθρησκοί, διότι φέρνει μεγάλη αξία είς τήν ψυχήν, τήν κάνει αντάξια Τής Βασιλείας Τών Ουρανών, επειδή πρό+συν+συγχωράτε κάθ’ άλλον συνάνθρωπον σάς. «Εάν μνημονεύετε μέ ψυχοσωτηρία τών άλλων τό ίδιον θά πράξει Ό Χριστός σ’ εσάς».
.
Δόξασοι Ό Τριαδικός Θεός, καλήν αντάμωσιν Ευ+Αντάρτες Τού Τριαδικού Θεού!
.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ

Δευτέρα, 16 Απριλίου 2018

Ο ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΗΤΑΝ ΙΟΥΔΑΙΟΣ! ΟΜΟΙΟΤΗΤΑ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΙΟΥΔΑΙΩΝ

Ο ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΗΤΑΝ ΙΟΥΔΑΙΟΣ! ΟΜΟΙΟΤΗΤΑ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΙΟΥΔΑΙΩΝ
 .
Ο Σοφοκλής δέν ήταν Ιουδαίος αλλά Υιού δεούμενος = Υιουδαίος/Υιουδέος.
 .
Δέν υπάρχει αμαρτία, μαλακία, κακία, αχαριστία όπου νά έκαναν οί Αρχαίοι Ιουδαίοι καί νά μήν τήν έκαναν καί οί Αρχαίοι Έλληνες, είτε αναγράφεται εντός τής Παλαιάς Διαθήκης είτε ουχί. Συνεπώς, αμφότεροι κινούντε είς τόν ίδιον παρονομαστή!
 .
Μέ τήν διαφορά, ότι μερικοί Αρχαίοι Ιουδαίοι μετανόησαν καί εμπράκτως διόρθωσαν ενώπιον Τού Θεού τάς βαρετάς αμαρτίας τούς, τά ίδια έκαναν καί μερικοί Αρχαίοι Έλληνες. Όλοι οί άλλοι Ιουδαίοι καί Έλληνες, δηλαδή όσοι δέν μετανόησαν, τού ίδιου κόμματος καί καταδίκης κατηγορούμενοι είναι. Ό άδικος είναι άδικος καί ό δίκαιος δίκαιος όποια θρησκεία καί κολιαντυρίζει (εναγκιστρώνεται).
 .
Οί Αρχαίοι Έλληνες χαλούσαν ναούς αρχαιοελληνικούς, συνήθως άμα κατακτούσαν οί μέν Έλληνες τούς δέ Έλληνες, αλλά δέν υφίσταται μαρτυρία Αρχαίοι Ιουδαίοι νά χαλούσαν ναούς τών ομόθρησκων τών!
 .
Συνεπώς, όστις κατηγορεί τάς αμαρτίας τών Αρχαίων Ιουδαίων συγκατηγορεί καί τάς αμαρτίας τών Αρχαίων Ελλήνων καί τό αντίστροφον καί μόνον ό μώρος καί ό παγαπότης δέν τό παραδέχεται τούτον!
 .
Οί μισητές τού Χριστιανισμού, κατηγορούν π.χ. τόν Λώτ ότι επάνω είς τήν μέθην τού συνουσιάστηκε μέ τάς θυγατέρας αυτού, αλλά λησμονούν ότι οί ίδιοι οί θεοί τού Δωδεκάθεου συνουσιάζονταν ανά μεταξύ τών όντες αδέλφια. Υπήρχε δέ, καί αδελφογαμία είς τούς θνητούς Ιουδαίους καί Έλληνες τότες, καί ήταν από κάποιους θεμιτόν, από άλλους ίσως όχι. Ό Αύραμος = Αβραάμ μέ τήν γυναίκα τού Σάρρα ήταν ετεροθαλείς αδέλφια, αλλά εκείνον όπου τόν έκανε σπουδαίον ήταν ότι δέχθηκε νά θυσιάσει τόν υιόν τού Ισάξιον είς Τόν Θεόν. Τεκνοθυσίες γινόντουσαν καί είς τήν Ελλάδα, όπως είς τό Λυκαίον Όρος τής Πελοποννήσου, αλλά σέ ποίον; Τόν Θεόν ή τόν διάβολον; Βεβαίως, εάν έξ’ απάτης θυσιάζεις είς τόν διάβολον νομίζοντας ότι θυσιάζεις είς Τόν Θεόν, δέν είναι τό ίδιον μέ τό νά θυσιάζεις έν γνώσει σού είς τόν διάβολον. Ανθρωποθυσίες σέ πνεύματα γινόντουσαν σ’ όλην τήν ανθρωπότητα. Είς τήν περίπτωσιν τού Αύραμου, έν τέλει η ανθρωποθυσία δέν έγινε, όπως καί είς τήν περίπτωση τής Ιφιγένειας, βάσει τής γνωστής Τραγωδίας. Η θυσία τού Ισάξιου ήταν διά χάριν Θεού καί τίποτε άλλον, η θυσία τής Ιφιγένειας διά χάριν τού μάταιου γοήτρου μίας πόρνης, τής Ωραίας Ελένης, καί διά χάριν τού εμπορίου καί τής πολεμοχαρίας. Η Αθηνά λέγεται ότι αποσώβησε τήν εσχάτη τήν Ιφιγένεια ενώ άλλοι υπαινίσσοντε ότι η θύσια τής πραγματοποιήθηκε.
 .
Ό Λώτ κουβαλούσε πολλά χιλιόμετρα έναν κουβά ύδατος από τόν Ιεροδάνη = Ιορδάνη Ποταμό διά νά ποτίσει τά τρία κούτσουρα όπου τού έδωσε ό Αύραμος διά νά εξιλεωθεί καί τού είπε εάν έν τέλει τά κούτσουρα χλωρέψουν καί θαλλέψουν είναι σημείον ότι Ό Θεός σέ συγχώρησε. Μόνον τήν πρώτη καί τήν έσχατη ημέρα μεταξύ τριών ετών κατάφερε νά πάρει τό ύδωρ είς τά κούτσουρα καί έν τέλει νά θαλλέψουσιν, τές άλλες ημέρες ό διάβολος μεταμορφωμένος σέ γρηά, παιδί, χωλό, άρρωστο άνθρωπο ίστατο είς τόν δρόμο τού Λώτ καί αναγκάζετο νά τού τό παραχωρήσει από φιλανθρωπία. Ό Αύραμος τού είπε νά μήν πάρει ποτέ ύδωρ από τήν βάττα όπου θά έδιδε σ’ άλλον, προφανώς, επειδή θά μιερώταν τό ύδωρ από τόν μεταμορφωμένο διάβολο καί συνάμα διά νά επιδείξει ό Λώτ τήν πίστη τού νά κάνει κατ’ επανάληψη τήν ίδιαν ταλαιπωρίαν διά χάριν τής συγχωρέσεως όπου επιζητούσε μέ έμπρακτη θερμοπιστία!
 .
Ό Οιδίπους άμα έμαθε ότι συνουσιαζόταν μέ τήν μητέρα τού καί φόνευσε τόν πατέρα τού, αυτοτυφλώθηκε διά νά εξιλεωθεί, όπως αργότερα ό Άγιος Αντώνιος ό Μέγας. Η πραγματεία αυτή έγινε όμως σέ παράσταση τραγωδίας, καί έχει τήν ίδια αντίληψη εξιλέωσης μέ τά ιουδαϊκά δεδομένα έκ τών ευσεβών ταπεινών Θεόπιστων Ιουδαίων.

Είς τίς διδαχές τής Παλαιάς Διαθήκης, αλλά καί τής Καινής Διαθήκης αλλά όχι πασιφανώς, η Θεοπιστία καί δή η Θεοθυσία είναι ανώτερη από τήν αγάπη πρός αλλήλους. Τό δίκαιον υπερέχει τής αγάπης εκτός εάν η αγάπη είναι τέτοια ούτως ώστε νά συγχωρεί πάν άδικον τών άλλων προς τό πρόσωπον όπου συγχωρεί.
 .
Εάν κατασκευάζατε = αναπλάθατε έναν ρομπότ = ανθρωποειδές, θά είχατε τήν απαίτηση νά σάς υπηρετά ή θά ήταν δίκαιον νά τό υπηρετείτε; Δηλαδή είναι δίκαιον νά υπηρετεί ό κτίστης τό κτίσμα ή τό κτίσμα τόν κτίστη; Μόλις απαντήσετε, αναρωτηθείτε μεταξύ εσάς καί Τού Θεού, ποίος είναι ό κτίστης καί ποίος τό κτίσμα, ποίος τό ρομπότε καί ποίος ό μηχανικός, τότε θά καταλάβετε τά καθήκοντα σάς καί τές υποχρεώσεις σάς.
 .
Θά ήταν δίκαιον ο μηχανικός νά αγαπάει ή έστω νά σώσει ή έστω νά μήν ανακυκλώσει έναν ανυπάκουον ρομπότ; Ή νά τό εξυλώσει; Δηλαδή ό Δαίδαλος έπρεπε νά υποκλίνεται είς τό γιγάντιο ανθρωποειδές τού μηχανήματος τού Ταλώς ή ό Ταλώς νά υπακούει τόν Δαίδαλο; Θά δεχόσανταν νά κάθεστε εντός τού οχήματος σάς καί νά σάς προσοδηγεί όπου θέλει συμπεριλαμβανομένου καί τού κρεμνού ή εσείς νά προσοδηγείται τό όχημα; Άλλωστε, πότε ό άνθρωπος εποίησε κάτι διά νά τό υπηρετεί καί όχι νά τόν υπηρετεί αυτόν τό κάτι;
 .
Ό άνθρωπος είναι έναν αναπλασμένο ρομπότ καί οφείλει νά μήν προσβάλλει μέ τήν ανυπακοή τού καί τήν προσωπική τού θέληση Τόν Κτίστην τού.
 .
Η μεγαλύτερη δαιμονία = πολυδαιμονία ήταν η εφεύρεση τού ανθρώπου υπό τήν επήρρεια τού διαβόλου, τής ανθρωποκεντρικότητος. Η ανθρωποκεντρικότητα είναι η μεγαλύτερη βαρβαρότητα, αδικία, αναίδεια, θρασύτητα, κακία, υπερηφάνεια, αλαζονεία, έπαρση, οίηση, εγωιστικότητα, υποτίμηση τών πάντων όλων άλλων, από Τόν Κτίστην Θεόν έως τό κάθε μή άλλον κτίσμαν, από τά κτήνη, τά φυτά, τά μετάλλα, τήν φύση. Η ανθρωποκεντρικότητα τής ύστερης Αρχαίας Ελλάδος συγκρούεται μέ τούς στίχους τής Γένεσις. Γεν. 1,21 καὶ ἐποίησεν ὁ Θεὸς τὰ κήτη τὰ μεγάλα καὶ πᾶσαν ψυχὴν ζῴων ἑρπετῶν, ἃ ἐξήγαγε τὰ ὕδατα κατὰ γένη αὐτῶν, καὶ πᾶν πετεινὸν πτερωτὸν κατὰ γένος. καὶ εἶδεν ὁ Θεός, ὅτι καλά. Γεν. 1,22 καὶ εὐλόγησεν αὐτὰ ὁ Θεός, λέγων· αὐξάνεσθε καὶ πληθύνεσθε καὶ πληρώσατε τὰ ὕδατα ἐν ταῖς θαλάσσαις, καὶ τὰ πετεινὰ πληθυνέσθωσαν ἐπὶ τῆς γῆς.
 .
Η Γένεσις μία ελληνική λέξη εντός τής Παλαιάς Διαθήκης, είπε νά κατακυριεύσουν τήν γήν τά παντός είδους ζώα, όχι ό άνθρωπος.
 .
Καμμία κεντρικότητα δέν είναι ενάρετη πλήν τής Κτιστικοκεντρικότητας ήτοι τής Θεοκεντρικότητας. Η πρώτη άδικη κεντρικότητα ή καί κεντρικοποίηση όπου έγινε ποτέ ήταν η Εωοσφορκεντρικότητα καί δή η διαβολοκεντρικότητα, όταν ό διάβολος απαίτησε ίση μεταχείριση καί ανωτερότητα ακόμη από Τόν Θεόν, ενώ ήταν έναν πλάσμαν Τού Πλάστη. Αλήθεια, Δίκαιον, Αγάπη, Αγαθότητα, Αιωνιότητα είναι Η Πλαστοκεντρικότητα, ήτοι τό κέντρον τής ύπαρξης είναι Ό Άκτιστος Τριαδικός Θεός καί τίποτε άλλον.
 .
Η ανθρωποκεντρικότητα είναι η μεταβίβαση τής διαβολοκεντρικότητας είς τόν άνθρωπο, έχουν τά ίδια χαρακτηριστικά αλλά αντί νά είναι κέντρον ό διάβολος είναι ό άνθρωπος, δηλαδή είναι η ίδια άδικη αχάριστη αμαρτία τηρούμενη από τόν άνθρωπο αντί τόν διάβολο, μεταδιδόμενη από τόν διάβολο είς τόν άνθρωπο έν εμπνεύσει κάνωντας τόν διαβολάνθρωπο ή ενσαρκωμένο διάβολο! Η πλέον οργανωμένη παραθρησκεία συνειδητής ανθρωποκεντρικότητας καί διαβολοκεντρικότητας είναι ό Τεκτονισμός. Ιουδαίοι μέ τά κακά αρχαιοελληνικά ιδεώδη, άν καί όπως είπαμε πρίν όστις δέν είναι Θεοκεντρικός όπως καί εάν λέγεται, ό,τι καί εάν είναι, ακόμη καί ιερέας, είναι ανθρωποκεντρικός.
 .
Καί όταν ό άνθρωπος πεισθεί νά γίνει ανθρωποκεντρικός, τότε καταλάβει ότι κέντρον τής ύπαρξης (τάχατες, χαχαχαχά) είναι ό άνθρωπος καί τότε προχωράει ακόμη έναν αμαρτωλόν βήμαν ιδίως εάν είναι ισχυρός καί γίνεται ατομοκεντρικός αυτοθεωρώντας μέσα είς τήν ζάλην τής εξιππασμένης οίησης τού, τόν εαυτόν τού ώς τό ανώτερον ή έναν έκ τών ανώτερων έκ τών ανθρώπων (γελοία πράγματα τών πιθήκων μέ τό όνομαν άνθρωπος όπου αντί νά αντιληφθούν τήν αλήθεια καί νά ενωθούν μέ Τό Θέλημαν Τού Θεού, ψευδοανακηρύσσουν τούς εαυτούς τούς θεούς! Θυμηθείτε όταν ανακηρύχθηκε ό Μέγας Αλέξανδρος θεός καί μετά εξεκληρίστηκαν οί απογόνοι τού από τόν γαμβρόν τού Κάσσανδρο άνδρα τής Θεσσαλονίκης. Ό Αλέξανδρος είχε εξεκληρίσει είς τά 13 τού έτη ολάκερη τήν Θήβα γενοκτονώντας τήν, πλήν τού Πίνδαρου, αλήθεια τά γονίδια αυτά μού θυμίζουν τούς Οθωμανούς, οί οποίοι δέν ομοιάζουν μέ Μογγόλους αλλά μέ Έλληνες, παρακαλώ Μόγγολος είναι ό σχιστομμάτης, χαχαχαχά! Ό Αλέξανδρος πήρε ό,τι έδωκε, εξεκλήρισμα έδωκε εξεκλήρισμα έλαβε. Ό Χριστός, απαντάει είς τόν θερμόαιμον Ελληνογενή Πέτρο όταν απέκοψε τό ώτον = αυτίν τού Ρωμαίου στρατιώτη είς τόν Κήπον τής Γεθσημανής (Γεσθημανής = τού γένεσθαι μάνα;) λέγοντας τού: « όποιος ζεί μέ τό σπαθί απαθαίνει μέ τό σπαθί» μέ άλλα λόγια: «μάχαιραν έδωκες μάχαιρα θά έρθη νά σ’ εύρει!».
 .
Αυτόν είναι τό προπατορικό αμάρτημα, η μεταβίβασης τής ίδιας ασέβειας τού διαβόλου είς τόν άνθρωπο. Ό διάβολος αυτοδηλητηριάσθηκε άπαξ καί αυτοανακηρύχθηκε θεός καί ισόθεος ο βλαμμένος βλάξ (άλλωστε η λέξη βλάξ προέρχεται από τήν λέξη βλάβη = βλάπτω = βλαμμένος) καί θέλησε νά παρασύρει καί άλλους ένεκα ζήλου τού φθόνου είς τήν απώλειαν Τής Θείας Χάριστος μαζίν τού, διότι όπως ομολογεί η παροιμία: «ό θάνατος μέ τούς πολλούς – δήθεν – είναι γλυκύς!», ψευδαίσθηση είναι, διότι οί πολλοί εντός Κολλάσεως δέν δίδουν παρηγοριά καί κουράγιον είς τούς άλλους. Εάν λόγου χάριν, δύο άνθρωποι πυρακτωθούν από τά βλήμματα βόβμας, δέν θά παρηγορείται ουδείς έξ’ αυτών επειδή καίγεται καί κάποιος άλλος. Όταν καίγεσαι δέν θυμάσαι τίποτε άλλον παρά μόνον τήν τυρρανία τής φρίκης όπου δοκιμάζεις καί όπως μία άλλη παροιμία ομολογεί: «τζειαμέ πού ππέφτει τό λαμπρόν τζειάμε κρούζει = εκεί όπου πίπτει τό λαμπρόν = πύρ εκεί καίγει = εκείνον καίγει καί εκείνος μόνον δύναται νά καταλάβει τό αυτομαρτύριον τού».
 .
Υγεία είς τό Σύμπαν καί δή τό Άπειρον είναι η Θεοκεντρικότητα, Ακτιστοκεντρικότητα καί όχι κάποιον εξιππασμένον όν όπου καλείται άνθρωπος ή εξωγήινος ή διάβολος ή άλλον πνεύμαν κτιστόν! Τό κέντρον Τής Ύπαρξης είναι Ό Κτίστης Τής Ύπαρξης καί Ό Κτίστης Τής Ύπαρξης είναι Προάκτιστος = μηδέποτε κτισμένος, Ούτος είναι Ό Κέντρος = Ό Απειροπαναλειπτοκέντρος!!!!
 .
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ

Κυριακή, 18 Μαρτίου 2018

 


ΠΩΣ Η ΑΣΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΔΙΚΑΣΜΕΝΗ Ν’ ΑΓΟΡΑΣΤΕΙ ΑΠΟ ΤΡΑΠΕΖΕΣ! ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΨΥΧΕΣ!!!! ΙΣΩΣ ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟΝ ΑΡΘΡΟΝ ΜΟΥ!
 .
ΠΩΣ Η ΑΣΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΔΙΚΑΣΜΕΝΗ Ν’ ΑΓΟΡΑΣΤΕΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ! ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΨΥΧΕΣ!!!! ΙΣΩΣ ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟΝ ΑΡΘΡΟΝ ΜΟΥ!
 .
Όποιος κερδίζει χρήματα είναι εξαναγκασμένος νά τά φυλάγει κατ’ οίκον ή εντός Τραπέζης ή νά τά μεταποιεί σέ κινητές ή ακίνητες περιουσίες. Εάν κερδίζει πάρα πολλά δέν θά έχει χώρον νά τά φυλάει κατ’ οίκον ή θά είναι επίφοβος ληστείας. Ώς έκ τούτου κατοδεύεται είς τήν Τράπεζα, ανοίγει λογαριασμόν καί εμβάζει τά χρήματα τού. Η Τράπεζα τού παραδίδει έναν αριθμόν χρημάτων εγγραμμένον επάνω σέ μία κόπια αποδεικτικής χάρτας, τίποτε άλλον, διότι δέν μπορούμε νά εκδίδουμε περισσότερα χαρτονομίσματα καθημερινώς διά νά ικανοποιήσουμε τά καινούργια κέρδη όπου προκύπτουν καθημερινώς από τές εμπορικές καί άλλες χρηματικές δοσοληψίες. Έως εδώ τά καταλάβατε;;;;
 .
Αντιλαμβανούμαστε ότι από τήν αρχαιότητα τό χάρτινον χρήμαν δέν ήταν ποτέ είς τό σύνολον τού τά χαρτονομίσματα αλλά τό μεγαλύτερον μέρος τού ήταν χαρτοκόπιες αποδείξεων τού μεγάλου όγκου τού χρήματος. Είναι όπως συμφωνούμε μέ λεκτική σύμβαση αντί νά γράφουμε έναν δισεκατομμύριον νά γράφουμε «1 δις» έν συντομία ή αντί εκατόν χιλιάδες ή 100,000 γράφουμε 100 Κ καί εννοείται τό ίδιον. Δηλαδή εφαρμόζουμε τήν στενογραφία τών μαθηματικών, όπως πολύ παράξενα εφαρμόζουν οί Μαθηματικοί είς τά Εξελιγμένα Μαθηματικά.
 .
Ό μή αγροτικός άνθρωπος ήτοι ό αστικός ή εξαστικοποιημένος αγροτικός άνθρωπος είναι παρεξαναγκασμένος (εξαναγκασμένος έμμεσα) νά συνεργάζεται μέ τές Τράπεζες καί νά εξαρτάται απ’ αυτές, αφού οί χρηματοοικονομικές τού επιτυχίες έχουν αντίκρυσμαν μόνον εντός τού τραπεζικού συσστήματος. Μέ την σταδιακήν κατάργησιν τού χαρτοχρήματος καί τήν χρήσιν ώς ενδιάμεσου τύπου χρήματος σ’ ενδιάμεσον χρόνον τού πλαστικού χρήματος είναι προσήκοον (συνάδει, ταιριάζει, είναι ευαρμοστόν) η ωδή τών AC/DC «High way tohell». Διότι, μέ την σταδιακή απομάκρυνση τού πλαστικού χρήματος καί τήν διακήρυξην ότι δέν θά εκδοθεί έκ νέου πλαστικόν χρήμαν αλλά ότι κάθε καινούργιος τραπεζικός λογαριασμός θ’ ανοίγεται σέ ηλεκτρονική μορφή επάνω είς τόν κάτοχον τής ήτοι εντός μικροψήγματος/μικροτσίψ, οί περισσότεροι διά νά μήν χάσουν τά χρήματα τούς ή διά νά πλουτίσουν θά τό δεχθούν χωρίς αντίσταση ή μ’ ελάχιστη αντίσταση καί άλλοι μετά χαράς, ωιμέ! Τότες, αντί ν’ ανοίγεις ηλεκτρονικόν λογαριασμόν σέ Τράπεζα θ’ ανοίγεται εντός τού οργανισμού σού εντοποθετώντας έναν μικροεμφύτευμα. Εάν αυτόν καταστραφεί καί δέν τό αντικαταστήσεις δέν θά δικαιούσαι τά χρήματα σού. Επίσης, άπαξ καί ολοκληρωθεί ή μικροψηματοποίηση τών πάντων, πολλά άλλα σατανοδιεστραμμένα θά γίνοντε, όπως διαταγήν έκκρισης θηλυκών ορμόνων είς τούς άνδρες διά να πουστεύουν καί τό αντίστροφον είς τίς γυναίκες, εντολή νά σκοτώσεις τήν μάνα σού ή τόν οιονδήποτε άλλον, εντολή νά αιμομεικτείς ακόμη και νά συνσοδομίζεσαι μέ τούς πλησιέστερους συγγενείς καί απόγονους ή προγόνους σού καί τό χείριστον εντολή, πάντοτε μετά από τήν έξ’ αποστάσεως ύπνωση, νά βλασφημείς μέ κακία όχι προσωρινής παραφροσύνης θυμού καί αγανάκτησης, Τώ Αγίω Πνεύματι, Τόν Τριαδικόν Θεόν, Τόν Χριστόν, Τήν Παναγία, τούς Αγίους κ.α.. Ό Χριστός είπε ότι όστις νηφάλιος καθυβρίσει ενώ είναι είς τά σύγκαλα τού όπως τό κατανοώ Τόν Ίδιον καί Τόν Πατέρα ίσως σωθεί αλλά εάν καθυβρίσει ομοιδιαθετικώς Τώ Αγίω Πνεύματι, δέν υπάρχει περίπτωση νά σωθεί καί, αυτόν είναι όπου θά ευνοήσει, προωθήσει κ’ εξαναγκάσει μέσω μικροψήγματος ό Αντίχριστος. Η βλασφημία Τού Αγίου Πνεύματος θά είναι «τό νέον βάπτισμαν, τό βάπτισμαν κολασμένου πυρός τού Αντίχριστου» διόσους συνδεθούν ηλεκτρονικώς μέ τό παγκόσμιον τραπεζικόν σύσστημα, όπου θά καταθέτουν εκτός από τό μάταιον προσωρυνόν χρήμαν τούς καί τήν αμάταιη ιερήν ψυχήν τούς, ήτις θ’ απωλαίσουν καί θά τό καταλάβουν ήδη άμα ολοκληρωθεί ή σύνταξη μέ τό μικροψηγματοποιημένον σύσστημα όλων καί εντεύθεν. Έχει συμπροφητευτεί από τόν Άγιον Ιωάννην τόν Θεολόγον ότι μόνον όσοι παραμείνουν πιστοί είς Τον Χριστόν αληθώς, θά καταλάβουν ότι η «λογική» τής παγκοσμιοποίησης είναι πωτακτικώς όχι υπόθεση απλοϊκής συνολικής εξυπηρέτησης πελατών καί πολιτικών αλλά υπόθεση εγκλωβισμού ψυχής τέ καί σώματι καί αυτοί θά καταδιωκτούν σφόδρα καί όσοι αντέξουν μέ θαύματα θά επιβιώνουν καί μέ θαύματα θά τούς παραδίδει είς τό τέλος τής ημέρας τροφήν Ό Τρικύριος (Τριαδικός Θεοκύριος) όσην διά νά αρκεί δι’ έναν γεύμαν καί πάλαι μ’ αγωνίαν θά δοκιμάζοντε τήν επομένην ημέρα έως τρισήμισυ έτη καί όστις αντέξει θά αξιωθεί τού στέφανου τών μεγαλύτερων Αγίων, έξ’ εκείνων όπου θά ενταχθεί είς τό κενόν από τότες όπου κατέπεσε τό 10ον Αγγελόταγμαν καί έγινεν διαβολικόν, μέ ήδη καινούργιον Άγιον Εωσφόρον (φέρων τό Έως Τού Χριστού πρίν καί μετά τόν θάνατον τού) ήτοι τόν Μεγάγιον Ιωάννην Τόν Πρόδρομον νά περιμένει καθούμενον είς τόν θρόνον τού 10ου Αγγελοτάγματος!!!!
 .
Δύο ακόμη νουθεσίες καί σημεία τών καιρών. Πρώτη ότι οί Σικελιανοί λέγουν ότι: «εάν ευρεθείς είς τήν λίμνην μέ τούς κροκόδειλους η πρώτη σού μέριμνα είναι ν’ αποξηράνεις τήν λίμνη». Πρόδηλον ούν εστί ότι άπαξ καί αποξηράνεις τήν λίμνην οί ικανότατοι κολυμβητές κροκόδειλοι θά σύρνοντε καί η ταχύτητα τούς χωρίς τήν εύνοια τού ύδατος θά είναι σέ τέτοιον βαθμόν αργήν, ούτως ώστε νά δύνασαι νά περιδιαβαίνεις ή τρέχεις πατώντας επάνω είς τές κεφαλές τούς καλύτερα, παρά είς τά κοντινά εκείνα σημεία όπου γυρίζοντας τές κεφαλές τούς οπίσω νά έχουν προέκταση τέτοια ώστε νά φτάνουν νά σέ δαγκώνουν. Τό παραδείγμα αυτόν, μάς νουθετεί ότι μέ τήν εξηλεκτρονικοποίηση τού τραπεζικού συσστήματος, ένας καί μόνον Τραπεζίτης από τήν αίθουσα τού γραφείου τού, δύναται νά ελέγχει ώς μαριονεττοκαραγκιόζηδες τούς πάντες. Άρα τε, διά νά αποτραπεί η συνδέσμευση τών ανθρώπων μέ τό ηλεκτρονικόν κέντρον ελέγχου τών έν ανθρώποις μικροψηγμάτων πρέπει νά καταργηθεί η ηλεκτρονική τεχνολογία ή ν’ απαγορευτεί από τα τραπεζικά καί άλλα συσστήματα ή νά περιοριστεί διά νόμου η χρήση τής, ή δέ αλλέως, αργά ή γρήγορα θά μάς δεσμεύσει. Προσωπικά πιστεύω ότι ακόμη καί η διά νόμου περιόρισης τής ηλεκτρονικής μικροψηγματοποιητικής χρήσης, θά είναι προσωρυνή καί μεταβατικόν στάδιον από τήν μή χρήση τής είς τήν παγχρήση τής, όπως συμβαίνει καί μέ άλλους νόμους. Π.χ. από τήν ποινικοποίηση τής μοιχείας είς τήν αποποινικοποίηση τής μοιχείας, τής κιναιδοσύνης (πουστιάς), σατανικού άθεου γάμου κ.α..
 .
Δεύτερον όμοιας ουσίας παράδειγμας όπου τό παραδίδω διά περαιτέρω διαντίληψη τού θέματος, είναι ότι όπως η λίμνη τών κροκοδείλων είναι η θαλάσσια λίμνη τών κροκοδείλων τών Τραπεζούχων καί τών Τραπεζικών Ολιστικών Βλασφημιών, Αθεϊσμών, Αντιανθρωπισμών, Πολέμων και Παρεξαναγκαστικών Εξαπατήσεων, ομοίως η ηλεκτρονική αυτή θάλασσα, συμβολίζεται μέ τόν αρμαούρον (σπάγγον) /όπου ρέσσουμε μέσα τίς οπές τών χάνδρων, τών σιαγόνων τών αλιευμένων ιχθείων, τών σουβλορεγμένων κρεατιδίων (σουβλακιών). Αυτός ό αρμαούρος λοιπόν είναι ό αρμαούρος (δίκτυον, σπάγγος, κλωστή) όπου τό Τραπεζικόν Σιωνιστικόν Σύσστημαν μάχεται μέ υπουλία νά προσρέξει όλους μάς καί τελεσίδικα νά ελέγξει τήν ανθρωπότητα, ποίοι θά ζήσουν, πόσον, τί θά κάνουν κ.ο.κ., σέ συνθήκες κτηνώδεις υπερσωβιετικού τύπου (όπου πρώτοι οί Μπολσεβίκοι Ιουδαίοι εφάρμοσαν καταστρέφωντας τούς Ρώσσους Καίσαρες ήτοι Τσάρους καί συνάμα κάνωντας πρόβα αποκόμισης συμπερασμάτων διά τήν παγκόσμια σατανοκρατορία τούς) καί συνάμα καθυβρίζοντας Τόν Τριαδικόν Θεόν!!!!
 .
Διά νά ηττηθεί οί παγκόσμιοι τραπεζικοί μηχανισμοί τού σιωνιστικού κεφαλαιοκρατικού πανδικτατορισμού, πρέπει νά καταργηθούν διά νόμου τά δικαιώματα τών Τραπεζών, τά καινούργια τραπεζικά συσστήματα νά είναι Συνεργατικά Πιστωτικά Ιδρύματα Τοπικού Χαρακτήρα καί νά μήν ενώνοντε μέ αλλά διά νά μήν παρέχεται η δυνατότητα συνεργασίας τών απατεώνων διά πανέλεγχον τού λαού καί ιδιαίτερα εκτός τής εκάστοτε χώρας. Πρέπει ν’ αποτραπεί η παγκοσμιοποίηση, η διάλυση τών θρησκειών καί κυρίως η ένωση τών θρησκειών, η διάλυση ή κυρίως ή συνένωση τών εθνών, φυλών κ.α., διότι αυτές οί εξελίξεις διά τούς αφελείς είναι οδός συμφιλίωσης αλλά διά τούς πραγματιστές είναι οδός απώλειας, καθότι οί ενώνοντες τούς λαούς νοιώθουν ότι ενώνουν αγέλες ζώων (γκόεμ όπως τούς λέγουν οί Ιουδαίοι) καί η ανθρώπινη αξιοπρέπεια, ελευθερία καί νομιμότητα χάνεται. Η συντήρηση μίας έντεχνης ή νόμιμης καί ανεκτής διχόνοιας ακόμη καί βάρβαρης είναι η αποσυντήρηση καί η προδιάλυση τής παγκοσμιότητος υπό τήν ποδογήτεση διαβολάνθρωπων όπου θεωρούν τήν εθνότητα τούς καί τήν μύηση τούς ώς μοναδική υπαρκτή ανθρωπότητα, ενώ εισίν τά αισχρότερα βαρβαροζωόδη διαβολοκτήνη τού Σύμπνατος.
 .
Εάν θά ενωθεί η άνθρωπότητα πρέπει νά συντηρηθεί ύπο Τό Πνεύμαν Τού Χριστού, ή δέ μή νά είναι εκατομμύρια τεμάχια, παρά έναν κράμαν υπό τήν ηγεμονία τού Σατανά καί τών διαβολάνθρωπων, αφού αυτόν διαλαλούν ώς θεόν οί Σιωνομασσώνοι είς τές υψηλές βαθμίδες τής αισχρής Αντίθεης μύησης ήτις τούς φαίνεται αλλά εξαπατούντε, ώς φυσιολογική, επειδή δέν είναι αγχωτική.
 .
Ό Χριστός είπε από τόν καρπόν τού φαίνεται τί ποιότητος είναι τό δένδρον! Λοιπόν, εάν θά πανενωθεί η ανθρωπότητα πρέπει νά μάθει τόν καρπόν τού δένδρου όπου τήν συνενώνει! Καί εάν αυτόν τό δένδρον είναι οί Διεθνείς Τραπεζίτες, τότε αυτοί γνωρίζουμε τί καρπόν γεννούν, τό αυτοκέδρος, τό κέδρος σκέπτοντε καί όχι τήν φιλανθρωπία, διότι εάν ήσαν φιλάνθρωποι δέν θά είχε πεινάσει ποτέ κανείς, ούτε θά κρυπτοέστηναν οί ίδιοι πολέμους διά νά δανείζουν τές χώρες νά αγοράζει όπλα από τά εργοστάσια τούς καί μετά τόν πόλεμον νά τές επαναδανείζουν διά νά επανεξοπλιστούν, ούτως ώστε νά τούς πτωχοποιούν δύο φορές ή ακόμη περισσότερον! Ενώ ό καρπός Τού Δένδρου Τού Χριστού είναι καρπός Ψυχοσωτηρίας καί όχι ματαιοχρηματοκερδίας.Συνεπώς δέν έχει σημασία εάν θά ενωθούμε αλλά υπό ποίου συνενωνόμαστε ή υπό ποίου παραμένουμε είς διαίρεσιν, όποια απόφαση συμφέρει τήν ψυχήν δι’ έκαστην φοράν επιλέγουμεν, ή δέ μή ψιττακίζουμε (παπαγαλίζουμε) καί δέν γνωρίζουμε τί μάς συμβαίνει καί τί κληρονομούμε από τές πράξεις μάς ώς ανεύθυνα, ανόητα, αναντίληπτα καί αναίσθητα ζωώδη ψυχοπλάσματα καί η ζωωδία συμβάλλει είς τήν ψυχαποβολή, τήν ψυχαπώλεια, τήν ψυχοτυρρανία, τήν ψυχοκολλασία είς τήν κόλλαν τής τύχης, τής έκτισης ποινής, τής ενοχής καί τής δικαιοτιμωρρίας.

Μ’ ολίγα λόγια κάποια ημέρα η ειμαρμένη δέν θά σάς ειπεί: «τά χρήματα ή τήν ζωήν σάς» όπως έκανε ώς συνήθως, αλλά: «τά χρήματα η τήν ψυχήν σάς» καί οί πλείστοι παρότι θά έδιδαν τά χρήματα τούς διά νά εκσωβίσουν (λέγε αποσωβίσουν) τές ζωές/βίους τούς, δέν θά έδιδαν τά χρήματα τούς διά ν’ εκσωβίσουν τάς ψυχάς τών, επειδή ώς άθεοι είς τήν ουσία, δέν πιστεύουν σέ Θεόν καί τό δικαιολογούν ότι Ό Θεός θά σώσει τές ψυχές τούς. Καί τότε διατί δέν σώζει πάντοτε τές ζωές τούς; Χαχαχαχά! Διότι δέν θά είχε αξία η δοκιμασία καί θά εξευτελιζόταν η αξία Τού Αγίου Δικαίου καί τής ευδίκαιης σωτηρίας ή ευδίκαιης απώλειας τής ψυχής καί τής ζωής υπό τού ανάλογους φυσικοκρατικούς νόμους όπου θέσπισε Ό Θεός σέ υλικόν καί σέ άϋλον επίπεδον. Ουσιαστικκά η ειμαρμένη τής ερωτήσεως τής επιλογής: «τά χρήματα ή τήν ψυχήν σου, υπό οίαν δή ποτέ έννοια τής λέξεως χρήμα, αφού αυτόν εκτός από περιουσία, είναι καί ενοργασμική ηδονική απόλαυση καί ό,τιδήποτε άλλον υλικόν κατέχομε ιδιωτικά καί πρός ιδίαν ιδιοτελικήν ωφέλειαν, αλλά συνταυτοχρόνως βλάβην τής ψυχής», γίνεται καθημερινώς από κτήσεως κόσμου, ναί από κτήσεως κόσμου, υπάρχει όν πλασμένον καί δοκιμασία αυτού, ακόμη καί τ’ αγγελοτάγματα δοκιμάζοντε έκτοτες, καί τό 10ον κατέπεσε καί έγινεν διαβολικόν.
 .
Η διακήρυξη (διαβολοδιακήρυξη) τών Διεθνών Τραπεζιτών μέσω ιδίων ωμιλούντων είς τό γιου ττούππ καί αλλαχού, ότι έχουν ώς σκοπόν τήν κατάργηση καί διάλυση τώναγροτικών κοινωνιών ελάχιστοι καταλάβουν τί σημαίνει καί επιβεβαιοί τά όσα προανάφερα. Οί αγροτικές κοινωνίες δέν είναι αστικές μήδε αστικοποιημένες μήδε παραστικοποιημένες κοινωνίες καί ώς έκ τούτου δέν εξαρτόντε από τίς Τράπεζες, ήτοι τά κυριότερα όργανα εκσκλαβώσεως καί εκπαγιδεύσεως τών ανθρώπων. Οί άνθρωποι τών αγροτικών κοινωνιών δέν είναι εθισμένοι είς τές Τράπεζες αλλ’ απεναντίας τές απεχθάντοντε καί τούς κουράζουν. Όποια κοινωνία δέν εξαρτάται από τές Τράπεζες δέν κολλάει είς τά εξόβεργα τών Τραπεζών επάνω είς τά δένδρα. Είναι ώς νά προσπαθείς νά συλλάβεις μέ ιξόβεργα πτηνά τά οποία δέν επικάθοντε τών δένδρων ποτέ καί νά παγιδεύσεις άλλα τά οποία μήδε επάνω σέ δένδρα μήδε χαμαί σέ χαμηλά υψώματα περιδιαβαίνουν, αλλά ζούν ελεύθερα σέ δύσβατα ή άβατα μέρη τής ελευθερίας καί τής αγιότητος, σέ όρη καί βουνά όπως ό Όλυμπος, τά Χειμαλάϊα, αί Άνδεις, ώς αγρίμια καί υψηλότερα από τά όρη αυτά σέ πνευματικά παγκάθαρα ΑγιόΤριαδικοΘεϊκά Όρη τής Προπαραδείσιας ή Παραδείσιας Πανοροσειράς καί ό νοών νοείτο εάν θέλει νά σώσει τήν ψυχήν τού αλλά έστω καί άν δέν θέλει νά αποσωβίσει τήν ψυχήν τού, άς κάμει Τό Θέλημαν Τού Τριαδικού Θεού, διά νά μήν Τόν προσβάλλει Τόν Πλάστην μάς! Ποία μεγαλύτερη αρετή καί ευτυχία νά υπακούεις, ακολουθείς καί νά μήν κακοκαρδίζεις Τήν Τριαδικήν Άκτιστην Θείαν Ψυχήν;;;;;
 .
Ό Θεός μαζίν μάς μέ τήν ψυχοσωτηρίαν κ’ εμού τού πανανάξιου βδελυρού πλάσματος Τού!
 .
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ

Τετάρτη, 7 Μαρτίου 2018

ΑΓΕΝΕΙΣ ΓΑΜΗΜΕΝΕΣ ΑΛΗΘΕΙΕΣ, ΚΑΠΟΙΟΣ ΠΡΕΠΕ ΝΑ ΤΙΣ ΛΕΕΙ

 ΑΓΕΝΕΙΣ ΓΑΜΗΜΕΝΕΣ ΑΛΗΘΕΙΕΣ, ΚΑΠΟΙΟΣ ΠΡΕΠΕ ΝΑ ΤΙΣ ΛΕΕΙ
 .
Ευτυχώς θά γίνει πόλεμος νά γλυτώσει ό Ελληνισμός από τίς εκποιήσεις τών «ιδικών» τού ανθρώπων καί τών συμμάχων τού! Χαχαχά! Νομίζετε ότι ό Ερτογάν είναι εχθρότερος από τούς έστω πλείστους τών πολιτικών τής Ελλάδος καί τής Κύπρου;
 .
Θά κρυπτούν είς τίς πρεσβείες ή θά προσφύγουν είς τήν αλλοδαπήν καί άμα σημάνει τέλος τής σύρραξης θά έρθουν μέ ρητορείες νά τριγύσουν τά κέρδη τούς επάνω είς τά πτώματα τού πεσόντος έν πολέμω λαού! Ψεύδος;

Ό Ερτογάν έχει παραφρονύσει. Διά νά γίνει δισεκατομμυριούχα η οικογένεια τού έγινε εφικτόν επειδή συνεργάστηκε μέ τούς Ιουδαίους, τούς Αμερικάνους, τούς Άγγλους καί άλλους διαβολάνθρωπους. Όταν είσαι εκατομμυριούχος εύκολα τά βαστάεις, άμα είσαι δισεκατομμυριούχος ανησυχείς πώς θά σού τά παρακλέψουσι. Τόν απειλούν διότι διά νά κάμει τόσα χρήματα τόν πέρασαν από παρανομίες, εγκλήματα, ηδονές κ.α..  Τού λέγουν τού Υποσιωνιστή Ερτογάν εντολές καί εκτελεί!
 .
Στοιχηματίζω ότι έν τέλει θά φανή ότι η Τουρκία έχει πλάτες τήν Αμερικοϊσραήλινα καί ό εμπαιγμός σ’ εμάς «πάει σύννεφον»!
 .
Το Συπιά σκόπιμα δέν δόθηκε είς τούς Αμερικανούς επειδή είναι κάτω από τήν Καρπασία καί είναι εύκολον νά τό εκζητήσει η Τουρκία. Δέν είναι τυχαίον τό όνομα Συπιά! Τό ότι η Βρεττανική Πετρελαιοποιία (ΒΡ) είναι απούσα από τά ψευδοελληνοκυπριακά πετρέλαια καί ενώ είς τό σχέδιον Ανανά προνοείτο νά αμοιφθεί όλα τά υποθαλάσσια κοιτάσματα η Αγγλία, σημαίνει ότι είτε τότες μάς ενέμπαιζαν είτε τούδε, είτε καί τότες καί τούδε, εξ’ όσων φαίνοντε!
 .
Ό Αναστασιάδης ακούει τούς Σιωνιστές νά βριχούντε από τά τηλέφωνα καί τήν Αντιπολίτευση νά φωνάζει νά φέρει έστω καί τήν υστάτη όπλα, άν προλαμβαίνει. «Τά έπαιξε ό σοφός άνθρωπος ό σοφός μαθητής τού σοφού μαθητή τού σοφού αγγλοδιδασκάλου». Παρείγγειλε 40 βαρέλια ζοιβανοία καί είκοσι αούντζες κανναούριν καί τούς είπε: «αφήστε μέ νά τό σκεφθώ μερικούς μήνες» όπως ό Πύθιος – χαχαχαχά – καί νά σάς ειπώ τί νά κάνετε, χαχαχαχαχαχά! Ένας μεθύστακας όπου είχε πνευματικόν πατέραν έναν άλλον μεθύστακαν καί αυτός τόν Άγγλον Αρχισιωνιστή καί Αντιέλληνα καί Αντιορθόδοξον Τσιώρτζιηλ πνευματικόν πατέραν, χαχαχαχψαχά, κληρονομήσαμε τήν γενεά τών μεθυστακομεθυστάσων  εμπόρων σιωνιστών σοφών, χαχαχαχψαχασφδπφοά! Είς τά καταστήματα τούς οί πολιτικάντηδες έχουν πραμάτιες από ενός λεπτού, 10,000, 100,000, έως δισεκατομμυρίων. Εάν θέλεις εξευρωπάϊση κύριε αλλοδαπέ, αγοράζεις προϊόν βίζας 100,000 ευρώ, εάν θέλεις επένδυση δισεκατομμυρίων σού παραχωρείται τό δικαίωμα συντελεστή οροφοκαλύψεως καί ανεγείρεις ουρανοξύστης, πληρώνοντας τό 10% σέ είδος.
 .
Όπως τά είπαν οί προφήτες έρχοντε, σ’ ολίγον θά έχουν πληρωθεί επακριβώς καί όπως τά προβλέπαμε!
 .
Η Ρωσσία θά σβύσει από χάρτου όλα τά ωραία κτήρια όπου βασίζοντε είς τήν ελληνική αρχιτεκτονική καί οί αντιγραφούντες καί εμπνευσμένοι δέν σεβάστηκαν οί απόγονοι τούς τό Ελληνικόν καί Ελληνορθόδοξον Γένος καί Ό Θεός θά τούς πάρει οπίσω ότι δωρεάν τούς εδόθη έξ’ ιδίου διά μέσω τού σκέυους τού προαιώνιου Ελληνισμού!
 .
Μετά τήν νίκην ή τήν ήτταν μάς, ΝΙΚΗΤΕΣ ΚΑΙ ΗΤΤΗΜΕΝΟΙ θά ενωθούμε διά τού μικροψήγματος καί τότε πωλούμε τήν ψυχήν (https://www.facebook.com/173086936068423/videos/1746352628741838/?fref=mentions&pnref=story) , τήν ελευθερίαν καί τήν ανεξαρτησίαν είς τόν διάβολον! Θά μάς στέλνουν μηνύματα νά καθυβρίζουμε διά τηλεϋπνωτισμού Τώ Αγίω Πνεύματι καί τότε τετέλεσθαι, ό Ψυχάδης θά βάλει τές υπερκολασμένες ψυχές αυτές όχι επάνω τού αλλά υποκάτω τού αφού θά εισίν αδικότερες (καί αδισότερες) τού ίδιου τού Άδου! Άδης είναι ό άδικος ή άδισκος καί μή άδης ή αάδης ό δής = ό δίδων! Πόσον χριστιανικώς ομιλούν αί ελληνικές λέξεις από π.Χ. καί ό νοών νοείτο διά Τόν Τριαδικόν Θεόν Λόγον!!!!
 .
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ

Παρασκευή, 16 Φεβρουαρίου 2018

ΝΑ ΟΝΟΜΑΣΤΕΙ ΒΟΡΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Η ΣΚΟΠΙΟΓΗ! Πολλά μείζοντα ΨΥΧΟπατριωτικά έν ολίγοις πυκνοίς συμμετρικοίς λόγοις!


 


ΝΑ ΟΝΟΜΑΣΤΕΙ ΒΟΡΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Η ΣΚΟΠΙΟΓΗ!
Πολλά μείζοντα ΨΥΧΟπατριωτικά έν ολίγοις πυκνοίς συμμετρικοίς λόγοις!
.
Η Βουλγαρία λέγει νά μήν θίγεται η ίδια από τήν ονομασία τών Σκοπίων. Όταν θά ονομάζετο Μακεδονία δέν θίγετο, τώρα επειδή θά ονομαστεί Βόρρειος Μακεδονία θίγεται; Επίσης από τήν πλευρά μάς πόσος νούς χρειάζεται ούτως ώστε νά ελιχθούμε είς τό όνομα Βορρειοδυτική Μακεδονία αφού η Βουλγαρία είναι Βορρειοανατολική Μακεδονία, ώστε νά θυμούντε όλοι πώς τά εδάφη ούτα εισίν ελληνικά μέ προσδιορισμένη περιφέρεια τήν μακεδονική! Καί κάτι άλλον, μήν χαίρεστε άν μάς δώσουν τό χρυσομένον χάππιν τού ονόματος διά νά μάς κάνουν χάππυ, ενώ συνάμα οί συντάξεις είναι μισθοί πείνας, η λαθρομετανάστευση θερίζει καί αί ψυχές μάς χάνοντε. Διότι άμα χαθεί ό Γαλαξίας ή τό Σύμπαν καί δή χαθή η ύλη ή αναδιμαορφωθεί μήδε Μακεδονία θά παραμείνει μήδε Περού μήδε Άρης ή αστέρας. Ψυχή καί Χριστόν νά έχετε καί δέν θά πάθετε τίποτε είπε ό Μέγας Άγιος Πατροκοσμάς Αιτωλός, διά τά μεταφιχθέντα καί προβλεπόμενα από προφήτες καί από τούς μετέπειτα σφετερισταί επιστήμονες. Ό ΥπΕξ τών Σκοπίων είπε δέν χρειαζόμαστε τά 2,000 Ιστορίας αλλά τό μέλλον (εντός Εβραϊκής Ευρωπαϊκής Ενώσεως). Όταν σάς λέγω πώς εξ' απαντός τό κάθε τι είς τήν Σιωνιστική Πολιτική εφοδηγεί είς τό μικροψήγμα = μικροτσίψ νά μ' ακούτε. Τί θά κάνουμε τά ονόματα καί τό παρελθόν μέ εμφυτεύματα είς τά σώματα μάς; Άλλωστε, άμα μάς δέσουν ηλεκτρονικά θά ξαναγράψουν μέ τήν ησυχία τούς τήν - δήθεν - "αλήθεια"! Εύ+προνοείν διά νά μήν εύ+μετανοείν!
.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ