Σάββατο, 25 Φεβρουαρίου 2017

ΥΠΕΡΑΠΟΚΑΛΥΨΗ! ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΟΝ! ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ/ΤΕΣΤ ΚΑΤΑΓΕΣΤΕ ΑΠΟ ΑΓΑΠΗ Ή ΑΠΟ ΜΙΣΟΣ;;;;; ΜΑΘΕΤΕ!!!!

Μίσος είναι η εφαρμοσμένη αδικία με ευγένεια ή χωρίς ευγένεια. Η εχθρότητα είναι πότε μίσος, πότε φόβος, πότε ζηλοφθονία και πότε το ανάμεικτον αυτών των τριών βάσει του Νόμου της Τετραπιθανότητος. 
.
ΥΠΕΡΑΠΟΚΑΛΥΨΗ! ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΟΝ! ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ/ΤΕΣΤ ΚΑΤΑΓΕΣΤΕ ΑΠΟ ΑΓΑΠΗ Ή ΑΠΟ ΜΙΣΟΣ;;;;; ΜΑΘΕΤΕ!!!!
.
«Ήξει δε η ημέρα Κυρίου ως κλέπτης εν νυκτί, εν η ουρανοί ροιζηδόν παρελεύσονται, στοιχεία δε κατακαυσούμενα λυθήσονται, και η γή και τα εν αυτή έργα κατακαήσεται» (Β Πέτρου 3,10). Εκείνα όπου λέγοντε εφημερών από επιστήμονες προαναφέροντε εις το Ευαγγέλιον και από άλλους ενδεχομένους συγγραφείς. Ο ήλιος θα καύσει την γήν και οι αναστηνόμενοι απαντήσουσι Τον Κύριον εν νεφάλες (νέφος+έλος) τόσον αραιές όσον δεν τις αισθανόμεθα, από πολύ μικροσκοπικά υποσωματίδια της Φύσης. Η Τρομερά Κρίσις Ηθικαρετής διεξαγόμενη εν αήρ εις ουρανούς οι οποίοι θα κατατροπωθούν και θα επανέλθουν εις την προ της τάξεως κατάστασιν ήτοι Χάους (άναρχου χρόνου = Κρόνου, ενώ τώρα η τάξη είναι κατάσταση της δόσης = Δία, ως καταστάσεις/φαινόμενα/νόμοι = θεάσεις/θεοί της φύσης υπό Τριαδικού Θεού).
.
ΝΑ Η ΚΡΙΣΙΣ ΜΙΣΟΥΣ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗΣ ΥΠΕΡΛΑΚΩΝΙΣΤΙ!
.
Ο Χριστός σ’ αυτούς όπου ευρίσκοντε εις την δεξιάν του μετά τον διαχωρισμόν θα ειπεί με εν δικαίω: «τότε έρει ο βασιλεύς τοις εκ δεξιών αυτού δεύτε οι ευλογημένοι του πατρός μου, κληρονομήσατε την ητοιμασμένην υμίν βασιλείαν από καταβολής κόσμου. Επείνασα γαρ, και εδώκατε μοι φαγείν, εδίψασα, και εποτίσατε με, ξένος ημήν, και συνηγάγετε με, γυμνός και περιεβάλετε με, ησθένησα, και επισκέψασθέ με, εν φυλακήν ημήν, και και ήλθετε προς με. Τότε αποκριθήσονται αυτώ οι δίκαιοι λέγοντες κύριε, πότε σε είδομεν πεινώντα και εθρέψαμεν, ή διψώντα και εποτίσαμεν πότε δε σε είδομεν ξένον και συνηγάγομεν, ή γυμνόν και περιεβάλομεν πότε δε σε είδομεν ασθενή ή εν φυλακή, και ήλθομεν προς σε; και αποκριθείς ο βασιλεύς έρει αυτοίς αμήν λέγω υμίν, εφ’ όσον εποιήσατε ένί τούτων των αδελφών μου των ελαχίστων, εμοί εποιήσατε» (Ματ. 25, 34-40).
.
Εις αυτούς όπου ευρίσκοντε εις την αριστερά του θα ειπεί με οργήν: «πορεύεσθε απ’ εμού οι κατηραμένοι εις το πύρ το αιώνιον το ητοιμασένον τω διαβόλω και τοις αγγέλοις αυτού. Επείνασα γαρ, και ουκ εδώκατε μοι φαγείν, εδίψασα, και ουκ εποτίσατε με, ξένος ημήν, και ου συνηγάγετε με, γυμνός και ου περιεβάλετε με, ασθενής και εν φυλακή και ου επισκέψασθέ με, εν φυλακήν ημήν, και και ήλθετε προς με. Τότε αποκριθήσονται αυτώ και αυτοί λέγοντες κύριε, πότε σε είδομεν πεινώντα ή διψώντα ή γυμνόν ή ασθενή ή εν φυλακή, και ου διηκονήσαμεν σοι; τότε αποκριθήεται αυτοίς λέγων αμήν λέγω υμίν, εφ’ όσον ουκ εποιήσατε ενί τούτων των ελαχίστων, ουδέ εμοί εποιήσατε. Και απελεύσονται ούτοι εις κόλασιν αιώνιον, οι δε δίκαιοι εις ζωήν αιώνιον (Μτ. 25, 41-46).
.
Η λέξη κλειδί είναι «εδώκατε» και η λέξη αμπαρώματος εκτός σωτηρίας η λέξη «ουκ/ου»!
.
Όλος ο Νόμος Του Τριαδικού Θεού συνοψίζεται από Τον Λόγον Του Ιάσων Χριστού: «αγαπήσεις Κύριον τόν Θεόν σου εν όλη τη καρδία σου και εν όλη τη ψυχή σου και εν όλη τη διανοία σου. αυτή εστί πρώτη και μεγάλη εντολή. δευτέρα δε ομοία αυτή αγαπήσεις τον πλησίον σου ως σεαυτόν» (Μτ. 22, 37-39). Ο ορισμός δευτέρα δε ομοία αυτή αγαπήσεις τον πλησίον σου ως σεαυτόν σημαίνει: επίσης: «αγαπήσεις τον πλησίον σου εν όλη τη καρδία σου και εν όλη τη ψυχή σου και εν όλη τη διανοία σου. αυτή εστί πρώτη και μεγάλη εντολή. δευτέρα δε ομοία αυτή αγαπήσεις Τον Κύριον σου ως σεαυτόν».
.
Η ουσία είναι ν’ αγαπήσεις τους άλλους Θεόν τε ανθρώπους και παν τω εν πλησίω σου εφ’ όλης της καρδίας και εφ’ όλης της ψυχής και εφ’ όλης της διανοίας ως σεαυτόν. Να ενωθείς με τα πάντα με αδελφικότητα ως σεαυτόν δηλαδή με πλήρην αγάπην αγαπώντας τους άλλους ως να εισίν αυτοί ο εαυτός σου και μάλιστα εαυτότεροι του εαυτού σου!!!! Τότε σώθηκες αιωνίως! Δεν είναι δύσκολον ως μία ορειβασία, ανάβαση, ελεύθερη εν αήρ πτώση, κατάδυση κ.α.! Απλά βάλε εκεί όπου βασιλεύει ο εγωισμός την αγάπην.
.
Η λέξη μίσος προέρχεται από την σύνθεσιν μη+ίσος! Όστις έχει επίσημη ή ανεπίσημη θρησκεία ή γνώμη ήτοι προσωπική θρησκεία ότι δεν είμαστε όλοι ίσοι μισεί συνειδητώς ή ασυνειδήτως και η πεποίθηση του αυτή ολίγον ή πολύ τον ωθεί προς την αμαρτίαν της διάκρισης με βάση το συμφέρον της ιδιοτέλειας έστω και αν φαντάζει ανιδιοτέλεια ή κρύβεται όπισθεν κεκαλυμμένων ψευδοδικαιολογιών όπου δεν βλέπουν ίσως όλοι οι αδελφοί του αλλά τινοί αντιλαμβάνοντε και συν αυτών ο Κύριος Τριαδικός Θεός ημών! Ο θάνατος και η εκ γενετής θνησιγένεια μας ορίζει την κοινήν μας καταβολήν και την ισότητα μας! Οίον θεωρούμε μη+ίσον θεωρούμεν συνήθως κατώτερον και αυτοθεωρούμεν ότι έχουμεν δικαίωμαν ν’ αδικούμεν επειδή θεωρούμεν πως το δίκαιον είναι μεθ’ ημών ως ανώτερων, μέγας καλαστικόν λάθος/ή σφάλμαν. Επίσης εάν θεωρούμε μη+ίσον Τον Θεόν μαζί μας με μη ισότητα Κρίσεως ότι εμείς είμαστε οι κατώτεροι θα μισούμε, απεχθανόμαστε και αποφεύγουμε αποστασιακώς Τον Θεόν και τους ακολούθους Τουν (συνειδητώς ή ασυνειδήτως). Να διατί ο Χριστός είπεν ευλογημένοι όσοι μισησθούν και καταδιωκτούν ένεκα Του Αγίου Ονόματος Του.
.
Ποίος θεός εξ’ αυτών όπου λέγεται ότι υπήρχαν ως πρόσωπα (και όχι σύμβολα πράξεων, φαινομένων και κυττάρων Θεού) θα άκουε την εντολήν Του Χριστού ν’ αγαπάεις τον Κύριον και Θεόν σου και τον πλησίον σου ομοίως και τότε είσαι Σύνθεος και Συνάπειρος Συνάγιος και δεν θα δεχόταν την αλήθεια αν ήταν δίκαιος; Ποίος; Ο Δίας, ο Κρόνος, η Ρέα, η Ήρα, ο Άρης, η Εστία, ο Ήφαιστος, η Αφροδίτη, η Άρτεμις, η Αθηνά, ο Διόνυσος, ο Απόλλων, ο Αχελώος, ο Τύφων, ο Ηρακλής, ο Μεγαλέξανδρος, ο Ασκληπειός, αι Ερινύαι, αι Ενοχαί, αι Μούσαι; Ποίος θεός είναι ανώτερος, αθανατότερος, παλαιότερος της Δικαιοσύνης; Ποίος δύναται να είναι θεός και να μην είναι δίκαιος; Ποίος άδικος δεν είναι έρμαιον της αδικίας και αυταδικίας του; Ποίος θα έκτιζε τον κόσμον ο Άδικος ή ο Δίκαιος; Πού εντάσσεται η ορθότητα και σωστότητα εις το δίκαιον ή εις το άδικον; Τ’ άδικον είναι συνώνυμον του σφάλματος, του λάθους, του χάους της απάτης!
.
Ο Χριστός μας λέγει πως αν κάνουμε ενί εκ των λακωνικών εντολών του δηλαδή μία και μία φορά χωρίς υστεροβουλία, διαφήμιση και ιδιοτέλεια, δηλαδή μ’ αγάπην, με φιλανθρωπία, με φιλεχθρία, με φιλαγαπότητα προς τα πάντα! Εσώθηκες! Η λέξη εσώθηκες έχει την ίδια ρίζα με τη λέξη έσοντε = εισίν/γίνοντε εντός = έσω/έσσω δηλαδή εσώθηκες σημαίνει εισέρχεσαι εντός = έσσω = έσωθεν Θεού Κυρίου Τριαδικού!!!!
.
Ο Χριστός εις την αστραπτερήν σύντομην Κρίσιν Του κρίνει με κριτήριον της ευσπλαγχνία ή ασπλαγχνία. Π.χ. βοηθάεις το τέκνον του εχθρού σου και τον εχθρόν σου όχι πως δεν γνωρίζεις ότι σε εχθρεύεται αλλά εξ’ αγάπης της οποίας διαρρέει με ομοιότητα και δικαιοσύνη αυτόβουλη προς όλας τας κατευθύνσεις και αδελφούς ανεξαιρέτως! Ίσως είσαι σε πόλεμον αλλά άμα τραυματιστεί ο αντίπαλος τον περισώζεις, αυτόν λέγει και ο νόμος περί πολέμου, αυτόν και ο μέγας π.Χ. Χριστός όρκος του Ιπποκράτους, να περιθάλπτεις τον άρρωστον χωρίς διακρίσεις περί καταγωγής, παράταξης και άλλων ιδιαιτεροτήτων αμισθί! Το να κρίνεις την ασθένεια και ανηθικότητα του αρρώστου δεν σημαίνει ότι κατακρίνεις τον άρρωστον. Κάποιος ίσως είναι με τα δικαιώματα των ανόμαλων αλλά δεν θα τους περίθαλπτε δωρεάν επειδή δεν φέρει αγάπην αλλά διαβολικήν ορμήν αποστασίας από Τον Χριστόν! Άλλωστε, ο Χριστός και ο Ιπποκράτης αμφότεροι ιατροί = ιάσωνες εξού και ο Ιάσων/Ιησούς Ιπποκράτης και ο Ιάσων/Ιησούς Χριστός!!!!
.
Ο Χριστός ανωτέρω εις την Κρίσιν Του προσπεράνει τον φόνον, την μοιχεία, την πορνεία, την μεθυστανία, την κακολογία, την υβριολογία, την Θεαπιστία κ.α. και βάζει ως απόλυτον όργανον/κριτήριον την λέξη ΕΥ+ΣΠΛΑΓΧΝΙΑ η οποία προέρχεται από την πλήρην και σε πληρότητα ισορροπία και γέμωση αντιστοίχως της καρδίας, της ψυχής και της διανοίας με ΑΓΑΠΗ βάσει του Νόμου της Τετραπιθανότητος με τέταρτον και ανάμεικτον στοιχείον την ΑΓΑΠΗ!!!! Σπλάγχνον είναι μαζί τα σήματα ηλεκτρομαγνητοβαρυτισμού της καρδίας όπου εκπέμπει κάθε σταθμισμένη γνώμη της ανά έκαστον απειροελάχιστον λεπτόν προς τον άπειρον ουρανόν όπως αυτά όπου στέλνουν με τεχνητά μηχανήματα οι επιστήμονες, δεύτερον, η γνώμη της ψυχής επηρεασμένη από την καρδίαν και τας εκπομπάς της και τρίτον, αι απόψεις της διάνοιας όχι της νοίας/νου αλλά του τι εν προωθήσιε και εν σκέψει προεκτείνει η νοία = διά+νοια μετά όπου επηρεάστηκε από την καρδίαν και κατ’ επεκτάσει εκ της ψυχός. Όμως ήδη η νοία ίσως να επηρέασε την καρδίαν και ύστερα η καρδία την διάνοια και την ψυχή. Καρδία και νοία αλληλοεπηρεάζοντε μέσω των ορμόνων των και ύστερα αι ορμόναι την ουδέτερη και αγαθή ψυχή!
.
Ευσπλαγχνία σημαίνει ως συναίσθημα αν αυτομελετηθείτε και ως πράξη αν αυτοπαρατηρηθείτε άνοιγμα των πόρων και του πλούτου μάς πάσης φύσεως προς τα έξω και τους έξωθεν και εισαγωγή με την ίδια αμαξοστοιχεία ήτοι αυτής της αγάπης προς τα έσσωθεν, ήτοι ΔΟΥΝΑΙ ΚΑΙ ΛΑΒΕΙΝ ΑΓΑΠΗΝ!!!!
.
Το ανωτέρω άρθρον εμπνεύστηκε από την ανάγνωση ενός αρθρίδιου του Αγίου Λουκά Κριμαίας/Ταυρίδος «Περί της φοβεράς Κρίσεως» δημοσιευμένον εις το μηνιαίον περιοδικόν Τροπαιοφόρος εκδόσεως του Μητροπολιτικού Ναού Αγίου Γεωργίου Παραλιμνίου παρά τη κατεχόμενη Αμμόχωστον της Κύπρου μας! Έτος ΙΗ, Τεύχος 2, Φεβρουάριος 2017.
.
Είμαι περιχαρής, ευτυχής και ευλογημένος ος έχων μία μειδιαστική εικόνα του Αγίου Λουκά του Ιατρού της Κριμαίας/Ταυρίδος κατ’ οίκον.
.
Η λέξη ευλογία = ευ+λόγος = καλός αγωγός του Λόγου και δη Του Θεού Λόγου ή ΘεοΛόγου είναι απολύτως συνώνυμη με την λέξην ευσπλαγχνία = ευ+σπλάγχνον ήτοι καλός αγωγός του Λόγου = Θεού Λόγου = ΘεοΛόγου!!!!
.
Ο ΤΡΙΑΔΙΚΟΣ ΘΕΟΣ ΜΑΖΙΝ ΜΑΣ!!!!
.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ
Δημοσιεύτηκε από τον χρήστη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου