Παρασκευή, 26 Μαΐου 2017

ΑΝΤΙΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΦΥΡΩΣΕΙΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣΑΝΤΙΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΦΥΡΩΣΕΙΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ
.
http://users.sch.gr/aiasgr/Kainh_Diathikh/Kata_Mathaion_Euaggelio/Kata_Mathaion_Euaggelio_kef.5.htm
.
21 ᾿Ηκούσατε ὅτι ἐρρέθη τοῖς ἀρχαίοις, οὐ φονεύσεις· ὃς δ᾿ ἂν φονεύσῃ, ἔνοχος ἔσται τῇ κρίσει. 
.
22 ᾿Εγὼ δὲ λέγω ὑμῖν ὅτι πᾶς ὁ ὀργιζόμενος τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ εἰκῆ ἔνοχος ἔσται τῇ κρίσει· ὃς δ᾿ ἂν εἴπῃ τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ ρακά, ἔνοχος ἔσται τῷ συνεδρίῳ· ὃς δ᾿ ἂν εἴπῃ μωρέ, ἔνοχος ἔσται εἰς τὴν γέενναν τοῦ πυρός. 
.
23 ᾿Εὰν οὖν προσφέρῃς τὸ δῶρόν σου ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον κἀκεῖ μνησθῇς ὅτι ὁ ἀδελφός σου ἔχει τι κατὰ σοῦ, 
.
24 ἄφες ἐκεῖ τὸ δῶρόν σου ἔμπροσθεν τοῦ θυσιαστηρίου, καὶ ὕπαγε πρῶτον διαλλάγηθι τῷ ἀδελφῷ σου, καὶ τότε ἐλθὼν πρόσφερε τὸ δῶρόν σου. 
.
25 ῎Ισθι εὐνοῶν τῷ ἀντιδίκῳ σου ταχὺ ἕως ὅτου εἶ ἐν τῇ ὁδῷ μετ᾿ αὐτοῦ, μήποτέ σε παραδῷ ὁ ἀντίδικος τῷ κριτῇ καὶ ὁ κριτής σε παραδῷ τῷ ὑπηρέτῃ, καὶ εἰς φυλακὴν βληθήσῃ·
.
«Εδώ μας εξηγεί ότι αν ο αντίδικος σου, ήτοι αυτός όπου του έπταιξες, σε παραδόσει εις Τον Θεόν Κριτήν και ειπεί εις Τον Θεόν σ’ έχω εγγαλιασμένον, όπως έλεγαν παλαιότερα οι αδικούμενοι Χριστιανοί, και ο Κριτής σ’ εύρει ένοχον, θα σε κλείσει εις την φυλακήν, επειδή θα είναι άδικος αν σου χαρίσει την ποινή, αν και δύναται, επειδή θα αδικεί τον δίκαιον αιτητήν αντίδικον. Συνεπώς, καλοκράτεινε τον αντίδικον, να μην σε εγκαλέσει εις Κρίσιν Θεού, να σε συγχωρέσει και τότε δύναται να σε συγχωρέσει και ο Θεός, εκ εξομολογήσεως και ή μετάνοιας».
.
26 ἀμὴν λέγω σοι, οὐ μὴ ἐξέλθῃς ἐκεῖθεν ἕως οὗ ἀποδῷς τὸν ἔσχατον κοδράντην.  
.
«Και επειδή είναι δικαία η κρίσις Του Κριτού και δικαία η κοίνιση αγωγής εναντίον σου από τον αντίδικον θα πληρώσεις και το έσχατον μικρότερον κλάσμαν του εκάστοτε χρήματος».
.
(21 «Ακούσατε ότι ειπώθηκε στους αρχαίους: Μη φονεύσεις, και, “όποιος φονεύσει θα είναι ένοχος στο δικαστήριο”. 
.
22 Εγώ όμως σας λέω ότι καθένας που οργίζεται με τον αδελφό του χωρίς λόγο ένοχος θα είναι στο δικαστήριο. Και όποιος πει στον αδελφό του: “Ρακά”, ένοχος θα είναι στο συνέδριο. Όποιος όμως πει: “Μωρέ”, ένοχος θα είναι για τη γέεννα της φωτιάς. 
.
23 Αν προσφέρεις, λοιπόν, το δώρο σου πάνω στο θυσιαστήριο κι εκεί θυμηθείς ότι ο αδελφός σου έχει κάτι εναντίον σου, 
.
24 άφησε εκεί το δώρο σου μπροστά στο θυσιαστήριο και πήγαινε, πρώτα συμφιλιώσου με τον αδελφό σου, και τότε έλα και πρόσφερε το δώρο σου. 
.
25 Να είσαι ευνοϊκός με τον αντίδικό σου γρήγορα, ωσότου είσαι μαζί του στο δρόμο, μην τυχόν σε παραδώσει ο αντίδικος στον κριτή και ο κριτής στο δεσμοφύλακα και ριχτείς στη φυλακή. 
.
26 Αλήθεια σου λέω, δε θα εξέλθεις από εκεί, ωσότου αποδώσεις την τελευταία δραχμή»). 
.
Βαθυστόχαστοι στίχοι. Όστις οργιστεί με τον αδελφόν του άνευ λόγου, ή τον καλέσει ρακά = πόρδην, δηλαδή να λέγει τον αδελφόν του ότι όλο λέγει και δεν κάνει, ήτοι ότι είναι ανάξιος, θα ένοχος θα είναι έμπροσθεν του συνεδρίου της δίκης και αν τον ειπεί άνευ λόγου, ήτοι από κακία, φιλοκατηγορία και ζηλοφθονία, μωρέ/μωρόν, ήτοι ανόητον, ακόμη χειρότερον, θα είναι ένοχος διά την γεένναν του πυρός! Ο λόγος είναι διότι αδικείς τον αδελφόν σου, ος ίσως να κτίζει παλάτια εν τοις ουρανοίς με την Φιλοθεϊα του, και να προσεύχετε δι’ εσέ, ενώ εσύ τον καταβιβάζεις, καταγιγνώσκεις, καταφρονείς, τον περιφρονείς. 
.
1 Ἰησοῦς δὲ ἐπορεύθη εἰς τὸ ὄρος τῶν ἐλαιῶν· ὄρθρου δὲ πάλιν παρεγένετο εἰς τὸ ἱερόν, 
2 καὶ πᾶς ὁ λαὸς ἤρχετο πρὸς αὐτόν· καὶ καθίσας ἐδίδασκεν αὐτούς. 
.
3 ἄγουσι δὲ οἱ γραμματεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι γυναῖκα ἐπὶ μοιχείᾳ κατειλημμένην, καὶ στήσαντες αὐτὴν ἐν μέσῳ 
.
4 λέγουσιν αὐτῷ· διδάσκαλε, αὕτη ἡ γυνὴ κατείληπται ἐπ' αὐτοφώρῳ μοιχευομένη· 
5 καὶ ἐν τῷ νόμῳ ἡμῶν Μωϋσῆς ἐνετείλατο τὰς τοιαύτας λιθάζειν. 
.
6 σὺ οὖν τί λέγεις; τοῦτο δὲ εἶπον ἐκπειράζοντες αὐτόν, ἵνα σχῶσι κατηγορίαν κατ' αὐτοῦ. ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς κάτω κύψας τῷ δακτύλῳ ἔγραφεν εἰς τὴν γῆν. 
.
7 ὡς δὲ ἐπέμενον ἐρωτῶντες αὐτόν, ἀνέκυψε καὶ εἶπεν αὐτοῖς· ὁ ἀναμάρτητος ὑμῶν πρῶτος βαλέτω λίθον ἐπ' αὐτήν. 
.
8 καὶ πάλιν κάτω κύψας ἔγραφεν εἰς τὴν γῆν. 
.
9 οἱ δὲ ἀκούσαντες ἐξήρχοντο εἷς καθ' εἷς, ἀρξάμενοι ἀπὸ τῶν πρεσβυτέρων, καὶ κατελείφθη ὁ ᾿Ιησοῦς καὶ ἡ γυνὴ ἐν μέσῳ οὖσα. 
.
10 ἀνακύψας δὲ ὁ ᾿Ιησοῦς εἶπεν αὐτῇ· γύναι, ποῦ εἰσιν; οὐδείς σε κατέκρινεν; 
.
11 ἡ δὲ εἶπεν· οὐδείς, Κύριε. εἶπε δὲ ὁ ᾿Ιησοῦς· οὐδὲ ἐγώ σε κατακρίνω· πορεύου καὶ ἀπὸ τοῦ νῦν μηκέτι ἁμάρτανε. 
.
(1 Ο Ιησούς όμως πορεύτηκε στο όρος των Ελαιών. 
.
2 Αλλά με τον όρθρο, πάλι παρουσιάστηκε στο ναό και όλος ο λαός ερχόταν προς αυτόν και, αφού κάθισε, τους δίδασκε. 
.
3 Οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι φέρνουν τότε μια γυναίκα που είχαν συλλάβει για μοιχεία και, αφού την έστησαν στο μέσο, 
.
4 του λένε: «Δάσκαλε, αυτή η γυναίκα έχει συλληφθεί επ’ αυτοφώρω να μοιχεύεται. 
.
5 Και στο νόμο ο Μωυσής μάς έδωσε εντολή τέτοιες να τις λιθοβολούμε. Εσύ λοιπόν τι λες;» 
6 Και αυτό το έλεγαν για να τον πειράξουν, για να έχουν να τον κατηγορούν. Αλλά ο Ιησούς, αφού έσκυψε κάτω, έγραφε με το δάχτυλο κάτω στη γη. 
.
7 Επειδή όμως επέμεναν να τον ρωτούν, σήκωσε πάνω το κεφάλι, και τους είπε: «Ο αναμάρτητος από εσάς, πρώτος ας ρίξει λίθο πάνω της» 
8 Και πάλι, αφού έσκυψε κάτω, έγραφε στη γη. 
.
9 Εκείνοι, όταν το άκουσαν, εξέρχονταν ένας ένας, αφού άρχισαν από τους πρεσβύτερους στην ηλικία, και εγκαταλείφτηκε μόνος ο Ιησούς και η γυναίκα που ήταν στο μέσο. 
.
10 Τότε ο Ιησούς σηκώθηκε και της είπε: «Γυναίκα, πού είναι; Κανείς δε σε κατέκρινε;» 
.
11 Εκείνη απάντησε: «Κανείς, Κύριε». Είπε τότε ο Ιησούς: «Ούτε εγώ σε κατακρίνω. Πήγαινε, και από τώρα μην αμαρτάνεις πλέον». 
.
Κατά Ιωάννην ευαγγέλιον. http://users.sch.gr/aiasgr/Kainh_Diathikh/Kata_Iwannhn_Euaggelio/Kata_Iwannhn_Euaggelio_kef.8.htm ).
 ο Χριστός λέγει εις τους διώκτες της μοιχαλίδος:
.
«7 ὡς δὲ ἐπέμενον ἐρωτῶντες αὐτόν, ἀνέκυψε καὶ εἶπεν αὐτοῖς· ὁ ἀναμάρτητος ὑμῶν πρῶτος βαλέτω λίθον ἐπ' αὐτήν. 
.
8 καὶ πάλιν κάτω κύψας ἔγραφεν εἰς τὴν γῆν. 
.
9 οἱ δὲ ἀκούσαντες ἐξήρχοντο εἷς καθ' εἷς, ἀρξάμενοι ἀπὸ τῶν πρεσβυτέρων, καὶ κατελείφθη ὁ ᾿Ιησοῦς καὶ ἡ γυνὴ ἐν μέσῳ οὖσα. 
.
10 ἀνακύψας δὲ ὁ ᾿Ιησοῦς εἶπεν αὐτῇ· γύναι, ποῦ εἰσιν; οὐδείς σε κατέκρινεν;».
.
α) Ο Χρίστος λέγει ότι όστις είναι αναμάρτητος, να ρίξει τον πρώτον λίθον. Επειδή γνώριζε ότι δεν είναι κανείς αναμάρητος, και το γνώριζαν ότι το γνώριζε ο Χριστός,  ουδείς έριψεν λίθον, διότι προσβλήθηκαν από την συνείδηση της αλήθειας ή, φοβόντουσαν μήπως και φανερώσει ενώπιον τους και ενώπιων άλλων πολλών, τας αμαρτίας των, ως εκ τούτου υπεχώρησαν.
.
β) Ο Χριστός λέγει εις την γυναίκα, σε κατάκρινε κανείς; Και εκείνη απαντάει όχι Κύριε! Άρα τε αναγνωρίζει αυτή την Κυριότητα Του! Ενώ ο Χριστός εξυπονοεί, ότι δεν σε κατάκρινε κανείς επειδή και αυτοί αμαρτωλοί εισίν όπως εσένα γυναίκα! 
.
γ) Το κυριότερον, είναι ότι τον μωσαϊκόν νόμον τον έκαμεν ο Θεός, Αυτός όρισε τον λιθοβολισμόν προς τις νεανίδες αίτινες δεν ανευρέθοντε παρθένες μετά τον γάμον τους, όπως μας λέγει ο Ζαχαρίας εις το Δευτερονόμιον 22:20,22:21. Όμως ο Ίδιος Θεός ως Ενσαρκωμένος Υιός με Πνεύμαν Αγίου Πνεύματος και σάρκαν θνητής γυναικός, λέγει πως όστις αναμάρητος πρώτος λίθον βαλλέτω κατά της μοιχαλίδας! Ποίον είναι το μήνυμα εις αυτην την αντίφαση; Ότι ο αναμάρτητος (Ο Άκτιστος Τριαδικός Θεός, Δημιουργός και Πανδικαστής) και δίκαιος, είτε ορίσει ποινή είτε ορίζει συγχώρεση δικαιούται, ενώ ο αμαρτωλός και ο άδικος, δεν έχει δικαίωμα και εξουσία δίκαιαν, να ορίζει ούτε ποινή ούτε συγχώρεση, αλλά είναι προτιμώτερον να συγχωρεί ένας τέτοιος δικαστής παρά να καταδικάζει, διότι όστις συγχωρεί θα συγχωρεθεί είπεν ο Χριστός. Ο δικαστής είναι ο καθένας μας, και ο δικαζόμενος πάλαι ο καθένας μας, συνεπώς αν εγώ ο αμαρτωλός καταδικάζω άλλον αμαρτωλόν, συγκαταδικάζω και εμένα και δη την ψυχήν μου, αν εγώ ο αμαρτωλός συγχωρώ τον άλλον συναμαρτωλόν μου, τότε συν+συγχωρούμαι κ’ εγώ. 
.
Ο Χριστός εν συγκρίσει με τις αντιφάσεις Παλαιάς και Καινής Διαθήκης, όπου συγχύζει ημάς, ή προσποιούμαστε ότι δεν καταλάβουμε την αντίφαση, μας λέγει ότι ως Θεός από την Παλαιά Διαθήκη καταδίκαζε, και ως Θεός από την Καινή Διαθήκη χάριζε/συγχωρούσε/άφε, και ό,τι αποφασίσει είναι δίκαιον επειδή είναι Δίκαιος, Αναμάρτητος και Πλάστης. Άλλωστε, όρισε όλοι κάποια ημέρα ν’ αποθάνουμε! Είναι ο Οριστής της Γέννας και ο Οριστής του Θανάτου! (παροιμία: εγώ σ’ εκτίσα φούρνε μού, εγώ θα σε χαλάσω!).
.
Ο Χριστός, όταν λέγει εις την μοιχαλίδα, ούτ’ εγώ σε κατακρίνω, δύο ορισμούς έχει! Είτε είναι και ο Ίδιος αμαρτωλός και δεν δικαιούται να την καταδικάσει, και αυτόν σημαίνει ότι είναι δίκαιος, είτε είναι Δίκαιος Κριτής και Αναμάρτωλος και δικαιούται ως Δικαστής να καταδικάσει ή να συγχωρέσει τους άλλους, και πόσον μάλιστα όπου εισίν κτίσματα Του. Επί παραδείγματι, ο άνθρωπος έχει μία σχισμένη σινδών, έχει το δικαίωμα να την πετάξει ή να την κρατήσει! Τόση είναι η διαφορά αξίας μεταξύ Θεού και ανθρώπου, όση ή μάλλον ούτε όση η διαφορά αξίας ανθρώπου και σινδόνης!
.
Να διατί λέγει ότι άλλα εις την Παλαιά και άλλα εις την Καινή Διαθήκη, διότι, ό,τι ειπεί ισχύει και είναι δικαιοσύνη, επειδή το λέγει Εκείνος, όχι επειδή είναι πρωτίστως ισχυρός, αλλά επειδή είναι δίκαιος, ανάμρητος και κτίστης των όντων και πραγμάτων όλων και όπως λέγει η ελληνοκυπριακή παροιμία: «εγώ σ’ έκτισα φούρνε μου εγώ θα σε χαλάσω». Ο Κτίστης έχει κάθε δικαίωμα επί των κτισμάτων Του εν δικαίω! 
.
 ὃς ἐὰν οὖν λύσῃ μίαν τῶν ἐντολῶν τούτων τῶν ἐλαχίστων καὶ διδάξῃ οὕτω τοὺς ἀνθρώπους, ἐλάχιστος κληθήσεται ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν· ὃς δ᾿ ἂν ποιήσῃ καὶ διδάξῃ, οὗτος μέγας κληθήσεται ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν
.
20 λέγω γὰρ ὑμῖν ὅτι ἐὰν μὴ περισσεύσῃ δικαιοσύνη ὑμῶν πλεῖον τῶν γραμματέων καὶ Φαρισαίων, οὐ μὴ εἰσέλθητε εἰς τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν(Όποιος λοιπόν παραβεί μία από τις εντολές αυτές που είναι πάρα πολύ μικρές και διδάξει έτσι τους ανθρώπους, πάρα πολύ μικρός θα κληθεί στη βασιλεία των ουρανών. Όποιος όμως τις εφαρμόσει και τις διδάξει, αυτός μεγάλος θα κληθεί στη βασιλεία των ουρανών. 
.
20 Γιατί σας λέω ότι αν δεν περισσέψει η δικαιοσύνη σας περισσότερο εκείνης των γραμματέων και των Φαρισαίων, δε θα εισέλθετε στη βασιλεία των ουρανών»). http://users.sch.gr/aiasgr/Kainh_Diathikh/Kata_Mathaion_Euaggelio/Kata_Mathaion_Euaggelio_kef.5.htm  (κατά Ματθαίον κεφάλαιον 5).
.
Ο Χριστός μας προειδοποεί ότι δεν υπάρχει μικρή εντολή εκ μέρους Του, και πως ότι και η μικρότερη εξ’ αυτου εντολή είναι άπειρη εν συγκρίσει με την ανθρώπινη υπόσταση, και όστις άνθρωπος θεωρήσει την ελάχιστη/μικρότερη από τις εντολές ως περιττή ή ανάξια λόγου, ενώ είναι η μικρότερη από τις εντολές τις άπειρες αλλά συνάπειρη, ως ελάχιστος/μικρός θα εισέρχεται εις την Βασιλεία των Ουρανών, επειδή υποτίμησε την αξία της οιασδήποτε εντολής. Όστις όμως θεωρήσει μεγάλη την ελάχιστη εντολή ως μεγάλος θα κληθεί εις την Βασιλεία των Ουρανών, διότι ουδεμία εντολή ουσιαστικώς υποδιέστερη, αυτόν είναι αδικία, εν συγκρίσει ημών και Θεού και εντολών Θεού. 
.
Συνεχίζει λέγοντας, πως αν η δικαιοσύνη μας δεν είναι περισσότερη της κρίσεως των γραμματέων και Φαρισσαίων, δηλαδή θα έλεγα των επαγγελματιών όπου εφαρμόζουν την αδικία χωρίς να τους εγνοιάζει, είτε διατάζοντε είτε εισίν αυτεπάγγελτοι, ήτοι οι γραμματείς, όπου κάνουν ό,τι τους διατάζουν ή λαλεί το γράμμα του νόμου και του παιγνίου του εμπορίου και του κέρδους, χωρίς να αλλάζουν ή εφαρμόζουν άλλα διά ν’ αποφύγουν την αδικία, ούτε κατηγορούν την αδικίαν του γράμματος του νόμου, καν. Και Φαρισσαίοι, είναι οι πολιτικοί, οι διανοούμενοι, οι θεολόγοι, οι εκπαιδευτικοί, οι καλλιτέχνες, οι επιστήμονες, ήτοι αυτοί όπου φέρουσιν τους φάρους = τα φώτα, όπου ελευθεροπράττουσι χωρίς να κρίνουσι, αν η ελευθεροτεκτονική τους διαγωγή, διδαχή και πράξη είναι δικαία έναντι Θεού και ψυχής! Επειδή δεν ελέγχουν αυτά, κρίνοντε αδιάφοροι διά την δικαιοσύνη, και η δικαιοσύνη θα τους καταδικάσει με αδιαφορία έναντι των ζητημάτων, απαιτήσεων και αιτημάτων των!!!!
.
Ο Θεός μαζίν μας!!!!
.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ
Δημοσιεύτηκε από τον χρήστη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου