Τρίτη, 15 Νοεμβρίου 2016

ΥΠΕΡΑΠΟΑΚΑΛΥΨΗ: ΜΑΘΕΤΕ ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟΝ ΟΝΟΜΑΝ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΙΑΣΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥ!!!!ΥΠΕΡΑΠΟΑΚΑΛΥΨΗ: ΜΑΘΕΤΕ ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟΝ ΟΝΟΜΑΝ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΙΑΣΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥ!!!!
.
Αναγνώθω το βιβλίον «Αόρατος Πόλεμος» του Ναξιώτη Μοναχού και Αγίου Νικόδημου του Αγιορείτου 1749 έως 1809 μ.Χ.  ός τιμάται 14 Ιουλίου  και εξεπλάγην όθεν εις την σελίδαν 190 αναφέρεται εις την ψυχήν Του Χριστού. Θα προτιμούσα να την γράφω με Ψι κεφαλαίον ήτοι Η Ψυχή Του Ιάσων Χριστού. Μεταξύ άλλων ο συγγραφέας αναφέρει:
.
«Α) Ότι η ψυχή του Χριστού προσέχουσα όλη εις τον Θεόν λόγον, εξεπλήττετο βλέπουσα εκείνην την άπειρον και ακατανόητον μεγαλειότητα, εις σύγκρισιν της οποίας όλα τα κτιστά είναι ως ένα καθαρόν μηδέν, να υποφέρη εις την γήν τόσας ατιμίας διά τον άνθρωπον (και αυτή μένει ακίνητος κεις την δόξαν της), από τον οποίον έλαβεν άλλο τι, παρά απιστίας και ύβρεις. Διότι όσας ατιμίας και ύβρεις έκαμεν ο άνθρωπος εις την ανθρωπότητα του Χριστού, τας έκαμε εις αυτόν τον Θεόν λόγον, με τον οποίον ήτο αυτή καθ’ υπόστασιν ενωμένη». 
.
Και πάρακατω:
.
«Γ) Συλλογίσου ότι  ψυχή του Ιησού, βλέπουσα με τον φωτεινότατον νουν της, πόσον πολύ είναι αρεστόναυτό εις τον Θεόν και αγαπώσα με άκραν αγάπην την θείαν του μεγαλειότητα, μόλις επροσκαλέσθη από αυτήν να πάθη δι’ αγάπην μας και διά παράδειγμα δικόν μας, έτρεξε μετά χαράς κα ηθέλησε να υπακούση προθύμως εις το άγιον του θέλημα, και τίς ημπορεί να περάση με τον λογισμόν μέσα εις εκείνας τας  βαθύτατας επιθυμίας, που είχε περί τούτου εκείνη η καθαρώτατη και αγαπητικώτερη ψυχή; Αυτή ευρίσκετο εκεί, σάν μέσα εις ένα λαβύρινθον βασάνων, ζητούσα πάντοτε και μη ευρίσκουσα (καθώς ήθελε) νέους τρόπους και νέας οδούς παθημάτων, και διά τούτο ελευθέρως έδωκεν όλον τον εαυτόν της και τας αθωοτάτας σάρκας της εις την σφαγήν και τον διασπαραγμόν των παρανόμων ανθρώπων και των δυνάμεων του άδου, διά να κάμουν εκείνο που θέλουν».
.
Βλέπουμε ότι ο Άγιος ωμιλεί περί Ψυχής Του Χριστού και την διαχωρίζει εκ των σαρκών Του Χριστού. Ποία είναι τέλος πάντων Αυτή η Ψυχή Του Ιησού Χριστού;
.
Ο άνθρωπος όταν γεννάται κληρονομεί γονίδια από τους δύο γονείς του. Συνάμα άμα τή σύζζευξη του σπερματοζωαρίου και του ωαρίου εντός της μητρός της μητήρ του ο Τριαδικός Θεός του δωρίζει μία ψυχή. Κανείς δεν διαφωνή με τούτο εκτός και αν η ψυχή είναι κληρονομική και σύνθετη εκ της σύζζευξης του Γονεοανδρογύνου όπου τεκνοποιεί τον άνθρωπον. Μία τέτοια θεωρία δεν είναι αποδεκτή αλλά τα πάντα δυνατά υπό Θεού, εμείς όμως δεν την παραδεχόμεθα εκτός εάν εξ’ αποκαλύψεως ο Θεός μας το ειπεί εν Λόγω Αγάπης. Εάν η ψυχή είναι κληρονομική από τους γονείς, τότε μάλλον πρόκειται περί της ιδιαίτερης σύνθεσης/κόκτεϊλ της διαχυμικής υπόστασης και δυνατότητος της εκποιημένης Μονάδος Ορμόνων βάσει της Θεωρίας μου περί Ορμονολογίας ής δημοσίευσα πριν μερικές ημέρες όπου μεταξύ άλλων αναφέρων ότι η λέξη Ψυχολογία όπως την αντιλαμβάνοντε οι μη Ελληνόγλωσσοι και μη Θεοεπιστήμονες και όπως την περιγράφουν με τα τόσα μειονεκτήματα και ιδιοτροπίες της δεν είναι τίποτε άλλον από τις διαδράσεις των Ορμόνων του Σώματος ήτοι της Ορμονολογίας/Ορμολογίας ή Σωματολογίας και δη της ΣΩΜΑΤΟΡΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ θα έλεγα πλέον. Τα συναισθήματα, αι επιθυμίαι, αι ιδιαίτεραι σκέψεις, κλίσεις, γονίδια, ταλέντα είναι προϊόντα της διηνηκούς εκκληρονομούσης ΣΩΜΑΤΟΡΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ, δηλαδή των εκκρίσεων διαφόρων χυμικών ουσιών και της αλληλοαντίδρασης, αλληλοσύγκρουσης και αλληλοσυνεργασίας αυτών.
.
Εάν η ψυχή δεν προκύπτει διά μέσω της κληρονομικότητος τότε δεν έχει σχέση με την Ορμονολογία, ενώ εάν προκύπτει μέσω της Ορμονολογίας τότε υφίσταται εκείνον όπου εξ’ ανέκαθεν εις την «Ψυχολογία» της Δυτικής Αθεϊστικής Κουλτούρας και πριν τον όρον της λέξης «Ψυχολογίας» λέγει περί ειδωλολατρικής ψυχής, εβραϊκής μονοθεϊστικής ψυχής κ.ο.κ.. Τουναντίον, εάν ισχύει η κληρονομικότητα της Ορμονολογίας και ισχύει τω όντι, τότε έχουμε να κάνουμε με ειδωλολατρική ορμονολογία, εβραϊκή μονοθεϊστική ορμονολογία και άλλα αμέτρητα είδη τα οποία έχουν τα μειονεκτήματα και τα πλεονεκτήματα τους. Π.χ. η ειδωλολατρική ορμονολογία ευκόλως λατρεύει τους πολλούς Αγίους Του Χριστού ως θεούς (θεωμένους) εις αντιστοιχεία με την αρχαιότητα, ενώ η εβραϊκή ορμονολογία παρότι πιστεύει είς Έναν Θεόν δεν δύναται να καταλάβει διατί ο Θεός είναι Τριαδικός και θεωρεί βλασφημία, ύβρη και πολυθεϊα την Τριπρόσωπη Αγία Τριάδα. Δεν ημπορεί η εβραϊκή ορμονολογία να κατανοήσει ότι όπως εις τις τρείς διαστάσεις το ύψος, το μήκος και το πλάτος είναι ομοούσια αναλόγως από τα βλέπεις ή πως περιστρέφεται έναν σώμαν και αξεδιάλυτα και πως εάν εξαφανίσεις από τους ουρανούς είτε το ύψος είτε το μήκος είτε το πλάτος εξαφανίζοντε συνάμα και αι άλλες δύο διαστάσεις/προεκτάσεις, εφομοίως και ο Δημιουργός των τριών διαστάσεων Τριαδικός Θεός. Ο Ερμής ο Τρισμέγιστος είπε πως ό,τι υπάρχει επάνω υπάρχει και κάτω, άρα τε Τριάς επάνω τριάς και κάτω ως Παμμέτρον Ευμετρήσεως ήτοι η Γεωμετρία των Τριών Διαστάσεων, άλλωστε μέτρον = με+τρόν = με+τρία = αι Τρείς Μαθηματικό+Γεώ (Ύλη)+Με+Τρικές Διαστασοπροεκτάσεις εις το άπειρον των παναπείρων. Η Θεώριση αυτή εντάσσεται σε μία ευρύτερη Θεωρία με αμέτρητες επαληθεύσεις και τεκμήρια της καλούμενης Θεωρίας του Νόμου της Τετραπιθανότητος την οποία παρουσιάζουμε σταδιακώς τεκμηριώντας πως το κάθετι ως πράξη ή πιθανότητα εις την Ύπαρξιν είναι τετραδικόν δηλαδή υπάρχουν πάντοτε τέσσερεις πρωτοβάθμιες πιθανότητες αι οποίαι με την σειράν του υποδιαιρούντε εις άλλες τέσσερεις κ.ο.κ.. 
.
Εντούτοις, οιανδήποτε συμφερτά πλεονεκτήματα ή αμφιπλεονεκτήματα και μειονεκτήματα ή αμφιμειονεκτήματα έχει η ανθρώπινη Ορμονολογία δύναται με τον αγώνα Του Χριστού, την Προκοπή, την Προσευχή, την Πίστη, την Συγχώρεση και την Αγάπη να μεταβάλει τις συνθέσεις της ιδιαίτερης Ορμονολογίας του και από εμπαθής και φιλόκακη να γίνει απαθής και φιλάγαθη, ούτως ώστε να παραδώσει τούτη τη Μετερμονολογική (Μετεσωματορμονολογική) Διάθεση και Καθαρότητα ως Κληρονομιά εις την ψυχήν η οποία θα λογοδοτήσει εις το Άμεμπτον Άπειρον Δικαστήριον των Παλλογαριασμών ινά ευ+μετρηθεί εάν η ψυχή χρωστάει και πρέπει να πληρώσει ή αν της χρωστάται αμοιβή ένεκα της δικαιοσύνης της εν μέσω της άδικης ελευθερίας του Σωματόκοσμου και πρέπει να ευπεπληρωθεί με στεφάνους Θείας και Ευλογημένης δόξης, σκηνής και άλλων ανάλογων της διαδράσεως του ανθρώπου χάριτος. Δηλαδή όταν και πριν αποθάνει το σώμα, όλες αι πράξεις του σώματος διά της ορμονολογικής του τάσης καταγράφοντε εις τα κατάστιχα της ψυχής καθότι είναι ο απτός άνθρωπος όπου θα επιβιώσει μετά θάνατον και αυτός (η ψυχή) είναι όπου θα πληρώσει ή θα πληρωθεί ή ούτε θα πληρώσει ούτε θα πληρωθεί ή θα λάβει ανάμεικτες απολαβείς και θα πρέπει να πεπληρώσει συνάμα ανάμεικτα χρέη, βάσει του Νόμου της Τετραπιθανότητος. 
.
Όταν οι Έλληνες, οι Εβραίοι, η Σαμάνοι και οι οποιοιδήποτε άλλοι ισχυρίζοντε ότι έχουν διαφορετική ψυχή ως εθνικότητα, έχουν δίκαιον υπό τον όρον ότι την λέξη ψυχή πρέπει να την αντικαταστήσουν με την ορολογία Συνορμονική Πολυσυνάρτηση Εκφοράς και Αντίδρασης. Ένεκα της εξέλιξης τα πάντα αλλάζουν ούτως ώστε ο Εβραίος να γίνει π.χ. Σαμάνος και ο Έλληνας Εβραίος ή ο,τιδήποτε άλλον, εξ’ άλλου με τούτη την οδόν έγιγναν τα τόσα έθνη, φυκές, είδη ανθρώπων, κτήνων, φυτών, μετάλλων κ.ο.κ.. Η ψυχή δεν φέρει ιδιαίτερη ορμονολογία παρά μόνον την επιθυμία και επίγνωση διά την ένωσιν της με Τον Δημιουργόν Τριαδικόν Θεόν της επειδή Τον γνωρίζει. Ένεκα όμως του ότι δεν επηρεάζει άμεσα την Ορμονολογία και τον νου του ανθρώπινου σώματος ούτως ώστε να είναι ελεύθερος εις την δράσιν, την πίστην και την επιλογήν διά να δοκιμαστεί δικαίως, δηλαδή αβοήθητος από ειδικές ψυχικές δυνάμεις αλλά έχοντας υπόψιν αν θέλει τι λέγει η Θρησκεία ή ο εσωτερικός του κόσμου μέσω μικρών ψυχομηνυμάτων, πρέπει ο ίδιος ο άνθρωπος σύσσωμο το σώμα και τον νουν να οδηγηθεί προς το θέλημα Του Τριαδικού Θεού το οποίον είναι και θέλημα της ψυχής αφού είναι το μοναδικόν θέλημαν όπου δύναται να την ευ+σώσει εν Ηλυσίοις Πεδίοις του Παραδείσου και εν κόλποις Αύραμου = αύρα+εμού = Αυραάμ = Αυράμ = Αυράμου, ένεκα της Φιλοθεϊας του. Το όνομα Αυραάμ είναι ελληνικότατον επειδή και οι Αρχαίοι Ιουδαίοι φυλή ελληνική καταγώμενη εκ Σπάρτης και Μικρασσίας ήτοι των Σολυμών = Ιερόν των Σολυμών = Ιεροσόλυμα. Τεκμήρια υπάρχουν πολλά και τ’ αναπτύξαμε εις ανάλογια άρθρα. 
.
Η μεγαλυτέρα απόδειξη ότι ναι μεν νουθετεί η Σωματορμονολογία την ψυχή και η ψυχή την Σωματορμονολογία αλλά δεν κυριεύει την ελεύθερη γνώμη της η έκαστη μεν της έκαστης δε, αποδεικνύεται από τους Αγίους Σαλούς της Εκκλησίας, δηλαδή τους σαλευμένους = λωλούς, παράφρονες, παρανοϊκούς οι οποίοι συνάμα ήσαν Άγιοι και η λωλότητα τους δεν εμπεριείχε στοιχεία ύβρεως αλλά στοιχεία μωροαθωότητος. Εάν η ορμονολογική σαλότητα τους επηρέαζε την ψυχή τους τότε θα σαλεύετο και η ψυχή τους και όμως εκσαλεύτηκαν εκ του μόχθου των δυσκολιών να γίνουν Άγιοι, και όπως άλλοι θυσίασαν το σώμα τους εις την πυρά διά να γίνουν Άγιου Μάρτυρες, οι Σαλοί θυσίασαν την λογική τους διά να γίνουν Άγιοι Αυτοθυσίας της Νοοσωματικοκοινωνικής των Αξιοπρέπειας, ούτως έκαστη λωλότητα όπου πράττουσι να έχει πρόθεση την αγιότητα και όχι την λαγνεία, τον αισθησιασμόν, την ηδονήν και οίαν άλλην αμαρτωλή εθιστικότητα. Π.χ. ο Άγιος Ανδρέας ο Σαλός ήταν συνάμα σαλός και μέγας προφήτης τις προφητείες του οποίου αναμασούν ή ερευνούν σύγχρονοι Αγίοι και Προφήτες της Ελληνοχριστιανικής Ορθοδοξίας. Άρα τε εάν θέλεις να αγιάσεις δεν απαγορεύεται να τρελαθείς (χαχαχαχα καλοπροαίρετα), απεναντίας πρέπει να απωλαίσεις ό,τιδήποτε προκειμένου να μην απωλαίσεις ή να μην σ’ εμποδίσει άμεσα ή έμμεσα ν’ απωλαίσεις την ψυχήν σου, δηλαδή την αληθινή και ουσιαστική αυτό+ανθρώπινη ταυτότητα σου ΑΔΕΛΦΕ και ΑΔΕΛΦΗ!!!!
.
Ελπίζω να καταλάβατε την διαφορά της ψυχής από την συνορμονολογική ταυτότητα του σώματος και του νου. Επιπλέον θα ιδείτε πολλους γνωστικούς και λογικούς όπου δεν σφάλλουν ίσως εις τίποτε αλλά σφάλλουν εις την μοναδική αληθεία, σφάλλουν σε μία λεπτομέρεια ήτις τους οδηγεί εις εντελώς αντίθετη κοσμοθεωρία και οδόν ήτοι την οδόν της απώλειας. Ενώ θα συναντήσετε πολλούς σαλούς, ανόητους, συγχυσμένους, εξευτελισμένους, περιγέλαστους και άλλους όπου ήδη έχουσι συν+θρόνους υπό Του Τριαδικού Θεού και της Παναγίας Δέσποινας Μητήρος Του Ιάσων Χριστού ως μεγάλοι Αγιάρχοντες. Δι’ αυτού προσοχήν!!!! 
.
ΚΑΙ ΤΩΡΑ Η ΨΥΧΗ ΚΑΙ Η ΣΥΛΛΗΨΗ ΤΟΥ ΙΑΣΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥ!!!!
.
Κάθε άνθρωπος συλλαμβάνεται ως παράγωγον τέκνον εντός της μήτρας της μητήρ του αφού χυθή ο ποταμός των σπερματοζωαρίων του ανδρός εις τον κόλπον της γυναίκας. Η διαδικασία γίνεται από κάποια απόσταση, δηλαδή παρότι το χύμα του ανδρός εκχύνεται εντός της μητρός αυτόν διανύει μία απόσταση ωσότου φθάση και γονιμοποιήση τα διαθέσιμα ωάρια, εξού και ανταγωνισμός μεταξύ των οφικεφαλόουρων (σώμα κεφαλής+οφιουράς) διά του ποίον θα ενωθή και αναπαράξη το ωάριον. Εάν υποθέσουμε ότι η απόσταση μεταξύ εκκίνησης του σπερματοζωάριου και τέρματος όπου θα κοπή το νήμα της τεκνοποίησης είναι Χι διάνυση, το ίδιον ισχύει και με την απόσταση μεταξύ εκχύσεως Του Θείου Σπέρματος ή Των Θείων Σπερματοζωαρίων Του Πατρός έως το εξαγιασμένον ωάριον της προεξαγιασμένης Μαρίας της Παρθένου της Μητέρας Του Ιάσων Χριστού, υφίσταται μία αντίστοιχη Χι διάνυση. Μολονότι η διάνυση του Θείου Σπέρματος ήρθε συνάμα από πολύ μακρυά και άπειρης μακρότητος και συνάμα εξ’ επαφής καθότι η Παναγία ήταν ήδη σκεύος Πατρός και ενυπήρχε μέσα της Το Πνεύμαν Το Άγιον και Ζωοποιόν ήτοι Τω Αγίω Πνεύματι, Το Οποίον είναι γαρ Το Θείον Σπέρμαν Του Πατρός και εν γένει Του Τριαδικού Θεού. Δηλαδή ο Πατέρας όταν γονιμοποίησε την Παναγία δεν ήταν εκτός της αλλά μέσα της, ουσιαστικώς και ο κάθε ανήρ όταν γονιμοποιεί είναι εκτός της εγγάμου συνουσιαζόμενης γυναικός αλλά συνάμα εντός της αφού το πέος του είναι εντός της!!!! Ο Πατέρας ήταν εκτός και εντός Παναγίας Όλος Άλαγνος, Αηδόνητος, Απονήρευτος Πλήρης Πραότητας, Ορθότητας, Αγάπης και Πατρικής και Αδελφικής Αγάπης, ναι πρόκειται περί Θείας και Ευλογημένης Συνουσίας με την Θυγατέρα Του Παναγία κάτι όπου μόνον ο Θεός δικαιούται και δύναται. 
.
Ακόμη και εάν υποθετικώς ο Πατήρ ήταν μακρυά από την Παναγία δυνόταν να την τεκνοποιήσει τηλεσπερματικώς, δηλαδή στέλλωντας το φωτεινόν σπέρμαν του εις την νυδήν/κοιλίαν της Παναγίας, όπως ο ήλιος στέλλει τις ακτίνες του και όπως ο άνθρωπος διά του τηλεχειριστηρίου ανοίγει ή κατακλείνει την θύρα του αυτοκινήτου ή της αυλής, εκκινάει ή σβύνει την μηχανή του αυτοκινήτου κ.ο.κ.. Κατ’ επέκτασιν εις το μέλλον είναι δυνατόν να τεκνοποιείται η γυναίκα διά τηλεχειριστηρίου με ακτίνες Χι ή Ψι ή Λέιζερ ή άλλες εξ’ αποστάσεως όπως ήδη γίνοντε εσωργανικές θεραπείες με αυτές τις ακτίνες. Την Θεωρία αυτήν εξέφρασα από πολύ παλειά πριν τα τηλεχειριστήρια να είναι πολύ διαδεδομένα. Τουτέστιν, εάν η φύση η οποία είναι δημιούργημα Του Τριαδικού Θεού δύναται να τεκνοποιήσει εξ’ αποστάσεως διατί να μην ημπορεί να το κάνει ο Θεός; Και όταν το είπε τούτον η Καινή Διαθήκη δεν υπήρχαν ανθρωποτεχνούμενα τηλεχειριστήρια και οι άπιστοι και Αντίχριστοι γελούσαν, τώρα τι έχουν να ειπούν όπου τα λόγια της Αγίας Γραφής προείπαν την Άχραντη Τεχνολογία της Τηλετεκνοποίησης, της Τηλεγονιμοποίησης, της Τηλεσυνουσίας; Και όλα τούτα πριν καν γίνουν εξ’ ανθρώπου αλλά σε στιγμή όπου γνωρίζουμε ότι είναι δυνατά εις το άμεσον μέλλον. Αλλά ό,τι είναι δυνατόν να γίνει ήταν δυνατόν να γίνει από πριν επειδή υπήρχε η προϋπόθεση και αφού υπάρχει η προϋπόθεση υπάρχει η υπόθεση δηλαδή υπάρχει από πριν!!!! ΝΑ ΟΠΟΥ ΤΑ ΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΟΝΤΕ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΡΙΝ ΚΑΝ ΑΛΑΚΑΛΥΦΘΗ Η ΑΝΆΛΟΓΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ!!!!
.
ΌΤΑΝ τεκνοποιήθηκε ο Υιός Του Τριαδικού Θεού εις την νυδήν της Παναγίας και συλλήφθηκε ο Ιάσων = Ιησούς = Θεραπευτής Χριστός, ο Τριαδικός Θεός Του έδωσε μία Ψυχή και ποία άλλη ημπορεί να είναι αυτή η Ψυχή παρά μόνον Το Ίδιον Τω Αγίω Πνεύματι το οποίον είναι το Πνεύμα και το Σπέρμα Του Πατρός ήτοι Το Πνευματόσπερμαν Του Πατρός. Και αφού είπαμε πριν ότι αι ψυχαί των ανθρώπων δεν κληρονομούντε εκ γονέων αλλά χαρίζοντε εκ Θεού, πως ήταν δυνατόν ο Πατήρ να χάρισε άλλην Ψυχήν η οποία καλείται ελληνιστί άλλως πως και Πνεύμαν (εξού και Χριστός είπεν εις Τον Πατέραν Του ότι παραδίδει Το Πνεύμαν Του όταν απέθενεν επί Στραυρώ ικριωμένος) και όταν έλεγε ο Χριστός Πνεύμαν εννοούσε την Ψυχήν αλλά και γενικώς εις όλον τον κόσμον Πνεύμαν = Ψυχή και Ψυχή = Πνεύμαν. Κατά συνέπεια, ο Πατήρ με το να Αυτοτεκνοποιήση Την Παναγία εξέδωσε Πνεύμαν/Ψυχήν εις Το Τέκνον Του Όμοιον με Τω Σπέρματι Του και Σπέρματι Του Πατρός είναι Τω Αγίω Πνεύματι = Αγίω Σπέρματι. Συνεπομένως η Ψυχή Του Χριστού είναι Τω Αγίω Πνεύματι και ο Υιός ως Τριαδικόν Πρόσωπον έχει Πνεύμαν/Ψυχήν Αγίου Πνεύματος (Αγίου Σπέρματος). 
.
Τουτέστιν, διά να είναι ο Χριστός Θεάνθρωπος από την σάρκαν της Παναγίας και Τω Πνευμάτι ή Σπερμάτι Του Πατρός πρέπει να εμφέρει μέσα Του Τω Αγίω Πνεύματι και αφού ο Πατήρ έκαμε Υιόν εν σαρκί Παναγίας διά Του Πνευματοσπέρματος Του ήτοι Του Αγίου Πνεύματος σημαίνει ότι ο Υιός Του ήταν Σπερματόψυχή Αγίου Πνεύματος ή και Αγίας Ψυχής = Αγίας Πανάπειρης Ψυχής. Δηλαδή όπως και να το λογαριάσουμε ο Χριστός είχε μία Ψυχή ήτοι Τω Αγίω Πνεύματι και όχι δύο ήτοι μία από Τον Πατέρα Του και μία από την Παναγία ούτε δύο Ψυχές ήτοι μία Τω Αγίω Πνεύματι και μία άλλη καμωμένη και όχι γεννημένη. Εξού και η διαφορά Του Χριστού ως Θεάνθρωπος από τους ανθρώπους είναι ότι ο Πατήρ έκαμε τις ψυχές των ανθρώπων ενώ γέννησε Την Ψυχήν Του Υιού ως Προ+προέκταση Του προπάντων των αιώνιων χωρίς καμμία διαφορά ή έλλειψη δυνατότητα όπως ο Ίδιος. Ο Πατήρ έπλασε την Πλάση/Δημιουργία αλλά είχε ήδη πριν Γεννήσει Τον Υιόν διά Του Αγίου Πνεύματος ή Της Αγίας Ψυχής. Εάν ο Χριστός είχε Ψυχή ήτις δεν ήταν Τω Αγίω Πνεύματι τότε δεν θα ήταν Θεάνθρωπος και Γεννημένος εκ Θεού αλλά καμωμένος και επίσης δεν θα είχε Τον Πατέραν Του να πάλλει εντός Της Καρδίας Του όπως είπεν εις τον Τελώνη, συμπληρώνοντας ότι και ο Ίδιος συνάμα είναι εντός Του Πατρός Του. Σ’ εμένα τούτα είναι απολύτως κατανοητά και ευλογημένα υπερκατανοητά ως το βάθος όπου επιτρέπη η Τριαδική Θεότητα να καταλαμβαίνω, Δόξασοι ο Τριαδικός Θεός και Συναρωγός Ευλογίας όλων των ανθρώπων και του Σύμπαντος Κόσμου. 
.
Όπως τεκμηριώσαμε ανωτέρω κάλλιστα Τω Αγίω Πνεύματι δύναται να καλείται Αγία Ψυχή και ο Τριαδικός Θεός ως Τριαδική Ψυχή ή καλύτερα Αγία Τριαδική Ψυχή ή Αγία Τριαδική Συμψυχή (αφού είναι Τρείς Αξεδιάλυτες Ψυχές εις Μία) γράφοντας μάλιστα Τρείς Λέξεις. Ο Πατήρ, ο Υιός και Τω Αγίω Πνεύματι είναι Μία Ψυχή, Ένας Θεός, Ένα Σπέρα. Δόξασοι Αγία Μία Τριαδική Ψυχή, ο Ένας Άγιος Τριαδικός Θεός και Τω Έναν Άγιον Τριαδικόν Σπέραν και Τα Τρία Ονόματα Ένας Θεός και Ενός Θεού Δόξασοι εις τους αιώνες των αιώνων Αμήν και σώσε εμάς τις δυστυχείς ψυχές της ακολασίες, της ασέλγειας, της ασέβειας, της ύβρεως Εσένα, τους συνανθρώπους, τα σύπμπαντα έργα Σοι Τριαδικέ Άγιε Άχραντε Ψυχοπνευματοφόρε Μοναδικέ Θεέ!!!!
.
Ο Θεός μαζίν μας!!!!
.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ
Δημοσιεύτηκε από τον χρήστη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου