Κυριακή, 21 Ιανουαρίου 2018

Τά συμφέροντα τού Ελληνισμού από τήν ονομασία Βόρρεια ή Άνω Μακεδονία

Μακεδονία ξεκουστή τού Αλεξάνδρου η μάνα....

Τά συμφέροντα τού Ελληνισμού από τήν ονομασία Βόρρεια ή Άνω Μακεδονία
 .
1.      Η τοπωνυμία τής περιοχής τής βόρρειας Μακεδονίας πρέπει νά διατηρηθεί διά νά θυμίζει τήν αρχαία καί σύγχρονη ελληνικότητα τής! Πόσοι Έλληνες σήμερον γνωρίζουν ότι τό μεγαλύτερον μερίδιον τής Θράκης ευρίσκεται εντός τής Βουλγαρίας καί ότι μία περιοχή καλείται Θρακικοί Κρεμνοί καί άλλα ανάλογα τωπονύμια έν σχέσει μέ τήν Θράκην, όπου βαστούν τήν μνήμη τής ελληνικότητος είς τάς συνειδήσεις τών Βουλγάρων κοχλαστή καί μέ πολλούς Βούλγαρους, όπου ήσαν Έλληνες πρίν τήν κομμουνιστικοποίηση τής χώρας νά συντηρούν κρυφά ή φανερά τήν θαλπωρή τής ελληνικής καί χριστιανικής τών καταγωγής, ενώ άλλοι Βούλγαροι νά υποψιάζοντε δικαίως ότι έχουν τουλάχιστον μεγάλον μερίδιον τής γονιδιοδομής τών ελληνικόν!
 .
2.    Οί δέ Αλβανόφωνοι ή καί Μωαμεθανοί τών Σκοπίων θέλουν νά εξαφανιστεί τό όνομα Μακεδονία ήτοι Βόρρειος Μακεδονία καί είς τήν θέση τού νά θέσουν άλλο όνομα, όπως έπραξαν είς τήν Μικράν Ασσίαν οί ομόδοξοι τούς, ούτως ώστε νά λησμονηθούν πλήρως από τό πολύ κοινόν οί αρχαίες ελληνικές ονομασίες. Η ονομασία Βόρρειος Ήπειρος βαστάει έν θερμώ ζωντανή καί ακμαία τήν ανάμνηση τής ελληνικότητος τής περιοχής, τής Αλβανίας καί ότι οί Αλβανοί ουσιαστικώς εισίν Έλληνες εξισλαμισθέντες. Η Τουρκία επιμένει είς τόν σκέττον όρον Μακεδονία διά τήν ονομασία τών Σκοπίων, διότι θέλει νά βλάπτει τήν Ελλάδα, αλλά μήν νομίζετε ότι η σκέψη τής είναι πανέξυπνη, από πίκκα σκέπτεται καί άς μήν τήν μιμούμαστε επί τέλους. Εάν τά Σκόπια ονομαστούν Μακεδονία είναι πλήρης αποτυχία δι’ ημάς αλλά εάν ονομαστούν Βόρρειος ή Άνω Μακεδονία είναι πλήρης επιτυχία δι’ ημάς καί αυτεξηγούμαι είς τά κατωτέρω εδάφια. Επεδώ αρκούμαι νά ειπώ ότι πρέπει νά εφαρμόσουμε πλέον μή φοβική πολιτική ούτως ώστε νά επανασυμφιλιωνόμαστε μέ Έλληνες όπου όντας αγράμματοι μετά τήν πτώσιν τού Βυζαντίου υιοθέτησαν τήν Ελληνοκυριλική Γλώσσα, τίς ελληνοβαλκανικές διαλέκτους (ωσαύτως έν δικαίω νά τές προφέρετε) διά τής παραφθοράς τών ελληνικών λέξεων. Δέν είναι σοφόν καί συμφέρον ημάς νά αποκόβουμε τούς παλαί ποτέ Έλληνες όπως οί Σκοπιανοί Βορρειομακεδόνες εδαφοτοπογραφικώς, αντί νά τούς φέρνουμε μέ τήν αγάπην μάς είς τήν αλήθεια τής καταγωγής τούς, όπως επέστρεψε ό άσωτος υιός είς τόν οίκον τού πατρός τού! Άλλωστε, πρέπει νά συνάπτουμε ειλικρινείς φιλίες μέ τούς γείτονες! Τί θά κάνωμεν; Θά έχουμε διαμάχες μέ όλους τούς γείτονες διά τά επόμενα έτη απροσκόπτως καί μετά λογαριάζουμε ότι θά έχωμεν λαμπρόν μέλλον ευτυχίας καί ευλογίας; Προσπαθούμε νά μήν επιβιώνουμε, κάνωμεν τήν επιβίωσιν μάς χαλεπή (δύσκολη) καί μέ τήν στάσιν μάς αυτήν παραερωτοτροπούμε μέ τό αδύστακτον πύρ! 30,000 φωτογραφίες Ελλήνων νά συνέκρινα μέ άλλες τόσες Σκοπιανών, Βουλγάρων, Ρουμάνων, Τούρκων κ.α. θά διέψευσαν όποιον δέν εμπίστευτε τήν πάσσοφη παροιμία: «χωριόν πού φαίνεται κολαούζον δέν θέλει». Η ανασφάλεια μάς νά λάβει τέλος, ν’ ανοικτούμε είς τ’ αδέλφια μάς, όχι μέ παραεθνικιστικόν («εθνικιστικόν») μίσος αλλά μέ υπερεθνικιστική αγάπη. Ό υπερθνικισμός αναφέρεται σέ έθνη όπου οί φυλές τούς καί οί έμφυλοι πολίτες έχουν εξαπλωθεί είς τά πέρατα τής γής καί δικαιωματικώς πρέπει νά επανυπενθυμίζει τήν λησμονημένη τούς καταγωγή, ήτις εχάθηκε κατά τήν διάρκεια τής συνεχούς μάχης διά επιβίωσης διά μέσω τών αιώνων. Τά Σκόπια πρέπει νά ονομαστούν είτε Βόρρειος ή Άνωθεν Μακεδονία είτε τίποτε άλλον έν σχέσει μέ τήν Μακεδονία καί προπάντως ουδέποτε μέ τό σκέττον όνομα Μακεδονία, αλλά είναι έν δικαίω επεκτατικότερον νά ονομαστεί Βόρρειος Μακεδονία διά νά συντηρείται ότι η περιοχή εκεί είναι Μακεδονία καί δή τό βόρρειον τής μέρος. Όταν ένας Αμερικανός, Ιταλός, Άγγλος, Θαϋλανδος, ευρεθεί είς τήν Βόρρειο Μακεδονία, θά διερωτηθεί καί θά ερωτήσει ποία καί πού είναι η Νότια Μακεδονία καί μή έχοντας άλλην επιλογήν θά τού υποδείξουν τήν Χαλκιδική καί αφού εκεί είναι Ελλάδα, τότε καί η Βόρρειος Μακεδονία Ελλάδα είναι όπως καί η Νότια Μακεδονία, θά εφορμήσει δίχως άλλον η σκέψη καί τό ότι τά βασίλεια ευρίσκοντε είς τήν Νότια Μακεδονία καί η Γραφή είναι ελληνική καί δέν υπήρχε άλλη τότε, φέρνει κάθε συνειρμό σκέψεως υπέρ μάς. Σέ προσωπική μού συζήτηση μέ εθνικιστή Αλβανό μέσω ιστότοπου διαδικτυακής επικοινωνίας, μού έλεγε μέ επιμονή ότι οί αληθινοί Έλληνες εισίν οί Αλβανοί καί όχι οί Έλληνες, προφασιζόμενος διάφορες σοφιστείες, συμπεριλαμβανομένων ότι χρησιμοποιούν αρχαιότερες ελληνικές λέξεις εξ’ ημών έστω καί κάπως παραλλαγμένες. όπως  η λέξη κρούνα = κρούνοι ουρανού όπως λέμε, ήτοι βρύσες. Άλλη λέξη είναι ό κελ = ίππος αλβανιστί ήτοι από τήν έν Όμηρω λέξει κέλης = ίππος κ.α.. Μήν σάς φανεί παράξενον οί Σκοπιανοί είς τό μέλλον νά ισχυριστούν ότι εισίν Έλληνες καί εμείς όχι! Πρέπει νά τούς προλάβουμε δηλώνοντας ότι: «ΟΠΟΙΟΣ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΘΕΩΡΕΙ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟΝ ΤΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΑ ΠΡΕΠΕΙ ΠΡΩΤΙΣΤΩΣ ΝΑ ΤΟΝ ΘΕΩΡΗΣΕΙ ΕΛΛΗΝΑ!!!!».
 .
3.   Μέ τήν ονομασία τών Σκοπίων Άνω ή Βόρρειος Μακεδονία, σύν τώ χρόνω – καί ήδη υπάρχει αυτή η τάση – θά τεθεί η υποψία έστω σέ πέντε έξη ανθρώπους τών Σκοπίων ο εξής συλλογισμός: «μήπως έχουμε έστω κατά τό ήμισυ ελληνική καταγωγή;». Αυτή η τάση θά διασκορπιστεί, αρκεί έναν πεπληρωμένον ή μή άρθρον σέ έναν έγκυρον μέσον ενημερώσεως διά νά σπείρει τό ευγενές δαιμόνιον τής εύλογης υποψίας, ότι: «εμείς οί Σκοπιανοί ή Ανωμακεδόνες ή Βορρειομακεδόνες διατί νά μήν είμαστε Έλληνες, αφού οί Έλληνες είναι ο αρχαιότερος λαός τής τούδε περιοχής;». Καί τότε αναρίθμητα άρθρα, βιβλία καί συζητήσεις θά προκύψουν καί αυτός ό ανταγωνισμός θά οδηγήσει αβίαστα είς τά αδιάψευστα στοιχεία καί εξομολογητά τεκμήρια τών συμπερασμάτων ότι ούτως ή άλλως οί Μακεδόνες εισίν Έλληνες, εσείς τί είστε; Μακεδόνες ή μή Έλληνες;

4.    Παρατηρήστε τούς διεθνείς εχθρούς μάς σ’ Ευρώπη, Αμερική, Ανατολή, παρατηρήστε τούς Σιωνιστές, πώς μέ ψεύδη καί παραπλανήσεις τής κάλπης, σπέρνουν διάφορες αντιελληνικές ιδέες εντός τού Ελληνισμού καί τούς αφήνουν νά βλαστήσουν εντός χρονικού διαστήματος 30 έως 50 ετών! Τήν ίδια στρατηγική δυνόμαστε νά ακολουθήσουμε κ’ εμείς έν σχέσει μέ τό Μακεδονικόν Ζήτημαν χρησιμοποιώντας τίς αλήθειες μάς! Ώς γνωστόν, οί Έλληνες έχουμε αδυναμία χρήσεως τής αλήθειας καί ευχέρεια λόγου σέ ψεύδη, ψευδαισθήσεις καί ηδονοφόρες αλαζονικές ιδέες, όπου μάς σπέρνουν είς τάς καρδίας μάς μέ δόλους καί πονηρές εξαπατήσεις καί τίς υιοθετούμε ώς ιδικές μάς ή έστω ώς ωφέλειμες.
 .
5.     Ώς Έλληνες είμαστε περιτρυγιρισμένοι μέ εχθρούς, μάς δίδετε η ευκαιρία νά φιλιώσουμε μέ κάποιους, όπως οί Βορρειομακεδόνες Σκοπιανοί καί αρνούμαστε εγωιστικά, καί ενώ γνωρίζουμε ότι είς τά Σκόπια τό δημογραφικόν στοιχείον γύρνει πρός τήν μωαμεθανική αλβανική παροικία καί ότι τινοί εξ’ αυτών θέλουν νά κτίσουν μία μεγάλη Αλβανία όπου νά συμπεριλαμβάνει καί τήν Ελλάδα! Ώσπου θ’ αντέξουμε χωρίς φίλους; Καί ποίος κρυπτοφιλόκακος εγωισμός εμποδίζει τήν σύναψη αληθινής φιλίας μέ γείτονες; Η ανασφάλεια μάς αυτή έν μέρει εκπηγάζει από τάς ύπουλας καί άδικας επιθέσεις ή αξιώσεις εχθρών μάς είς τό παρελθόν, αλλά δέν παρατηρήσαμε πόσοι δυτικοευρωπαίοι εχθροί ανά μεταξύ τούς έσμιξαν τές δυνάμεις τών εναντίον τής Ελλάδος, άλλων βαλκανικών χωρών, μωαμεθανικών χωρών τής Ανατολής; Θέλετε ν΄αναφέρω κάποιες μεγάλες χώρες τής Δυτικής Ευρώπης ή νά τές ανευρείτε οί ίδιοι; Προσθέτω πώς καί είς τήν Αλβανία παρατηρούντε φιλελληνικές τάσεις καί πρέπει νά τίς επαυξήσωμεν μέ σοφίαν, έχουν νούν σοφίας; Ή απλά εγωισμόν βλακείας υπερήφανου τύφου;

6.    Διατί δέν ανεχόμαστε τήν περισυλλογήν τού Τιμίου Σταυρού από τά ευλογίζοντα ύδατά τήν ημέρα τών Θεοφανείων από έναν αθίγγανον παιδίων τών Ρόμα; Μήπως διά νά τόν χρήσουμεν ορκισμένον εχθρόν αυτόν καί πολλούς άλλους καί εάν τούς δοθεί η ευκαιρία νά βλάψουν ή νά ωφελήσουν τούς Έλληνες σέ μελλοντικές κρίσεις καί πολεμικές τρόπον τινά συρράξεις, νά επιλέξουσι μετά χαράς νά μάς βλάψουσι; Τά ίδια μώρια καί αψυχολότητα τού εξιππασμένου σωβινισμού καί όχι πατριωτισμού κάνουμε ανά καιρούς μέ αλβανόπαιδα όπου μετά χαράς τιμούν είς τάς εθνικάς μάς ιορτάς τίς ελληνικές σημαίες μέ τόν Χριστοσταυρόν επάνω. Καί ερωτώ: «εάν έναν ελληνόπαιδον βαστούσε υπερήφανα τήν τουρκική σημαία σέ τουρκική ιορτή ποίον τιμούσε καί ποίον ατιμούσε; Οί Τούρκοι σ’ αυτήν τήν περίπτωσιν θά χειροκροτούσαν, άλλωστε εισίν Έλληνες από παιδομαζόματα, φοροφυγάδες από τούς άσπλαγχνους δούκες τού Βυζαντίου όπως ήσαν φοροφυγάδες πολλοί Αρχαίοι Έλληνες από τούς όνυχες άλλων ισχυρότερων ελληνικών πόλεων καί των αδικιών τούς είς τούς Ομοεθνείς τούς!
 .
7.     Θά κάνουμε αντισκοπιανόν συλλαλητήριον εναντίον τών ονομάτων Άνω Μακεδονία, Βόρρειος Μακεδονία καί Σλαυομακεδονία – τό οποίον απορρίπτω – επειδή μάς αρέσουν τά ειδωλολατρικά ελαφρύμυαλα αλαλάγματα καί πανηγύρια. Αλλά οί ίδιοι όπου θά συμμετέχουν είς τό συλλαλητήριον μέρος τούς επί τακτικής βάσεως επισκέπτεται τά καζίνα τών Σκοπίων καί εξαπολύει ζεστόν ελληνικόν χρήμαν εκεί, χωρίς νά έχει κάποια χροία ή κέρδος διά τούς ίδιους καί τήν Ελλάδα, διότι μήδε προϊόντα φθηνότερα αγοράζουν, μήδε επενδύουν σε γή καί άλλα ακίνητα ή κινητά περιουσιακά στοιχεία. Έναν μέρος πάλαι ψηφίζει τά προδωτικά αντιελληνικά κόμματα, εισίν κομμουνισταί, κεφαλαιοκράτες, αδικούντες τούς Συνέλληνες τούς, ανέχοντε, υποστηρίζουν καί επαναψηφίζουν βουλευτές όπου υπόγραψαν τά αντιεθνικά καί άνομα βάσει Συντάγματος Μνημόνια Καταστροφής τού Ελληνισμού εντός τής Βουλής, καί τών ανόμαλων νόμων τής Βουλής καί κανείς τούς δέν προχωράει είς τό νά επιχειρήσει κατάληψη τής Βουλής, νά ρίψει από τόν θώκον τήν πλέον υπεραντιελληνική κυβέρνηση όλων τών εποχών, τήν αριστερή κυβέρνηση όπου τά όσα εγκαινίασε ό σιωνιστής Τζιέφρυ Παπανδρέου ωχριούν έν συγκρίσει μέ όσα ελληνικά καί ελληνορθόδοξα χαλάει ό υπερσιωνικής Τσίπρας!
 .
8.    Μέ όλα αυτά αναλογιστείτε, μήπως οί Έλληνες εισίν φυγόπονοι; Καταπολεμούν μέ συλλαλητήρια έναν μικρόν αδύνατον κράτος όπως τά Σκόπια ανελέητα επιδεικνύωντας τές προθέσεις τούς ακόμη καί νά γενοκτονήσουν τούς Σκοπιανούς άμα δύνοντε καί κωφεύουν σέ όσα εναντίον τούς πράττουν οί Δυτικοοευρωπαίοι απλά επειδή τά εγκρίνουν οί κομματικοί ταγοί τούς άμεσα ή έμμεσα; Δειλιάζουν οί Έλληνες νά ενεργήσουν εναντίον τών κομματικών τούς ταγών καί άλλων προδοτών – άλλωστε οί προδότες είναι υπερπολλαπλάσιοι από τούς μή προδότες – καί μέ ψευδοπαλληκαριά ασχολούντε μέ μία λέξη όπως η Μακεδονία όπου μέ τήν σωστή χρήση τής, ήτοι Βόρρεια ή Άνω Μακεδονία, θά κάνει τόν Σκοπιανόν αδελφόν νά αναλογιστεί ότι: «όπως η Νότια μέ τήν Βόρρεια Κορέα εισίν  ομόεθνοι αλλά διαιρεμένοι σέ κομματικά ιδεολογικά στρατόπεδα από τούς διεθνείς παράγοντες, όπως η Άνω καί η Κάτω Δούμα είναι τής ίδιας χώρας Βουλαί, όπως τά Πάνω μέ τά Κάτω Λεύκαρα τής Κύπρου εισίν δύο χωριά από τήν ίδια συγγένεια, όπως ή Άπω καί Κάτω Ανατολή εισίν Μόγγολοι, όπως αί παλαί ποτέ Ανατολική καί Δυτική Γερμανία ήσαν γερμανικής καταγωγής, ούτως καί η Βόρρεια Μακεδονία είναι ομόεθνη μέ τήν Νότια Μακεδονία όπου είναι Ελλάς! Τάδ’ έφη υπερθνικισμός καί όχι εθνικισμός, ήτοι η άπόδειξη μέ αλήθειες ή μέ ψεύδη ότι έναν έθνος, ένας λαός, μία χώρα, είναι μέρος μίας άλλης καί είς τήν περίπτωση μάς είμαι βέβαιος ότι χρησιμοποιούμε τήν αλήθεια!!!! Ναί οι Σκοπιανοί εισίν Μακεδόνες καί οί Μακεδόνες Έλληνες!!!! Νά τό σύνθημα τής αλήθειας καί όστις έχει αμφιβολίες άς παρατηρήσεις τά κοινά μάς πρόσωπα, τά κοινά μάς κοψίματα τών προσώπων καί άλλων εξωτερικών μελών τού σώματος, τές χειρονομίες, τές έν έργω σκέψεις, τά χρώματα κ.α.. Καί εάν δέν πείθετε άς κάνει δοκιμασία γονιδίων (dna) αμφότερων τών λαών!!!! Αλλά όπως λαλεί η παροιμία μάς: «χωριόν πού φαίνεται κολαούζον δέν θέλει!». Δέν ευδιακρίνετε ότι είμαστε η ίδια ράτσα; Ούνα φάτσα ούνα ράτσα όπως λαλούν καί οί άλλοι Έλληνες οί Ιταλοί!!!!! Τόσον στραβοί διά τών εγωισμών σάς είσαστε; Διότι εάν έχουν ποικίλες ιδέες καί ήθη κομματατικά, θρησκευτικά, πολιτιστικά, γλωσσικά, οι Σκοπιανοί, σάς πληροφορώ πώς αυτόν ήδη υφίσταται καλώς ή κακώς ενδοελληνικοκρατικά. Καί κάποια ιδιαίτερα ιδιώματα εισίν καλά όπως τα γλωσσσικά λόγου χάριν, αλλά μπορούν νά χρησιμοποιηθούν καί διά κακές προπαγάνδες σέ αμόρφωτους λαούς, όπως εμάς καί άλλους!
 .
9.    Υπάρχουν Έλληνες όπου θά αυτοπροσαχθούν είς τό αντισκοπιανομακεδονικόν συλλαλητήριον διά τόν πασιαμάν = το πανδαιμόνιον τής ελαφρύμυαλης ειδωλολατρικόψυχης αναπουμπούλας, αλλά συνάμα δέχοντε ανεπιφύλακτα όλον τό σύνολον τών λαθρομεταναστών εντός Ελλάδος, χωρίς νά εγκρίνουν χρήσιν εξετάσεων κάποιων έκ τών λαθρομεταναστών ή καί χρήσιν ελληνοποίησης καί εχριστιανοποίησης τών λαθρομεταναστών, αυτά είναι πέρα ώς πέρα ασύμβατα τής υπερπαραφροσύνης! Μά άν διατηρηθούν τά Σκόπια μέ όνομα όπου δέν συμπεριλαμβάνει τήν λέξη Μακεδονία καί η χώρα εκμωαμεθανοποιηθεί, αγοραστεί από τούς Γερμανούς, τούς Εβραιούς, τούς Τούρκους, τί κερδίσαμε; Διατί βρέ δειλοί δέν κάνετε συλλαλητήριον εναντίον τού Τσίπρα όπου παραδίδει τά αεροδρόμια, τον ηλεκτρισμόν, τήν τηλεφωνία, τά νησιά, καί άλλα βασικά όργανα τού Οργανισμού τής Ύποστάσεως τού Ελληνικού Κράτους σέ Γερμανούς, Γερμανοεβραίους, Ευρωπαίους, Εβραιοαμερικανούς, Τούρκους καί αλλους; Ποία είναι η πραγματική πατρίδα, τό όνομα Μακεδονία (ή Βόρρειος ή Άνω Μακεδονία) ή η ίδια η γή τής Μακεδονίας; Υποκριταί, δειλοί καί παράφρονες, ούτε τήν πραγματικότητα από τήν λεκτική φαντασία δέν δύναστε διαλέξετε;
 .
10.                        Όλαι αί απαντήσεις εισίν είς τά ανώθι καί νά μήν χρησιμοποιήσει κανείς τά λόγια μού μεμονωμένα, όπως κάνουν κάποιοι Αντίχριστοι όταν θέλουν νά κατηγορήσουν Τον Χριστόν καί τούς αγίους Τού, ή νά παραλλάξουν μέ συγκεκριμμένα αποσπάσματα τό ούλον συγκεκριμμένον νόημαν! Έχουν συμπεράνει ήδη οί ξένοι μέ τήν εκκεντρικότητα μάς – αντίστοιχη καί των Σκοπιανών Συνελλήνων καί Αλβανών Συνελλήνων – καί τήν ειδωλολατρική μάς νοσταλγία διά ωμή δύναμη, ισχύν καί επιβολήν βίας, ότι εάν αποκτήσουμε τά μέσα θά σφάξουμε ούλα τα Βαλκάνια, ούλη τήν Ευρώπη καί άλλους λαούς, όχι επειδή δέν μάς έπταιξαν ολίγον ή πολύ αλλά επειδή δέν συγχωρούμεν καί τό κυριότερον μάς αρέσει νά μάς προπαραχωρούντε αί αφορμαί σφαγής, εκδίκησης, αντεκδίκησης, καταστολής καί πλήρης καταστροφής εντός καί εκτός τής εθνικότητος μάς, όπως έκανε καί ό αείμνηστος Μέγας Αλέξανδρος, πρίν σφάξει τούς ξένους έσφαξε τούς Έλληνες αντιρρησίες, συμπεριλαμβανομένων τών υπηκόων τού γαμβρού τού Κάσσανδρου, τήν γενοκτονία τής Θήβας, όπως ό Άρης Βελουχιώτης γενοκτόνησε τόν Μελιγαλά καί τήν Κόρινθον – ήταν ό Αλέξανδρος κομμουνιστόφρονας; - . Πήρε δε, ούλους τούς επίλεκτους διδασκάλους, εκπαιδευτάς, επιστήμονας, τεχνολόγους, ιερείς, ηθικολόγους, μάζίν τού είς τήν εκστρατεία τού ό Αλέξανδρος, καί άθελα τού ήθελημένα τού, πτώχευσε τήν Ελλάδα από τήν  πρώτη ύλη τών ειδήμονων, ιθύνοντων, ειδικών σέ κάθε θέμα καθηγητών καί κατηχητών!!!! Όπως εφημερών κατ’ εξακολούθηση γίνεται μετανάστευση τών ελληνικών παιδιών τής επιστήμης σέ Ευρώπη καί Αμερική ούτως ώστε νά εξελίσσοντε αί χώραι αυταί καί νά παραμείνει ιδίαν τάξην η Ελλάς ή καί μάλλον νά υποβιβάζεται διαρκώς! Ό Αλέξανδρος μετανάστευσε τήν αφρόκρεμα τής σκέψης, τής ικανότητος, τής γνώσεως καί ήρθαν αβίαστα καί φυσιολογικώς ύστερον οί άλλοι Έλληνες οί Ρωμαίοι καί πληρορήμαξαν περαιτέρω τήν ήδη πληρορημαγμένην μεγαλοκοιτίδαν τών Ελλήνων, αλλά Πρωτοκοιτίδα τών Ελλήνων σέ πολιτισμόν όπως αποδεικνύεται καί από τούς λόγους τού Σάββα Παπαδόπουλου είς τό γιου ττουπ <Κύπρος η Κοιτίδα τού Ελληνισμούhttps://www.youtube.com/watch?v=d0c8Whrc3sU&sns=fb> είναι η Κύπρος. Σέ πολιτισμόν προηγήθηκε η Κύπρος καί εξάπλωσε τόν πολιτισμόν τής καί τούς ανθρώπους τής είς τον ελλαδικόν καί άλλον χώρον. Όμως, υπεραρχαίοι άνθρωποι ευρέθησαν τόσον είς τήν Αγία Νάπα Κύπρου (εδώ ίσως η αρχαιότερη γραφή όλων τών εποχών, θά ασχοληθούμε άλλη φορά μέ αυτό τό ζήτημα) όσον καί είς τά Ζωνιανά Κρήτης καί Πετράλωνα Χαλκιδικής αλλά καί εντός τής Βουλγαρίας. Τό ζήτημα αυτόν θά παρουσιασθεί άλλη φορά εξ’ ολοκλήρου συμμαζευμένον!
 .
(Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΤΗΣ ΒΟΡΡΕΙΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Η ονομασία τών Σκοπίων σκέττον Μακεδονία είναι σκέττη καταστροφή διότι εξωστρακιζόμαστε από τήν αληθινή Ιστορία μάς. Η ονομασία όμως Βόρρειος ή Άνω Μακεδονία είναι όλως διόλου τό αντίστροφον, πλήρης επιτυχία, διότι διαιωνίζει τό ελληνικόν όνομα τής περιοχής σ' αντίθεση μέ τί επιθυμούν οί Μωαμεθανοί Αλβανοί. Επί παραδείγματι, η Βόρρειος Ήπειρος θυμίζει καί διαιωνίζει τήν ελληνικότητα τής περιοχής. Οί Τούρκοί άλλαξαν τά μικασσιάτικα ονόματα διά νά λησμονηθεί η ελληνικότητα τής χώρας, τήν Κωνσταντινούπολη έκαμαν Εισταμπούλ, άν καί θυμίζει πάλαι τήν Κωνσταντινούπολη όχι όμως αμιγώς. Μία από τές αποδείξεις ότι η ελλαδίτικη καί ελληνοκυπριακή πολιτική σκηνή ήταν προδοτική, ανιστόριστη, ανεύθυνη, αγράμματη καί στραβή, είναι τό γεγονός ότι ποτέ δέν ζητήσαμε από τά Η.Ε. νά μήν επιτραπή ν' αλλακτούν τά ονόματα τών τουρκοματεχόμενων χωριών. Καί άν ποτέ γίνουν δύο κράτη είς τήν Κύπρο, η ονομασία Βόρρειος Κύπρος θά θυμίζει τήν συγγενική τής σχέση μέ τήν Νότια Κύπρο (90% τουλάχιστον τού μωαμεθανικού αίματος όπου παρανόμως καλούντε τουρκοκύπριοι, είναι ίδιον καί ελληνικόν όπως τών Ελληνοκύπριων καί τών Μικρασσιατών Ελλήνων καί οί ίδιοι δέν νοιώθουν Μωαμεθανοί, προτιμούν τούς πολιτικούς γάμους παρά τούς μωαμεθανικούς). Πάλαι μέ χρόνια μέ καιρούς τά ονόματα μαρτυρούν! (Σέ μεγαλύτερον άρθρον τό οποίον είναι έτοιμον θά εξηγήσωμεν περισσότερα, διότι καί οί Σκοπιανοί είναι κατά 80% Έλληνες βάσει μελετών τής γονιοδομής καί η ονομασίες Νότιος καί Βόρρειος Μακεδονία τό ομολογούν μέσα από τίς εδαφοτοπικές προσδιορίσεις τούς).
Ο ΘΕΟΣ ΜΑΖΙΝ ΜΑΣ!!!!)
 .
Ο ΤΡΙΑΔΙΚΟΣ ΘΕΟΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ΜΑΖΙΝ ΜΑΣ!!!!
 .
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου