Πάρακατω μάς φανερώνεται πόσον κακός είναι ό αναθεματισμός, τότε διατί αναθεματίζουμε εντός τής Εκκλησίας; Προφανώς εάν ισχύουν τά όσα λέγει ό μοναχός Θωμάς Τσονάκας κανείς ιερωμένος δέν θά σωθεί επειδή αναθεματίζει τήν ημέραν τής Ορθοδοξίας καί επειδή αναθεματίζει τούς αιρετικούς ή απολωλόντα πρόβατα; Διατί έχει πολυγνωμία η Ορθοδοξία; Ειλικρινά εάν δέν πίστευα σέ βαθμόν ούτως ώστε νά μού συμβούν τόσα θαύματα καί τό πρώτον όταν ήμουν 6 ετών μέ τόν Άγιον Επιφάνιον Επίσκοπο Κωνσταντίας/Αμμοχώστου Κύπρου όταν μέ ίασε από παράλυση τών ισχύων καί τών κλειδώσεων (όπισθεν μέρος τών γονάτων) θά μέ έκαμνε αυτή η πολυχαωδογνωμία ν' απιστείσω ίσως, αλλά πάντοτε πίστευα! Καί πώς είναι δυνατόν νά αποκόβεις κάποιον από Τόν Θεόν εάν μετανοήσει ό αναθεματισμένος καί εξομολογηθεί καί εάν Ό Θεός αποφασίσει νά τόν σώσει καί νά απωλαίσει ίσως τόν καταρούντα, διότι τό νά καταριέσαι καί ν' αναθεματίζεις δέν έχει διαφορά από τό νά εγκληματείς ή τουφεκίζεις! Καί ό έχων νούν ευφρόσυνον νοείτο! Ό Θεός μαζίν μέ όλους μάς καί εάν αγαπάεις τόν εχθρόν σού δέν τόν αναθεματίζεις επειδή είναι αιρετικός αλλά προσεύχεσαι δι' αυτού ή έστω δέν τόν κατατρύχεις μέ κακολογίες καί δή παρακάλια νά πάθει κακά καί νά μην ψυχοσωθεί. Ό Χριστός όταν είπε αγαπάτε αλλήλους δέν είπε συνάμα, μήν αγαπάτε αλλά καταριέστε καί αναθεματίζετε όσους δέν μέ αγαπούν ή μέ μισούν. Είπε όμως αλλού νά μού φέρετε όσους δέν δέχοντε νά μέ υπηρετήσουν καί νά μέ θέσουν υπεράνω τών εδώ έμπροσθεν μού σφαγμένους. Όλα είναι πιθανά νά συμβαίνουν αναλόγως τής Κρίσεως ανά έκαστη φορά καί ανά έκαστη φάση έκαστης φοράς από Τόν Τριαδικόν Θεόν!!!! Κάποτε η κατάρα καί τό ανάθεμα βαστάζει έναν διάστημα όπου χρησιμεύει δι' ωφέλειαν ψυχής αφού κάνει κάποιους ανθρώπους νά ευμετανοήσουν, νά καταλάβουν καί νά εξομολογηθούν, ενώ άλλοι ανθρώποι παραπαίουν τώ πείστον αντί νά σωφρονίζοντεΚατωτέρω ακολουθούν τά όσα είπε ό μοναχός.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ
Ο μοναχός Θωμάς Τσονάκας μας εξηγεί τι είναι η κατάρα, τι είναι το ανάθεμα και ποιες είναι οι συνέπειες όταν κάποιος δίνει κατάρα η ανάθεμα σε κάποιον που τον έχει αδικήσει.
Το να καταριούνται οι γονείς τα τέκνα τους είναι ανώτερο του φριχτού εγκλήματος….
Με τη κατάρα του αφαιρείς την υγεία εφόρου ζωής, του αφαιρείς τη χαρά, τη προκοπή, την ικμάδα της ζωής, τον καταντάς ένα έρμαιο της συμφοράς και του κακού και τέλος μετά το θάνατο τον κρατάς άλιωτο πολλές φορές…
Κατάρα είναι να επικαλείται ο γονέας να επιπέσει στα παιδιά ή στα εγγόνια του ένα ή πολλά κακά ή  συμφορές…
Κατάρα είναι η επιθυμία και η μετά πόνου και μετά πόνου επιδίωξης να έρθει στον καταρόμενο το κακό ή τα κακά είτε τα κατονομάζει αυτά είτε όχι…
Ανάθεμα είναι να αναθέτεις στο Θεό να τιμωρήσει αυτός όπως αυτό γνωρίζει αυτόν τον οποίο του αναθέτουμε…
Ανάθεμα είναι να αφορίζεις να αποκόπτεις τον Θεό είτε τον εαυτό σου είτε άλλον από τον Θεό και την εκκλησία να τον παραδίδεις στον διάβολο, είναι το φοβερότερο πράγμα να αναθεματίζει κανείς για αυτό ο ΄Αγιος Βασαρνούφιος λέει ότι πως όχι μόνο τους αιρετικούς αλλά ούτε το διάβολο δεν πρέπει να αναθεματίζουμε και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος λέει «τι είναι το ανάθεμα, είναι να αποκόψεις τον άνθρωπο από το Θεό και να τον αναθέσεις στον διάβολο και να μη μπορεί να σωθεί πια…»