Σάββατο, 15 Απριλίου 2017

ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ ΠΛΑΤΩΝΑ, ΒΟΥΔΑ, ΚΟΜΦΟΥΚΙΩΝ, ΣΙΒΥΛΛΩΝ, ΒΕΔΙΣΤΩΝ, ΔΙΑ ΙΑΣΩΝ ΧΡΙΣΤΟΝ!!!!ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ ΠΛΑΤΩΝΑ, ΒΟΥΔΑ, ΚΟΜΦΟΥΚΙΩΝ, ΣΙΒΥΛΛΩΝ, ΒΕΔΙΣΤΩΝ, ΔΙΑ ΙΑΣΩΝ ΧΡΙΣΤΟΝ!!!!
 .
Σωκράτης (αριστερά): «…τον λοιπόν βίον καθεύδοντες διατελοίτε αν ει μη τινα άλλον ο θεός υμίν επιπέμψειε κηδόμενος υμών»!..
 .
Πλάτων προφήτεψε: «γυμνωτέος δη πάντων πλην δικαιοσύνης… μηδέ γαρ αδικών, δόξαν εχέτω την μεγίστην αδικίας, ίνα η βεβασανισμένος εις δικαιοσύνην… αλλ’ ίτω αμετάστατος μέχρι θανάτου, δοκών μεν είναι άδικος δια βίου, ων δε δίκαιος… Ούτω διακείμενος ο δίκαιος μαστιγώσεται, στρεβλώσεται, δεδήσεται, εκκαυθήσεται τωφθαλμώ, τελευτών πάντα κακά παθών ανασχινδυλευθήσεται». [Πλάτωνος, Πολιτεία Β΄, IV-V (361 C-361 D)]..
 .
Η ανωτέρω προφητεία του Πλάτωνος είναι η ΑΝΩΤΕΡΗ ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ περί Χριστού ός έφθασε με την αρετήν εις Αυτόν.
 .
Το στοίχημαν Του Ιάσων Χριστού είναι να διαβή όλον τον βίον Του χωρίς ν’ αμαρτήσεις ό,τι και να του συμβή! Βεβαίως, δεν υπήρχε αντίθετος περίπτωσις καθ’ ότι Πνεύμαν Του Χριστού ον άφηκε εις Χείραν Πατρός άμα το εξεπνεύσει Αυτού επί Ταυ (Τ) σχήματος πασσάλου ανασκαλοπισμόμενου (κρεμασμένου επί πασσάλου) ήταν ο Υιός δι’ Αγίου Πνεύματος δοσόμενου κατά την άφατον τηλεσποράν Αυτού εντός της κοιλίας της Παρθένου Παναγίας. Και εξηγώ πως, όπως στέλνεται έναν μήνυμαν από την Νέα Ζηλλανδία εις την Σιβηρίαν διά τηλεφώνου και το ηλεκτροφόρον σήμαν άγει χωρίς καθυστέρησιν και πρόβλημαν, ομοίως και το σήμαν Του Αγίου Πνεύματος ως ηλεκτροφόρα ενέργεια τηλετεκνοποίησε την νυδήν/κοιλίαν της Παναγίας. Όμως ο Θεός επειδή είναι πανταχού Παρών και τα πάντα Πληρών είναι αχρί μακρώς και Παρών εν τη νυδήν της Παναγίας, ήτοι η Θεοσύλληψις γίνεται και από το μακρύτερον μέρος του υπεραπείρου και από το ίδιον το σημείον της νυδής όπου έγινε η σύλληψις και απ’ έκαστον ενδιάμεσον σημείον και το σήμαν ήρθεν εξ’ όλου του Σύμπαντος κόσμου εφ’ όλης της ευλογημένης σηματοδοτημένης τηλεκατευθυνόμενης και συνάμα αυτοτοποκατευθυνόμενης διακατευθύνσεως.
 .
Οι Ιουδαίοι ήσαν ο λαός όπου καυχιόντουσαν ότι γνώριζαν Τον Θεόν και ήσαν λαός όπου ο Θεός διά χάριν του Αρχιερέως Μωυσέως όπου μυήθηκε εις την Τριαδικότητα Της Θεοότητος διά της παραδόσεως της θρησκείας όπου πρωτομαρτύρησε ο Ερμής ο Τρισμέγιστος, βοηθήσησαν εκ Θεού, ανοίγοντας ακόμη και θάλατταν διά χάριν τους, ή μάλλον διά να γένει ο σκοπός όπου είχε σχεδιάσει ο Θεός, αλλά οι Ιουδαίοι ουκ επίστευσαν. Υπερηφανεύονταν δι’ όσα γνωρίζουν και διά την εύνοια Του Θεού προς τους ίδιους, παρά ν’ λυπούντε και αυτοοικτιρμούντε δι’ όσα δεν γνωρίζουν και διά όσα ο Θεός ήθελε να κάνουν διά χάριν Του. Ανθρώποι όπου κατά τους Ιουδαίους ήσαν μιαροί όπως οι Έλληνες είχαν φθάσει σε προφητείες ένεκα κάθαρσης ανώτερες από των ιδίων ή και χωρίς να έχουν την τόσον έντονη παρουσία Του Θεού εις την παράδοση τους αλλά την είχαν εντονότερη εις τα ενδόμυχα τους ένεκα αγαθαρετής, όπως και ο Βούδας, ο Κομφούκιος κ.α. Χριστοπροφήτες ανά τω κόσμω. Ηθικόν δίδαγμαν: «μεγάλον βούκκον/μπούκωμαν/δαγκωματιάν φάγε μεγάλον λόγον μήν ειπείς», λέγει η κυπριακή παροιμία, δηλαδή, φάε υπερβολικά αλλά μην αυτοκαυχείσαι ότι γνωρίζεις περισσότερα ή ότι είσαι περισσότερον ευλογημένος, όπως έκαμαν οι Ιουδαίοι και όπως κάνουν κάποιοι Χριστιανοί ενδεχομένως μεταγενέστερα, εξού και ένας Άγιος είπε πως εις τον Παράδεισον άλλους θα προσδοκούμε να ειδούμε και άλλους θα ειδούμε, όπως έγινε και με τους Αρχιερείς και όχλους των Ιουδαίων όπου νόμιζαν πως γνώριζαν Τον Θεόν αλλά δεν κατάλαβαν Τον Υιόν Του!!!! Ήτοι μήν κρίνεις διά να μην κριθείς και, μην διακρίνεις διά να μην διακριθείς και, μην δικάζεις όπως δίκασαν αυτοί Τον Χριστόν διά να μην δικασθείς. Ένας άνθρωπος ή Θεάνθρωπος όπως ο Χριστός όταν ζήσει δεκαετίες εν τη ερήμω εξασκώντας την αγαθότητα και γίνει αμνός σκοτώνοντας τον δράκον όπου ενδεχομένως έχει μέσα του, πως ν’ αμαρτήσει άμα τον εξευτελίζουν εις την επωδόν της Σταύρωσις; Η κινηματογραφική ταινεία του Μελή Γύψου (Μελ Γκύψον) είναι ενδεικτική διά το μέγεθος του εξευτελισμού Του Χριστού.
 .
Αν ο Χριστός κατευοδόμενος προς τον Γολγοθάν αγανακτούσε, θύμωνε, οργιζόταν, σημαίνει ότι θα βάδιζε προς το μίσος και συνάμα θ’ απομακρυνόταν από την αγάπην όπου του έδιδε αντοχή, υπομονή, κατανόηση και συμπάθεια διά τους Σταυρωτές εχθρούς του. Αν ο Χριστός χρησιμοποιούσε δύναμη αντίστασης και επιβολής βίας εις τους εξευτελισμούς τότε θα έπιπτε αφού θα καταργούσε την αγάπην και δεν θα βάδιζε ως το τέλος της ζωής του μ’ άγαπην και δικαιοσύνην, αλλά θα επέβαλλε την ασύγκριτην δύναμιν Του Αγίου Πνεύματος και Υιού μέσα Του και θα κολλαζόταν, μα είναι δυνατόν να κάνει λάθος Τω Αγίω Πνεύματι και ο Υιός και να κολλαστεί; Δηλαδή να κολλαστεί ο Θεός; Ουδέποτε! Άρα τε, ο Χριστός κέρδισε το στοίχημα επειδή ήταν Υιός Θεού αλλά συνάμα εξάσκησε δεκαετίες το σώμα Του εν ερήμω με προσευχή, διότι έπρεπε να είναι και αυτόν έτοιμον διά να μην σκιρτήσει έναντι των εξευτελισμών και θελήσει την λύτρωσιν από τα βάσσανα, διά χάριν του (σώματος προς το σώμα) προδίδοταν το στοίχημα/σκοπόν να παραμείνει δίκαιος (ο Χριστός) μέχρι το τέλος ό,τι και αν λάχει να του συμβή!
 .
Και σας ερωτώ. Εάν έρθη ο Θεός αυτοπροσώπως και μας ειπεί να παραμείνουμε αναμάρτητοι έως το τέλος και να μας χαρίσει αιώνια ευτυχία, πόσοι θ’ αντέξουμε να μην υποτροπιάσουμε εις τον εγωισμόν της σαρκός ήτις θέλει να ζήσει αυτή ωραία και ευχάριστα η οποία δεν εγνοιάζεται διά την ψυχήν και την μέλλουσα ζωήν ψυχής και καινού σώματος; Μα ήδη ήρθε και μας το ζήτησε! Και αν Τον πιστεύσετε χωρίς να Τον έχετε αυτοπροσώπως έμπροσθεν σας έξω από εσάς, έτι καλύτερον, σημαίνει ότι Τον έχετε αυτοπροσώπως περισσότερον ήδη εις τα ενδόμυχα σας!!!!
 .
«…τον λοιπόν βίον καθεύδοντες διατελοίτε αν ει μη τινα άλλον ο θεός υμίν επιπέμψειε κηδόμενος υμών».
Σε άλλο σημείο δε του παραπάνω βιβλίου μας λέμε τα εξής:
«Καταπληκτική για το θέμα είναι και η μεταξύ Σωκράτους και Αλκιβιάδου στιχομυθία εις το έργο του Πλάτωνος: Αλκιβιάδης ΙΙ (ΧΙΙΙ, XIV 150 και εξ.) που αφορά το θέμα της προσευχής.
«αναγκαίο ουν έστι περιμένειν, έως αν τις μάθη ως δει προς θεούς και προς ανθρώπους διακείσθαι» (1)
«διατελοίτε αν, ει μή τινα άλλον ο θεός υμίν επιπέμψειεν κηδόμενος υμών» (3)
(Αναμείνατε μέχρι την ώρα που ο θεός θα σας στείλει κάποιον άλλον για να ενδιαφερθεί για σας»).
1. Πλάτωνος, Αλκιβιάδης 2, 150d 1.
2. Πλάτωνος, Αλκιβιάδης 2, 150
d 7.
3. Πλάτωνος, Απολογία Σωκράτους 31
a 6
 .
Κατά τα πηγαία κείμενα του ινδικού Βουδισμού, ήδη ο Βούδας  Gotama, ο ιστορικός Βούδας, απέκρουσε επανειλημμένως και κατηγορηματικώς ισχυρισμούς οπαδών του, ότι η διδασκαλία του είναι ανυπέρβλητη και ότι, συνεπώς, δεν πρόκειται να υπάρξει στο μέλλον ανώτερη διδασκαλία κάποιου άλλου. Αντίθετα ο Βούδας, ο οποίος, ως γνωστό έδρασε τον Ε’ αι. π.Χ., προείπε τα εξής: "μετά 500 έτη θα χρεωκοπήσει η διδασκαλία μου"[xxiv], "ως εάν είχε αυτός προαισθανθεί ό,τι επακολούθησε. Και είμαι πεπεισμένος: εάν είχε αυτός ζήσει τον Γολγοθά και την Ανάσταση, θα ανήκε σε εκείνους, οι οποίοι θα είχαν πέσει στα πόδια του Ιησούν αναφωνώντας: Κύριέ μου και Θεέ μου"[xxv]
.
Ο ίδιος ο Βούδας φέρεται στα κείμενα του Μαχαγυάνα Βουδισμού αφηγούμενος για ένα κοσμοκράτορα της αρχέγονης εποχής της ανθρωπότητας, κατά την κυριαρχία του οποίου αυτή έζησε τον χρυσό αιώνα της. Την χρυσή αυτή εποχή διαδέχτηκε πτώση, διαφθορά και βραχυζωΐα των ανθρώπων. Των συμφορών τούτων προλέγει ο Βούδας την επιδείνωση μέχρι αποθηριώσεως και αλληλοεξοντώσεως των ανθρώπων, οι οποίοι θα φεύγουν στις ερημιές, τα όρη και τα νησιά – μετά τα οποία οι άνθρωποι, έχοντας συνείδηση της δικής τους υπαιτιότητας για την κατάσταση αυτή, θα αποφασίσουν να ζήσουν καλύτερη ζωή και να επανέλθουν στην αρχική χρυσή εποχή της ευτυχίας. Αυτή θα πραγματοποιηθεί επί της ηγεμονίας κάποιου επιφανή ειρηνικού ηγεμόνα, θα εμφανιστεί στον κόσμο ο Metteya [κατά την Ινδική διάλεκτο Πάλι] ή σανσκριτικά ο Maitreya, χρυσίζων, πάμφωτος, ακτινοβολών, εκπέμπων αίγλη, αφάνταστα ωραίος, ασύγκριτος στο κάλλος και το μεγαλείο, λάμποντας στο σύμπαν σαν αστραπή. Ανά πάσα στιγμή θα εκπορεύονται από αυτόν εκατοντάδες μυριάδες ακτίνες φωτός• όπου πατεί θα αναβλασταίνουν άνθη.
.
Η ανεύρεση ένος νέου ναού εις το Θιβέτ (Θεού βίος ή Θεόβιος ή Θέσβιτος) πιστεύεται ότι ο Βούδας έζησε τον 6ον αιώνα π.Χ. περί τα 550 π.Χ., όπως και έχει, η προφητεία του Βούδα ότι σε 500 έτη θα γεννηθεί ο Χριστός/Ενσάρκωση Υιού Του Θεού και θα χρεοκοπήσει την διδασκαλία του Βούδα, έγγειται εις το γεγονός ότι ο Χριστός ό,τι δίδαξε το έδειξε εις την πράξην δεχόμενος κάθε εξευτελισμόν χωρίς να πάψει ν’ αγαπά, ν’ ανέχεται και ν’ αντέχει τους ανθρώπους εχθρούς Του, τάδ’ έφη ΑΓΑΠΗ! ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΑΓΑΠΗΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΗ ΝΑ ΕΧΕΙΣ ΑΓΑΠΗ!
.
Χρειάζεται δύναμη να νικήσεις τον αντίπαλον σου αλλά χρειάζεται περισσότερη δύναμη να έχεις την δύναμη να νικήσεις τον αντίπαλον σου και να αντέχεις να μην τον βλάψεις από αγάπη. Το ν’ αντέχεις τα πάντα διά χάριν της αγάπης σημαίνει ότι είσαι πανίσχυρος, διότι όσον ψυχισχυρότερος είσαι τόσον περισσότερον αντέχεις αλλήλους χωρίς να τους μισείς, ήτοι εν αγάπει. Το να μην δέχεσαι τον εξευτελισμόν διά χάριν της αγάπης σημαίνει ότι δεν δέχεσαι την αγάπην αν αυτή σε βλάπτει ήτοι δεν δέχεσαι την αγάπην υπό δοκιμασίαν βασάνου, και αν δεν δέχεσαι την αγάπην υπό την εξέτασην του πειρασμού δεν την δέχεσαι διόλου, διότι αν αγαπάς επειδή σου προσφέρεται συμφέρον δεν αγαπάς. Αγαπάς αν συνεχίσεις ν’ αγαπάς και όταν σου προσφέρεται ζημία!
.
Κάθε Μοναστήριον ανά τον κόσμον έχει σκοπόν την δύναμιν, την ευλογίαν, την αρετήν. Ενώ όμως σε κάποια μοναστήρια η διδαχή κάνει δράκον τον άνθρωπον, εις το χριστιανικόν μοναστήριον σκοπός είναι να γίνει πρόβατον ο άνθρωπος, διότι εμπεριέχεται περισσότερη ισχύς, μυστικισμός και σοφία να θέλεις να γίνεις αμνός παρά δράκος, διότι γινόμενος μόνον αμνός δεν ημπορείς να βλάψεις κανένα, ενώ γινόμενος μόνον δράκος δύνασαι και έχεις την τάσην να επιβληθείς υπό πάσας τροπής και ισχύος εις αλλήλους. Ο φιλάγαθος γίνεται αμνός διά να γίνει ανίκανος να βλάψει, ο φιλυπερήφανος και φιλοκρυπτυπηρήφανος γίνεται δράκος διά να δύναται να επιβάλλεται ή διά να τον θαυμάζουσι ή αμφότερα! Νηστεύεις διά να απωλαίσεις την δύναμη να πιστεύεις ότι έχεις δύναμη. Όπως κάθε χορός επιθυμεί την αντιβαρύτητα ούτως κάθε εγκράτεια επιθυμεί την αδυναμία, διότι όσον περισσότερην αδυναμία έχουμε τόσον περισσότερον συνειδητοποιούμε ότι η οποιαδήποτε δύναμις είναι άχρηστη, ασήμαντη και πλάνα εν συγκρίσει με την άπειρην δύναμιν. Ως εκ τούτου, διά της απώλειας της δύναμης μας νοιώθουμε την δύναμη Του Άκτστου Όντος και αυτόν μας αγιάζει, διότι η αδυναμία μέσα μας χαλάει κάθε είδωλον και αυτοείδωλον δύναμις μας! καθαρίζει (κάθαρση = κάθε+άρση = σηκώνεται κάθε βάρος = είδωλον δύναμις μέσα μας) το πνεύμαν μας και έρχεται και επικάθεται Τω Αγίω Πνεύματι μέσα του. Η σωτηρία της ψυχής δηλαδή επέρχεται με περίτεχνη προνοητική (καλώς νοούμενη και αγαθώς πράττουσα πονηρότητα) μυστικιστική αντίστροφη πολεμική τεχνική, παραπλανώντας και εξαπατώντας την ροήν της υλόφρονης πραγματικότητος, πρόκεται ω του θαύματος διά την καλύτερη αριανή/πολεμική τέχνη, την ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ!!!!
.
"Ο διδάσκαλος [ο Κομφούκιος] είπε: εάν ερχόταν ένας θεόπεμπτος βασιλέας θα πετυχαινόταν σε μια γενεά η επιστροφή των ανθρώπων στο Αγαθό"[xvii].
.
Κατά κάποια μάλιστα πληροφορία, ο Αυτοκράτορας της Κίνας Ming-ti, κατά τις παραμονές της ελεύσεως του Χριστού, έστειλε απεσταλμένους, για να αναγνωρίσουντον Άγιον, ο οποίος, σύμφωνα με τις αρχαίες παραδόσεις επρόκειτο να εμφανιστεί στη Δύση.
.
Σύμφωνα με τον άλλο λόγο της Κινεζικής αρχαιότητας Meng-tsze, που εκδηλώνει επίσης την θεανθρώπινη αυτή προσδοκία στη Κίνα, ο Άγιος αυτός αναμένεται να εκδηλώσει θείες δυνάμεις ως Θεός, όντας συγχρόνως και άνθρωπος. Τον καθιστά Σωτήρα το γεγονός, ότι από τη γέννησή του κατέχει την αλήθεια.
.
"Η κατοχή της αλήθειας είναι η οδός του ουρανού• η αναζήτηση της αλήθειας είναι η οδός των ανθρώπων’’ γι’ αυτό εκείνος που κατέχει την ύψιστη Αλήθεια είναι θεϊκός"[xviii].
"και αυτόν θα αναμένουν όλα τα Έθνη" Γεν. 49, 10
"στο όνομά Του θα ελπίζουν οι λαοί" Ησ. 42, 4
 .
Εν κατακλείδι, φίλοι μου, θα σας ειπώ ότι θα ήταν αδιανόητον να μην υπάρχουν σήματα Του Θείου σε όλες τις θρησκείες της Γής και σήματα περί Υιού Χριστού, το αντίστροφον θα ήταν πράγματι, αναπάντεχον, εκνευριστικόν και ύποπτον! Πριν επανέρθη ο Χριστός θα αφεθή να προλάβει να έρθη ο Ψευδοχριστός Αντίχριστος διά να δοκιμάσει την ανθρωπότητα, αλλά διά να την δοκιμάσει θαρρώ θα πρέπει να έχει ενοποιήσει την επίγνωση της περί ιδίου Χριστού εις όλας τας θρησκείας, να την αποδεχθεί και και έχει διδαχθεί ότι πρόκειται περί Του Ιάσων Χριστού του Ενσταυρωθέντος χωρίς να έχει εγκαταλείψει το δίκαιον και συνάμα την αγάπην διά χάριν της από θανάτου σωτηρίας και χωρίς να παραδώσει εαυτόν εις αμαρτίαν διά χάριν τινός συμφέροντος ή ψευδοσωτηρίας του σαρκίου εις ζημίαν της ψυχοσωτηρίας μεταθάνατον, πράγμαν πρωτάκουστον και μοναδικόν να παραμείνει ον εις αναμάρτητον κατάστασιν. Αναμένεται ότι την ένωσιν των θρησκείων εις μίαν Χριστορθόδοξην Σωτηριολυτρωτικήν Τριαδικοθεϊκήν Θρησκείαν θα κάνει δι’ εντολής Θεού ο Εξαδάκτυλος όπως τον καλούμε ημείς οι Ελληνορθόδοξοι Χριστιανοί. Άμα τη ενώσει, ο Αντίχριστος θ’ αδράξει την ευκαιρία αφού εύρει έτοιμη την ενότητα να την εκμεταλευτεί προς ιδίου ψευδόφελος, διότι τι ώφελος έχει να απωλαίνοντε αι ψυχαί των ανθρώπων; Ο Θεός θα επιτρέψει την δοκιμασία ήτοι Καθηγητική Εξέταση των ανθρώπων, όπως έκανε με τους Ιουδαίους, διά να ιδεί αν αναγνωρίζουν το αληθινόν αγαθόν της Αγαποδικαιοσύνης ή και Δικαιαγαπότητος από την ψευδαγάπην, την ψευδοδικαιοσύνην, την ψευδοειρήνην κ.α. συναφή, τότε η εξέτασις δικαία θα είναι και όστις αξίζει θα σωθεί, όστις δεν αξίζει δεν θα σωθεί, σηματοδοτούμενος με το ΜΙΚΡΟΨΗΓΜΑ της απώλειας όπου προλέγει η Σιβύλλα και ο Ιωάννης ο Θεολόγος.
 .
«ΘΡΗΝΟΣ ΤΕ ΕΚ ΠΑΝΤΩΝ ΕΣΤΑΙ ΚΑΙ ΒΡΥΓΜΟΣ ΟΔΟΝΤΩΝ», προαναγγέλλει η Σίβυλλα η Ερυθραία.
.
Τον ίδιο όμως θρήνο προαναγγέλλει και ο Ιησούς Χριστός για την ημέρα εκείνη: «Εκεί θα είναι το κλάμα και ο τριγμός των οδόντων» (Κατά Ματθαίον, 8, 12).
Εκτός από το Ευαγγέλιο του Ματθαίου, εντυπωσιακές είναι οι ομοιότητες της προφητείας της Ερυθραίας και με την Αποκάλυψη του Ιωάννη:
 .
Και ο τέταρτος άγγελος εσάλπισε και κτυπήθηκε το τρίτον του ηλίου και το τρίτον της σελήνης και το τρίτον των αστέρων, δια να σκοτισθή το τρίτον μέρος των. (Αποκάλυψις Ιωάννου, 8, 12)
Θα εκλείψη το φως της ημέρας, η λάμψις του ηλίου και των αστέρων. (Ερυθραία, στ. 16)
Και οι επτά άγγελοι, που είχαν τις επτά σάλπιγγες ετοιμάσθηκαν να σαλπίσουν. (Αποκάλυψις Ιωάννου, 8, 6)
Σάλπιγξ δε από τον ουρανό, φωνή με μεγάλο θρήνο θα αφήσει. (Ερυθραία, στ. 23)
Και ο τρίτος άγγελος εσάλπισε και έπεσε από τον ουρανό μέγας πύρινος αστέρας που καιότανε ως λαμπάδα. (Αποκάλυψις Ιωάννου, 8, 10)
Θα ρεύσει από τον ουρανό πύρινος ποταμός και μάλιστα από θείο. (Ερυθραία, στ. 27)
 .
Το σημαντικότερο όμως κοινό σημείο μεταξύ της Αποκάλυψης του Ιωάννη και της προφητείας της Ερυθραίας είναι η αναφορά στο περίφημο«σημάδι» που θα λάβουν οι άνθρωποι, το οποίο ο Ιωάννης το ονομάζει «χάραγμα», ενώ η Ερυθραία «σφραγίδα επίσημη»!
 .
Ο Μέγας Κωνσταντίνος αφού καταγράφει ότι η Σίβυλλα η Ερυθραία γεννήθηκε την έκτη γενεά μετά τον κατακλυσμό του Νώε αποδέχεται ότι η μάντης προφήτευε σε όσους την είχαν ανάγκη «με την βοήθεια του θεού Απόλλωνος». Δεν ήταν λοιπόν η Σίβυλλα αυτή η οποία προφήτευε αλλά ο ίδιος ο Απόλλων!
Επιπροσθέτως ο Κωνσταντίνος θεωρεί ότι αφού η μάντης «επληρώθη από θεία έμπνευση» προφήτευσε την Ελευση του Ιησού Χριστού επί της Γης. Αυτά είναι τα πρώτα εισαγωγικά σχόλια του Κωνσταντίνου ο οποίος στη συνέχεια παραθέτει ολόκληρη την προφητεία της Ερυθραίας περί της Δευτέρας Παρουσίας του Χριστού
http://thesecretrealtruth.blogspot.com/2012/11/blog-post_4468.html
.
Ο Κατακλυσμός του Νώε θεωρείται ότι έγινε μεταξύ 4,000 – 4,900 π.Χ. και αν και έχει ομοιότητα με τον Κατακλυσμόν του Δευκαλίωνος όπου χρονολογείται εν έτει 9,600 π.Χ. από τον Πλάτωνα, κατά συνέπεια, οι Ιουδαίοι μάλλον κατέγραψαν αργότερα τον ίδιον Κατακλυσμόν ή με παρέλευσιν χρόνου όσου υπολοίπεται από της καταγραφής τους μ’ εκείνην του Σόλωνα όπως έμαθε από τους Αιγύπτιους ιερείς και κατέγραψε ο Πλάτων εις τον Τιμαίον. 
.
Συνεπώς, η Σίβυλλα η Ερυθραία έζησε 100 με 150 έτη μετά τον Νώε, πολύ πριν την έλευσιν Του Χριστού, αναφερόμενη ακόμη και εις τον Αδάμ:
«αυτός δη θεός έσθ ο πλάσας τετραγράμματον Αδάμ
τον πρώτον πλασθέντα και ούνομα πληρώσαντα
αντολίην τε δύσιν τε μεσημβρίην τε και άρκτον» 
 .
ο Νότος καλείται μεσημβρία προφανώς επειδή είναι εκεί όπου βασιλεύει ο ήλιος κατά την μεσημβρίαν ήτοι εις το μέσον μεταξύ ανατολής και δύσης ήτοι τον νότον. Άρκτος είναι ο βορράς επειδή έκτοτε γνώριζαν ότι εκεί ζουν πολικές άρκτοι (αρκούδες) ενώ συνάμα γνώριζαν πως εις τον Νότιον Πόλον δεν ζουν άρκτοι, άρα είχαν επισκφθεί το μέρος και είχαν ιδίοις ομμάσι ιδέαν!
.
Το καταπληκτικότερον είναι πως η προφητεία της Σίβυλλας της Ερυθραίας αναφέρεται σ’ επίσημον σήμαν πριν τον Ιωάννην τον Θεολόγον ος διά ν’ αναφέρει τα όσα άκουσε εξ’ αγγέλου και ομοιάζουν με όσα άκουσε η Σίβυλλα η Ερυθραία εκ του αγγέλου Απόλλωνος θεού (θεός εις την αρχαιότητα το κάθε άγιον όν, ήτοι γενικώς ο άγιος και ο άγγελος, όπως έχουμε π.χ. τον Άγιον Σπυρίδων και Τον Άγιον Τριαδικόν Θεόν όπου δεν συγκρίνεται η ισχύς τους, αφού ο μεν κτίσμαν Του Άκτιστου δε αλλά αμφότεροι άγιοι, ούτως και εις την αρχαιότητα κάθε θεός είχε διαφορετική ισχύν, τώρα λύεται το πρόβλημαν της πολυθεϊας = ως πολυαγιότητος = πολλών αγίων, ήτοι Του Ενός Άκτιστου Τριαδικού όπου αναφέρεται και εις την αρχαιότητα και υπεραρχαιότητα και των άγιων/θεών αγγέλων, όντων και ανθρώπων).
.
Πως λέγουμε εφημερών το δίκτυον ή διαδίκτυον του ηλεκτοφόρου επικοινωνιακού συσστήματος; Σήμα! Έχεις σήμα λέμε! Και το επίσημον σήμα όπου αναφέρει η Σίβυλλα η Ερυθραία είναι το διαδίκτυον των μικροψηγμάτων (μικροτσίψ) όπου θα είναι συνδεδεμένοι όλοι οι ανθρώποι σ’ έναν δίκτυον διαβόλου πειο προηγμένον εξ’΄αυτού όπου αναφέρεται ο Άγιος Πατροκοσμάς ο Αιτωλός όταν λέγει πως ο Διάβολος θα κάνει περιφορά της γής με το κολοκύθι (σχήμα πρωτοδορυφόρου) του και με κλωστές (δίκτυον). Και όπως ο ιχθύς σαγηνεύται από τα δίκτυα του αλιέα εν τω υδάτι ούτως και ο ανόητος άνθρωπος θα σαγηνεύεται/πειάνεται από τα δίκτυα του Αντίχριστου εις την παγκόσμιαν ψευδοειρηνοποίηση της Νέας Τάξης Απάτης. Πρέπει να δράσουμε όπους τα οψάρια κέφαλοι όπου πηδάνε υπεράνω του δικτύου και δεν συγχέοντε εις τας κλωστάς του. Το μελλοντικόν διαδίκτυον θα είναι διαδίκτυον πλεκτάνης με κόμβους τους ίδιους τους ανθρώπους ή και με ιχθείς αρπαγμένους εις τα δίκτυα της πλεκτάνης, αυτόν είναι το καλούμενον επίσημον σήμαν της καταπληκτικής Σίβυλλας της Ερυθραίας, 150 έτη μετά τον Νώε, όπου ο άγγελος Απόλλων ή ο Χριστός Απόλλων της είπε και γνωρίζουμε ένεκα τούτου ότι υπήρχε από τότε το Μαντείον του Απόλλων και ο ίδιος εις την επίγνωσιν του ανθρώπου και όχι τους πρόσφατους π.Χ. αιώνες!!!! 
.
Τα μικροψήγματα εν τοις ανθρώποις είναι το ισχυρότερον όπλον, η πλεκτάνη του ζώντος σκλάβου άβουλου ανθρώπου εσαεί αφού θα γίνουν τηλεκατευθυνόμενα άβουλα ψευδανθρωπάρια με την βούλησιν τους επειδή θα είναι εμβρυθισμένοι σε υλόφρονα και ηδονόφρονα πράγματα και δεν θα προσέξουν την έλευσιν του Αντίχριστου, όπως σωστώς επισημαίνει ο Άγιος Εφραίμ ο Σύρος. 
.
Σίβυλλα = σίβηλλα+ϊζαίϊσιον = σίβυλλα+zation = πολιτισμός λατινιστί!!!! 
.
Σίβ+υλλα = Σίβα = θεός Σίβα = θεός Σέβα = ο θεός του Σέβατος. Ύλλα = υλ = ηλ και δη θεράπων εξού και Απόλλων Υλάτης εν Λεμεσσώ Κύπρου = Χ+Υλάτης = Heller = Θεραπευτής. Ύλλα = Έλλα = Ελλάς = ο Ύλλας = ύλλα υλ+λά = λέγων/λα τα υλ/θεραπευτικά. 
.
Πολιτισμός/Σίβυλλαϊζαιϊσιον είναι ο Θεραπευτικός Λόγος = Ιάσειος Λόγος = Ιησούς/Ιάσων Λόγος = ο έχων το Χρίσμαν = Χριστός της Ίασης/Ίησης = Ιησούς. Συνεπώς ό,τι δεν είναι αληθινότητος, αγαπότητος και δικαιότητος Λόγος δεν είναι Πολιτισμός/Σίβυλλαϊζαιϊσιον αλλά Βαρβαρότητα!
.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ
Δημοσιεύτηκε από τον χρήστη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου