Σάββατο, 23 Δεκεμβρίου 2017

DEC 23 ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΜΥΣΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ, ΦΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΥ!!!!

ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΜΥΣΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ, ΦΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΥ!!!!
.
Προοίμιον. Δεν υπάρχει μυστικός και φανερός Νόμος αλλά Νόμος, κατανοητός ή ακατανόητος και είναι Ένας και ο Αυτός με άπειρες βαθμίδες προς άπειρες διακλαδώσεις και κατευθύνσεις. Ο Νόμος προϋπήρχε της θνητής και άϋλης Δημιουργίας, προϋπήρχε της κτισμένης ύπαρξης διότι είναι συνέμφυτος της Άκτιστης άνεϋ υπό αρχών Ύπαρξης και Ουσίας. Τουτέστιν, ο Νόμος είναι πάντοτε μυστικός διότι είναι πάντοτε ιερά μύησις (μυώ = καμμύω ελληνοκυπριαστί = κατακλείνω τα ομμάτια, δηλαδή ακολουθώ μ’ εμπιστοσύνη τύφλας το δόγμα, είτε αυτόν λάχει να είναι αληθές, πλάνη, ουδετερότητα ή ανάμειξη αυτών, βάσει του Νόμου της Τετραπιθανότητος)!
 .
Τι είναι Νόμος;
.
Νόμος είναι ο περιορισμός της ελευθερίας! Ο Νόμος είναι η δύναμις ήτις περιορίζει την ελευθερία.
.
Η ελευθερία υπάρχει και περιορίζεται με τα μέτρα του Νόμου!
.
Ο Νόμος περιορίζει την δύναμη του ισχυρού διά να προστατεύσει τον ανίσχυρον. Νόμος υφίσταται μόνον όταν ο Νόμος είναι ισχυρότερος από τον ισχυρόν ή ο ίδιος ο ισχυρός, όπως εις την μοναδική περίπτωση Του Θεού και των εντολοδοχομένων ασωμάτων και εσσωμάτων δυνάμεων Του.
.
Ο Νόμος δεν έγινε διά να παραχωρεί ελευθερία αλλά διά να στερεί ελευθερία. Στερεί την ελευθερία του μεν ή του ισχυρού διά να εδραιώσει και παραχωρήσει ελευθερία και εις τον αδύναμον.
.
Συνεπώς, ο Νόμος είναι το Μέτρον όπου παραχωρεί και στερεί ελευθερίαν με γνώμονα την δικαιοσύνη και διαβήτη την σοβαρή επιβιωτική και περισσότερον της ψυχοεπιβιωτική ανάγκη! (εις την ελληνοκυπριακή διάλεκτον το λέμε: «κόφκει τζαι ράφκει = κόβει και ράβει = κατά το δοκούν, αλλά δίκαιος είναι όστις κόβει και ράβει κατά το δίκαιον!).
.
Ο Νόμος εξασφαλίζει την ισορροπία μέσω απλών αλλά και αχανών συνόλων, παραγόντων, παραμέτρων. Επί εν πράξει και εν τάξει παραδείγματι, μία απλή ισορροπία εισίν αι δύο πλάστιγγες του ζυγού! Μία πολύπλοκη ισορροπία είναι το αχανές σύνολον των νόμων της Φυσικής και των νόμων της Τροφικής Αλυσίδος!
Θεία Τεκμήρια:
.
Κάθε Νόμος της Φυσικής ουσιαστικώς αυτόν όπου κάνει είναι να στερεί, φρενάρει και τροποποιεί εν μέρει ή συνολικώς την δύναμη, την ισχύν, την παράταξη, τα φρονήματα, τους χαρακτήρες και τα άλλα χαρακτηριστικά των άλλων Νόμων της Φυσικής! Ποίος δύναται να καταρρίψει αυτήν την αλήθεια και με ποία λόγια;
.
Η βαρύτητα περιορίζει τον μαγνητισμόν και τον ηλεκτρισμόν, αλλά συνάμα τους γεννάει, αλλού τους καταστρέφει διά τροποποιήσεως και αλλού τους γεννάει. Αυτή η ελευθερία της βαρύτητας δεν είναι αποκλειστική, διότι και ο μαγνητισμός και ο ηλεκτρισμός συμπεριφέροντε με την ίδια νοοτροπία και εις τους εαυτούς τους και εις τις άλλες δύο εν λόγω δυνάμεις. Οι τρείς αυτές δυνάμεις είναι η εκφορά, η έκφραση, η έκφανση και ηθελημένη μεταμόρφωση μέσα από τους κυκεώνες της απλότητος ή της πολυπλοκότητος ή και αμφοτέρων της Συνειδητής Αυτοτροποποίησης. Δηλαδή, βαρύτητα, ηλεκτρισμός και μαγνητισμός εισίν το ίδιον και το αυτόν με διαφορετικά προσωπεία ανάπτυξης και διάδρασης. Ως προς την διάδραση, επιτρέψετε μας να το κρατήσουμε μυστικόν προς το παρόν, διότι οι κλέπτες της Μαθηματικαστροφυσικής εισίν πολλοί και έχουν ρημάξει γνώσεις των Ελλήνων και άλλων λαών, επιτρέψετε μου να προστατεύσω τον εαυτόν μου και άλλους, από τις παραμέτρους της κατανόησης αυτών των ατραπών! Το μόνον όπου θα επαναφανερώσω είναι ότι δεν δύναται να υπάρχει ηλεκτρομαγνητισμός, διότι πάντοτε πρέπει να υπάρχει τριάδα, διότι ο Θεός και το Σύμπαν είναι Τριαδικά! Ο παρεξηγημένος και αλλοιωμένος ως φιλόσοφος Ερμής Τρισμέγιστος, από τους μετέπειτα αιρετικούς του έργου του, το είπε πεντακάθαρα! Ο Θεός είναι Τριαδικός. Και ό,τι υπάρχει επάνω υπάρχει και κάτω, άρα τε και ο εγκόσμιος κάτω Νόμος όμοιος με τον ουράνιον επάνω Νόμον και αφού ο Δημιουργός είναι Τριάς, Τριάς και η πάσα Νομοθεσία επί γής! Αυτόν το είχα συνειδητοποιήσει πριν μάλλον ανακαλύψω την μυστική αλήθεια εις τα λόγια του Ερμού του Τρισμέγιστου. Και τώρα αποκαλύπτω ακόμη μία φορά ότι δεν υπάρχει ηλεκτρομαγνητισμός αλλά Ηλεκτρομαγνητοβαρυτισμός, διότι δεν υπάρχει δυάδα αλλά πάντοτε Τριάδα! Τουτέστιν, το κλώσμα των ρευμάτων της σπείρας των όφεων του ηλεκτρισμού και του μαγνητισμού στηρίζοντε εις την ράβδον της βαρύτητος, όπως εκπαρουσιάζεται εις το Κηρυκείον του Ερμού του Τρισμέγιστου, και όπως συμβολίζεται η Αρχή από τους ηγέτες όταν βαστούν ράβδον = βέργαν όπως ο Μωυσής και ο αντίπαλος του Αιγύπτιος ιερέας, όπως ο Ασκληπειός με τον καλλιτεχνικώς μεταλλαγμένον μονόφιον επάνω, ενώ είναι δύο αυτοπεριτυλιγμένοι όφεις αρρέν και θηλέν = θετικόν και αρνητικόν = μαγνητισμός και ηλεκτρισμός επάνω εις την ράβδον του Κηρυκείου = ΚΗΡΥΞΕΩΣ ήτοι της βαρύτητος ή Προπέδης όπως έλεγε ο Αρχαιοέλληνας Εύδοξος την βαρύτητα και το παρατήρησε ο Νεύτων, καλώντας την ύστερον βαρύτητα. Η προπέδη ή και βαρύτητα εννοείται ως κήρυξη = κύρυγμα, διότι η Πρώτη Αρχή του Νόμου όπου κηρύσσει τον εν ύλει Νόμον είναι η Προπέδη = Βαρύτητα = Κήρυξη = Κηρυκείον! Έχετε μάθει έναν βασικόν κλειδί διά την εισαγωγήν εις τα μυστικά του χειρισμού της Προπέδης = Βαρύτητας = Κηρυκείου και του ελέγχου ή διαχείρισης της, ελπίζω να το ευεκτιμείσετε και να το φυλάττεται μέσα σας και να το χρησιμοποιάτε εσείς οι ελάχιστοι με προσευχήν ευλάβειας προς Τον Πίδακα Της Αχανούς Απροσδιόριστης Άπειρης Τρισδιαστοσύνης Του Μέτρου (μέ+τρία) ή και Παμμέτρου ή και Παναπειρομέτρου Τριαδικού Θεού!!!! Σιγά σιγά, ανοίγουμε κάποια μυστικά διά να κτυπήσουμε τους άνομους, όσοι είσαστε ή γίνετε ευλαβείς θα καταλάβετε πώς, ή δε άλλοι όχι, διότι όπως δεν έχετε αυτοσυνείδηση της ανομίας σας, δεν θα έχετε ούτε συνείδηση του μέτρου εναντίον της ασθένειας εσάς και άλλων ειδών της υπάρξεως!!!!! Κάποιοι θα έχουν καταλάβει πολύ σοβαρά τι μακροδάκτυλα πράγματα υπαινίσσομαι!!!!
.
Άρα, ο ηλεκτρομαγνητισμός του Μάξγουελ, του Φάραντεϋ κ.α. δεν υφίσταται, διότι υπάρχει οΗλεκτρομαγνητοβαρυτισμός!!!! Ο καλούμενος ηλεκτρομαγνητισμός ήταν μία μερική ελλειπής και παρεξηγημένη παρατήρηση της αλήθειας του ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΟΒΑΡΥΤΙΣΜΟΥ!!!! Της αυτής ομοούσιας Τριάδος! Αυτός είναι Νόμος της Φυσικής και πρέπει να τον προστατεύσετε και διαδωσετε μαζίν μου προς δόξαν του Μυστικού του Ομφαλού της Γής, ήτοι της Ελλάδος και της ικανότητος Πίστεως των Ελλήνων και των μυστικών συγκλονιστικών παραμέτρων όπου θα αποκαλύψουμε εις το σύντομον μέλλον εάν το θελήσει ο Τριαδικός Θεός.
.
Ο άνθρωπος έθεσε εαυτόν εις τον ανθρωποκεντρισμόν ο οποίος είναι ύβρις, διότι τοπθετεί τον άνθρωπον υπέρ άνω Θεού και υπέρ άνω άλλων ειδών και υπέρ άνω της Φύσης. Η θεώρηση αυτή είναι εσσφαλμένη και ασελγής διότι ο άνθρωπος είναι κτίσμα και όχι κτίστης. Ως κτίστης μεταμορφώνει, τροποποιεί, μετατρέπει, αλλά δεν έχει δημιουργήσει την πρώτη αρχή, την ίδια την ποσότητα, την ποιότητα, τα είδη, τις διατάξεις των Φυσικών και άλλων Νόμων.
.
Κατά συνέπεια, ο ανθρωποκεντρισμός είναι η ανώτερη οίηση, η ισχυρότερη αλαζονεία, η ασυνειδητότερη υπεροψία. Πρώτον, υποβάλλει Τον Θεόν υπό του ή σε ανυπαρξία και δεύτερον, χωρίς έγκριση θεωρεί ότι κάθε του ανάγκη διά μεατροπή, τροποποίηση, μεταμόρφωση, επιβολή εξουσίας, φόνου, είναι συγχωρητέα! Τούτον ισχύει, διότι απωλαίνει την αίσθηση του Μέτρου Του Άκτιστου Νόμου και ότι Αυτός έχει ως Πρωταρχικόν Χαρακτηριστικόν τον περιορισμόν της Ελευθερίας ενός είδους ή μίας ομάδας ανθρώπων, ή μίας θρησκείας, επάνω σε όλους τους άλλους, εκτός και εάν ο Θεός το θελήσει, αλλά πόσον βέβαιοι είμαστε ότι ο Θεός και όχι άλλος θέλει την κυριαρχία του τάδε μεν επί του τάδε δε, της τάδε οργανώσεως ή κράτους επί των άλλων; Ιδού το ερώτημα! Το απαντάει η προσευχή και η δικαιοσύνη.
.
Ο άνθρωπος δεν είναι άνθρωπος όταν θεωρεί εαυτόν ανώτερον από τον σκώληκαν αλλά είναι άνθρωπος όταν η ταπεινοσύνη του αντιλαμβάνεται ότι είναι ίδιος με τον σκώληκαν εις αξίαν, εξού και αμφότεροι θνητοί. Είναι δηλαδή η ταπεινοφροσύνη όπου παραδίδει άφεση από τις ασφαλιστικές δεικλίδες του Νόμου και δη της Προπέδης = Βαρύτητας, διότι κηρύσσεσαι πλέον παναβλαβής! Ο Νόμος περιορίζει την ελευθερία διά να περιορίσει την αδικία μέσα από την αυαθαιρεσία της ανθρωποκεντρικής ελευθεροτεκτονίας! Κάθε ανθρωποκεντρικός είτε το γνωρίζει και το συνειδητοποιεί είτε όχι είναι ελευθεροτέκτων και κάθ’ ευλαβής είτε το γνωρίζει και το συνειδητοποιεί είτε όχι είναι Θεοκεντρικός! Και διατί να είμαι Θεοκεντρικός; Διότι με τούτον είμαι Ακτιστοκεντρικός, δηλαδή θέτω ως κέντρον της ύπαρξης Τον Άκτιστον Κτίστην Αθάνατον Δημιουργόν και τούτον είναι δίκαιον, και όχι τον κτισμένον υπερήφανον άνθρωπον!
.
Τι κάνει η ταπεινοφροσύνη; Με αυτήν εξαφανίζεται κάθε φιλοδοξία και διαστροφικός σπόρος, ότι ο συγκεκριμμένος ή άλλος άνθρωπος όπου λατρεύετε ή άλλον υλικόν ή άϋλον κτίσμα είναι ανώτερον από Τον Τριαδικόν Θεόν! Η ύβρις εξαφανίζεται και ο Νόμος της Προπέδης/Βαρύτητας παύει να έχει επίδραση εις την ταπεινοφροσύνη, διότι αυτή όταν εγκατασταθεί εκφωτοποιεί τον άνθρωπον και ο άνθρωπος δεν μαγνητίζεται από την αμαρτία της υπερηφάνειας. Να διατί ο Γέρων Τύχων του Αγίου Όρους, είπε ότι εις την Κόλλαση θα ειδείτε παρθένους, τηρητές των εντολών κ.α. αλλά δεν θα ειδείτε ταπεινούς, ενώ εντός του Παραδείσου θα ειδείτε μόνον ταπεινούς!
.
Εδώ θ’ αποκαλύψουμε κάτι το οποίον ισχύει και εις την Αστροφυσική και εις την Αστροφυσική της ανθρώπινης ψυχής! Οι αντίστοιχες μαύρες τρύπες των αντίστοιχων μαύρων διαστημάτων, μαγνητίζουν με την τεράστιας ισχύς βαρύτητας τους το φως και αντίστοιχα την ανθρώπινη ψυχή! Όμως υπάρχουν υποσωματίδια υποφωτονίων μικρότερων σωματιδίων και ψυχαί όπου δεν προλαμβαίνει η Μαύρη Τρύπα του Άδου να τις ελκύσει, όπως την εσχάτη στιγμή εις το Κλιματοστάσιον του Παραδείσου, βλέπουμε εις την χαρακτηριστική εικόνα να κατακρεμνίζοντε κληρικοί και λαϊκοί, όταν στενεύει το πλάτος της κλίμακας, από την βαρύτητα από κάτω!
.
Αυτός όπου διαχειρίζεται με δικαιοσύνη τα Μέτρα του Νόμου εναντίον και στέρησης της ελευθερίας και παραχώρησης της ελευθερίας όπου χρειάζεται, κηρύσσεται από τα Ουράνια Δίκαιος άνθρωπος! Εκείνος όμως όπου μέσα σε αυτήν την παράμετρον αδικεί τον εαυτόν του διά να παραχωρήσει περισσότερην ελευθερία και επιβίωση εις τους άλλους καλοπροαίρετα είναι άγιος! Εντούτοις, όταν η παραχώρηση ελευθερίας είναι δωρεάν αλλά δεν την αξίζει ο άνθρωπος όπου την δέχεται, τον καταστρέφει. Συνήθως όμως αυτός όπου παραχωρεί αδικώντας τον εαυτόν του, το κάνει από συμπόνοια και άθελα του ή ηθελημένα εξυψώνει και σώζει την ψυχήν του, ενώ θέτει σε δοκιμασία υπερκρίσεως εκείνον όπου δέχεται ή καταδέχεται την δωρεάν ή την εις υλικήν ωφέλειαν αδικίαν έστω και αν του παραχωρήθηκε. Επί παραδείγματι, όταν ο τραπεζίτης θέλει να εγκλωβίσει την περιουσία σου, σού παραχωρεί με ευκολία δάνεια. Το δάνειον είναι πάντοτε παγίδα, διότι δεν είναι η ουσία της δωρεάς! Η λέξη δαν σημαινει μαυρίλα, σκουρότητα, καψάλισμα, σκούρο καφέ και ισχύει η ελληνοκυπριακή παροιμία: «άμα ασπρίσει το σπίτιν μαυρίζει το βλατζιήν = ήπαρ», δηλαδή άμα τελειώσει το σπίτι με την βαφή απ’ εξώ τότε αρχίζουν τα βάσσανα της αποπληρωμής του δανείου!
.
Με δάνεια καταστράφηκαν όσες χώρες δεν καταστράφηκαν με πολέμους, άλλωστε με δάνεια γίνοντε οι πολέμοι και με δάνεια οι επανεξοπλισμοί μετά τους πολέμους και με δάνεια ο εκσυγχρονισμός των όπλων και άλλων πραγμάτων του κράτους κ.ο.κ.. Το δάνειον είναι η χειρότερη μορφή ψευδοειρηνικού πολέμου, ασυνείδητου προς τους ανόητους κάθε τάξης και παραπαιδείας ανθρώπους. Το δάνειον αποσκοπεί εις το να σε κάνει είλωτα, να εργάζεσαι διά να επιστρέψεις περισσότερα ή να χρωστείς εσαεί. Η λέξη δάνειον προέρχεται από την πράξην των Δαναών όταν προσέφεραν = δάνεισαν έναν ξύλινον ίππον εις τον Πόλεμον της Τροίας, τον Δούρειον = Δούλειον = από την δουλείαν και Δόλιον ίππον! Αυτή είναι η τραπεζική ιδέα της δουλείας και του ελέγχου εν καιρώ Μυκηνών. Ο Οδυσσέας ήταν εξαρτώμενος από άλλους ισχυρούς Δαναούς σε πρώτες ύλες κασσίτερου και ως εκ τούτου δεν δυνόταν να κτίσει όσα όπλα ήθελε και να κάνει όσες κατακτήσεις ήθελε! Τον κατακρατούσαν οι άλλοι με τον Νόμον περιορισμού της ελευθερίας! Κέρδισε το προνόμοιον να επισκεφθεί τις Κασσιτερήδες Νήσους (Γηραιά Αλβιώνα, σύμπλεγμα νήσων Βρεττανίας έως την Ισλανδία) όπως του υποσχέθηκαν, αφού θα συμμέτεχε εις τον Τρωικόν Πόλεμον. Τον χρειάζονταν περισσότερον διά την ύπουλη πονηρότητα του και δημιούργησε το ύπουλον δάνειον όχι σε χρήμα αλλά σε ξύλινον ίππον όπου έφερε μέσα συμφορές διά τους Τρώες.
.
Το δάνειον είναι μία συνειδητή ή ασυνειδήτη, αλλά ηθελημένη αυτοπεριόριση της ελευθερίας σου. Συνήθως το παραλαμβάνεις διά να μεγαλώσεις την ελευθερία σου, αλλά εργαζόμενος δεκαετίας ως είλωτας, τα καταφέρνεις κάποτε, τις πλείστες φορές σ’ ελέγχει η βαρύτητα του επάνω εις την οποία έθεσες την υπογραφήν σου. Ο Σόλων νομοθέτησε τον ευσπλαγχνικόν δίκαιον Νόμον της Σησάχθειας, ήτοι του σηκώματος του άχθους = βάρους = προπέδης του δανείου όπου το βάρος του μεγαλώνει όσον μεγαλώνει το άχθος του τόκου δανειστικής βαρύτητος!
.
Ο Σόλων έδρασε ως απελευθερωτής Χριστός! Έθεσε άφεση δανειστικών αμαρτιών και οι πολίτες της Αρχαίας Αθήνας, σ’ αντίθετη με τους πολίτες της σύγχρονης Αθήνας, ανάπνευσαν πνευματικά μετά την Ανάσταση Της Δικαιοσύνης = Σησάχθειας!
.
Κατά συνέπεια, ο Νόμος περιορίζει ή παραχωρεί ελευθερία με γνώμονα να εξυπηρετήσει την Δικαιοσύνη και με διαβήτη να εξυπηρετήσει την ευσπλαγχνία! Εάν ο Νόμος ήταν δύναμις διά να εξυπηρετεί τα συμφέροντα του εκάστοτε κτιστού ισχυρού όχι Του Άκτιστου Αθάνατου Ισχυρού, τότε θα ήταν δύναμις εξυπηρέτησις της Αδικίας! Καταρρίπτεται λοιπόν, η δολιότητα ότι το δίκαιον είναι το δίκαιον του ισχυρού. Διότι ο κτισμένος ισχυρός έγινε ισχυρός αδικώντας τα άλλα κτίσματα έστω και αν αυτά θα έκαναν το ίδιον ευρισκόμενοι εις την θέσιν του ή εάν είναι χαζά! Ο Θεός προστατεύει με τον Νόμον Του και τον χαζόν και όστις το καταργεί αυτόν κινεί την κατάραν Του εναντίον του!
.
Ακόμη και αν κερδίσεις την γήν ολόκερην με ούτω καλούμενον δίκαιον ανθρώπινον τρόπον νομικής διάδρασης, είναι άδικον, διότι με υποθέσεις καταπατείς, εξαφανίζεις και αλλοιώνεις την ζωήν άλλων, του ίδιου του πλανήτου και της ελευθερίας ύπαρξης και διάδρασης των άλλων.
.
Επειδή πάντοτε υπάρχει η αλληλοσύγκρουση της ελευθερίας των ανθρώπων και των άλλων δυνάμεων εξού και ο Ηράκλειτος είπε αρχή των πάντων ο πόλεμος, αλλά προσωπικά νομίζω αιτία των πάντων είναι ο πόλεμος και αρχή ο Νόμος, ισχύει μία συνεχής κρίσις μεταξύ αδικίας και δικαιοσύνης και γνώμονας και διαβήτης διατήρησης της ισορροπίας διά Ισοδικαιοσύνην μεταξύ των πάντων πρέπει να παρεμβαίνει με το Μέτρον του ο Νόμος. Εξού και ο ευσπλαγχνικός τύρρανος Κλεόβουλος ο Λίνδιος είπεν μέτρον άριστον! Προσωπικά θα έλεγα Νόμου δικαίου μέτρον άριστον ή, Νόμου παν δικαίου μέτρον άριστον!
.
Η Μαύρη Τρύπα του διαστήματος είναι η ίδια νοοτροπία με την συσσώρευση εξουσίας της Αδικίας. Ενώ από την άλλη πλευρά, εάν όλον το διάστημα εκφωτείζετο θα γίνετο τέτοια έκρηξη όπου θα διαλύονταν τα πάντα και θα έρχετο η Συντέλεια του Κόσμου, όπως αντιστοίχως σ’ έναν κράτος, έναν έθνος, μία φυλή, μία θρησκεία, μία οικογένεια, μία οργάνωση και μία επιχείρηση, όταν δεν εφαρμόζεται εν πράξει διόλου υπακοή επέρχεται η κατάρρευσις! Να πώς και πού εξηγείται και χρειάζεται συνεχώς η αέναη ανανεωτική εξισορρόπιση του νομικού άριστου μέτρου!
.
Πρέπει να υφίσταται μέτρον ανά μεταξύ υπακοής και ελεύθερης βούλησης και πράξης και πάντοτε τόσον η υπακοή όσον και ελευθεροβουλοπραξία, πρέπει να έχουν ως αντικειμενικϋποκειμενικόν σκοπόν την δίκαιαν πρόθεσιν, μόνον τότε επέρχεται η Θεία Ευλογία όπου αμοίβει την ψυχήν μόλις αυτή ελευθερωθεί από τα δεσμά της εν σαρκίω ύλης!
.
Καταλάβατε ότι ο Νόμος Του Θείου, της Φυσικής, του ανθρώπου και της Τροφικής Αλυσίδος είναι ο ίδιος και ο αυτός, εκδηλωμένος με άλλες λέξεις, έννοιες, τύπους και παραδείγματα, όπου όλα αντιστοιχούν σε όλα τα άλλα και συγκεκριμμένα εις το καθέναν άλλον εντός του άλλου πλαισίου οργάνωσης της σκέψης μας ως είδη επιστημών, κοινωνιών, ζητημάτων, θεμάτων κ.α. επιθέτων.
Ο Νόμος δημιουρήγησε το μέτρον εκείνον, ούτως ώστε ο αιλούρος να μην αποθαίνει της πείνας αλλά ούτε να έχει την δυνατότητα να συλλαμβάνει την αντιλόπη όποτε τις επιτίθεται. Δηλαδή μοίρασε τα υπέρ με τα κατά εις αμφότερα τα είδη, ούτως ώστε να υφίσταται μία εξισορρόπιση επιβίωσης του είδους! Με αυτήν την πράξην του ο Νόμος Του Μέτρου, εξισορρόπησε την αλληλεξάρτηση μεταξύ βοτανοφάγων κτήνων και της ίδιας της βοτάνης. Σαρκοφάγα, φυτοφάγα και φυτά διατηρούντε σε μία δικαιοσύνη αλληλοδιατήρησης και αλληλοεξάρτασης. Επί παραδείγματι, εις τον εθνικόν δρυμόν Γέλλοου Στόουν των Η.Π.Α. εξαφάνισαν οι άνθρωποι τους λύκους και επειδή αυτοί δεν κυνηγούσαν εξωπίσω τους βούβαλους και άλλους μόσχους, δεν κόπριζαν πέρα δώθε, ούτως ώστε να ατονίσει η δύναμη της γής και σε πολλά μέρη να ολιγοστεύσει η δύναμη και η ποσότητα της βοτάνης, αλλά και να εξαφανιστούν τα δένδρα επειδή συνάμα οι βούβαλοι δεν τρέχουν από ανάγκη να σωθούν από τους λύκους και τρώγουν κάθε κόνδυλον δένδρου όπου θαλλεύεται. Συνάμα, ο υπερπληθυσμός των μοσχοειδών τα εξάπλωσε παντού αλλά χωρίς να κινούντε υπό απειλής όπως είπαμε και καταδειναστεύουν τα φυτά κάθε είδους παντού σε αυτόν τον δρυμόν. Με την επανεισαγωγή των λύκων ως αντίμετρον η χλωρίδα άρχισε να εξισορροπεί και να επανέρχεται η ισορροπία βοτάνης με μόσχους και δένδρα! Είναι άλλον να επανεισάξεις τους λύκους διά να κυριαρχήσει η απληστία σου και όχι η επιβιωτική ανάγκη σου και διότι μισείς τους μόσχους, έστω και αν συμβολικά αυτοί είναι κάποια έθνη και οι λύκοι κάποια άλλα άπληστα έθνη, και άλλον να εφαρμόζεις υπεραναγκαία εξισορροπητικά μέτα και αντίμετρα του Νόμου!
.
Εάν οι ποικίλλοι Νόμοι της Φυσικής δεν αλληλοπεριορίζονταν, δεν αλληλοπροάγωνταν, δεν αλληλοαυτοπεριορίζονταν και δεν αλληλοαυτοπροάγονταν, τότε θα υπήρχε όπως και πριν το Χάος της απόλυτης εξουσίας της άπληστης βαρύτητας και το Σύμπαν θα ήταν όλον μία απέραντη αχανής Μαύρη Τρύπα! Αυτόν όπως και όσα άλλα αναφέραμε είναι συνάμα Νόμος της Αστροφυσικής και Νόμος της Μυσιτικιστικής Μύησης και Νόμος της Θρησκευτικής Νομομετροεξισορροπητικής Πανδικαιοσύνης!!!!
.
ΝΟΜΟΣ διέπεται όταν χρησιμοποιείται η δύναμις διά να επιβληθεί Ισοδικαιοσύνη, ένω όταν χρησιμοποιείται η δύναμη διά να ωφελήσει κατ’ ιδιοτέλειαν και κατ’ εξαίρεση και συνάμα να βλάψει κατά επιλογήν και κατ’ εξαίρεση, καλείται και είναι Ανομία! Ο Αντίχριστος θα χρησιμοποιήσει εις το άκρον άωτον δυνατόν την βαρύτητα του Νόμου της Δύναμης εντός ελευθέρας βουλήσεως διά να εφαρμόσει διαβολικήν ιδιοτέλειαν! Με το εμφύτευμα του μικροψήγματος, θα απαγορεύσει το πρώτον δικαίωμαν και κριτήριον επιλογής του κάθε ανθρώπου! Και όστις άνθρωπος δεχθεί με το ζόρι ή αυτοβούλως την απώλειαν της ελευθέρας βουλήσεως του, προσβάλλει Τον Τριαδικόν Θεόν και συνάμα απωλαίνει – όπως το θέλησεν – παν δικαίωμαν εισαγωγής εν Παραδείσω και άφεσης αμαρτιών διότι δέχθηκε την αμαρτίαν, την απώλειαν της ελευθερίας διά χάριν της ησυχίας, της απόλαυσης, της δόξας και του πλούτου, την απώλειαν της Θεοτιμίας και Φιλοτιμίας, την απώλειαν και συνάμα ασέλγειαν της Ηθικής και έγινε με το θέλημα του διαβολάνθρωπον και όπως τον διάβολον επέλεξεν με την βούλησιν του ως κατοικίαν της ψυχής του την Κόλλασιν! Εν καιρώ Αντιχρίστου ολιγόχρονη αντοχή και είσαστε αιώνιοι κάτοικοι του υψηλότερου δώματος, του ρετιρέ της Ουράνιας Παραδείσιας Πολιτείας. Αγγελάγιοι Πολίται του Δέκατου Τάγματος Αγγέλων, του κενού έκτοτες από της πτώσεως των διαβολοπνευμάτων! Ολιγόχρονη αντοχή και θρίαμβος αμάταιος και απεπερασμένος της ψυχής σας, τι άλλον αιώνιον ευόλβιον πλούτον θέλετε; Ουκ εστί ανώτερος πλούτος από τον θρίαμβον της ψυχοσωτηρίας!
.
Ο Τριαδικός Θεός μαζίν μας και με το καλόν εις Τον Σωτήριον Ουρανόν Του Αγιοπολίτες να είμαστε!!!!
.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου