Παρασκευή, 28 Οκτωβρίου 2016

ΠΡΩΤΗ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ: Η ΑΠΟΚΡΥΦΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΟΡΜΟΛΟΓΙΑΣ/ΟΡΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣΠΡΩΤΗ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ: Η ΑΠΟΚΡΥΦΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΟΡΜΟΛΟΓΙΑΣ/ΟΡΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ
.
Ελλείψει κατανοήσεως της Ελληνόγλωττας οι ξένοι προσέδωσαν το όνομαν Ψυχολογία εις την επιστήμη της Ορμολογίας/Ορμονολογίας. Οι ανθρώποι αυτοί δεν κατανοούν την ύπαρξην και την αντίληψη εκ του νου και του σώματος της Άϋλης Αγίας Ψυχής όπως δεν κατανόησαν την ονομοτολογίαν του εξαγιασμένου Δημόκριτου ένεκα της ιεράς, ηθικής και δικαίας επιστημονολογικής του ατραπού. Ο Δημόκριτος όνομασε το απειρότερον τεμάχιον της ύπαρξης άτομον (ύλης τε αϋλίας τε ενδιάμεσου μεσοδιαστήματος) με σαφήνεια ή μερική σαφήνεια και ενστικτώδη ευβεβαία ενόραση.
.
Το άτομον όπως επαναλάβαμε πολλάκις είναι το απειρότερον μικρότερον σωματίδιον = υποσωματίδιον και ωσαύτως είναι Τω Αγίω Πνεύματι δόξασοι ο Θεός, επειδή όπως επαναλάβαμε πολλάκις δεν υπάρχει το μικρότερον τεμάχιον ύλης ή αϋλίας ή μεσοδιαστήματος μεταξύ αυτών, επειδή πάντοτε εν τη απειρότητα εφυπάρχει μία μικρότερη ποσότητα ύλης ή αϋλίας ή μεσοδιαστήματος αφή στιγμής υφίσταται αμέσως μεγαλύτερη της ήτις δύναται να επιδιαιρεθεί.
.
Πάσα αναφορά εις τις ορμόνες/ορμές της ανθρώπινης νοητοσωματικής φύσης εκκαλέσθηκε εσσφαλμένως ψυχολογία, προσβάλλωντας ως φαύλη τη ψυχή. Η ψυχή είναι εν ψύξει εξού και το όνομα ψυχή. Η ψυχή είναι αγγελική εξού και ψυχή σημαίνει συν τοις άλλοις πεταλλούδα/πεταλλύρειον και ιπτάμενη.
.
Η ψυχή πληρώνει ή αμοίβεται τις αντίστοιχες απώλειες ή κέρδη της ανθρώπινης δράσεως, καταδικάζεται ή σώζεται. Ψυχολογία είναι η ίδια η Θεολογία η οποία δεν έχει νόημα εάν δεν αναφέρεται εις την σωτηρία της ψυχής. Η Θεολογία είναι η επιστήμη της σωτηρίας της ψυχής και η Ψυχολογία είναι η κατ’ εξοχήν επιστήμη του τρόπου, της μεθόδου και του ήθους σωτηρίας της ψυχής. Έκαστη θρησκεία ήτις έχει μοναδικόν σκοπόν της να σωθεί η ψυχή διά της εφομοιότητα της με Τον Θεόν και δη Τον Τριαδικόν Θεόν είναι Ευψυχολογία ή και Ευψυχολογική Θεολογία, Θεοσοφία και εν γένει Θεολογοσοφία και Θεοσοφολογία. Είθε ο Τριαδικός Θεός να σώσει τας ψυχάς ημών!!!!
.
Η Ορμονολογία/Ορμολογία είναι η επιστήμη της σύνθεσης, της αλληλουχίας, της αλληλαντίδρασης, της αλληλοεπηρέασης, της αλληλοϋποδοχής, της αλληλοαπόκρουσης και ούτω καθεξής της νοοσωματοχημείας (νοοσωματοπολυχημείας = νοοσωματοπολυχυμείας) πάσης φύσεως, εξαρτήσεως, απεξαρτήσεως και γενικότερης κατεύθυνσης.
.
Η θρησκεία μας ο Χριστιανισμός διατάσσει να ελέγξουμε τας ορμές μας, αν αι ορμαί ημών ήσαν ψυχιδιότητες δεν θα μας εκκαλούσε να τις ελέγξουμε αλλά να τις ακολουθήσουμε.
.
Η ορμή είναι συνάμα αίσθηση, συναίσθηση και επιθυμία ή έλλεψει τινών εξ’ αυτών ή απάντων εκεί όπου υποτίθεται θα έπρεπε υπό φυσιολογικές κατάστάσεις να υφίσταται.
.
Η ορμή εξυπακούει ως λέξη εκ των πραγμάτων ανεξέλεγκτη φόρα, άφρενη παρόρμηση (παρά+ορμή) δι’ αυτού πρέπει να πηδαλιεύεται ούτως ώστε να μην μας οδηγήσει εις την καταστροφήν και κυριοτέρως εις την ψυχοκαταστροφήν!!!!
.
Ο τόπος καταφυγίου και εξορμήσεως των αλιευτικών και άλλων ειδών σκαφών και πλοίων καλείται ορμός και ορμητήριον περί τούτου και περί εξορμηστικών σωμάτων εις την ήπειρον και εις τον αήρ και εις το φως και το σκότος εν γένει!!!! Εξού και το ρήμα εφορμάω.
.
Η πορεία του πλοίου με αυτοπεποίθηση ορμής καλείται πορθμή = πορθμός = πόρτος = πόρτο (πορτ) βαρβαριστί.
.
Η ορμή καλείται και αρμή = άρμα και Άρης και άρμυ = army βαρβαριστί και επίσης τα άρματα οχήματα αλλά και γενικότερα τα όπλα όπως εν καιρώ της Ιεράς Επαναστάσεως του 1821 μ.Χ. και οι αρματωλοί = στρατιώται και αρματωμένοι = εξοπλισμένοι.
.
Εκ των ορμών = φυσικών όπλων γεννούντε τα αγαθά ή κακά ή ουδέτερα ή ανάμεικτα αριστεία = εκ του Άρη. Το άροτρον, το αίρω, το άρω, το αρούρα, το Άραβας, όλα τα ονόματα με το πρώτον συνθετικόν Άρι+ κ.ο.κ. έχουν ίδιαν ρίζαν με τον Άρην και την ορμήν ως συνώνυμον ή παρασυνώνυμον.
.
Η λέξη ορμάω συνώνυμη με την λέξη χυμήττω = χυμήξω = το ρήμα όπου μας κάνει την λέξη χυμεία όπως εκκαλείτο εις τηνα αρχαιότητα, ύστερα άλλαξε εεσφαλμένως το ύψιλον σε ήττα όπως αντίστοιχα η προφυτεία (προ+φυτεία) σε προφητεία.
.
Αναφερθήκαμε εις την Γλλωσσολογία περί Ορμολογίας/Ορμονολογίας και της καταγωγής της από φιλοσοφικής σκοπιάς. Και μία ακόμη λέξη, όταν λέμε βιταμίνη επειδή η λέξη βίτα σημαίνει βίος παραφθορά της λέξης βίος ελληνιστί και σωστά δηλαδή η λέξη καλείται βιομίνη και ζωομίνη και σαφότερα βιοδόχος και ζωοδόχος!!!! Άρατε αι βιταμίναι είναι χυμικές βιοδόχες και ζωοδόχες ουσίες!!!!
.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ
Δημοσιεύτηκε από τον χρήστη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου