Δευτέρα, 16 Απριλίου 2018

Ο ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΗΤΑΝ ΙΟΥΔΑΙΟΣ! ΟΜΟΙΟΤΗΤΑ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΙΟΥΔΑΙΩΝ

Ο ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΗΤΑΝ ΙΟΥΔΑΙΟΣ! ΟΜΟΙΟΤΗΤΑ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΙΟΥΔΑΙΩΝ
 .
Ο Σοφοκλής δέν ήταν Ιουδαίος αλλά Υιού δεούμενος = Υιουδαίος/Υιουδέος.
 .
Δέν υπάρχει αμαρτία, μαλακία, κακία, αχαριστία όπου νά έκαναν οί Αρχαίοι Ιουδαίοι καί νά μήν τήν έκαναν καί οί Αρχαίοι Έλληνες, είτε αναγράφεται εντός τής Παλαιάς Διαθήκης είτε ουχί. Συνεπώς, αμφότεροι κινούντε είς τόν ίδιον παρονομαστή!
 .
Μέ τήν διαφορά, ότι μερικοί Αρχαίοι Ιουδαίοι μετανόησαν καί εμπράκτως διόρθωσαν ενώπιον Τού Θεού τάς βαρετάς αμαρτίας τούς, τά ίδια έκαναν καί μερικοί Αρχαίοι Έλληνες. Όλοι οί άλλοι Ιουδαίοι καί Έλληνες, δηλαδή όσοι δέν μετανόησαν, τού ίδιου κόμματος καί καταδίκης κατηγορούμενοι είναι. Ό άδικος είναι άδικος καί ό δίκαιος δίκαιος όποια θρησκεία καί κολιαντυρίζει (εναγκιστρώνεται).
 .
Οί Αρχαίοι Έλληνες χαλούσαν ναούς αρχαιοελληνικούς, συνήθως άμα κατακτούσαν οί μέν Έλληνες τούς δέ Έλληνες, αλλά δέν υφίσταται μαρτυρία Αρχαίοι Ιουδαίοι νά χαλούσαν ναούς τών ομόθρησκων τών!
 .
Συνεπώς, όστις κατηγορεί τάς αμαρτίας τών Αρχαίων Ιουδαίων συγκατηγορεί καί τάς αμαρτίας τών Αρχαίων Ελλήνων καί τό αντίστροφον καί μόνον ό μώρος καί ό παγαπότης δέν τό παραδέχεται τούτον!
 .
Οί μισητές τού Χριστιανισμού, κατηγορούν π.χ. τόν Λώτ ότι επάνω είς τήν μέθην τού συνουσιάστηκε μέ τάς θυγατέρας αυτού, αλλά λησμονούν ότι οί ίδιοι οί θεοί τού Δωδεκάθεου συνουσιάζονταν ανά μεταξύ τών όντες αδέλφια. Υπήρχε δέ, καί αδελφογαμία είς τούς θνητούς Ιουδαίους καί Έλληνες τότες, καί ήταν από κάποιους θεμιτόν, από άλλους ίσως όχι. Ό Αύραμος = Αβραάμ μέ τήν γυναίκα τού Σάρρα ήταν ετεροθαλείς αδέλφια, αλλά εκείνον όπου τόν έκανε σπουδαίον ήταν ότι δέχθηκε νά θυσιάσει τόν υιόν τού Ισάξιον είς Τόν Θεόν. Τεκνοθυσίες γινόντουσαν καί είς τήν Ελλάδα, όπως είς τό Λυκαίον Όρος τής Πελοποννήσου, αλλά σέ ποίον; Τόν Θεόν ή τόν διάβολον; Βεβαίως, εάν έξ’ απάτης θυσιάζεις είς τόν διάβολον νομίζοντας ότι θυσιάζεις είς Τόν Θεόν, δέν είναι τό ίδιον μέ τό νά θυσιάζεις έν γνώσει σού είς τόν διάβολον. Ανθρωποθυσίες σέ πνεύματα γινόντουσαν σ’ όλην τήν ανθρωπότητα. Είς τήν περίπτωσιν τού Αύραμου, έν τέλει η ανθρωποθυσία δέν έγινε, όπως καί είς τήν περίπτωση τής Ιφιγένειας, βάσει τής γνωστής Τραγωδίας. Η θυσία τού Ισάξιου ήταν διά χάριν Θεού καί τίποτε άλλον, η θυσία τής Ιφιγένειας διά χάριν τού μάταιου γοήτρου μίας πόρνης, τής Ωραίας Ελένης, καί διά χάριν τού εμπορίου καί τής πολεμοχαρίας. Η Αθηνά λέγεται ότι αποσώβησε τήν εσχάτη τήν Ιφιγένεια ενώ άλλοι υπαινίσσοντε ότι η θύσια τής πραγματοποιήθηκε.
 .
Ό Λώτ κουβαλούσε πολλά χιλιόμετρα έναν κουβά ύδατος από τόν Ιεροδάνη = Ιορδάνη Ποταμό διά νά ποτίσει τά τρία κούτσουρα όπου τού έδωσε ό Αύραμος διά νά εξιλεωθεί καί τού είπε εάν έν τέλει τά κούτσουρα χλωρέψουν καί θαλλέψουν είναι σημείον ότι Ό Θεός σέ συγχώρησε. Μόνον τήν πρώτη καί τήν έσχατη ημέρα μεταξύ τριών ετών κατάφερε νά πάρει τό ύδωρ είς τά κούτσουρα καί έν τέλει νά θαλλέψουσιν, τές άλλες ημέρες ό διάβολος μεταμορφωμένος σέ γρηά, παιδί, χωλό, άρρωστο άνθρωπο ίστατο είς τόν δρόμο τού Λώτ καί αναγκάζετο νά τού τό παραχωρήσει από φιλανθρωπία. Ό Αύραμος τού είπε νά μήν πάρει ποτέ ύδωρ από τήν βάττα όπου θά έδιδε σ’ άλλον, προφανώς, επειδή θά μιερώταν τό ύδωρ από τόν μεταμορφωμένο διάβολο καί συνάμα διά νά επιδείξει ό Λώτ τήν πίστη τού νά κάνει κατ’ επανάληψη τήν ίδιαν ταλαιπωρίαν διά χάριν τής συγχωρέσεως όπου επιζητούσε μέ έμπρακτη θερμοπιστία!
 .
Ό Οιδίπους άμα έμαθε ότι συνουσιαζόταν μέ τήν μητέρα τού καί φόνευσε τόν πατέρα τού, αυτοτυφλώθηκε διά νά εξιλεωθεί, όπως αργότερα ό Άγιος Αντώνιος ό Μέγας. Η πραγματεία αυτή έγινε όμως σέ παράσταση τραγωδίας, καί έχει τήν ίδια αντίληψη εξιλέωσης μέ τά ιουδαϊκά δεδομένα έκ τών ευσεβών ταπεινών Θεόπιστων Ιουδαίων.

Είς τίς διδαχές τής Παλαιάς Διαθήκης, αλλά καί τής Καινής Διαθήκης αλλά όχι πασιφανώς, η Θεοπιστία καί δή η Θεοθυσία είναι ανώτερη από τήν αγάπη πρός αλλήλους. Τό δίκαιον υπερέχει τής αγάπης εκτός εάν η αγάπη είναι τέτοια ούτως ώστε νά συγχωρεί πάν άδικον τών άλλων προς τό πρόσωπον όπου συγχωρεί.
 .
Εάν κατασκευάζατε = αναπλάθατε έναν ρομπότ = ανθρωποειδές, θά είχατε τήν απαίτηση νά σάς υπηρετά ή θά ήταν δίκαιον νά τό υπηρετείτε; Δηλαδή είναι δίκαιον νά υπηρετεί ό κτίστης τό κτίσμα ή τό κτίσμα τόν κτίστη; Μόλις απαντήσετε, αναρωτηθείτε μεταξύ εσάς καί Τού Θεού, ποίος είναι ό κτίστης καί ποίος τό κτίσμα, ποίος τό ρομπότε καί ποίος ό μηχανικός, τότε θά καταλάβετε τά καθήκοντα σάς καί τές υποχρεώσεις σάς.
 .
Θά ήταν δίκαιον ο μηχανικός νά αγαπάει ή έστω νά σώσει ή έστω νά μήν ανακυκλώσει έναν ανυπάκουον ρομπότ; Ή νά τό εξυλώσει; Δηλαδή ό Δαίδαλος έπρεπε νά υποκλίνεται είς τό γιγάντιο ανθρωποειδές τού μηχανήματος τού Ταλώς ή ό Ταλώς νά υπακούει τόν Δαίδαλο; Θά δεχόσανταν νά κάθεστε εντός τού οχήματος σάς καί νά σάς προσοδηγεί όπου θέλει συμπεριλαμβανομένου καί τού κρεμνού ή εσείς νά προσοδηγείται τό όχημα; Άλλωστε, πότε ό άνθρωπος εποίησε κάτι διά νά τό υπηρετεί καί όχι νά τόν υπηρετεί αυτόν τό κάτι;
 .
Ό άνθρωπος είναι έναν αναπλασμένο ρομπότ καί οφείλει νά μήν προσβάλλει μέ τήν ανυπακοή τού καί τήν προσωπική τού θέληση Τόν Κτίστην τού.
 .
Η μεγαλύτερη δαιμονία = πολυδαιμονία ήταν η εφεύρεση τού ανθρώπου υπό τήν επήρρεια τού διαβόλου, τής ανθρωποκεντρικότητος. Η ανθρωποκεντρικότητα είναι η μεγαλύτερη βαρβαρότητα, αδικία, αναίδεια, θρασύτητα, κακία, υπερηφάνεια, αλαζονεία, έπαρση, οίηση, εγωιστικότητα, υποτίμηση τών πάντων όλων άλλων, από Τόν Κτίστην Θεόν έως τό κάθε μή άλλον κτίσμαν, από τά κτήνη, τά φυτά, τά μετάλλα, τήν φύση. Η ανθρωποκεντρικότητα τής ύστερης Αρχαίας Ελλάδος συγκρούεται μέ τούς στίχους τής Γένεσις. Γεν. 1,21 καὶ ἐποίησεν ὁ Θεὸς τὰ κήτη τὰ μεγάλα καὶ πᾶσαν ψυχὴν ζῴων ἑρπετῶν, ἃ ἐξήγαγε τὰ ὕδατα κατὰ γένη αὐτῶν, καὶ πᾶν πετεινὸν πτερωτὸν κατὰ γένος. καὶ εἶδεν ὁ Θεός, ὅτι καλά. Γεν. 1,22 καὶ εὐλόγησεν αὐτὰ ὁ Θεός, λέγων· αὐξάνεσθε καὶ πληθύνεσθε καὶ πληρώσατε τὰ ὕδατα ἐν ταῖς θαλάσσαις, καὶ τὰ πετεινὰ πληθυνέσθωσαν ἐπὶ τῆς γῆς.
 .
Η Γένεσις μία ελληνική λέξη εντός τής Παλαιάς Διαθήκης, είπε νά κατακυριεύσουν τήν γήν τά παντός είδους ζώα, όχι ό άνθρωπος.
 .
Καμμία κεντρικότητα δέν είναι ενάρετη πλήν τής Κτιστικοκεντρικότητας ήτοι τής Θεοκεντρικότητας. Η πρώτη άδικη κεντρικότητα ή καί κεντρικοποίηση όπου έγινε ποτέ ήταν η Εωοσφορκεντρικότητα καί δή η διαβολοκεντρικότητα, όταν ό διάβολος απαίτησε ίση μεταχείριση καί ανωτερότητα ακόμη από Τόν Θεόν, ενώ ήταν έναν πλάσμαν Τού Πλάστη. Αλήθεια, Δίκαιον, Αγάπη, Αγαθότητα, Αιωνιότητα είναι Η Πλαστοκεντρικότητα, ήτοι τό κέντρον τής ύπαρξης είναι Ό Άκτιστος Τριαδικός Θεός καί τίποτε άλλον.
 .
Η ανθρωποκεντρικότητα είναι η μεταβίβαση τής διαβολοκεντρικότητας είς τόν άνθρωπο, έχουν τά ίδια χαρακτηριστικά αλλά αντί νά είναι κέντρον ό διάβολος είναι ό άνθρωπος, δηλαδή είναι η ίδια άδικη αχάριστη αμαρτία τηρούμενη από τόν άνθρωπο αντί τόν διάβολο, μεταδιδόμενη από τόν διάβολο είς τόν άνθρωπο έν εμπνεύσει κάνωντας τόν διαβολάνθρωπο ή ενσαρκωμένο διάβολο! Η πλέον οργανωμένη παραθρησκεία συνειδητής ανθρωποκεντρικότητας καί διαβολοκεντρικότητας είναι ό Τεκτονισμός. Ιουδαίοι μέ τά κακά αρχαιοελληνικά ιδεώδη, άν καί όπως είπαμε πρίν όστις δέν είναι Θεοκεντρικός όπως καί εάν λέγεται, ό,τι καί εάν είναι, ακόμη καί ιερέας, είναι ανθρωποκεντρικός.
 .
Καί όταν ό άνθρωπος πεισθεί νά γίνει ανθρωποκεντρικός, τότε καταλάβει ότι κέντρον τής ύπαρξης (τάχατες, χαχαχαχά) είναι ό άνθρωπος καί τότε προχωράει ακόμη έναν αμαρτωλόν βήμαν ιδίως εάν είναι ισχυρός καί γίνεται ατομοκεντρικός αυτοθεωρώντας μέσα είς τήν ζάλην τής εξιππασμένης οίησης τού, τόν εαυτόν τού ώς τό ανώτερον ή έναν έκ τών ανώτερων έκ τών ανθρώπων (γελοία πράγματα τών πιθήκων μέ τό όνομαν άνθρωπος όπου αντί νά αντιληφθούν τήν αλήθεια καί νά ενωθούν μέ Τό Θέλημαν Τού Θεού, ψευδοανακηρύσσουν τούς εαυτούς τούς θεούς! Θυμηθείτε όταν ανακηρύχθηκε ό Μέγας Αλέξανδρος θεός καί μετά εξεκληρίστηκαν οί απογόνοι τού από τόν γαμβρόν τού Κάσσανδρο άνδρα τής Θεσσαλονίκης. Ό Αλέξανδρος είχε εξεκληρίσει είς τά 13 τού έτη ολάκερη τήν Θήβα γενοκτονώντας τήν, πλήν τού Πίνδαρου, αλήθεια τά γονίδια αυτά μού θυμίζουν τούς Οθωμανούς, οί οποίοι δέν ομοιάζουν μέ Μογγόλους αλλά μέ Έλληνες, παρακαλώ Μόγγολος είναι ό σχιστομμάτης, χαχαχαχά! Ό Αλέξανδρος πήρε ό,τι έδωκε, εξεκλήρισμα έδωκε εξεκλήρισμα έλαβε. Ό Χριστός, απαντάει είς τόν θερμόαιμον Ελληνογενή Πέτρο όταν απέκοψε τό ώτον = αυτίν τού Ρωμαίου στρατιώτη είς τόν Κήπον τής Γεθσημανής (Γεσθημανής = τού γένεσθαι μάνα;) λέγοντας τού: « όποιος ζεί μέ τό σπαθί απαθαίνει μέ τό σπαθί» μέ άλλα λόγια: «μάχαιραν έδωκες μάχαιρα θά έρθη νά σ’ εύρει!».
 .
Αυτόν είναι τό προπατορικό αμάρτημα, η μεταβίβασης τής ίδιας ασέβειας τού διαβόλου είς τόν άνθρωπο. Ό διάβολος αυτοδηλητηριάσθηκε άπαξ καί αυτοανακηρύχθηκε θεός καί ισόθεος ο βλαμμένος βλάξ (άλλωστε η λέξη βλάξ προέρχεται από τήν λέξη βλάβη = βλάπτω = βλαμμένος) καί θέλησε νά παρασύρει καί άλλους ένεκα ζήλου τού φθόνου είς τήν απώλειαν Τής Θείας Χάριστος μαζίν τού, διότι όπως ομολογεί η παροιμία: «ό θάνατος μέ τούς πολλούς – δήθεν – είναι γλυκύς!», ψευδαίσθηση είναι, διότι οί πολλοί εντός Κολλάσεως δέν δίδουν παρηγοριά καί κουράγιον είς τούς άλλους. Εάν λόγου χάριν, δύο άνθρωποι πυρακτωθούν από τά βλήμματα βόβμας, δέν θά παρηγορείται ουδείς έξ’ αυτών επειδή καίγεται καί κάποιος άλλος. Όταν καίγεσαι δέν θυμάσαι τίποτε άλλον παρά μόνον τήν τυρρανία τής φρίκης όπου δοκιμάζεις καί όπως μία άλλη παροιμία ομολογεί: «τζειαμέ πού ππέφτει τό λαμπρόν τζειάμε κρούζει = εκεί όπου πίπτει τό λαμπρόν = πύρ εκεί καίγει = εκείνον καίγει καί εκείνος μόνον δύναται νά καταλάβει τό αυτομαρτύριον τού».
 .
Υγεία είς τό Σύμπαν καί δή τό Άπειρον είναι η Θεοκεντρικότητα, Ακτιστοκεντρικότητα καί όχι κάποιον εξιππασμένον όν όπου καλείται άνθρωπος ή εξωγήινος ή διάβολος ή άλλον πνεύμαν κτιστόν! Τό κέντρον Τής Ύπαρξης είναι Ό Κτίστης Τής Ύπαρξης καί Ό Κτίστης Τής Ύπαρξης είναι Προάκτιστος = μηδέποτε κτισμένος, Ούτος είναι Ό Κέντρος = Ό Απειροπαναλειπτοκέντρος!!!!
 .
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ

9 σχόλια:

 1. Φαίνεται πώς είστε τό ίδιον πρόσωπον μέ τόν: Markos Stagakis ΤΟ ΘΕΛΑΤΕ ΑΥΤΟ ΠΟΛΥ ΕΤΣΙ...??
  Όχι ρέ δέν τό θέλω επειδή γνωρίζω ότι πάς άνθρωπος Έλληνας, απλά δέν αναγνώθεις καί κρίνεις, όπως έκαστος εξυπνάκιας. Πρώτα ανάγνωσε τό άρθρον καί ύστερα τό συζητάμε, καπίτο!
  Ούτε άνοιξες τό άρθρον βάσει τών όσων γράφεις.
  Εάν αναγνώσεις τό άρθρον είτε θά πρέπει νά συμφωνήσεις είτε θά πρέπει νά μεροληπτήσεις αναλόγως τών ιδιοληπτικών προκαταλήψεων σού. Τουτέστιν, εάν δέν σέ ενδιαφέρει η Αλήθεια αλλά η οποιαδήποτε εμμονική κομματική ή παρακομματική σού ιδιότητα, λατρεία καί προσήλωση, τότε μήν τό αναγνώσεις, διά νά παραμείνεις είς τήν ιδιοληπτική παραθρησκευτική σού καί φασιστοκομμουνιστική υπεροψία. Εάν αναγνώσεις τό άρθρον καί δέν συμφωνήσεις θά ξέρεις ότι σφάλλεις, αλλά θά τό υποχώσεις είς τάς χωματεράς τής υποσυνείδησης. Σέ προκαλώ νά τό αναγνώσεις όλον καί εάν δέν συμφωνήσεις έστω κατά 90% τά ξανά λέμε. Επί τού θέματος όμως έ!

  δίδω λοιπόν τήν ίδιαν απάντησιν.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Markos Stagakis ΤΟ ΘΕΛΑΤΕ ΑΥΤΟ ΠΟΛΥ ΕΤΣΙ...??
  Όχι ρέ δέν τό θέλω επειδή γνωρίζω ότι πάς άνθρωπος Έλληνας, απλά δέν αναγνώθεις καί κρίνεις, όπως έκαστος εξυπνάκιας. Πρώτα ανάγνωσε τό άρθρον καί ύστερα τό συζητάμε, καπίτο!
  Ούτε άνοιξες τό άρθρον βάσει τών όσων γράφεις.
  Εάν αναγνώσεις τό άρθρον είτε θά πρέπει νά συμφωνήσεις είτε θά πρέπει νά μεροληπτήσεις αναλόγως τών ιδιοληπτικών προκαταλήψεων σού. Τουτέστιν, εάν δέν σέ ενδιαφέρει η Αλήθεια αλλά η οποιαδήποτε εμμονική κομματική ή παρακομματική σού ιδιότητα, λατρεία καί προσήλωση, τότε μήν τό αναγνώσεις, διά νά παραμείνεις είς τήν ιδιοληπτική παραθρησκευτική σού καί φασιστοκομμουνιστική υπεροψία. Εάν αναγνώσεις τό άρθρον καί δέν συμφωνήσεις θά ξέρεις ότι σφάλλεις, αλλά θά τό υποχώσεις είς τάς χωματεράς τής υποσυνείδησης. Σέ προκαλώ νά τό αναγνώσεις όλον καί εάν δέν συμφωνήσεις έστω κατά 90% τά ξανά λέμε. Επί τού θέματος όμως έ!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. απάντησά ό,τι καί είς τόνβ Μάκρο Σταγάκη

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Καί κάτι άλλον, ό Σοφοκλής δέν έχει τήν ίδιαν θρησκείαν μέ τήν ιδικήν σάς τήν ειδωλολατροαθεϊαν, αλλά προσηλώνεται αμιγώς καί μόνον είς τό τί εστίν δίκαιον καί διαφωνεί συνάμα καί μέ τούς θεούς. Διά χάριν επίγνωσις τό λέγω! Όπως καί ό Ευρυπίδης, ό Σωκράτης, ό Πλάτων, ό Αριστοτέλης, ό Πλούταρχος, ό Θουκιδίδης κ.α..ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή

 5. Markos Stagakis ΤΟ ΘΕΛΑΤΕ ΑΥΤΟ ΠΟΛΥ ΕΤΣΙ...??
  Όχι ρέ δέν τό θέλω επειδή γνωρίζω ότι πάς άνθρωπος Έλληνας, απλά δέν αναγνώθεις καί κρίνεις, όπως έκαστος εξυπνάκιας. Πρώτα ανάγνωσε τό άρθρον καί ύστερα τό συζητάμε, καπίτο!
  Ούτε άνοιξες τό άρθρον βάσει τών όσων γράφεις.
  Εάν αναγνώσεις τό άρθρον είτε θά πρέπει νά συμφωνήσεις είτε θά πρέπει νά μεροληπτήσεις αναλόγως τών ιδιοληπτικών προκαταλήψεων σού. Τουτέστιν, εάν δέν σέ ενδιαφέρει η Αλήθεια αλλά η οποιαδήποτε εμμονική κομματική ή παρακομματική σού ιδιότητα, λατρεία καί προσήλωση, τότε μήν τό αναγνώσεις, διά νά παραμείνεις είς τήν ιδιοληπτική παραθρησκευτική σού καί φασιστοκομμουνιστική υπεροψία. Εάν αναγνώσεις τό άρθρον καί δέν συμφωνήσεις θά ξέρεις ότι σφάλλεις, αλλά θά τό υποχώσεις είς τάς χωματεράς τής υποσυνείδησης. Σέ προκαλώ νά τό αναγνώσεις όλον καί εάν δέν συμφωνήσεις έστω κατά 90% τά ξανά λέμε. Επί τού θέματος όμως έ!
  Καί κάτι άλλον, ό Σοφοκλής δέν έχει τήν ίδιαν θρησκείαν μέ τήν ιδικήν σάς τήν ειδωλολατροαθεϊαν, αλλά προσηλώνεται αμιγώς καί μόνον είς τό τί εστίν δίκαιον καί διαφωνεί συνάμα καί μέ τούς θεούς. Διά χάριν επίγνωσις τό λέγω! Όπως καί ό Ευρυπίδης, ό Σωκράτης, ό Πλάτων, ό Αριστοτέλης, ό Πλούταρχος, ό Θουκιδίδης κ.α..ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ
  Νάκος Φωτιάδης Μπούρδες.
  χαχαχαχά! Ακόμη ένας όπου κρίνει δίχως νά έχει αναγνώσει τό άρθρον. Καί ύστερα λέμε νά άγουμε εμπρός! Πάντως ο,τιδήποτε από μπούρδες δέν είναι καί εάν τό αναγνώσεις θά σέ συγκλονίσει βαθειά μέχρι καί νά σέ συνταράξει. Αλλά μήν κρίνεις κάτι χωρίς νά τό έχεις ενστερνιστεί πνευματικώς, δέν έχεις ιδέα τί Αλήθειες γράφει εντός τό άρθρον.
  Νάκος Φωτιάδης Τι να με συνταράξει, πως το ήθος ενός Έλληνα είναι ίδιο με των Ιουδαίων; Μάλλον έκανες πολλές φορές τον σταυρό σου και ζαλίστηκες, αντί να επικοινωνήσεις με τα θεία.
  Ουδέν γνωρίζεις περί Θείου εσύ, καί αφού είσαι μάγκας ανάγνωσε τό καί μιλάμε! Άλλωστε, συνήθως όσοι σχολιάζουν βλακείες είναι όσοι δέν έχουν τήν θέληση, τό σθένος, τήν δύναμη καί τήν φιλοσοφική ΑΜΕΡΟΛΗΠΤΗ δύναμη νά αναγνώσουν τέτοια κείμενα. Εάν θέλεις νά συνεχίσουμε πρίν νά ισοπεδώνεις ανάγνωσε!
  Νόμιζα κι εγώ πως συζητώ με όρους σε κάποια υποτυπώδη όρια λογικής, αλλά μόλις διαπίστωσα πως απλά επανέλαβες σχόλια που έχεις ήδη δημοσιεύσει στο ιστολόγιο σε άλλα (άγνωστα σε εμένα, οφείλω να πω) πρόσωπα. Τα 'θελα και τα 'παθα, δεν λέω, τι άλλο θα έπρεπε να περιμένω από κάποιον που συγχέει το ομηρικό ήθος με τις διδαχές των φαρισαίων και το αρχαίο δράμα με τις μονίμως υπό αναθεώρηση παραμυθολογίες των αιωνίως περιπλανώμενων.
  Επειδή δέν μπορείς νά εύρεις ψέγος είς τό άρθρον προσπαθείς νά μέ βλάψεις μέ βλακείες ομολογουμένως. Καί εάν εσύ καί ό άλλος ισχυρίζεστε τήν ίδιαν ιδεολογίαν καί ύβριν ενώ δέν έχετε αναγνώσει καί εσύ καί ό άλλος τό άρθρον διατί νά μήν χρησιμοποιήσω τήν ίδιαν αποστομωτική απάντησιν! Λοιπόν, όσον διά τό ομηρικόν ήθος σού θυμίζω ότι τό πρώτον πράγμαν όπου έκανε ό Συνέλληνας μάς Αχιλλεύς άπαξ καί πάτησε τήν πόδαν τού είς τήν ελληνικήν γήν τών Συνελλήνων Τρωών από τό γένος τού Δάρδανου έκ Σαμοθράκης, τό πρώτον πράγμαν όπου έκανε ήταν νά καταχαλάσει τόν ναόν τού Απόλλωνος καί νά πάρει ομήρισσαν τήν Μοναχή Κασσάνδρα παρθέναν γάρ! Εσύ μέ ποίου τό ήθος είσαι, μέ τού Αχιλλεύς ή τού Απόλλων; Θεωρείς τούς Τρώες Έλληνες ή όχι; Η Ωραία Ελένη ήτις τό έσκασε μέ τόν καζανόβα πρίγκηπα Αλέξναδρο = Πάρη (μετέπειτα τούθ εδώθη επειδή έπαιρνε ό,τι ήθελε μέ τό ζόριν ή τήν δολιότητα) τής Τροίς ήταν πόρνη ή όχι; Ό άνδρας τής Μενέλαος ήταν συνειδητός κερατάς ή όχι; Πήγε νά τήν φέρει επειδή τήν αγαπούσε ή εξ' αφορμής σκύλεψαν, λαφυραγώγησαν καί έκλεψαν τήν Τροία όπως έκαναν οί Ναζί είς τήν Ελλάδα; Τήν πήδηξε ό Αγαμέμνων τήν Ωραία Ελένη ή όχι όπως λέγεται; Είναι θεμιτός ό φόνος όπως τόν συναντάμε είς τούς Αρχαίους Έλληνες, Ιουδαίους, Πέρσας κ.α.; Μόλις απαντήσεις επανέρχομαι δριμύτερος, ακούς δριμύτερος!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Σού θυμίζω τούς πολιτισμένους Αρχαίους Αθηναίους όπου ώς π.Χ. Οθωμανοί ή καί Προοθωμανοί γενοκτόνησαν τούς Σαλαμιναίους καί τούς Μυλώτες περισσότερον απ' όσον οί Οθωμανοί τούς Χιώτες κατά τήν Ελληνική Επανάσταση του 1821 μ.Χ.. Σού θυμίζω ότι τά ίδια έκανε ό Μέγας Αλέξανδρος γενοκτονόντας τούς Θηβαίους κ.α. καί τά ίδια έκανε ό γαμβρός τού Κάσσανδρος γενοκτονώντας κάθε απόγονο τού Αλέξανρου. Τά ίδια έκανε καί ό Πύρρος ό Πόντιος είς τούς κατοίκους τής Δήλου. Εσύ μέ ποίον είσαι; Διότι εσύ λόγω έλλειψης νοημοσύνης τά βλέπεις ρωμαντικά όλα αυτά καί συνάμα δέν τό καταλάβεις, κοιμάσαι στέκοντας δηλαδή, διότι άν είχες νούν, θά καταλάβαινες πώς εάν ζούσες εκείνη τήν εποχήν θά ήσουν είτε μέ τόν μέν είτε μέ τόν δέ αναλόγως εάν ήσουν ό ηγεμών ή μέ τόν ηγεμών ή θύμα εσύ καί η οικογένεια σού τού ηγεμών! Δέν γίνεται νά είσαι καί μέ τούς Δεξιούς καί μέ τούς Αριστερούς τότε κατά τόν Εμφύλιον τής Ελλάδος, εκτός εάν ήσουν καθυστερημένος καί δέν κατανοούσες, ή ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ καί προσεύχεσο εντός τής Μονής καί τής Εκκλησίας υπέρ φίλων καί εχθρών, καπίτο!
  Giannis Vainas Παναγιώτης γεριμος τι ήπιες φιλε; εισαι μεθυσμένος η σε χάκαρε καποιος το προφιλ σου;
  Μία χαρά είμαι εγώ εσύ νά ψακτείς καί τά χαζοπειράγματα σού χάρισε τά είς τόν εαυτόν σού διά περαστικά σάς. Μόλις απαντήσετε σέ όσα είπα ανωτέρω αντί νά μεταφέρετε ώς συνήθως τήν συζήτηση σέ χαζοειρωνία καί χαζοεξυπνάδες χαζοαντιπαράθεσης διά νά αποφύγετε νά εκτεθείτε σέ όσα ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΚΑΙ ΑΔΥΝΑΤΕΙΤΕ ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΤΕ, τότε συνεχίζουμε, καί ακόμη περισσότερα πρέπει νά κ Καί αυτοί όπου έκαναν τόν ΠΑΟΚ μέ τόν Δικέφαλον Αητόν, Χριστιανοί ήσαν, εσύ δέν είσαι μάλλον Χριστιανός, άρα μάλλον έπρεπε νά είσαι μέ τόν Άρην!αταφέρετε νά ρίξετε τά όσα αναφέροντε εντός τού άρθρου.
  Πρός: Νάκος ΦωτιάδηςΜήν κάνεις ναρκωτικά μέ τήν φάτσα τού μπαγκς μπάννυ.
  αυτό τό μήνυμα αναφέρεται σ' εσένα, καί επειδή δέν έχεις επιχειρήματα θά σκάσεις, διότι δέν γνωρίζεις; π.χ. εάν η Ωραία Ελένη ήταν πόρνη ή όχι; Ή εάν είσαι μέ τόν Αχιλλέα που χαλούσε ναούς τού Απόλλων ή μέ τόν Απόλλων! Απλά τά βλέπεις όλα κούλλου μάτσα μέ αλαζονεία, υπερηφάνεια, έπαρση, οίηση καί κουτοπόνηρη ψευδοανωτερότητα καί πολύ σύντομα θά ισοπεδωθείς, θά προσγειωθείς σύντομα είς τήν απτή πραγματικότητα. Ό Θεός θά σέ διαπεδαγωγήσει είθε νά σέ σώσει αργότερα. Μέτρα ημέρες καί έρχεται αυτόν όπου σού λέγω. Ό Θεός νά σέ συγχωρήσει αλλά πρίν τούτον νά σέ λυπηθεί!
  Άντε καληνύχθα καί Ό Θεός νά λυπηθεί τήν ψυχήν σού Αρχαιομπαγκσλαγοπάννυαπολλωνοαρηπαοκαχιλλέομηρε, σούρτα δηλαδή, σαλάτα τούρκικη καί αχταρμάς.

  Από πολύς "αρχαιοέλλην" τώρα έγινες αμερικάνικο Κινούμενον Σχέδιον καί δή μπαγκς μπάννυ, αυτή είναι η θρησκεία σού καί η αμερικάνικη αρχαιοσχλαμάρα! χαχαχαχά! Γειά σού Αρχαίες Μπάγκς Λαγομπάννυ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. http://news-cobra.blogspot.com.cy/2018/05/blog-post.html Η ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΩΝ Η.Π.Α. ΕΙΣ ΤΑ ΙΕΡΟΣΩΛΗΜΑ ΠΡΟΠΟΜΠΟΣ ΑΝΕΓΕΡΣΕΩΣ ΤΟΥ ΝΑΟΥ ΤΟΥ ΣΟΛΟΜΩΝΤΟΣ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. ΡΕΣΙΤΑΛ ΦΙΛΟΚΑΚΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΝ ΚΥΠΡΟΥ!!!!!
  JUL
  11
  ΡΕΣΙΤΑΛ ΦΙΛΟΚΑΚΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΝ ΚΥΠΡΟΥ!!!!!  https://www.pentapostagma.gr/2018/07/%CE%B2%CF%8C%CE%BC%CE%B2%CE%B5%CF%82-%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B9%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CE%BA%CF%8C%CF%80%CE%BF%CF%85-%CE%BA%CF%8D%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%85-%CF%8C%CF%83%CE%BF%CE%B9-%CE%B4%CE%B9%CE%BF.html  Ό ανεκδιήγητος Ττόμυς δέ Μπίιιιιυυυυυυ! (διαβάστε ανωτέρω τίς φιλόκακες δηλώσεις τού!!!!!)  Πρώτον, θά ευχηθώ είς τόν Ττόμμυ δέ Μπί καί είς όσους κατηγορεί έν δικαίω ή αδίκω καί όσους τόν πίκραναν καί όσους πίκρανε Καλόν Παράδεισον, ορμούμενος από αληθινά χριστιανικά λόγια!  Δεύτερον, Μίστερ Ττόμυ δέ Μπί, όστις αναμάρτητος βαλλέτω πρώτος λίθον, τό άκουσες αυτόν από Τόν Χριστόν;  Τρίτον, μήν ξύνεις πληγές!  Τέταρτον, καπνίζεις, δέν εξεύρω εάν τό έκοψες, αλλά κάποτε καπνίσαμε μαζίν, χαχαχά, εντός τής Αρχιεπισκοπής!  Πέμπτον, είπες ότι θά αυτοπαραιτήσουν από τόν αρχιεπισκοπικόν θρόνον, καί θά έδινες είς τόν Κύκκου ή Λεμεσσού τόν θρόνον, ώστε νά μοιραστείς τήν εξουσίαν, όταν εξελέγεις, εξ' ομφύκιου, μαλακίες είς τά τετράγωνα τού μάρκετινγκ = παγαποτιά!  Έυδομον, υπάρχουν ενδείξεις εάν όχι αποδείξεις, ότι ανήκεις σέ μυστικές εταιρείες καί ΟΓΔΟΟΝ, μέ όσα είπες δύναμαι νά υποψιαστώ καί όταν υποψιάζομαι εγώ δέν είναι τυχαίον, ότι από σκοπού επισκέπτεσαι τό Αγίον Όρος, χωρίς νά επισκέπτεσαι τό Βατοπαίδιν, ινά φέρεις ΔΙΧΟΝΟΙΑΝ κατ' εντολήν ανωτέρων σου μυστικών εταιρειστών. ΕΝΑΤΟΝ, αντί νά ενώνεις κακιώνεις καί διαιρείς, δέν είσαι τής ειρήνης αλλά εμπαθής καί φιλόκακος, μνησίκακος καί ασυγχωρητικός, ΤΟΥΤΕΣΤΙΝ, είσαι ανάξιος διά αρχιεπίσκοπος, προτιμώ τόν άλλον τόν Παλαιοημερολογίτην, εάν είναι καλός.  Δέκατον, ό Κοσμάς ό Αιτωλός τό είπε ότι είς τούς έσχατους καιρούς, οί ρασοφόροι θά είναι οί χειρότεροι.  ΕΝΤΕΚΑΤΟΝ, Ό Ττόμμυς δέν Εϋ, ήτοι ό Χρυσόστομος ό Α΄, έκτιζε ξενοδοχεία χωρίς νά τά αποξενώσει από τήν Εκκλησία, καί κέριδιζε καί η Εκκλησία καί ό κόσμος όπου εργαζόταν, άν καί τόν εκμεταλλεύτηκαν όταν έπαθε κυρίως αρτησιοσκλήρυνση φίλοι καί άλλοι εντός Αρχιεπισκοπής. Εσύ πώλησες τήν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ όπου μάς τήν χάρισε ό Μικρασσιάτης Μποδοσάκης, πωλείς τά κτήματα τής αρχιεπισκοπής σέ ξένους επενδυτές, δηλαδή τά αποξενώνεις άπαξ διαπαντός καί αυτόν είναι τουλάχιστον προδοσία, διότι δέν γίνεται μεμονωμένα αλλά κατ' επανάληψη. Κάποτε ήθελα νά αγοράσω κτήματα από τήν Αρχιεπισκοπή καί απολογούμαι δημοσίως, καί ζητώ συγχώρεση από Τόν Τριαδικόν Θεόν!  ΔΩΔΕΚΑΤΟΝ, μίστερ Ττόμυ δέ Μπί, μετά από όλα αυτά καί ότι έκτισες όπως λέγουν σέ νεκροταφείον καί αρχαία, κάνε τόν απολογισμόν τής αυτοκριτικής σού καί αποφάσισε εάν είσαι καλύτερος από τούς Βατοπαιδινούς Πατέρες. Εκείνοι εξομολόγησαν χιλιάδες καί προσφέρουν σέ χιλιάδες φροντίδα, διανυκτέρευση καί βρώση, έστω μέ τά κακώς κείμενα τούς, όπου δέν λείπουν από κανέναν μάς. Καί πού εξεύρεις ότι δέν μετανόησαν καί δέν εξομολογήθηκαν βρέ μπαγάσα, χεχεχέ! Ενώ εσύ χρειάζεσαι παραίτηση, μετάνοια καί εξομολόγηση άρον άρον νά σώσεις τήν ψυχήν σού!  ΔΕΝ ΧΡΙΑΖΟΜΑΙ ΚΑΝΕΝΑΝ ΠΑΠΑ ΔΙΑ ΝΑ ΕΙΜΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΙ ΜΟΝΟΝ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ!!!!  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή